100si

Vpisano: 18.4.2019 18:04:27

Pogosta vprašanja in odgovori – napotitev delavca na delo v tujino (potrdilo A1)

Zadnjič osveženo: 7. 12. 2018

Na tej strani so zbrana najpogostejša vprašanja v zvezi s pridobivanjem potrdil A1 za delavce napotene na delo v države EU, EGP in Švicarske konfederacije, in sicer za: 

1. Ali se pogodba o poslu iz ZČmIS lahko predloži v tujem jeziku?

Pogodba o izvajanju storitve je lahko tudi v tujem jeziku. Prevod bi bilo potrebno zagotoviti ob morebitnem kasnejšem nadzoru. Prav tako v pogodbi lahko prikrijete dele, ki izkazujejo poslovno skrivnost.

Zavod ob obravnavi vloge preverja naziv tujega pogodbenega partnerja ter obdobje opravljanja dela v tujini, če je to v pogodbi definirano.

2.a Stranka oz. podjetje za posel izve v ponedeljek, v torek bi z delavci že morali biti na delovišču. Potrdilo A1 pa se izda v roku 5 delovnih dni, če ni dopolnitve. Kako naj podjetje ravna v takem primeru?

2.b ZZZS naj bi izdal vlogo v petih delovnih dneh. Kako bodo rešene nepredvidene poti, npr. primer serviserja, ki bo šel v tujino tudi čez vikend. Primer iz prakse: v Avstriji se pokvari hladilnica, serviser mora nemudoma na pot in ne more čakati na izdajo A1.

ZČmIS za napotitve po členu 12 Uredbe ES v 9. členu določa rok za izdajo potrdila A1, ZZZS pa si prizadeva za izdajo potrdila A1 v najkrajšem možnem roku. Težava pridobitve v nujnih primerih bo ostala, zato vam predlagamo, da se v teh primerih obrnete na vsebinsko podporo ZZZS.

ZČmIS velja samo za čl. 12 Uredbe ES. 

Dodajamo, da pa prek portala e-VEM ni mogoče podajati vlog za izdajo A1 z veljavnostjo za nazaj niti za potrdila po čl. 13 Uredbe ES.

3. Priloga k vlogi za čl. 12 Uredbe ES je tudi kopija pogodbe o zaposlitvi za napotenega delavca - ali je potrebno posredovati pogodbo o zaposlitvi v slovenskem jeziku in aneks k pogodbi v nemškem jeziku (če gre za vlogo za izdajo A1 potrdila v Avstrijo ali Nemčijo)?

Priloge, ki se nanašajo na zaposlitev delavca, morajo biti v slovenskem jeziku.

4. ZČmIS določa, da je potrebno za čl. 12 Uredbe ES priložiti pogodbo o izvedbo storitve. Ali mora biti priložena celotna pogodba, ali zadostuje npr. prva in zadnja stran (kjer so navedene pogodbene stranke in njihovi podpisi)?

Izpuščenih strani ne sme biti.

Zadostuje pogodba, v kateri so določeni deli, ki so poslovna skrivnost, prekriti, pri čemer pa mora biti iz predloženega nedvoumno razvidno, da imajo podatki, navedeni na vlogi za izdajo potrdila A1, osnovo v sklenjeni pogodbi. Še posebej pa mora iz pogodbe jasno izhajati, kdo napotuje, koga in za kakšno obdobje.

5. Kako bo urejeno poročanje o spremembah za že izdana A1 potrdila (v primeru, da je bil čas napotitve krajši od deklariranega, do napotitve ni prišlo ipd.)? Ali bo na voljo obrazec ali bo zadostovalo sporočanje prek e-pošte ali kako drugače?

ZČmIS v 11. členu določa, da morata delodajalec ali delavec ZZZS obvestiti o vseh spremembah v zvezi z napotitvijo. Vsako še veljavno potrdilo A1 je mogoče predčasno prekiniti z uporabo elektronske storitve - predčasna prekinitev potrdila A1 na portalu e-VEM.

6. Kako naj delodajalci ukrepajo, če morajo delavca zaradi nujnosti napotiti, še preden ZZZS izda potrdilo? Ali se lahko delodajalec v primeru inšpekcijskega pregleda na delovišču sklicuje na oddano vlogo (ki bo verjetno imela evidenčno številko)?

Zahtevo za pridobitev potrdila A1 je mogoče za čl. 12 Uredbe ES vložiti 30 dni pred prvim dnem napotitve (9. člen ZČmIS).

7. Kako se je spremenila po čl. 12  zavarovalna podlaga (ZP) v primeru napotitve delavcev v tretje države po prenehanju veljavnosti drugega odstavka 129. člen Pravil? Ali bo to takoj z napotitvijo – na dan napotitve?

Od 1. 1. 2018, ko navedena določba Pravil več ne velja, so napotitve v države EU možne samo skladno z ZčmIS. Sprememba zavarovalne podlage se izvede avtomatično s prvim dnem napotitve. Urejanje zavarovalne podlage po prenehanju napotitve ni avtomatično. V vašem primeru gre za napotitev v tretjo državo in morate v vseh primerih (tudi za kratke napotitve) še vedno preko portala e-VEM oddati vlogo za spremembo zavarovalne podlage – ker tu ni postopka izdaje A1, tudi ni avtomatizma pri spremembi zavarovalne podlage.

8. Kaj je s spremembo zavarovalne podlage v primeru običajnega opravljanja dejavnosti v več državah EU (šoferji, monterji, serviserji).

V teh primerih ne gre za napotitev v smislu Uredbe ES po (čl. 12) in zakonodaje RS. ZP zato ostaja zaposlitvena podlaga (običajno 001) ves čas trajanja veljavnosti A1.

9. Smo podjetje, ki običajno opravlja dejavnost gradbeništva tako RS, kot na Hrvaškem, Avstriji, Nemčiji, ... Zakaj ne moremo podati vloge preko e-VEM?

Če ne gre za dejavnosti mednarodnega cestnega prometa, servisa ali montaže po čl. 13, zahteve za potrdila A1 tudi od 30. 11. 2018 še vedno pošiljate na: dolocanje.zakonodaje@zzzs.si. Tu ne gre za napotitev po 12. členu Uredbe ES ZČmIS, zato se za izvajanje teh vrste storitev še ne uporablja elektronska vloga A1, ki je na portalu e-VEM.

Več informacij najdete na spletni strani napotenidelavci.si ter na spletni strani ZZZS.

10. Enemu delavcu pripada za člen 12 Uredbe ES en (1) A1 obrazec za eno gradbišče. Ali je na vlogi za izdajo A1 možno označiti več držav oz. več lokacij? V praksi se selijo zaposleni iz enega gradbišča na drugega (če je več gradbišč istočasno). Torej bo trajalo 10 dni, preden se bo lahko dalo zaposlenega na drugo gradbišče? 

Za isto obdobje je dovoljen le en A1 obrazec, na podlagi ZčmIS torej več držav ali več lokacij na istem obrazcu ni možno označiti.

ZČmIS se uporablja v primerih začasnega in občasnega izvajanja storitev delodajalcev v drugi državi članici EU, pri tem pa gre za zagotavljanje skladnosti nacionalne z evropsko zakonodajo. Delodajalec, katerega delavci se selijo iz enega gradbišča v tujini na drugo, ne sodi med delodajalce, ki storitev v drugi državi članici opravljajo začasno oziroma občasno. Časovna veljavnost dveh ali več potrdil A1 se ne sme prekrivati - lahko pa delodajalec po pridobljenem prvem obrazcu A1 in napotitvi delavca na prvo gradbišče zaprosi za izdajo potrdila A1 za drugo gradbišče.

11. Z A1 obrazcem se dokazuje v tujini, da je zaposleni v Sloveniji prijavljen in ima plačane vse prispevke. Zakaj se potem veže na gradbišče (čl. 12 Uredbe ES)? 

Predpisi EU določajo, da se za napotene delavce vnaša lokacijo. Vsakokratna pogodba o zaposlitvi mora določati tudi kraj opravljanja dela, prav tako je vsaka pogodba o izvajanju storitve (druga storitev, drug naročnik, drugo obdobje) drugačna.

Po pridobljenem prvem obrazcu A1 in napotitvi delavca na prvo gradbišče lahko delodajalec zaprosi za izdajo potrdila A1 za drugo gradbišče in ga pridobi - le veljavnost obeh potrdil se ne sme prekrivati.

12. Kako bo s preverjanjem izpolnjevanja pogojev po ZČmIS za veljavna potrdila A1, ki so bila izdana pred 1. 1. 2018?

Za potrdila A1, izdana pred 1. 1. 2018, ZZZS ni pristojen retroaktivno preverjati izpolnjevanja pogojev za njihovo izdajo. Lahko pa na zahtevo tujih organov potrdila, izdana pred in po 1. 1. 2018, odpravi. Upoštevaje zakonsko določene razloge pa lahko pri FURS-u preverja izpolnjevanje določenih davčnih obveznosti in na podlagi takih ugotovitev, pa tudi na podlagi določenih obvestil IRSD-ja, potrdila A1 razveljavi.

13. Ali tudi upokojenci in študenti lahko prejmejo potrdilo A1 kot napoteni delavci?

Ne morejo.

Delavec namreč lahko pridobi obrazec A1 za primere napotenih in sočasnih zaposlitev po Uredbi 883/04, če opravlja zaposlitveno dejavnost v državi članici in je na tej podlagi tudi vključen v socialno zavarovanje. Upokojenci in študentje to ne morejo biti. 

14. Potrdilo A1 po čl. 12 Uredbe ES je izstavljeno za en dan. Kaj če delavec delo opravi v 2 urah, preostali delovnik je opravljal delo v Sloveniji. Ali ima vseeno cel dan ZP 002?

Predčasen preklic po urah ni možen in tako cel dan ostane zavarovalna podlaga 002.

15. Ali kot dokazilo za izdajo A1 po členu 12 Uredbe ES namesto pogodbe o zaposlitvi zadošča aneks?

Kot pogodba o zaposlitvi aneks ni dovolj. Priložena mora biti podoba o zaposlitvi in, kjer je ustrezno oziroma potrebno, tudi aneks (torej v primerih, kjer sama pogodba o zaposlitvi ne opredeljuje napotitve dovolj natančno).

16. Kakšna dokazila (priponke) so potrebne k vlogi za izdajo A1 v smislu pogodbe o izvajanju storitve ali akta o napotitvi po ZČmIS (čl. 12 Uredbe ES)? Ali zadošča npr. elektronska korespondenca z naročnikom, naročilnica, predračun?

Akt o napotitvi je dokument, ki v primeru napotovanja nadomešča klasično pogodbo o izvajanju storitve samo znotraj kapitalsko povezanih družb. Kako točno naj bi akt o napotitvi izgledal, ni predpisano, menimo pa, da je potrebno postaviti vzporednico iz tretjega odstavka 23. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev.

Kot pogodba z naročnikom se lahko šteje tudi naročilnica (pisni sprejem ponudbe na podlagi popolne pisne ponudbe) in tudi ta pomeni veljavno sklenjeno pogodbo med strankama. Drugih listin, kjer sklenitev pogodbe z naročnikom ni razvidna, ni mogoče upoštevati v smislu pogodbe o izvajanju storitve.

17. Kako lahko preverim, ali je potrdilo A1 veljavno?

Od 20. 3. 2018 dalje je na izdanih potrdilih A1 vnesena QR koda za dostop do spletne strani ZZZS-ja, kjer lahko preverite, ali je potrdilo A1 z tako QR kodo veljavno. Preverite pa lahko tudi potrdila A1, ki bodo začela veljati šele v bodoče.

Veljavnost potrdila A1 tudi sicer (brez QR kode) lahko z vnosom zahtevanih podatkov preverite na spletni strani ZZZS.

18. Ali mora biti na pogodbi o zaposlitvi po čl. 13 določeno tudi delo v tujini?

Upoštevaje določbo 208. člena ZDR-1 mora pogodba o zaposlitvi vsebovati možnost dela v tujini. Če te (npr. v starejših pogodbah) ni, je potrebno z delavcem skleniti novo pogodbo o zaposlitvi.

Potrebujete več informacij? Poglejte v gradivo Postopek pridobitve potrdila A1 po 1. 1. 2018 (e-gradivo)

Vir: evem.gov.si
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10526