100si

Vpisano: 6.8.2020 17:34:40

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - avgust 2020

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v avgustu 2020 ne smete zamuditi

Večina "protikoronskih" ukrepov, neposredno povezanih z datumi poročanja, ni več aktualna. Epidemija je bila preklicana z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), zato ukrepi niso podaljšani. Državni zbor je sprejel ZIUOOPE, ki med drugim določa način subvencioniranja skrajšanega delovnega časa (rok za vložitev na ZRSZ je 15 dni od odreditve) in čakanje na delo (v 8 dneh od odreditve).

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) velja od 11. 7. 2020 (Uradni list RS, 98/2020) in določa tudi ukrep delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo. S Sklepom Vlade (Ur.l. RS, 104/2020) je bil ukrep čakanja na delo podaljšan do konca avgusta.

OBVESTILO 1: Poboti AJPES so 2x mesečno.

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 10. 8.

 • Statistika finančnih računov – samo zavezanci poročanja za obdobje od 1. april do 30. junij 2020
 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za julij 2020
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za julij 2020

Do 13. 8.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. 7. (začetek vnosa 10. 8.)

Do 14. 8.

Do 15. 8.

 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu juliju 2020
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjene v mesecu juliju 2020
 • Do 17. 8.

  • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za julij 2020; obrazec se oddaja tudi za ODD (vse o osebnem dopolnilnem delu)
  • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost za julij 2020, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih, plačilo do 20. 8. 2020
  • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij (OPSVL), če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; ki nimajo plače za julij 2020, plačilo do 20. 8. 2020
  • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za julij 2020, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 8. 2020
  • obračun in plačilo požarne takse za julij 2020

  Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

  Do 18. 8.

  • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za julij 2020; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni (vse o obračunu plač)
  • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za julij 2020

  Do 20. 8.

  • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za julij 2020
  • obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za julij 2020
  • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za julij 2020
  • Obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za julij 2020
  • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2020
  • Obrazec DDV-O za julij 2020 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2020 (op. plačilo DDV je 31. 8.)
  • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike (prispevek za ZZ je 36,92 EUR, PIZ 36,56 EUR), ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za april 2020 in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL

  Do 24. 8.

 • skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1
 • Do 27. 8.

  • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31.7. (začetek vnosa 24. 8.)

  Do 31. 8.

  • obrazec DDV - O - Obračun in plačilo DDV za julij 2020
  • obrazec PD – O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za julij 2020
  • Obračun davka na finančne storitve za julij 2020
  • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec julij 2020 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
  • obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za julij 2020
  • skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za zadruge, gospodarske družbe za leto 2019
  • skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za društva za leto 2019
  • Obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v juliju 2020 izplačani samostojno

  Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

  OPOMBE:

  1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
  2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
  3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) - Mini VEM (EU-M1SS-DDV)- rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je datum oddaje na konec tedna ali praznik  Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11469