100si

Vpisano: 6.12.2018 15:42:07

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - december 2018

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v decembru 2018 ne smete zamuditi

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 10. 12.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za november 2018
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za november 2018

Do 14. 12.

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 15. 12.

 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu november 2018
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjene v mesecu november 2018

Do 17. 12.

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za november 2018; obrazec se oddaja tudi za ODD (vse o osebnem dopolnilnem delu)
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ) za november 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 12. 2018
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL) za november 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 12. 2018
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje za november 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 12. 2018
 • obračun in plačilo požarne takse za november 2018

Do 18. 12.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za november 2018; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za november 2018 (vse o obračunavanju plač)

Do 20. 12.

 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za november 2018 in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL
 • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za november 2018
 • obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za november 2018
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za november 2018
 • obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za november 2018
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za november 2018
 • Obrazec DDV-O za november 2018 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za november 2018 (op. plačilo DDV je 31. 12.)
 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. novembra (začetek vnosa 13.12.)

Do 31. 12.

 • obrazec DDV - O - Obračun DDV za november 2018
 • obrazec PD – O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za november 2018
 • Obračun davka na finančne storitve za november 2018
 • obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v novembru 2018 izplačani samostojno
 • obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za november 2018
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec november 2018– Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • VIRVDC.DAT – plačniki davka - predložitev podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2018 (aplikacija in obvestilo na edavkih; možnost prestavitve roka oddaje)
 • Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

  OPOMBE:

  1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
  2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
  3. Obračun prispevkov za kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in prostovoljne zavarovance (Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost;Uradni list RS, št. 56/17
  4. Sprememba postopka poročanja Banki Slovenije (prvič poročanje za januar 2018 od 13. 2. 2018 naprej): Obvestilo obveznikom poročanja podatkov o neposrednih kapitalskih naložbah (z dne 7. 12. 2017)
  5. Poročanje o najemnih poslih: Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN1 (Uradni list RS, št. 77/2017) je prenehala obveznost neposrednega poročanja fizičnih oseb o najemnih poslih s stavbami in deli stavb Geodetski upravi RS, zato je s 15. januarjem 2018 Obrazec za poročanje o najemnem pravnem poslu ukinjen  Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10439