Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

 • Letno poročilo in drugi podatki družb, ki niso zavezane k reviziji letnih poročil ali k preiskavi letnih računovodskih izkazov

 • Letno poročilo in drugi podatki družb, ki niso zavezane k reviziji letnih poročil ali k preiskavi letnih računovodskih izkazov


  [4]

  »(1) Majhne družbe, z vrednostnimi papirji katerih se ne trguje na organiziranem trgu, predložijo AJPES:

  a) za državno statistiko v roku treh mesecev po koncu koledarskega leta:

  b) za javno objavo v roku treh mesecev po koncu poslovnega leta:

  (2) Majhne družbe iz prejšnjega odstavka te točke, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, lahko izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila za javno objavo tako, da podatkom za državno statistiko iz prejšnjega odstavka te točke, priložijo pojasnila k izkazom in izjavo iz Priloge 9a, ki je sestavni del tega navodila. S to poenostavitvijo izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila tako za javno objavo kakor tudi za državno statistiko.

  (3) Mikro kapitalske družbe, ki lahko uveljavijo poseben režim za mikro družbe v skladu s 70.a členom ZGD-1, pri predložitvi upoštevajo prvi in drugi odstavek te točke. Za javno objavo niso dolžne predložiti pojasnil k izkazom, ampak na koncu bilance stanja razkrijejo informacije (določene s 70.a členom ZGD-1) ter predložijo predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube in razporeditev dobička ali obravnavanje izgube.


  (1) Vse osebne družbe, pri katerih za njihove obveznosti neomejeno odgovarja vsaj ena fizična oseba, predložijo AJPES:

  a) za državno statistiko v roku treh mesecev po koncu koledarskega leta:

  b) za javno objavo v roku treh mesecev po koncu poslovnega leta:

  (2) Osebne družbe iz prejšnjega odstavka te točke, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, lahko izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila za javno objavo tako, da podatkom za državno statistiko iz prejšnjega odstavka te točke, priložijo izjavo iz Priloge 9a, ki je sestavni del tega navodila. S to poenostavitvijo izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila tako za javno objavo kakor tudi za državno statistiko.«


  [4] Navodilo o predložitvi letnih poročil in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Ur.l.RS, št. 86/16 in 76/17), stan 2/5