100si

Vpisano: 29.6.2018 13:42:15

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - julij 2018

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v juliju 2018 ne smete zamuditi.

Do 2. 7.

 • Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v maju 2018 izplačani samostojno
 • Izplačilo regresa za leto 2018 (razen izjem, določenih v ZDR-1), REK-1, iREK, Obrazec 3

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 10. 7.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za junij 2018 in trimesečno obdobje april–junij 2018
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za junij 2018 in trimesečno obdobje april–junij 2018
 • Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela od januarja 2018 do junija 2018 (vse o osebnem dopolnilnem delu)

Do 13. 7.

Do 15. 7.

 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu juniju 2018
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjene v mesecu juniju 2018

Do 16. 7.

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za junij 2018; obrazec se oddaja tudi za ODD (vse o osebnem dopolnilnem delu)
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ), za junij 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 7. 2018
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL), za junij 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 7. 2018
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje, za junij 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 7. 2018
 • Obračun in plačilo požarne takse za junij 2018

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 18. 7.

 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za junij 2018
 • Na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za junij 2018; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni (vse o obračunavanju plač)

Do 19. 7.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. junija (začetek vnosa 12. 7.)

Do 20. 7.

 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za junij 2018
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za junij 2018
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za junij 2018
 • obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za junij 2018
 • obrazec EMBALAŽA – OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje april do junij 2018
 • obrazec EE OPREME - obračun okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme obdobje januar do junij 2018
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za junij 2018 in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za junij 2018
 • Obrazec DDV-O za junij 2018 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za junij 2018 (op. plačilo DDV je 31.7.)

Do 31.7.

 • obrazec DDV-O - Obračun DDV za junij 2018 in za obdobje april do junij 2018
 • obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za junij 2018
 • Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v juniju 2018 izplačani samostojno
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec junij 2018 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP, in o najvišji plači
 • obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za junij 2018
 • Doplačilo oz. vračilo dohodnine za leto 2018 za informativne izračune z dne 31. 5. 2018, če ugovor ni bil vložen
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje april do junij 2018
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme za obdobje januar do junij 2018
 • Obračun davka na finančne storitve za junij 2018
 • Vložitev napovedi za odmero dohodnine za zavezance, ki do 15. junija 2018 niso prejeli informativnega izračuna za leto 2018 razen posameznih skupin zavezancev

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun prispevkov za kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in prostovoljne zavarovance (Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost;Uradni list RS, št. 56/17
 4. Sprememba postopka poročanja Banki Slovenije (prvič poročanje za januar 2018 od 13. 2. 2018 naprej): Obvestilo obveznikom poročanja podatkov o neposrednih kapitalskih naložbah (z dne 7. 12. 2017)
 5. Poročanje o najemnih poslih: Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN1 (Uradni list RS, št. 77/2017) je prenehala obveznost neposrednega poročanja fizičnih oseb o najemnih poslih s stavbami in deli stavb Geodetski upravi RS, zato je s 15. januarjem 2018 Obrazec za poročanje o najemnem pravnem poslu ukinjenVzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10224