Natisnjeno s strani Racunovodja.com

7.3.4.2 Stroški dela (točka II. pri črki L v izkazu poslovnega izida – AOP 139)


Stroški dela so:

in v to rubriko vpisujemo seštevek vseh teh stroškov.

Stroški dela so:

a) plače, ki pripadajo zaposlencem, v kosmatem znesku;
b) nadomestila plač, ki skladno z zakonom, kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi pripadajo zaposlencem za obdobje, ko ne delajo, v kosmatem znesku, ki bremeni podjetje;
c) dajatve v naravi, darila in nagrade zaposlencem ter zanje plačani ali njim povrnjeni zneski, ki niso v neposredni zvezi s poslovanjem;
č) odpravnine, ki pripadajo zaposlencem, ko nehajo delati v podjetju, ter
d) dajatve, ki se dodatno obračunavajo od postavk od a) do č) in ki bremenijo izplačevalca.

Kot strošek dela se obravnavajo in ločeno razkrijejo tudi:

a) zneski, ki jih odvisno od dobička prejemajo člani organov v podjetju, ki ne prejemajo plač, in
b) zneski, ki jih odvisno od dobička prejemajo zaposlenci v podjetju kot dodatek k plačam.

Pravila pri vrednotenju stroškov dela: