Natisnjeno s strani Racunovodja.com

4 SPLOŠNA PRAVILA O LETNEM POROČILU


Splošna pravila o letnem poročilu ostajajo nespremenjena glede na leto pred 1.1.2016.

Malenkostne spremembe lahko ugotovimo v členitvi bilance stanja po 1.1.2016. V letu 2019 lahko nastanejo  spremembe pri evidentiranju v poslovni najem vzetih sredstev zaradi novega načina evidentiranja sredstev prejetih v poslovni najem, v kolikor najemnik izpolnjuje pogoje za pripoznanje v najem vzetega sredstva med sredstvi in obveznost iz najema med obveznostmi v bilanci stanja. Kot kapitalske rezerve se izkažejo poleg že poznanih postavk tudi zneski preneseni iz revalorizacijske rezerve in zneski prihodkov iz prenehanja ali zmanjšanja obveznosti na podlagi sklenjene prisilne poravnave, ki presegajo znesek prenesene izgube. Postavko »presežek iz prevrednotenja« med obveznostmi do virov sredstev sta nadomestili postavki »revalorizacijske rezerve« in »rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti«. Zadnja sprememba v bilanci stanja pa se nanaša na pravice na nepremičninah in druge podobne pravice, ki se od 1.1.2016 dalje izkazujejo pod ustrezno postavko Zemljišča in zgradbe ter se razkrijejo v prilogi k izkazom.  Bilanca stanja se sestavlja in členi v skladu s SRS 20 – poenotena oblika za vse organizacije – členitev je odvisna od velikosti organizacije.

Pomembno je ločiti opredelitev družb v skupini in pridruženih družb:

Malenkostne spremembe je mogoče zaznati v členitvi izkaza poslovnega izida po 1.1.2016, ni sprememb v letu 2019 glede na predhodno leto.

Od 1.1.2016 dalje je drugačen izračun bilančnega dobička, in sicer se mora bilančni dobiček zmanjšati za znesek dolgoročno odloženih stroškov razvijanja na bilančni presečni dan.