100si

Vpisano: 8.9.2008 12:53:48

Ida Marhat Pašić, univ.dipl.org.

Prevrednotovanje kapitala v razkritjih letnih poročil za 2005

Opomba: 21.3.2006 - članek je dopolnjen s popravki!

Kapital izraža lastniško financiranje podjetja in je z vidika podjetja njegova obveznost do lastnikov. Opredeljen je ne samo z zneski, ki so jih lastniki vložili v podjetje, temveč tudi z zneski, ki so se pojavili pri poslovanju podjetja in pripadajo njegovim lastnikom.

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti poslovni izid iz preteklih let, prevrednotovalni popravki kapitala (samo še v 2005) in prehodno še nerazdeljeni čisti poslovni izid poslovnega leta.

Sedaj že stari, od leta 2002 veljavni Slovenski računovodski standardi predpisujejo prevrednotenje vseh sestavin kapitala le v primeru, ko je rast evra v primerjavi s tolarjem v preteklem letu višja od 5,5 odstotka. V letu 2005 evro ni dosegel rasti, ampak je njegova vrednost padla, in sicer je nižja za 0,07 odstotkov. Torej, ker se tečaj evra v obdobju od 1.1.2005 do 31.12.2005 ni povečal za več kot 5,5 %, kakor je zapisano v drugem odstavku SRS 8.28, splošnega prevrednotovanja kapitala ne bomo opravljali.

V razkritjih pa mora družba posebej pojasniti poslovni izid, to je čisti dobiček, zaradi ohranjanja kupne moči kapitala v evru in na podlagi rasti cen življenskih potrebščin.

Primer (temelji na izmišljenih podatkih):

- rast evra v 2005 (navzdol)0,07%

- rast cen življenskih potrebščin v 2005 (navzgor)2,3%

v tisočih SIT


Vpoklicani kapital

Kapitalske rezerve

Zakonske rezerve

Preneseni čisti dobiček

Čisti dobiček

Splošni prevredn. popr. Kapitala*

Skupaj

Vrednost kapitala pred prevrednotovanjem

2.100
22.800
210
192.700
85.000
14.200
317.010

Prevrednotovanje z rastjo evra (-0,07%)

1
16
0
135
162
10
162

V primeru splošnega prevrednotovanja kapitala zaradi ohranjanja kupne moči kapitala v evrih, bi imela družba v letu 2005 za 162 boljši poslovni izid, in sicer 85.162 tisoč SIT čistega dobička.

v tisočih SIT


Vpoklicani kapital

Kapitalske rezerve

Zakonske rezerve

Preneseni čisti dobiček

Čisti dobiček

Splošni prevredn. popr. Kapitala*

Skupaj

Vrednost kapitala pred prevrednotovanjem

2.100
22.800
210
192.700
85.000
14.200
317.010

Prevrednotovanje z rastjo cen življenskih potrebščin (2,3%)

48
524
5
4.432
-5.336
327
5.336
  • V primeru splošnega prevrednotovanja kapitala na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin bi družba v letu 2005 izkazal 79.664 tisoč SIT čistega dobička; torej vsota prevrednotovanj zmanjša čisti dobiček poslovnega leta za 5.336.
  • V kolikor bi prevrednotenje poknjižili:
    = IZREDNI ODHODKI / SPLOŠNI PREVREDNOTOVALNI POPRAVEK KAPITALA PO SESTAVINAH KAPITALA
  • ČISTI POSLOVNI IZID TEKOČEGA LETA SE NE PREVREDNOTUJE!!

Ida Marhat Pašić, univ.dipl.org.

URMI računovodske storitve in davčno svetovanjeKNJIGA IN CD ROM PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU

KNJIGA UREJENO BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1052