100si

Vpisano: 30.7.2018 13:43:59

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - avgust 2018

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v avgustu 2018 ne smete zamuditi

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 10. 8.

 • Statistika finančnih računov – samo zavezanci poročanja za obdobje od 1. april do 30. junij 2018
 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za julij 2018
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za julij 2018
 • Statistika finančnih računov – samo zavezanci poročanja za obdobje od 1. april do 31. julij 2018

Do 14. 8.

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 15. 8.

 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu juliju 2018
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjene v mesecu juliju 2018

Do 16. 8.

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za julij 2018; obrazec se oddaja tudi za ODD (vse o osebnem dopolnilnem delu)
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ) za julij 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 8. 2018
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače (OPSVL) za julij 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 8. 2018
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike, kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje za julij 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 8. 2018
 • obračun in plačilo požarne takse za julij 2018

Do 20. 8.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za julij 2018; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni (vse o obračunavanju plač)
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za julij 2018
 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za julij 2018
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za julij 2018
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti za julij 2018
 • obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za julij 2018
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2018
 • Obrazec DDV-O za julij 2018 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2018 (op. plačilo DDV je 31. 8.)
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za julij 2018 in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL

Do 23. 8.

 • skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1
 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31.7. (začetek vnosa 16. 8.)

Do 31. 8.

 • Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v juliju 2018 izplačani samostojno
 • obrazec DDV-O - Obračun DDV za julij 2018
 • obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za julij 2018
 • Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za julij 2018
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec julij 2018 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za julij 2018
 • Obračun davka na finančne storitve za julij 2018
 • skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za zadruge, gospodarske družbe za leto 2018
 • skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za društva za leto 2018

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun prispevkov za kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in prostovoljne zavarovance (Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost;Uradni list RS, št. 56/17
 4. Sprememba postopka poročanja Banki Slovenije (prvič poročanje za januar 2018 od 13. 2. 2018 naprej): Obvestilo obveznikom poročanja podatkov o neposrednih kapitalskih naložbah (z dne 7. 12. 2017)
 5. Poročanje o najemnih poslih: Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN1 (Uradni list RS, št. 77/2017) je prenehala obveznost neposrednega poročanja fizičnih oseb o najemnih poslih s stavbami in deli stavb Geodetski upravi RS, zato je s 15. januarjem 2018 Obrazec za poročanje o najemnem pravnem poslu ukinjenVzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10256