100si

Vpisano: 17.10.2018 16:16:10

eZPIZ - Informativna osebna evidenca

Storitev informativne osebne evidence omogoča posamezniku delno seznanitev s podatki, ki jih za potrebe izvajanja zavarovanja zbira Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Namen storitve informativne osebne evidence

Storitev informativne osebne evidence omogoča posamezniku delno seznanitev s podatki, ki jih za potrebe izvajanja zavarovanja zbira Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju Zavod).

Po zakonu obsega podatke o osnovah, od katerih so bili plačani prispevki, o obračunanih prispevkih po posameznih letih, o plačilu prispevkov po posameznih letih ter o obdobju zavarovanja. Zbrani podatki se nanašajo le na podatke iz zavarovanja na območju Republike Slovenije. Ti podatki pogojujejo pridobitev in odmero pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Medtem, ko so se podatki o osnovah in obdobjih zavarovanja zbirali od vključno leta 1970 naprej, se podatki o prispevkih vodijo od vključno leta 2002 naprej. Nabor zbranih podatkov določa Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Uporabo teh podatkov ureja zakon.

Informativna osebna evidenca je namenjena vpogledu in pregledu zbranih podatkov, ki jo tvorijo. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju sicer določa, da mora informativna osebna evidenca vsebovati tudi podatke o obračunanih in plačanih prispevkih, vendar šele po 1. 1. 2016. Do takrat se lahko zavarovanci glede informacije o plačilu prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje obrnejo na Davčno upravo Republike Slovenije, ki pobira prispevke za obvezno zavarovanje.

Zavarovanec, ki ugotovi, da so o njem zbrani podatki nepravilni ali pomanjkljivi, lahko v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov zahteva njihov popravek ali dopolnitev.

Možnost vpogleda v podatke informativne osebne evidence je zagotovljena izključno osebam, ki so ali so bile obvezno ali prostovoljno vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Osebe, ki so že pridobile status upokojenca v to evidenco nimajo vpogleda, uporabljajo pa lahko druge e-storitve, razvidne iz spletne strani Zavoda.

Uporabniška navodila

Dostop do »Informativne osebne evidence« poteka preko portala http://www.zpiz.si.

Oddaja eVloge: Zahteva za dopolnitev oziroma popravek podatkov matične evidence zavarovancev«

Če ob pregledu podatkov »Informativne osebne evidence« ugotovite, da podatki prikazani v evidenci niso popolni oziroma niso pravilni, o tem obvestite Zavod tako, da vložite Zahtevo za dopolnitev oziroma popravek podatkov matične evidence zavarovancev. Vlogo lahko oddate tudi elektronsko in sicer na naslednji način:

V glavnem meniju izberete rubriko »Oddaja eVlog«. V seznamu eVlog izbere vlogo Zahteva za dopolnitev oziroma popravek podatkov matične evidence zavarovancev. Skozi izpolnjevanje vloge vas bo vodil program. Na koncu morate vlogo elektronsko podpisati in oddati.

Na podlagi vložene vloge bo Zavod izpeljal ustrezen postopek. V kolikor bo v postopku ugotovljeno, da so podatki napačni, bo Zavod le te popravil. V nasprotnem primeru bo Zavod zavarovanca obvestil o razlogih, zaradi katerih podatka iz vloge ne bo popravil. Če bo potrebno, bo Zavod na podlagi vložene vloge uvedel postopek za ugotavljanje lastnosti zavarovanca po uradni dolžnosti.

Pravna pojasnila

V skladu z določbo 2. odstavka 1. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) se v matični evidenci vodijo podatki o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in drugi podatki, potrebni za izvajanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja na način, ki je predpisan z zakonom. Upravljavec matične evidence je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod), ki podatke pridobiva od dajalcev podatkov po ZMEPIZ-1 oziroma od upravljavcev zbirk podatkov, ki je najbližje izvoru podatkov.

V skladu z določbo 30. Člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) je zavod kot upravljavec zbirk osebnih podatkov dolžan med drugim posamezniku na njegovo zahtevo omogočiti vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov in posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj.

Prvi odstavek 32. člena ZVOP-1 določa, da mora upravljavec osebnih podatkov na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, dopolniti, popraviti, blokirati ali izbrisati osebne podatke, za katere posameznik dokaže, da so nepopolni, netočni ali neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom. Zahteva oziroma ugovor se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri zavodu.

Predpisi

Vir: ZPIZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10352