100si

Vpisano: 27.1.2020 16:05:09

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - februar 2020

Datumi in obrazci, ki jih v februarju 2020 ne smete zamuditi

Do 5. 2.

 • Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2019 za zavezance, ki med letom niso uveljavljali olajšave in tisti, ki želijo spremeniti podatke
 • Vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost v letu 2019

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 10. 2.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za januar 2020
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za januar 2020
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za januar 2020); obrazec se oddaja tudi za ODD (vse o osebnem dopolnilnem delu)

Do 14. 2.

Do 15. 2.

 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu januarju 2020
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu januarju 2020

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 17. 2.

 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost za januar 2020, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih, plačilo do 20. 2. 2020
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij (OPSVL), če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; ki nimajo plače za januar 2020, plačilo do 20. 2. 2020
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za januar 2020, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 2. 2020
 • Obračun in plačilo požarne takse za januar 2020

Do 18. 2.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za januar 2020; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za januar 2020

Do 20. 2.

 • plačilo pavšalnih prispevkov (prispevek za ZZ je 36,92 EUR, PIZ 35,05 EUR) in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL
 • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za januar 2020
 • obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za januar 2020
 • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za januar 2020
 • Obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za januar 2020
 • Statistika finančnih računov za poročevalsko obdobje od 1. oktobra do 31. decembra
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za januar 2020
 • Obrazec DDV-O za januar 2020 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za januar 2020 (op. plačilo DDV je 28.2.)
 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. januarja; prvi dan vnosa je 13.2.

Do 24. 2.

 • skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1

Do 28. 2.

 • obrazec DDV - O - Obračun DDV za januar 2020
 • obrazec PD – O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za januar 2020
 • Obračun davka na finančne storitve za januar 2020
 • obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v januarju 2020 izplačani samostojno
 • Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku

Do 29. 2.

 • obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za januar 2020
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec januar 2020 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači

Do 2. 3.

 • sicer do 29. 2. – Predložitev letnih poročil za nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava (ustanove, sindikati, itd.)
 • sicer do 29. 2. – Predložitev letnih poročil za nepridobitne organizacije - proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju: pravne osebe javnega prava)
 • sicer do 29. 2. – Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, razen, če skupni znesek obresti ne presega 1.000 EUR
 • sicer do 29. 2. – Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
 • sicer do 29. 2. – Napoved za odmero dohodnine od dividend za leto 2019, če je dividende izplačala oseba, ki ni plačnik davka
 • sicer do 29. 2. – Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za leto 2019
 • sicer do 29. 2. - Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2019, kadar dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka
 • OPOMBE:
 • 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 • 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 • Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

  OPOMBE:

  1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota, se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. Če rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
  2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
  3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) - Mini VEM (EU-M1SS-DDV) - rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je ta datum na konec tedna ali praznik  Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11112