Natisnjeno s strani Racunovodja.com

7.3.4.1 Stroški blaga, materiala in storitev (točka I. pri črki L v izkazu poslovnega izida – AOP 128)


Sem spadajo:

A)  Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala (AOP 129)

V to rubriko vpisujemo odhodke iz kontov 70 oziroma 71 (nabavna vrednost prodanih materiala in blaga).

Nabavno vrednost prodanega blaga in materiala sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve (tudi davek na dodano vrednost, ki se ne povrne) ter neposredni stroški nabave in se zmanjša za dobljene popuste.

V primeru, da se je material ali blago prej zadrževalo v zalogah, je nabavna vrednost prodanega blaga in materiala odvisna od metode obračunavanja porabljenih zalog.

B)  Stroški porabljenega materiala (AOP 130)

Stroški porabljenega materiala so:

in v to rubriko vpisujemo seštevek vseh teh stroškov.

Stroški materiala so stroški osnovnega in pomožnega materiala ter kupljenih polproizvodov, delov, goriva in maziva. S stroški surovin so mišljeni stroški materiala, ki izhaja iz kmetijstva, gozdarstva ali rudarstva. Posebni stroški materiala so stroški porabljene energije.

Stvari drobnega inventarja, katerih posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega 500 evrov, se lahko razporedijo med material – odpis drobnega inventarja (konto 404).

Pravila pri vrednotenju stroškov materiala:

C)  Stroški storitev (AOP 134)

Stroški storitev so:

in v to rubriko vpisujemo seštevek vseh teh stroškov.

Pravila pri vrednotenju stroškov storitev: