Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

 • Izdajanje računov

 • Izdajanje računov


  Ali mora društvo izdati račun za članarino?

  Društvu za prejeto članarino, ki jo plača njihov član, ni potrebno izstaviti račun. Članarina se,  kadar je namenjena izvajanju dejavnosti društva za namene članstva, šteje kot nepridobitni prihodek društva. Ta prihodek  se niti ne  všteva v znesek obdavčenih in oproščenih dobav v tekočem koledarskem letu, ki je po DDV zakonodaji določen v višini  5.000 €, za katere veljajo izjeme od obveznosti izdajanja računov.

  V primeru, da pa znesek članarine po vsebini predstavlja plačilo za opravljeno dobavo blaga ali storitev, je predmet DDV. V takem primeru se v limit 5.000 EUR všteva tudi vrednost opravljene dobave, ki je plačana iz članarine.

  Limit do 5.000 EUR za izjeme od obveznosti izdajanja računov, velja  za pridobitne prihodke.

  Pogoj za izjeme od obveznosti izdajanja računov, ki velja  za pridobitne prihodke društva, ki ga določa DDV zakonodaja je, da ta izjema velja za dobave blaga in storitev, ki se opravijo  osebam, ki niso davčni zavezanci (fizičnim osebam – končnim potrošnikom, ki ne opravljajo dejavnosti). Nadaljnji pogoj je, da te dobave opravijo nepridobitne organizacije iz 11. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1   in drugi davčni zavezanci (osebe, ki niso osebe javnega prava, na primer društva) in, da njihova vrednost obdavčljivih (obdavčenih in oproščenih) dobav v tekočem koledarskem letu ne preseže oziroma ni verjetno, da bo presegla znesek 5.000 EUR. Po 11. točki 42. člena ZDDV-1 so plačila DDV oproščene storitve, ki jih svojim članom kot povračilo za članarino, določeno v skladu z njihovimi pravili, opravijo nepridobitne organizacije s cilji politične, sindikalne, verske, rodoljubne, filozofske ali državljanske narave, in dobave blaga, ki je neposredno povezana s temi storitvami, če ni verjetno, da taka oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence.

  Te naštete osebe, nepridobitne organizacije in drugi davčni zavezanci (npr. društva) pa morajo kumulativno izpolnjevati še sledeče pogoje, ki jih našteva 6. odst. 143. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1.

  Podatke o tako opravljenem prometu so te osebe dolžne zagotoviti v svojem knjigovodstvu.

  Po mnenju FURS ta ukrep izjeme od obveznosti izdajanja računov velja zgolj za najmanjše davčne zavezance, ki svoje delo opravljajo na prostovoljni (volonterski) podlagi.

  Prav tako veljajo izjeme od obveznosti izdajanja računov, če so dobave blaga in storitev, ki jih opravijo nepridobitne organizacije povezane z zbiranjem denarnih sredstev za dogodke, ki jih te organizacije (društva) organizirajo priložnostno in izključno v svojo lastno korist in ni verjetno, da ta oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence. Za te osebe velja izjema tudi če presežejo limit 5.000 EUR na letni ravni. Primeroma FURS navaja šolske bazarje in gasilske veselice. Na šolskih bazarjih se prodajajo določeni izdelki, s katerimi šola pridobi dodatna sredstva. Za tako prodano blago ni treba izdati računa.

  Na gasilski veselici se prodajo srečke za srečelov. Za tako prodane srečke prav tako ni potrebno izdati račun. Je pa treba zadostiti pogojem, ki jih pravilnik kot tak našteva v 6., 7., in 8. odstavku 143. člena.

  Na spletni strani FURS najdete odgovore na vprašanja glede izjeme od obveznosti izdajanja računov po 143. členu Pravilnika o izvajanju ZDDV-1
  www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Davek_na_dodano_vrednost/Novice/2016/Odgovori_na_dodatna_vprasanja_glede_izjeme_po_143__clena_PZDDV.pdf.

   

  Ali mora društvo izdati račun za donacijo?

  Donacije niso predmet DDV. Znesek, ki ga davčni zavezanec izplača osebam, ki so v skladu s predpisi ustanovljene za opravljanje humanitarne, kulturne, znanstvene, zdravstvene, socialnovarstvene, vzgojno-izobraževalne, športne, verske ali sindikalne dejavnosti in ne gre za plačilo za opravljeno dobavo blaga oziroma storitev, ni predmet DDV.

  Po Zakonu o DDV  mora vsak davčni zavezanec za dobave blaga in storitev zagotoviti, da sam, prejemnik ali tretja oseba v njegovem imenu in za njegov račun izda račun . Ker donacije ne predstvaljajo plačila za dobavo blaga oz. storitev, se posledično za tako prejeta sredstva ne izdaja račun.

  Za prejeta donacije se običajno sestavi pogodba oz. se sklene nek pisni dogovor, ki je kot tak podlaga za knjiženje prejetega nakazila.

   

  Kakšno klavzulo napiše na račun društvo, ki ni zavezanec za DDV?

  Kakšen račun (podatki oziroma elementi računa), mora izstaviti davčni zavezanec po 94. členu ZDDV-1, tj. davčni zavezanec, ki ni identificiran za namene DDV, ker ne izpolnjuje pogojev za zavezanca iz tega člena, navaja 141. člen Pravilnika o izvajanju ZDDV.

  Po tem določilu mora ta davčni zavezanec na računu navesti najmanj naslednje podatke:

  Če ta davčni zavezanec izstavi račun drugemu davčnemu zavezancu, mora poleg naštetih podatkov navesti še podatek o količini in vrsti dobavljenega blaga oziroma obsegu in vrsti opravljenih storitev.

  Poleg teh elementov, ki so našteti kot obvezni, lahko navede tudi da ni ID zavezanec za namene DDV po 94. členu ZDDV-1, kar pa zakon kot tudi ne pravilnik, eksplicitno ne navajata.

  Na spletni strani FURS najdete podrobnejši opis vezan na račune http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Davek_na_dodano_vrednost/Opis/Podrobnejsi_opis_2_izdaja_Racuni.pdf