100si

Vpisano: 26.3.2020 13:33:02

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - marec 2020

Datumi in obrazci, ki jih v marcu 2020 ne smete zamuditi

Rok za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej za leto 2019 se iz 31. 3. 2020 prestavi na 31. 5. 2020, ki se zaradi nedelje izteče 1. 6. 2020. Vir: Ministrstvo za finance

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 2. 3. (sicer do 29. 2.)

 • Predložitev letnih poročil za nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava (ustanove, sindikati, itd.)
 • Predložitev letnih poročil za nepridobitne organizacije - proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta
 • Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, razen če skupni znesek obresti ne presega 1.000 EUR
 • Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
 • Napoved za odmero dohodnine od dividend za leto 2019, če je dividende izplačala oseba, ki ni plačnik davka
 • Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za leto 2019
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2019, kadar dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka

Do 10. 3.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za februar 2020
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za februar 2020
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za februar 2020); obrazec se oddaja tudi za ODD (vse o osebnem dopolnilnem delu)

Do 13. 3.

Do 15. 3.

 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenih v mesecu februarju 2020
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV in ki so sklenjene v mesecu februarju 2020

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 16. 3.

 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ), za februar 2020, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 3. 2020
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL), za februar 2020, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 3. 2020
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD), za februar 2020, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 3. 2020
 • Obračun in plačilo požarne takse za februar 2020

Do 18. 3.

 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za februar 2020
 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za februar 2020; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni

Do 19. 3.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 28. februarja; prvi dan vnosa je 12. 3.

Do 20. 3.

 • plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL (prispevek za ZZ je 36,92 EUR, PIZ 35,05 EUR)
 • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za februar 2020
 • obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za februar 2020
 • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za februar 2020
 • Obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za februar 2020
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za februar 2020
 • Obrazec DDV-O za februar 2020 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O), za februar 2020 (op. plačilo DDV je 31. 3.)

Do 23. 3.

 • skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1

Do 31. 3.

 • obrazec DDV-O - Obračun DDV za februar 2020
 • obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za februar 2020
 • Obračun davka na finančne storitve za februar 2020
 • obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za februar 2020
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec februar 2020 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP, in o najvišji plači
 • Pisno obvestilo zaposlenim o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto (2020)
 • Sporočanje podatkov (ARSO) v zvezi z embalažo za embalerje, proizvajalce, pridobitelje blaga in pridobitelje embalaže, ki niso zavezanci za okoljske dajatve za leto 2020
 • obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v februarju 2020 izplačani samostojno
 • Poročila o prostovoljstvu za društva, nepridobitne organizacije, ki so vpisani v vpisnik prostovoljskih organizacij (AJPES)
 • Rok za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej za leto 2019 se iz 31. 3. 2020 prestavi na 31. 5. 2020, ki se zaradi nedelje izteče 1. 6. 2020. Predložitev letnih poročil za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, društva in politične stranke
 • Rok za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej za leto 2019 se iz 31. 3. 2020 prestavi na 31. 5. 2020, ki se zaradi nedelje izteče 1. 6. 2020. Predložitev Dohdej in DDPO

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota, se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. Če rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) - Mini VEM (EU-M1SS-DDV) - rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je ta datum na konec tedna ali praznikVzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11159