100si

Vpisano: 11.11.2008 9:13:28

Urška Premk

Olajšave pri dohodnini za stanovanjske namene

OLAJŠAVE PRI DOHODNINI ZA STANOVANJSKE NAMENEZ 58. členom novele ZDOH-1 je dodan novi 141.a člen, ki določa, da se letna davčna osnova zavezanca, ki je rezident, zmanjša za plačane zneske za nakup in gradnjo stanovanjske hiše ali stanovanja za rešitev stanovanjskega problema zavezanca. Za plačane zneske veljajo lastna sredstva, ki jih zavezanec porabi za rešitev stanovanjskega problema, ter zneski glavnice in obresti, ki jih zavezanec odplača v tekočem letu v zvezi s posojilom, pridobljenim za rešitev stanovanjskega problema. Določba 141.a člena se v skladu s prehodno določbo prvega odstavka 61. člena novele Zdoh-1D uporablja že pri odmeri dohodnine za leto 2005!


Zavezanec, ki je rezident, lahko zmanjšanje letne davčne osnove za porabljena lastna sredstva uveljavlja 15 let: začnejo se z letom plačila, tako da vsako leto uveljavlja del porabljenih lastnih sredstev. Zmanjšanje letne davčne osnove lahko znaša največ 4 odstotke letne davčne osnove zavezanca in se zavezancu prizna pod pogojem, da so bila plačila in porabljena sredstva dokazana z dokumenti, ki se glasijo na njegovo ime. Zmanjšanje davčne osnove po tem členu Zdoh-1 se IZKLJUČUJE z zmanjšanjem davčne osnove po 5. točki prvega odstavka IN po tretjem odstavku 112. člena tega zakona.


Potrebno je vedeti, da se zmanjšanje letne davčne osnove za porabljena lastna sredstva lahko uveljavlja LE za nakupe opravljene v letu 2005 in ne tudi za tiste, opravljene v preteklih letih.


Pri posojilih, pridobljenih za rešitev stanovanjskega problema, pa lahko davčni zavezanec zmanjša letno davčno osnovo za zneske glavnice in obresti, ki jih je odplačal v tekočem letu NE GLEDE NA TO, da je bilo posojilo najeto že pred letom 2005.


Povzetek:

V skladu s 141.a členom Zdoh-1 se na 15 let razmejujejo le porabljena lastna sredstva, zneski glavnice in obresti, pa se uveljavljajo glede na dejansko plačilo v posameznem letu.

 

Pri nakupu ali gradnji stanovanjske hiše je torej zavezanec glede na kriterij reševanja stanovanjskega problema upravičen tudi do zmanjšanja osnove v višini največ 4 % letne davčne osnove zavezanca, to pa izključuje uveljavljanje sredstev za investicije, namenjene reševanju stanovanjskega problema posameznika v višini 2 % letne davčne osnove zavezanca in uveljavljanje plačanega zneske obresti od posojil, pridobljenih za rešitev stanovanjskega problema zavezanca. Zaporedne številke A4, B in C se med seboj izključujejo.


V primeru, da v letu 2005 kupite stanovanje (s katerim ste rešili stanovanjski problem), za katerega ste odšteli 3 mio lastnih sredstev in vzeli kredit v višini 15 mio (vplačana glavnica v letu 2005 znaša npr. 725.000,00 SIT, vplačane obresti pa 200.000,00 SIT) in vaša bruto plača znaša na letnem nivo 4 mio SIT, boste zneske za nakup stanovanja lahko razporedili v naslednje številke:


  • pod zaporedno številko A se vam prizna 2% olajšava letne davčne osnove zavezanca za različne namene, torej 80.000 SIT. V kolikor z ostalimi olajšavami npr. zdravstvenim zavarovanjem, strokovno literaturo itd. dosežete 2% (ni pa nujno), pod zaporedno številko A4 ne vpišete zneska porabljenega za rešitev stanovanjskega problema. V kolikor boste tukaj vpisali znesek porabljen za rešitev stanovanjskega problema ga ne smete vpisati pod zaporedno številko B ali C.

  • pod zaporedno številko B lahko vpišete le znesek vplačanih obresti od stanovanjskega kredite, vendar vam to ni potrebno, saj je tukaj priznana le 2% zmanjšanje letne davčne osnove zavezanca.

  • Glede na to, da smo pod zaporedno številko C upravičeni tudi do zmanjšanja osnove v višini največ 4 % letne davčne osnove, bomo ta znesek vpisali pod C1 (znesek lastnih sredstev) in C2 (znesek glavnice in obresti).


Torej lahko dosežete skupaj 2% + 4% olajšave od letne davčne osnove.Urška Premk

URMI računovodstvo

 


KNJIGA IN CD ROM PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU

KNJIGA UREJENO BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1056