100si

Vpisano: 10.9.2020 16:18:54

Mag. Katja Blatnik

Ali moram vrniti temeljni mesečni dohodek in plačila oproščene prispevke?

V obdobju razglašene epidemije (13. 3. 2020 do 31. 5. 2020) so imeli samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci zagotovljeno finančno pomoč države. Za pridobitev pomoči so morale navedene osebe izpolnjevati predpisane pogoje.

V obdobju razglašene epidemije (13. 3. 2020 do 31. 5. 2020) so imeli samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci zagotovljeno finančno pomoč države. Z ZIUZEOP in dopolnitvami tega zakona je bilo predvideno, da lahko omenjene osebe zaprosijo za:

  • mesečni temeljni dohodek in
  • oprostitev plačila prispevkov.

Za pridobitev pomoči so morale navedene osebe izpolnjevati predpisane pogoje. Eden od njih je bil nezmožnost opravljanja dejavnosti ali opravljanje v bistveno zmanjšanem obsegu. To ugotovitev so upravičenci v Izjavi posredovali FURS.

Iz Seznama upravičencev do MTD in oprostitve plačila PSV je oseb, ki so koristile pomoč, približno 50.000. Nekateri med njimi bodo morali temeljni dohodek in oproščene prispevke vrniti. Na vračanje državne pomoči (MTD in oproščenih prispevkov) bo vplivala višina prihodkov v letu.

Za osebe, ki ugotavljajo prihodke po pravilih o računovodenju, so prihodki čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo. Upoštevajo se čisti prihodki od prodaje, ki so prodajne vrednosti prodanih količin, zmanjšane za vse popuste, ki so bili dani ob prodaji ali kasneje, pa tudi za vrednosti vrnjenih količin1. Prejeta nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo se bodo upoštevala v bruto znesku2.

Pri družbenikih se upoštevajo tako prihodki družbe kot dohodki iz naslova poslovodenja (v bruto znesku).

Temeljni mesečni dohodek in oproščeni prispevki po ZIUZEOP so prihodek samozaposlenih, vendar se ne bodo prištevali k osnovi za primerjavo prihodkov med obdobji, ki jih opredeljuje drugi odstavek 37. člena ZIUZEOP.

Glede prihodkovnega pogoja velja:

  1. prihodki v letu 2020 bodo upadli za več kot 10 % glede na leto 2019; če so upravičenci poslovali celo leto.

Primer: prihodki 2020 = 32.000,00 EUR, prihodki 2019 = 50.000,00 EUR

I 20/19 = = 0,641 - 0,64 = 0,36; prihodki so v letu 2020 padli za 36 %, pomoči ni treba vračati.  1. povprečni mesečni prihodki leta 2020 bodo za več kot 10 % nižji glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019; če upravičenci niso poslovali celo leto 2019 oz. 2020 in/ali niso bili zavarovani za polni delovni čas. Primerjava se izvede s povprečnimi mesečnimi prihodki za posamezno leto, izračunanimi iz povprečnih dnevnih prihodkov3.Upoštevamo vse dni opravljanja dejavnosti (tudi sobote in nedelje).

Primer: prihodki 2020 = 32.000,00 EUR, prihodki 2019 = 22.000,00 EUR. Zavezanec je v letu 2019 opravljal dejavnost od vključno 15.9. 2019 dalje, 6 ur dnevno, v letu 2020 pa celo leto 8 ur dnevno.

= 81 dni

= 271,60 EUR/dan= 271,60 EUR/dan x 30,4 = 8.256,64 EUR/mesec

Za leto 2020 preračunavanje po dnevnih ni potrebno, ker je dejavnost opravljal celo leto, 8 ur; povprečne mesečne prihodke izračunamo neposredno.

= 2.666,67 EUR/mesec= = 0,32

1 - 0,32 = 0,68; povprečni mesečni prihodki so v letu 2020 padli za 68 %, pomoči ni treba vračati.

  1. povprečni mesečni prihodki leta 2020 bodo za več kot 10 % nižji glede na povprečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020, če v letu 2019 niso poslovali4.

Izračun se opravi na enak način kot pri b.)

Poleg prihodkov so zakonsko določeni še skupni pogoji, ki se nanašajo na vračanje prejetih sredstev 5 in veljajo za družbenike. Sredstva je potrebno vrniti, če je od uveljavitve ZIUZEOP (11.4.2020) prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020. V takih primerih je potrebno obvestiti FURS.Mesečni temeljni dohodek morajo vrniti tudi kmetje in druge s kmetijstvom povezane osebe, navedene v 74. členu ZIUZEOP, ki so po tem zakonu izkoristile možnost pridobitve finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka.

O neizpolnjevanju pogojev je potrebno obvestiti FURS. Rok za obveščanje je 31.3.2021 (rok za predložitev Dohdej oz. DDPO za leto 2020). Enak rok velja tudi za tiste osebe, ki bodo pred koncem leta 2020 zapirale svojo dejavnost. 6

Izjavo o vračilu MTD in oproščenih plačil prispevkov upravičenec odda elektronsko prek storitev eDavki. Na podlagi izjave bo FURS upravičencem izdala odločbo o vračilu sredstev.1 https://si-revizija.si/datoteke/aktualno/2311/ZIUZEOP.pdf

2 FAQ FURS 46r

3 FAQ FURS 50k.

4 Primere izračunov smo pripravili tudi v e-seminarju: Samozaposleni v času epidemije in po njej - davki, prispevki in prihodki.

5 99. člen ZIUZEOP

6 FAQ FURS (51č).
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11512