Natisnjeno s strani Racunovodja.com

3.4 Prodaja naložbenih nepremičnine vrednotene po nabavni vrednosti z izgubo


Podjetje je prodalo nepremičnino, ki jo je imelo evidentirano, kot naložbeno nepremičnino. Knjigovodska vrednost naložbene nepremičnine je bila nabavna vrednost nepremičnine 70.000,00 evrov, amortizacijski popravek 20.000,00 evrov, vrednost zemljišča je 30.000,00 evrov. Vrednost prodaje je 60.000,00 evrov z obračunanim 2 % davkov na promet nepremičnin. Plačilo je bilo izvršeno v pogodbeno dogovorjenem roku. Prodajalec je plačal odmerjen davek.

Zap. št.

Kategorije

Konto

Breme

Dobro

1

Stanje naložbene nepremičnine pred cenitvijo

 

 

 

 

Naložbene nepremičnine, vrednotena po modelu nabavne vrednosti - zemljišče

010

30.000

 

 

Naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu nabavne vrednosti - nepremičnina

010-1

70.000

 

 

Popravek vrednosti naložbenih nepremičnin zaradi amortiziranja

015

 

20.000

2

Prodaja naložbene nepremičnine z dobičkom

 

 

 

 

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

120

60.000

 

 

Naložbene nepremičnine, vrednotena po modelu nabavne vrednosti - zemljišče

010

 

30.000

 

Popravek vrednosti naložbenih nepremičnin zaradi amortiziranja

015

 

50.000

 

Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi, opredmetenimi osnovnimi sredstvi in naložbenimi nepremičninami

720

20.00

 

3

Odločba o  davka na promet nepremičnin

 

 

 

 

Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij

266

 

1.200

 

Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov

480

1.200

 

4

Plačilo davka na promet nepremičnin

 

 

 

 

Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij

266

1.200

 

 

Denarna sredstva na računih, razen deviznih

110

 

1.200

5

Plačilo s strani kupca

 

 

 

 

Denarna sredstva na računih, razen deviznih

110

60.000

 

 

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

120

 

60.000