100si

Vpisano: 27.11.2018 16:22:14

Odgovor Vlade RS glede nepremičnin pridobljenih zaradi omejitve dedovanja

Vlada je na svoji 9. redni seji, ki je potekala 22. novembra 2018, sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z vračilom socialnih prejemkov.

Vlada je na svoji 9. redni seji, ki je potekala 22. novembra 2018, sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje Alenke Jeraj v zvezi z vračilom socialnih prejemkov. Poslanko so zanimali podatki o nepremičninah in njihovem upravljanju, ki so prešle v državno last po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakonu o socialno varstvenih prejemkih.

Leta 2010 sta bila sprejeta Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakon o socialno varstvenih prejemkih, ki sta kot zavarovanje te terjatve države uvedla prepoved razpolaganja z nepremičninami, z začetkom leta 2017 pa je to prepoved omejila in je bila vpisana v zemljiško knjigo le za nepremičnine v vrednosti nad 120.000 EUR.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v letih od 2013 do 2016 imelo odprtih približno 450 zadev, v katerih so bile nepremičnine iz naslova omejitve dedovanja. Večina nepremičnin so bila kmetijska in gozdna zemljišča in sta jih v upravljanje prevzela Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov (SKZG) in Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. Podatkov o številu nepremičnin in vrednostih ministrstvo nima.

Ministrstvo za javno upravo je v letu 2017 po 53 zapustnikih prejelo v upravljanje 104 nepremičnine, od tega 18 nepremičnin v celoti, vse ostale pa je prejelo v solastniških deležih. V 12 primerih zapuščinski postopki še niso končani. V letu 2018 (do dne 29. 10. 2018) je po 26 zapustnikih prejelo v upravljanje 48 nepremičnin, od tega je bilo 9 nepremičnin v celoti, vse ostale pa je prejelo v solastniških deležih. V 30 primerih zapuščinski postopki še niso končani. Ocenjene vrednosti prevzetih nepremičnin ni mogoče podati, saj se slednja zaradi gospodarnosti ugotavlja šele v postopku razpolaganja, v katerem se vrednost nepremičnega premoženja določa bodisi izkustveno bodisi z izdelavo cenitvenega poročila.

SKZG je od leta 2012 do 2018 na podlagi sklepov o dedovanju, s katerim je bila zapuščina izročena Republiki Sloveniji v upravljanje, prejel 3958 parcel oziroma solastniških deležev na parcelah, v skupni izmeri 488,70 ha. Podatek vsebuje tako sklepe o dedovanju, s katerimi je Republika Slovenija zapuščino prejela na podlagi omejitve dedovanja, kot tudi sklepe o dedovanju, s katerimi je bila Republiki Sloveniji zapuščina izrečena na podlagi kaducitete, torej zapuščine brez dedičev, ker SKZG teh dveh načinov pridobitve ne vodi ločeno.

V letu 2016 (od 1. 7. 2016) je Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. pridobila 111 zemljiških parcel oziroma deležev na njih v ocenjeni vrednosti 82.918,06 EUR. V letu 2017 je družba v zapuščinskih postopkih pridobila 1214 zemljiških parcel oziroma deležev na njih v ocenjeni vrednosti 518.773,33 EUR. V letu 2018 (do vključno z oktobrom) je družba pridobila kot kaducitetna upravičenka in iz naslova omejitve dedovanja skupno 647 zemljiških parcel oziroma deležev na njih v ocenjeni vrednosti 186.620,96 EUR.

Za vzdrževanje teh nepremičnin skrbijo pristojni upravljavci. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skrbi in upravlja z nepremičninami pridobljenimi do 31. 12. 2016. Ministrstvo za javno upravo za nepremičnine v svojem upravljanju izvršuje vse pristojnosti in naloge upravljavca skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. SKZG na podlagi Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov republike (ZGGLRS) upravlja s kmetijskimi zemljišči, kar pomeni, da jih prvenstveno oddaja v zakup na podlagi določil Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) in zanje prejema zakupnino. Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. gospodari in upravlja z nepremičninami v skladu z Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije. Družba tako v zapuščinskih postopkih pridobiva le nepremičnine, ki so po dejanski rabi gozdna zemljišča, s katerimi gospodari v skladu z zakonodajo.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v letih od 2013 do 2016 prodalo 49 nepremičnin. Od leta 2013 do konca leta 2016 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti od prodaje nepremičnin iz naslova omejitve dedovanja prejelo 140.912,17 EUR.

Ministrstvo za javno upravo je v letu 2017 prodalo 14 nepremičnin, v letu 2018 pa je bilo prodanih 11 nepremičnin. Ministrstvo za javno upravo je od prodaje nepremičnin iz naslova omejitve dedovanja prejelo v letu 2017 27.666,43 EUR ter v letu 2018 93.111,00 EUR.

SKZG je v letih od 2012 do 2018 prodal 1,4 ha zemljišč, ki jih je prejel v upravljanje iz naslova postopkov omejitve dedovanja in sicer za kupnino 15.206,54 EUR

Vir: MDDSZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10426