Natisnjeno s strani Racunovodja.com

4.4 Priloga k izkazom
4.4.1 Priloge k izkazom za vse družbe, razen mikro družbe


Priloga k izkazom je sestavni del računovodskega poročila in ga morajo sestaviti majhne, srednje in velike družbe. Vsebina poročila je opredeljena v 69. členu ZGD-1. Obseg priloge k izkazom je odvisen od velikosti družbe. Izjeme glede sestavljanja priloge k izkazom pa veljajo za mikro družbe in so opredeljene v 70.a členu ZGD-1.

Pojasnila v prilogi k izkazom je treba izkazati v vrstnem redu, po katerem so postavke prikazane v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida.

Poleg podatkov po drugih členih in po določilih SRS ali MSRP, morajo družbe izkazati tudi podatke, navedene v tem posebnem členu ZGD-1.

Iz SRS I izhaja, da organizacije, ki niso zavezane reviziji, razkrivajo samo zakonsko določene informacije in podatke, preostale organizacije pa razkrivajo podatke tudi po SRS.

Vse družbe – razen mikro družbe – razkrivajo:

 1. Sprejete računovodske usmeritve;
 2. Kadar se OOS merijo po revaloriziranih zneskih, tabelo, ki kaže:
 1. Kadar se finančni instrumenti in sredstva merijo po pošteni vrednosti:
 1. Skupni znesek pogojnih finančnih obveznosti, ki niso vključena v BS – ločeno izkazane obveznosti iz izplačila pokojnin in obveznosti do družb v skupini;
 2. Višino vseh obveznosti, ki so zavarovane s stvarnim jamstvom;
 3. Predujme in posojila, ki jih je družba ali njena odvisna družba odobrila članom poslovodstva, članom NS, drugim delavcem družbe in zaposlenim na podlagi pogodbe, za katere ne velja KP, z navedbo obrestnih mer, glavnih pogojev, odplačanega kredita, odpisov, ter poroštva družbe za obveznosti teh oseb;
 4. Znesek in naravo posameznih postavk prihodkov in odhodkov izjemnega obsega in pomena;
 5. Višino vseh obveznosti z rokom dospelosti daljšim od 5 let ločeno po posameznih postavkah obveznosti v BS;
 6. Povprečno število zaposlenih in
 7. Če ima družba lastne deleže ali je med poslovnim letom imela LD:

Srednje družbe dodatno razkrivajo:

 1. Za posamezne kategorije stalnih sredstev:
 1. Kadar se finančni instrumenti merijo po izvirni vrednosti:
 1. Znesek vseh prejemkov članom poslovodstva, zaposlenim, za katere ne velja tarifni del KP in članom NS
 2. Podatke za vsako družbo, v kapitalu katere je družba sama neposredno ali po osebi, ki deluje za račun družbe, udeležena z najmanj 20%:
 1. Če ima družba odobreni kapital ali je pogojno povečala OK: višino odobrenega kapitala in število ter najmanjši emisijski znesek delnic, ki so bile v poslovnem letu izdane za ta namen;
 2. Število izdanih delnic vsakega razreda in njihov najmanjši emisijski znesek;
 3. Število in pravice, ki izhajajo iz izdanih vrednostnih papirjev, ki dajejo imetniku pravico do udeležbe v dobičku družbe ali pravico do nakupa ali zamenjave za delnice družbe;
 4. Podatke o firmi, sedežu in pravnoorganizacijski obliki druge družbe, če je družba družbenik v tej drugi družbi in neomejeno osebno odgovarja za obveznosti te družbe;
 5. Firmo in sedež obvladujoče družbe, ki sestavlja konsolidirano letno poročilo za najširši krog družb v skupini, z navedbo kraja, kjer je mogoče pridobiti to poročilo;
 6. Firmo in sedež obvladujoče družbe, ki pripravlja konsolidirano računovodsko poročilo za najožji krog družb v skupini in kraj kjer je mogoče dobiti to poročilo;
 7. Predlagano razporeditev dobička ali obravnavanje izgube;
 8. Vrsto in poslovni namen operacij družbe, ki niso izkazane v BS in njihov vpliv na družbo, če so tveganja in koristi pomembni…;
 9. Naravo in finančni učinek bistvenih poslovnih dogodkov, ki so se zgodili po koncu poslovnega leta in niso zajeti v računovodskih izkazih;
 10. Transakcije s povezanimi osebami in transakcije, ki niso bile opravljene pod običajnimi tržnimi pogoji;
 11. Razčlenitev in pojasnilo zneskov rezervacij , izkazanih pod postavko druge rezervacije, če je znesek pomembnejši;
 12. Členitev stroškov dela;
 13. Razčlenitev kapitalskih rezerv;
 14. Povprečno število zaposlenih med poslovnim letom po kategorijah in razčlenitev stroškov na plače, stroške za socialno varnost in PIZ
 15. Pojasnilo odložene terjatve za davek, salde za odloženi davek in gibanje med letom.

Velike družbe poleg predhodno navedenih pojasnil razkrivajo še:

 1. Razčlenitev čistih prihodkov od prodaje po posameznih področjih poslovanja družbe ali posameznih geografskih trgih, razen če bi zaradi razkritja nastala pomembnejša škoda,…
 2. Znesek porabljen za revizorja za revidiranje letnega poročila in ločeno znesek izplačil za: