Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

 • 7.3.4.2 Stroški dela (točka II. pri črki L v izkazu poslovnega izida – AOP 139)

 • 7.3.4.2 Stroški dela (točka II. pri črki L v izkazu poslovnega izida – AOP 139)


  Stroški dela so:

  in v to rubriko vpisujemo seštevek vseh teh stroškov.

  Stroški dela so:

  a) plače, ki pripadajo zaposlencem, v kosmatem znesku;
  b) nadomestila plač, ki skladno z zakonom, kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi pripadajo zaposlencem za obdobje, ko ne delajo, v kosmatem znesku, ki bremeni podjetje;
  c) dajatve v naravi, darila in nagrade zaposlencem ter zanje plačani ali njim povrnjeni zneski, ki niso v neposredni zvezi s poslovanjem;
  č) odpravnine, ki pripadajo zaposlencem, ko nehajo delati v podjetju, ter
  d) dajatve, ki se dodatno obračunavajo od postavk od a) do č) in ki bremenijo izplačevalca.

  Kot strošek dela se obravnavajo in ločeno razkrijejo tudi:

  a) zneski, ki jih odvisno od dobička prejemajo člani organov v podjetju, ki ne prejemajo plač, in
  b) zneski, ki jih odvisno od dobička prejemajo zaposlenci v podjetju kot dodatek k plačam.

  Pravila pri vrednotenju stroškov dela: