100si

Vpisano: 15.11.2019 14:24:05

Vlada sprejela stališče do mnenja Državnega sveta o Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2018

Vlada je sprejela stališče do mnenja Državnega sveta Republike Slovenije o Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo (IRSD) za leto 2018 in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.

Vlada ugotavlja, da iz mnenje Državnega sveta RS izhaja, da le ta poročilo ocenjuje kot kakovostno in informativno ter izreka pohvale delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo, hkrati pa, da IRSD v poročilu ponovno izpostavlja obremenjenost inšpektorjev na vseh treh področjih dela v svoji pristojnosti (varnost in zdravje pri delu, delovna razmerja in socialno varstvo).

Ob tem vlada izpostavlja, da si vseskozi trudi zagotoviti zadostne kadrovske in finančne vire za delovanje IRSD (v letu 2018 povečanje števila inšpektorjev za 5, v letu 2019 povečanje števila inšpektorjev za 10) ter dodaja, da je že sedaj zaznati (kar ugotavlja tudi Državni svet), da je v primerjavi s preteklostjo v zadnjih letih zaznati bistven napredek delovanja IRSD v smeri preventivnih in svetovalnih aktivnosti na vseh področjih.

Glede zakonskih predlogov, ki jih je IRSD predložil v letu 2018 in za katere ocenjuje, da bi lahko pripomogli k njegovemu bolj učinkovitemu delu, vlada pojasnjuje, da skuša predloge v največji možni meri upoštevati ter da so sprejeti predlogi bodisi v postopku proučevanja, priprav ali pa že v fazi usklajevanj s ključnimi deležniki. Nedvomno pa bo vlada še nadalje stremela k vzpostavljanju pogojev za učinkovitejše delo IRSD, tako z vidika zakonodajnega okvira kot tudi organizacijskega vidika.

Na področju zagotavljanja varnega in zdravega dela vlada spremlja poročila IRSD in pripravlja možne odzive na ugotovitve o stanju na tem področju. V zvezi z izpostavljeno problematiko je bilo pripravljenih več ukrepov, ki so bili vključeni tudi v Akcijski načrt za izvajanje resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 v prvem triletnem obdobju.

Vlada bo iz naslova EU sredstev poskušala zagotoviti finančna sredstva za nadaljevanje aktivnosti v zvezi z ozaveščanjem delavcev in delodajalcev glede varnega in dostojnega dela.

V pomoč delodajalcem pri pripravi bolj kvalitetnih ter vsakomur dostopnih primerov ocen tveganj na delovnih mestih vlada pojasnjuje, da bo pristojno ministrstvo nadaljevalo s pripravo in izvajanjem programa izdelave in spodbujanja uporabe spletnih orodij za ocenjevanje tveganja OiRA, vključno s posodabljanjem že objavljenih OiRA orodij, medtem ko bo IRSD nadaljeval z usmerjenimi akcijami s področja varnosti in zdravja pri delu glede strokovnosti izvajanja vseh nalog varnosti in zdravja pri delu. Ukrepa naj bi prispevala k cilju zmanjševanja števila nezgod pri delu v naslednjih desetih letih. K istemu cilju bodo prispevali ukrepi s programi kampanj ozaveščanja delodajalcev in delavcev za preprečevanje nezgod pri delu v najbolj tveganih dejavnostih, kot je gradbeništvo, vključno z akcijami usmerjenega nadzora in svetovanja IRSD. V akcijski program je bila vključena tudi priprava in izvedba programa kampanj ozaveščanja malih delodajalcev in njihovih delavcev za preprečevanje nezgod pri delu, vključno z akcijami usmerjenega nadzora in svetovanja IRSD glede prijavljanja nezgod pri delu in hranjenja dokumentacije s tega področja. Za vzpostavitev elektronske prijave nezgode pri delu s posledico poškodbe pri delu poteka skupen projekt v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in drugimi deležniki.

Glede opozorila Državnega sveta o nujnosti urejanja prekarnih oblik zaposlitev Vlada RS poudarja, da se v okviru medresorske delovne skupine, ki jo je ustanovila, pripravljajo izhodišča za urejanje navedene problematike, ki bodo predstavljena spomladi 2020. Delo te medresorske delovne skupine poteka vzporedno z raziskovalnim projektom MAPA: »Multidisciplinarna analiza prekarnega dela: pravni, ekonomski, socialni in zdravstveno varstveni vidiki«. Gre za skupni projekt treh slovenskih univerz, ki temelji na multidisciplinarnem pristopu raziskovanja. Raziskovalno delo se izvaja v obdobju od 1. aprila 2018 do 31. marca 2020. Projekt MAPA je usmerjen v zmanjšanje negativnih posledic prekarnosti in s tem segmentacije na trgu dela ter zagotavljanje dostojnega dela vsem delavcem.

Ob vsem naštetem bo vlada posebno skrb namenila izpostavljeni problematiki izkoriščanja delovne sile na podlagi posredovanja delovne sile v tujino, jezikovnih ovir v primeru zaposlovanja tuje delovne sile in zaposlitev za določen čas.

Vlado veseli, da tudi Državni svet Republike Slovenije zaznava dobre rezultate projekta »Odpravimo konflikte na delovnem mestu«, ki ga je IRSD začel izvajati leta 2017 in bo trajal šest let. Ob tem se vlada strinja z mnenjem, da je smiselno tudi nadalje krepiti zaupanje v odpravo konfliktov z uporabo mediacije in spodbujati tovrsten način reševanja sporov med delodajalci in delavci.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10999