100si

Vpisano: 28.5.2019 15:03:49

Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje glede prispevkov za socialno varnost

Vlada je na svoji 32. redni seji, ki je potekala 23. maja 2019, sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s prispevki za socialno varnost.

Vlada na vprašanja glede obveznosti plačevanja socialnih prispevkov odgovarja, da je socialna varnost v Republiki Sloveniji urejena z zakoni in podzakonskimi akti, temelji pa na pravicah, ki so zapisane v Ustavi Republike Slovenije (v nadaljevanju: Ustava). V Ustavi je določeno, da je Slovenija socialna država, ki svojim državljanom zagotavlja sistem socialne varnosti, kateri temelji na vzajemnosti in medgeneracijski solidarnosti. Prispevki za socialno varnost so torej nujno potrebni za delovanje sistema, ki omogoča ob nastopu zavarovalnega rizika prejemanje dohodka posamezniku ali družinskemu članu.

Glede zaupanja mladih v pokojninski sistem vlada odgovarja, da je pokojninski sistem zgodovinsko gledano preživel številne družbene in politične preizkušnje, pri tem pa dodaja, da bo potrebno v prihodnosti ohranjati pokojninski sistem, ki bo še nadalje temeljil na zavarovalnem principu, hkrati pa mora biti pravičen, pregleden in s tem tudi finančno učinkovit. Prav pravičen in pregleden sistem z vidika posameznika krepi zaupanje v sistem, s čimer se poveča tudi motivacija za plačevanje prispevkov. Pri tem vlada dodaja, da si bo potrebno prizadevati za hitrejše in intenzivnejše vključevanje mladih in zmanjševanje razlogov vseh generacij za nevključitev v pokojninsko zavarovanje. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je z namenom, da bi se vzpostavilo zaupanje mladih v ta sistem, razširilo število članov Sveta zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije tudi s predstavnikom Študentske organizacije Slovenije.

Nadalje vlada poslancu pojasnjuje, da višina starostne pokojnine v prvi vrsti temelji na prispevkih, plačanih v času aktivne dobe zavarovanca. Višina pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja je praviloma odvisna od dolžine trajanja zavarovalne dobe in od višine plač oziroma zavarovalnih osnov, od katerih je zavarovanec plačeval prispevke. Načelo solidarnosti, ki je značilno za sisteme socialnega zavarovanja, v določenih primerih omogoča določenim posameznikom, da pridobijo večji obseg pravic, kot bi jim šel glede na vplačane prispevke, kar se odraža v višini zagotovljene pokojnine, ki trenutno znaša 530,57 EUR na mesec. Ob tem bi pojasnili, da je znašala povprečna pokojnina, ki je bila v letu 2018 odmerjena za 40 let ali več, 834,53 EUR na mesec, kar je bistveno več od zagotovljene pokojnine. Vlada RS se zaveda problema nizkih pokojnin, še posebno tistih zavarovancev, ki nimajo dopolnjenih 40 let pokojninske dobe. V ta namen so bila v začetku leta že predstavljena izhodišča za spremembo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, med katerimi bi izpostavili dvig odmernega odstotka, ki bo imel učinek na višino pokojnine tako tistih z najnižjimi plačami kot tudi vseh ostalih zavarovancev. Vlada RS tudi poudarja, da si država s številnimi ukrepi na področju gospodarstva prizadeva ustvariti pogoje za ustvarjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, katerih rezultat se kaže na višini plač zaposlenih ter posledično višini pokojnin, ki so že sedaj v povprečju za 40 let pokojninske dobe brez dokupa odmerjene v več kot dvakratnem znesku denarne socialne pomoči.

Vir: MDDSZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10727