100si

Vpisano: 5.3.2020 11:22:17

Vstop in izstop iz sistema normirancev za samostojne podjetnike in kmečka gospodinjstva v davčnem obračunu za leto 2019

Obračun DohDej so dolžne predložiti vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, vključno z nosilci osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov (in dejanskih ali normiranih odhodkov), in sicer za vse kmetijske dejavnosti svojega kmečkega gospodinjstva.

V obračunu DohDej za leto 2019 lahko davčni zavezanec, najkasneje do 31. marca 2019, spremeni izbrani način ugotavljanja davčne osnove za davčno obdobje od 1. januarja 2020 dalje.

Če želi davčni zavezanec od 1. januarja 2020 dalje ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, mora najkasneje do 31. marca 2020 priglasiti takšen način obdavčitve na obračunu DohDej. To stori tako, da v obrazcu obračuna v Prilogi 1 pod točko VII. SPREMEMBA NAČINA UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE V NASLEDNJEM OBRAČUNU označi s kljukico izjavo pod VII.A in ustrezno izpolni Prilogo 15 k davčnemu obračunu. Ob  tem morajo biti zavezanci pozorni na to, da izpolnjujejo vse pogoje za takšen način obdavčitve, ki so navedeni v 48. členu ZDoh-2. Več…

Davčni zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov že dve leti ali več in so njegovi povprečni prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, v dveh zaporednih predhodnih letih (v letu 2018 in v letu 2019) presegali 150.000 evrov, ne izpolnjuje več pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za obdobje od 1. januarja 2020 dalje. Zato mora takšen davčni zavezanec v obračunu DohDej za leto 2019, ki mora biti oddan v zakonskem roku (torej do vključno 31. marca 2020), v Prilogi 1 obračuna, pod točko VII. SPREMEMBA NAČINA UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE V NASLEDNJEM OBRAČUNU, obvezno označiti s kljukico izjavo pod VII.B. Pri tem mora zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov in ima povezane osebe, pri ugotavljanju višine povprečnih prihodkov upoštevati vse določbe 48. člena ZDoh-2. Več…

Na enak način v navedenem roku izpolni izjavo VII.B tudi tisti davčni zavezanec, ki sicer še izpolnjuje pogoje, vendar se prostovoljno odloči, da ne želi več ugotavljati davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov od 1. januarja 2020 dalje.

Davčni zavezanec, ki s 1. januarjem 2020 preide na ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih odhodkov je dolžan od 1. januarja 2020 dalje tudi voditi ustrezne poslovne knjige, evidence in poslovno poročilo, kot to določa 5. odstavek 308. člena ZDavP-2.

Posebnosti pri kmečkih gospodinjstvih, ki so vključena v sistem obdavčitve osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD) na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov

Pri teh davčnih zavezancih se šteje, da ne izpolnjujejo več pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov od 1. januarja 2020 dalje, če so povprečni prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, v dveh zaporednih predhodnih letih (v letu 2018 in v letu 2019) presegali 150.000 evrov na nosilca in na drugega člana kmečkega gospodinjstva, ki je vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot kmet oziroma član kmečkega gospodinjstva.

Vir:Furs
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11168