100si

Vpisano: 12.2.2020 17:38:00

Davčne evidence normirancev v letu 2019

Ugotavljanje davčne osnove z normiranimi odhodki lahko označimo kot poenostavljen način ugotavljanja davčne osnove.

Manjše administrativno in davčno breme sta ključna razloga, da se zavezanci odločajo za vstop v sistem normiranih odhodkov.

Veliko t. i. normirancev je bilo med kulturniki, novinarji in športniki. Te osebe so imele pod pogoji, določenimi v 113. členu ZDoh-2, priznano še posebno osebno olajšavo. Od 1. 1. 2013 lahko to olajšavo, v višini 15 % prihodkov letno, do zneska 25.000,00 EUR prihodkov, uveljavljajo le še tisti davčni zavezanci, ki davčno osnovo ugotavljajo z dejanskimi odhodki.

Poenostavitev poslovanja glede vodenja računovodskih in davčnih evidenc ter letnega poročanja je razlog, da se fizične osebe z dejavnostjo odločijo za ugotavljanje davčne osnove z normiranimi odhodki odločale tudi ostale fizične osebe z dejavnostjo. Normirancem ni potrebno voditi vseh poslovnih knjig in sestavljati letnih poročil, kar predstavlja pomemben prihranek pri administraciji. Splošna pravila računovodenja, določena v 54. členu ZGD-1, namreč ne veljajo za normirance (73. člen ZGD-1). Način vodenja poslovnih knjig za te podjetnike določa zakon, ki ureja davčni postopek. ZDavP-2 v 31. členu določa obveznost dokumentiranja. Normiranci morajo voditi poslovne knjige skladno s Pravilnikom o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Ta Pravilnik je bil v letu 2013 spremenjen in v 3. členu določa, da lahko normiranci vodijo le evidenco knjigovodskih listin  in evidenco osnovnih sredstev. Vodenje drugih evidenc je obvezno, če tako določajo drugi predpisi, ki urejajo organizacijo in področje, na katerem normiranec deluje. To so npr. osebe, ki opravljajo menjalniške posle, trgovci, gostinci in slaščičarji. Vodenju evidenc normirancev smo namenili posebno poglavje. S 1. 1. 2016 je bil Pravilnik zaradi novih SRS (2016) spremenjen v delu, ki se nanaša na vodenje evidenc knjigovodskih listin.

Če so normiranci zavezanci za DDV, morajo voditi tudi evidence, ki so potrebne za pravilno in pravočasno obračunavanje in plačevanje DDV. Teh evidenc omenjeni Pravilnik ne ureja, predpisane so z Zakonom o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) in Pravilnikom o izvajanju ZDDV-1.

Iz gradiva Normiranci - s.p. (Naročilo (Cena: 25 € + DDV))

Normiranci – DOHDEJ 2019 v sliki in besedi (e-gradivo)




Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11149