100si

Vpisano: 22.11.2019 8:35:31

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI-A)

Uradni list RS, št. 66/2019 z dne 5. 11. 2019

Državni zbor Republike Slovenije je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI-A) sprejel na seji dne 23. oktobra 2019.

Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2020.

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI-A)

1. člen

V Zakonu o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 65/08 in 40/12 – ZUJF) se v 9. členu v drugem in tretjem odstavku besedilo »(Uradni list RS, št. 117/06 in 10/08)« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19 in 28/19)«.

2. člen

V 11. členu se v prvem odstavku na koncu doda besedilo, ki se glasi: »Kadar je razlika med vrednostjo izvedenega finančnega instrumenta ob odsvojitvi in vrednostjo izvedenega finančnega instrumenta ob pridobitvi pozitivna, je davčna osnova razlika, zmanjšana za normirane stroške, povezane s pridobitvijo in odsvojitvijo izvedenega finančnega instrumenta. Normirani stroški, povezani s pridobitvijo in odsvojitvijo izvedenega finančnega instrumenta, se priznajo največ v višini, ki ne sme preseči nižjega od:

1. seštevka 1% od plačane vrednosti izvedenega finančnega instrumenta ob pridobitvi in 1% od izplačane vrednosti izvedenega finančnega instrumenta ob odsvojitvi oziroma v primeru trgovanja z vzvodom kot seštevek 0,25% od plačane vrednosti izvedenega finančnega instrumenta ob pridobitvi in 0,25% od izplačane vrednosti izvedenega finančnega instrumenta ob odsvojitvi, ali

2. pozitivne razlike med vrednostjo izvedenega finančnega instrumenta ob odsvojitvi in vrednostjo izvedenega finančnega instrumenta ob pridobitvi.«.

V drugem odstavku se črta besedilo », povečana za normirane stroške, povezane s pridobitvijo izvedenega finančnega instrumenta, v višini 1% od plačane vrednosti«.

V tretjem odstavku se črta besedilo », zmanjšana za normirane stroške, povezane z odsvojitvijo izvedenega finančnega instrumenta, v višini 1% od izplačane vrednosti«.

3. člen

V 14. členu se v prvem odstavku odstotek »25« nadomesti z odstotkom »27,5«.

V drugem odstavku se v 1. točki odstotek »15« nadomesti z odstotkom »20«, v 2. točki se odstotek »10« nadomesti z odstotkom »15« in v 3. točki se odstotek »5« nadomesti z odstotkom »10«.

4. člen

V 15. členu se v četrtem odstavku beseda »dohodnine« nadomesti z besedo »davka«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

5. člen

(začetek veljavnosti in uporabe)

(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2020.

(2) Do začetka uporabe tega zakona se uporablja Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 65/08 in 40/12 – ZUJF).

 

Št. 435-01/19-20/14
Ljubljana, dne 23. oktobra 2019
EPA 809-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10986