100si

Vpisano: 17.4.2018 13:36:05

Pravilnik o izdaji dovoljenj za delo otrok, mlajših od 15 let

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

1. člen

(vsebina)

(1) Ta pravilnik določa postopek in pogoje za izdajo dovoljenja za delo otroka, mlajšega od 15 let.

(2) Dovoljenje za delo otroka, mlajšega od 15 let (v nadaljnjem besedilu: otrok), se izda:

– za sodelovanje pri snemanju filmov, pripravi in izvajanju umetnostnih, scenskih in drugih del s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalne aktivnosti,

– če je otrok dopolnil starost 13 let, za opravljanje lažjih del, kot so opredeljena v pravilniku, ki ureja varovanje zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb, v času šolskih počitnic.

2. člen

(zakoniti zastopnik – vlagatelj)

Dovoljenje za delo otroka izda inšpektor za delo na podlagi vloge zakonitega zastopnika (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj).

3. člen

(uporaba splošnih pravil)

V postopku za izdajo dovoljenja za delo otroka se uporabljajo predpisi o splošnem upravnem postopku.

4. člen

(vloga za izdajo dovoljenja)

(1) V vlogi za izdajo dovoljenja za delo otroka mora vlagatelj navesti:

1. podatke o vlagatelju (ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, EMŠO, v primeru tujca rojstni datum, razmerje do otroka);

2. podatke o otroku (ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča – če ni enak kot vlagateljev, rojstni datum in spol);

3. podatke o delodajalcu (ime delodajalca, naslov sedeža, naslov podružnice, če bo otrok opravljal delo v podružnici, matično številko za sedež in podružnico, dejavnost, ki jo delodajalec dejansko opravlja);

4. podatke o osebi, ki bo pri delodajalcu odgovorna za otroka med delovnim časom (ime in priimek, delovno mesto oziroma pooblastila in odgovornosti, ki jih ima ta oseba v delovnem procesu);

5. podatek, ali bo otrok opravljal delo iz prve ali iz druge alineje drugega odstavka 1. člena tega pravilnika;

6. podatek o vrsti dela, ki ga bo otrok opravljal;

7. natančen opis dela, ki ga bo otrok opravljal;

8. podatek o času in kraju, kjer se bo delo opravljalo (okvirni datum začetka in zaključka opravljanja dela, predviden čas opravljanja dela tekom dneva oziroma okvirno predviden čas prisotnosti na snemanju, lokacija).

(2) Vloga za izdajo dovoljenja za delo otroka se vloži na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.

5. člen

(obvezna priloga k vlogi za izdajo dovoljenja)

Vlogi za izdajo dovoljenja za delo otroka se priloži podpisan izvod pogodbe, na podlagi katere bo otrok opravljal delo.

6. člen

(upravna taksa)

Ob vložitvi vloge za izdajo dovoljenja za delo otroka se plača taksa v skladu z zakonom, ki ureja plačilo upravnih taks.

7. člen

(izdaja dovoljenja)

(1) Inšpektor za delo pred izdajo dovoljenja za delo otroka oceni, ali delo, ki ga bo otrok opravljal, lahko ogroža njegove varnost, zdravje, moralo, izobraževanje in razvoj. Svojo oceno utemelji na ugotovitvi o vrstah in stopnji tveganja na delovnih mestih, ki so povezana z delom otroka in ki so opredeljena v izjavi o varnosti delodajalca. Pred izdajo dovoljenja za delo otroka lahko inšpektor za delo glede na okoliščine opravljanja dela po lastni presoji opravi ogled pri delodajalcu, kjer bo otrok opravljal delo na podlagi dovoljenja za delo otroka.

(2) Kadar inšpektor za delo na podlagi vloge iz 4. člena tega pravilnika, izjave o varnosti delodajalca in ogleda pri delodajalcu, kjer bo otrok opravljal delo na podlagi dovoljenja za delo otroka, ocene ogroženosti otroka glede varnosti, zdravja, morale, izobraževanja in razvoja iz prejšnjega odstavka ne more opraviti, zahteva pred izdajo dovoljenja za delo otroka mnenje pristojnega centra za socialno delo, šolske svetovalne službe ali drugih pristojnih organizacij. Z zaprosilom za mnenje mora inšpektor za delo poslati pristojnemu centru za socialno delo, šolski svetovalni službi ali drugi pristojni organizaciji tudi vlogo iz 4. člena tega pravilnika, iz katere je razviden opis dela otroka in obseg njegovega dela.

8. člen

(delodajalec)

(1) Dovoljenje za delo otroka se izda za opravljanje dela otroka pri delodajalcu, za katerega se bo delo tudi dejansko opravljalo.

(2) Inšpektor za delo pošlje odločbo, izdano v postopku za izdajo dovoljenja za delo otroka, v vednost tudi delodajalcu.

9. člen

(obvestilo o začetku opravljanja dela)

Delodajalec mora obvestiti inšpektorat za delo o točnem začetku opravljanja dela (datum, čas) najmanj 24 ur pred tem dogodkom oziroma zadnji delovni dan pred dogodkom.

10. člen

(vodenje evidence o delovnem času)

Delodajalec mora voditi dnevno evidenco o prihodu in odhodu otroka na delo oziroma o času prisotnosti na snemanju.

11. člen

(časovna omejitev dovoljenj)

(1) Dovoljenje za delo otroka po tem pravilniku se izda za čas, ki ne sme biti daljši od enega leta.

(2) Dovoljenje za delo otroka velja, dokler obstajajo pogoji, na podlagi katerih je bilo izdano.

(3) Pogoje, na podlagi katerih je bilo dovoljenje za delo otroka izdano, preverja inšpektor za delo.

12. člen

(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o izdaji dovoljenj za delo otrok, mlajših od 15 let (Uradni list RS, št. 60/04 in 21/13 – ZDR-1).

13. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0072-5/2018

Ljubljana, dne 5. aprila 2018

EVA 2018-2611-0013

dr. Anja Kopač Mrak l.r.

Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

Soglašam!

Milojka Kolar Celarc l.r.

Ministrica
za zdravje

Priloga:
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10143