100si

Vpisano: 28.2.2018 15:47:19

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - marec 2018

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v marcu 2018 ne smete zamuditi.

Novosti, ki veljajo od februarja 2018:

 1. Obračun prispevkov za kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in prostovoljne zavarovance (Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost;Uradni list RS, št. 56/17
 2. Sprememba postopka poročanja Banki Slovenije (prvič poročanje za januar 2018 od 13. 2. 2018 naprej): Obvestilo obveznikom poročanja podatkov o neposrednih kapitalskih naložbah (z dne 7. 12. 2017)

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 12. 3.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za februar 2018
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za februar 2018
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za februar 2018); obrazec se oddaja tudi za ODD (vse o osebnem dopolnilnem delu)

Do 15. 3.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za februar 2018 (program za pomoč pri oddaji)
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenih v mesecu februarju 2018
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu februarju 2018
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ), za februar 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 3. 2018
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL), za februar 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 3. 2018
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje, za februar 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 3. 2018
 • Obračun in plačilo požarne takse za februar 2018

Do 20. 3.

 • Na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za februar 2018; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni (vse o obračunavanju plač)
 • Plačilo pavšalnih prispevkov (prispevek za ZZ je 34,37 EUR, PIZ 33,01 EUR) in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za februar 2018
 • Obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za februar 2018
 • Obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za februar 2018
 • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za februar 2018
 • Obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za februar 2018
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za februar 2018
 • Obrazec DDV-O za februar 2018 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O), za februar 2018 (op. plačilo DDV je 30. 3.)

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 22. 3.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 28. februarja; prvi dan vnosa je 15. 3. 2018

Do 26. 3.

 • Skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1

Do 30. 3.

 • Obrazec DDV-O - Obračun DDV za februar 2018
 • Obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za februar 2018)
 • Obračun davka na finančne storitve za februar 2018

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 31. 3.

 • Obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za februar 2018
 • Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec februar 2018 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP, in o najvišji plači
 • Pisno obvestilo zaposlenim o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto (2018)

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 3. 4. (sicer do 31. 3.)

  obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v februarju 2018 izplačani samostojno
 • Poročila o prostovoljstvu za društva, nepridobitne organizacije, ki so vpisani v vpisnik prostovoljskih organizacij (AJPES)
 • Predložitev letnih poročil za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, društva in politične stranke
 • Predložitev Dohdej in DDPO

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10077