100si

Vpisano: 26.2.2019 15:49:51

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - marec 2019

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v marcu 2019 ne smete zamuditi.

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 11. 3.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za februar 2019
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za februar 2019
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za februar 2019); obrazec se oddaja tudi za ODD (vse o osebnem dopolnilnem delu)

Do 15. 3.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za februar 2019 (program za pomoč pri oddaji)
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenih v mesecu februarju 2019
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu februarju 2019
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ), za februar 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 3. 2019
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL) za februar 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 3. 2019
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD), za februar 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 3. 2019
 • Obračun in plačilo požarne takse za februar 2019

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 18. 3.

 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za februar 2019
 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za februar 2019; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni(vse o obračunavanju plač)

Do 20. 3.

 • plačilo pavšalnih prispevkov (prispevek za ZZ je 35,53 EUR, PIZ 33,90 EUR) in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL
 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za februar 2019
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za februar 2019
 • Obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za februar 2019
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za februar 2019
 • Obrazec DDV-O za februar 2019 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za februar 2019 (op. plačilo DDV je 29. 3.)

Do 21. 3.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 28. februarja; prvi dan vnosa je 14. 3.

Do 25. 3.

 • skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1

Do 29. 3.

 • obrazec DDV-O - Obračun DDV za februar 2019
 • obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za februar 2019
 • Obračun davka na finančne storitve za februar 2019

Do 31. 3.

 • obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za februar 2019
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec februar 2019 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP, in o najvišji plači
 • Pisno obvestilo zaposlenim o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto (2019)
 • Sporočanje podatkov (ARSO) v zvezi z embalažo za embalerje, proizvajalce, pridobitelje blaga in pridobitelje embalaže, ki ni zavezanec za okoljske dajatve

Do 1. 4.

 • sicer do 31. 3. – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v februarju 2019 izplačani samostojno
 • sicer do 31. 3. – Poročila o prostovoljstvu za društva, nepridobitne organizacije, ki so vpisani v vpisnik prostovoljskih organizacij (AJPES)
 • sicer do 31. 3. – Predložitev letnih poročil za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, društva in politične stranke
 • sicer do 31. 3. – Predložitev Dohdej in DDPO

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota, se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. Če rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) - Mini VEM (EU-M1SS-DDV) - rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je ta datum na konec tedna ali praznikVzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10577