100si

Vpisano: 3.2.2020 11:37:28

Vprašanja in odgovori glede minimalne plače od 1. 1. 2020 dalje

Odgovori na pogosta vprašanja glede minimalne plače.

Minimalna plača od 1. 1. 2020 dalje

Minimalna plača je zakonsko določen minimalni znesek, ki ga mora delavec prejeti za delo, opravljeno v polnem delovnem času. Povedano drugače, gre za najnižjo plačo za delo v polnem delovnem času.

Kaj se ne všteva v minimalno plačo?

  • dodatki, določeni z zakonom in kolektivnimi pogodbami,
  • del plače za delovno uspešnost,
  • plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi,
  • drugi prejemki iz delovnega razmerja (regres za letni dopust, odpravnina, jubilejna nagrada, solidarnostna pomoč ipd.) in
  • povračila stroškov (za prehrano, prevoz na/z dela, na službenem potovanju…).

Kdo ima pravico do plačila v višini minimalne plače?

  • delavci, zaposleni pri delodajalcu v Republiki Sloveniji, ki delajo polni delovni čas za cel mesec dela,
  • delavci s pravico do 100 % nadomestila plače,
  • pripravniki in
  • delavci s V. stopnjo izobrazbe, zaposleni po pogodbi za opravljanje javnih del (delež minimalne plače za druge ravni izobrazbe oz. usposobljenosti je določen v 52. členu zakona, ki ureja trg dela).

Kaj se zgodi v primeru, da ima delavec v pogodbi o zaposlitvi določeno plačo, ki je nižja od minimalne plače po ZMinP?

Zakon o minimalni plači ne vpliva na določitev osnovne plače v pogodbi o zaposlitvi. V primeru, da je osnovna plača delavca v pogodbi o zaposlitvi nižja od zakonsko določenega minimuma 940,58 EUR, razliko pokrije delodajalec.

Kaj se zgodi v primeru, da ima delavec v pogodbi o zaposlitvi določeno osnovno plačo, ki je višja od minimalne plače?

Delavcu se izplača osnovna plača, določena v pogodbi o zaposlitvi. V tem primeru določila ZMinP o višini minimalne plače ne pridejo v poštev.

Ali se lahko delavec in delodajalec sporazumeta o plačilu, ki je nižje od minimalne plače?

Ne. Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti vsaj zakonski minimum v višini minimalne plače in tej pravici se delavec nikakor ne more odpovedati. Izplačilo, nižje od minimalne plače, ni možno niti v primeru nedoseganja delovnih rezultatov.

Kako je z nadaljnjimi povišanji minimalne plače?

Novo višino minimalne plače od leta 2021 dalje določi minister, pristojen za delo, po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji, in jo objavi v Uradnem listu RS najkasneje do 31. januarja tekočega leta. Znesek minimalne plače se vsako leto januarja uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin. 

Ali je zaradi zvišanja minimalne plače potrebno skleniti novo pogodbo o zaposlitvi?

Ne, zaradi zvišanja zneska minimalne plače ni potrebna sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi.

OBRAČUN IN IZPLAČILO PLAČE TER PLAČILNA LISTA

Osnovna plača delavca mora biti v pogodbi o zaposlitvi vedno izražena v znesku EUR. Plača se izplača najkasneje 18. dan po preteku plačilnega obdobja, ki ne sme biti daljše od enega meseca, in sicer vedno na bančni račun delavca. Delodajalec je dolžan do konca plačilnega dne delavcu izdati pisni obračun plače (plačilno listo).

Plačilna lista, ki učinkuje kot verodostojna listina, mora vsebovati podatke o plači (osnovna plača, dodatki in dela plače za delovno in poslovno uspešnost, če sta dogovorjena s pogodbo o zaposlitvi ali kolektivno pogodbo oziroma notranjim aktom).

UVELJAVLJANJE PRAVICE DO MINIMALNE PLAČE

V primeru, da delodajalec delavcu ne izplača zakonsko določenega minimuma plače gre za denarno terjatev, ki jo lahko delavec uveljavlja neposredno pred delovnim sodiščem. Denarne terjatve iz naslova neizplačane minimalne plače zastarajo v roku petih (5) let.

Vir: MDDSZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11123