Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

 • Računovodski vidik nepremičnin 2019

 • Računovodski vidik nepremičnin 2019


  3.3 Prodaja naložbenih nepremičnine vrednotene po nabavni vrednosti z dobičkom


  Podjetje je prodalo nepremičnino, ki jo je imelo evidentirano, kot naložbeno nepremičnino. Knjigovodska vrednost naložbene nepremičnine je bila nabavna vrednost nepremičnine 70.000,00 evrov, amortizacijski popravek 20.000,00 evrov, vrednost zemljišča je 30.000,00 evrov. Vrednost prodaje je 90.000,00 evrov z obračunanim 2 % davkov na promet nepremičnin. Plačilo je bilo izvršeno v pogodbeno dogovorjenem roku. Prodajalec je plačal odmerjen davek.

  Zap. št.

  Kategorije

  Konto

  Breme

  Dobro

  1

  Stanje naložbene nepremičnine pred cenitvijo

   

   

   

   

  Naložbene nepremičnine, vrednotena po modelu nabavne vrednosti - zemljišče

  010

  30.000

   

   

  Naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu nabavne vrednosti - nepremičnina

  010-1

  70.000

   

   

  Popravek vrednosti naložbenih nepremičnin zaradi amortiziranja

  015

   

  20.000

  2

  Prodaja naložbene nepremičnine z dobičkom

   

   

   

   

  Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

  120

  90.000

   

   

  Naložbene nepremičnine, vrednotena po modelu nabavne vrednosti - zemljišče

  010

   

  30.000

   

  Popravek vrednosti naložbenih nepremičnin zaradi amortiziranja

  015

   

  50.000

   

  Prevrednotovalni poslovni prihodki

  769

   

  10.000

  3

  Odločba o  davka na promet nepremičnin

   

   

   

   

  Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij

  266

   

  1.800

   

  Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov

  480

  1.800

   

  4

  Plačilo davka na promet nepremičnin

   

   

   

   

  Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij

  266

  1.800

   

   

  Denarna sredstva na računih, razen deviznih

  110

   

  1.800

  5

  Plačilo s strani kupca

   

   

   

   

  Denarna sredstva na računih, razen deviznih

  110

  90.000

   

   

  Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

  120

   

  90.000

   

  3.4 Prodaja naložbenih nepremičnine vrednotene po nabavni vrednosti z izgubo


  Podjetje je prodalo nepremičnino, ki jo je imelo evidentirano, kot naložbeno nepremičnino. Knjigovodska vrednost naložbene nepremičnine je bila nabavna vrednost nepremičnine 70.000,00 evrov, amortizacijski popravek 20.000,00 evrov, vrednost zemljišča je 30.000,00 evrov. Vrednost prodaje je 60.000,00 evrov z obračunanim 2 % davkov na promet nepremičnin. Plačilo je bilo izvršeno v pogodbeno dogovorjenem roku. Prodajalec je plačal odmerjen davek.

  Zap. št.

  Kategorije

  Konto

  Breme

  Dobro

  1

  Stanje naložbene nepremičnine pred cenitvijo

   

   

   

   

  Naložbene nepremičnine, vrednotena po modelu nabavne vrednosti - zemljišče

  010

  30.000

   

   

  Naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu nabavne vrednosti - nepremičnina

  010-1

  70.000

   

   

  Popravek vrednosti naložbenih nepremičnin zaradi amortiziranja

  015

   

  20.000

  2

  Prodaja naložbene nepremičnine z dobičkom

   

   

   

   

  Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

  120

  60.000

   

   

  Naložbene nepremičnine, vrednotena po modelu nabavne vrednosti - zemljišče

  010

   

  30.000

   

  Popravek vrednosti naložbenih nepremičnin zaradi amortiziranja

  015

   

  50.000

   

  Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi, opredmetenimi osnovnimi sredstvi in naložbenimi nepremičninami

  720

  20.00

   

  3

  Odločba o  davka na promet nepremičnin

   

   

   

   

  Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij

  266

   

  1.200

   

  Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov

  480

  1.200

   

  4

  Plačilo davka na promet nepremičnin

   

   

   

   

  Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij

  266

  1.200

   

   

  Denarna sredstva na računih, razen deviznih

  110

   

  1.200

  5

  Plačilo s strani kupca

   

   

   

   

  Denarna sredstva na računih, razen deviznih

  110

  60.000

   

   

  Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

  120

   

  60.000

   

  3.5 Prodaja naložbenih nepremičnine vrednotene po pošteni vrednosti z dobičkom


  Podjetje je prodalo nepremičnino, ki jo je imelo evidentirano, kot naložbeno nepremičnino. Knjigovodska vrednost naložbene nepremičnine je bila nabavna vrednost nepremičnine 70.000,00 evrov. Vrednost prodaje je 90.000,00 evrov. Obračunan je 2 % davek na promet nepremičnin. Plačilo je bilo izvršeno v pogodbeno dogovorjenem roku. Prodajalec je plačal odmerjen davek.

  Zap. št.

  Kategorije

  Konto

  Breme

  Dobro

  1

  Stanje naložbene nepremičnine pred cenitvijo

   

   

   

   

  Naložbene nepremičnine, vrednotena po modelu poštene vrednosti

  011

  70.000

   

  2

  Prodaja naložbene nepremičnine z dobičkom

   

   

   

   

  Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

  120

  90.000

   

   

  Naložbene nepremičnine, vrednotena po modelu poštene vrednosti

  011

   

  70.000

   

  Finančni prihodki izidu vrednotenja naložbenih nepremičnin po pošteni vrednosti in prihodki od oslabitve naložbenih nepremičnin merjenih po pošteni vrednosti

   

  779

   

  20.000

  3

  Odločba o  davka na promet nepremičnin

   

   

   

   

  Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij

  266

   

  1.800

   

  Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov

  480

  1.800

   

  4

  Plačilo davka na promet nepremičnin

   

   

   

   

  Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij

  266

  1.800

   

   

  Denarna sredstva na računih, razen deviznih

  110

   

  1.800

  5

  Plačilo s strani kupca

   

   

   

   

  Denarna sredstva na računih, razen deviznih

  110

  90.000

   

   

  Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

  120

   

  90.000

   

  3.6 Prodaja naložbenih nepremičnine vrednotene po pošteni vrednosti z izgubo


  Podjetje je prodalo nepremičnino, ki jo je imelo evidentirano, kot naložbeno nepremičnino. Knjigovodska vrednost naložbene nepremičnine je bila nabavna vrednost nepremičnine 70.000,00 evrov. Vrednost prodaje je 40.000,00 evrov. Obračunan je 2 % davek na promet nepremičnin. Plačilo je bilo izvršeno v pogodbeno dogovorjenem roku. Prodajalec je plačal odmerjen davek.

  Zap. št.

  Kategorije

  Konto

  Breme

  Dobro

  1

  Stanje naložbene nepremičnine pred cenitvijo

   

   

   

   

  Naložbene nepremičnine, vrednotena po modelu poštene vrednosti

  011

  70.000

   

  2

  Prodaja naložbene nepremičnine z dobičkom

   

   

   

   

  Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

  120

  40.000

   

   

  Naložbene nepremičnine, vrednotena po modelu poštene vrednosti

  011

   

  70.000

   

  Finančni prihodki izidu vrednotenja naložbenih nepremičnin po pošteni vrednosti in prihodki od oslabitve naložbenih nepremičnin merjenih po pošteni vrednosti

  779

  30.000

   

  3

  Odločba o  davka na promet nepremičnin

   

   

   

   

  Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij

  266

   

  1.200

   

  Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov

  480

  1.200

   

  4

  Plačilo davka na promet nepremičnin

   

   

   

   

  Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij

  266

  1.200

   

   

  Denarna sredstva na računih, razen deviznih

  110

   

  1.200

  5

  Plačilo s strani kupca

   

   

   

   

  Denarna sredstva na računih, razen deviznih

  110

  40.000

   

   

  Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

  120

   

  40.000

   

  3.7 Povzetek ugotovitev pri evidentiranju nepremičnin med naložbene nepremičnine


  Pravila računovodenja naložbenih nepremičnin določa SRS 6.

  Pri naložbenih nepremičninah mora podjetje računovodske usmeritve zapisati v internih aktih.

  Ključnega pomena je, da podjetje pravilno presodi, kdaj neko nepremično uvrstiti med naložbene nepremičnine in kdaj med OOS, saj napačna razvrstitev lahko vpliva na poslovni izid podjetja in višino davka (naložbene nepremičnine ne poznajo model prevrednotenja), ki ga more podjetje plačati (davek dohodkov pravnih oseb oz. dohodnina).

  Izbira modela vrednotenja naložbenih nepremičnin vpliva na njihovo izkazovanje v bilanci stanja in na višino plačila davka, kar posledično vpliva na premoženjsko in finančno stanje podjetja.