100si

Vpisano: 5.9.2018 15:19:50

Zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici EU (VATR-APP)

Vračilo na podlagi zahtevka za vračilo

1 Vračilo DDV davčnim zavezancem s sedežem v drugi državi članici 

Davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici ima ob izpolnjevanju določenih pogojev pravico do vračila DDV, zaračunanega za blago ali storitve, ki so mu jih dobavili drugi davčni zavezanci na ozemlju Slovenije, ali zaračunanega ob uvozu blaga v Slovenijo.

Davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici uveljavlja vračilo DDV v Sloveniji tako, da zahtevek za vračilo DDV vloži prek elektronskega portala v državi članici, v kateri je pridobil identifikacijsko številko za DDV ali davčno sklicno številko, na podlagi katere zahteva vračilo. Katere podatke mora navesti v zahtevku, je v zakonu točno določeno.

2 Vračilo DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugi državi članici

Davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji, ki ima pravico do vračila DDV v drugi državi članici, vloži zahtevek za vračilo v elektronski obliki, prek sistem eDavki in sicer najpozneje do 30. septembra po poteku koledarskega leta, v katerem je bil DDV zaračunan.

Če davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji opravlja transakcije, za katere ima pravico do odbitka DDV, in transakcije, za katere nima pravice do odbitka DDV, se vrne le tak delež DDV, ki se v skladu s pravili o odbitnem deležu v Sloveniji lahko pripiše transakcijam, za katere ima pravico do odbitka DDV. Znesek DDV, ki je predmet zahtevka ali ki je že povrnjen, mora popraviti, če je po predložitvi zahtevka za vračilo popravil prvotni odbitni delež DDV.

Zahtevek za vračilo se nanaša na:

a) nakupe blaga in storitev, za katere so bili v obdobju vračila izdani računi, pod pogojem, da je obveznost obračuna DDV nastala pred ali ob izdaji računa, oziroma za katere je obveznost obračuna DDV nastala v obdobju vračila pod pogojem, da je bil račun izdan pred nastankom obveznosti obračuna davka;

b) uvoz blaga v obdobju vračila;

c) račune ali uvozne listine, ki niso bile sestavni del prejšnjih zahtevkov za vračilo in se nanašajo na transakcije, končane v zadevnem koledarskem letu.

Zahtevek za vračilo se lahko predloži:

1. za obdobje, ki ne sme biti krajše od treh mesecev koledarskega leta in ne daljše od koledarskega leta, vendar zahtevani znesek za vračilo ne sme biti nižji od 400 evrov;

2. obdobje krajše od treh koledarskih mesecev, če to obdobje pomeni preostanek koledarskega leta.

Če se zahtevek nanaša na obdobje koledarskega leta ali na preostanek koledarskega leta, znesek DDV, katerega vračilo se zahteva, ne sme biti nižji od 50 evrov.

Ali je k zahtevku za vračilo DDV treba predložiti dodatna dokazila, je odvisno od zakonodaje vsake posamezne države članice.

3 Vračilo DDV davčnim zavezancem s sedežem v tretji državi

Davčni zavezanec, ki v Uniji nima sedeža, ima pravico do vračila DDV, če v predpisanem obdobju ni opravil dobav blaga oziroma storitev, za katere se šteje, da so bile opravljene v Sloveniji, razen določenih dobav, ki pa so v zakonu eksplicitno navedene. Druga dva pogoja za vračilo DDV pa sta, da se blago oziroma storitve uporabljajo za namene, predpisane z zakonom in so izpolnjeni še drugi pogoji, določeni v tem zakonu, ki se nanašajo na pravico do odbitka DDV.

Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, je upravičen do vračila DDV, če:

1. davčnemu organu predloži zahtevek za vračilo DDV najpozneje do 30. junija po poteku koledarskega leta, v katerem je bil DDV zaračunan;

2. zahtevku predloži račune oziroma elektronske uvozne carinske deklaracije;

3. predloži potrdilo pristojnega organa države, v kateri ima sedež, da je zavezanec za DDV v tej državi, ki ne sme biti starejše od enega leta;

4. z izjavo potrdi, da v obdobju za katero prosi za vračilo DDV, ni opravil dobave blaga oziroma storitev, ki bi se štela za dobavo, opravljeno v Sloveniji, razen zakonsko točno določenih storitev;

5. se zaveže, da bo povrnil kateri koli neupravičeno pridobljen (vrnjen) znesek DDV.

Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, lahko predloži zahtevek za vračilo:

1. za obdobje, ki je krajše od enega koledarskega leta in ne krajše od šestih mesecev, vendar znesek DDV, katerega vračilo se zahteva, ne sme biti nižji od 400 evrov;

2. za obdobje koledarskega leta ali na preostanek koledarskega leta. Ta zahtevek se lahko nanaša tudi na račune ali uvozne dokumente, ki niso bili sestavni del prejšnjih zahtevkov, in se nanašajo na transakcije, končane v tekočem koledarskem letu, vendar znesek DDV, katerega vračilo se zahteva, ne sme biti nižji od 50 evrov.

Davčni zavezanec s sedežem v tretji državi predloži zahtevek za vračilo in priloge davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki (obrazec DDV-VTD).

Več ...

Vir: FURS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10302