Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

 • 3.4 Revidiranje

 • 3.4 Revidiranje


  Revidirati je potrebno letna poročila:

  v skladu z zakonom o revidiranju.

  Družbe zavezane k reviziji morajo v poslovno poročilo vključiti tudi izjavo o upravljanju z vsemi sestavinami v skladu s 70. členom ZGD-1.

  Subjekt javnega interesa, katerega povprečno število zaposlenih v poslovnem letu je na bilančni presečni dan večje od 500, vključi v poslovno poročilo tudi  izjavo o nefinančnem poslovanju – (vsebina izhaja iz 70.c člen ZGD-1). Izjava o nefinančnem poslovanju vsebuje informacije o okoljskih, socialnih in kadrovskih zadevah, spoštovanju človekovih pravic ter v zadevah v zvezi z bojem proti korupciji in podkupovanju, vključno s:

  Revizor preveri, ali poslovno poročilo vsebuje izjavo o upravljanju družbe in izjavo o nefinančnem poslovanju ter pregleda njuno formalno popolnost in vsebinsko ustreznost, kot določa ZGD-1.

  Vsebina revizorjevega poročila:

  Revizor poda mnenje o tem:

  Revizor opravi preiskavo letnih računovodskih izkazov in izrazi mnenje v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi pri tistih majhnih in mikro kapitalskih družbah, ki:

  Preiskava mora biti izvedena v roku šestih mesecev po koncu poslovnega leta.