Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 22.8.2019 17:16:07

Davek na motorna vozila - Pogosta vprašanja in odgovori

Rubrika: Davkiprint Natisni

UVOD

V skladu z Zakonom o davku na motorna vozila – ZDMV se davek na motorna vozila (DMV) plačuje za vozila, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije, in sicer za vozila iz posameznih tarifnih oznak, kot so določena v carinski tarifi Evropske skupnosti.

V nadaljevanju so natančneje opisane posamezne vsebine ZDMV.

 

2.0 PREDMET OBDAVČITVE

Na podlagi ZDMV se DMV plačuje od motornih vozil iz tarifnih oznak: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 in 8703 90 ter iz tarifne oznake 8711, določenih v carinski tarifi Evropske skupnosti, objavljeni kot Priloga I Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 256 z dne 7. 9. 1987, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (ES) št. 1101/2014 z dne 16. oktobra 2014 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 312 z dne 31. 10. 2014, str. 1), ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije.

 

3.0 ZAVEZANEC ZA DAVEK NA MOTONA VOZILA

Davčni zavezanec za obračunavanje in plačevanje davka je proizvajalec oziroma oseba, ki pridobi motorno vozilo v drugi državi članici Evropske unije oziroma uvoznik motornih vozil.

Pridobitev motornega vozila iz druge države članice Evropske unije za namene tega zakona pomeni pridobitev blaga znotraj Unije, kot je opredeljena v Zakonu o davku na dodano vrednost – ZDDV – 1.

Uvoznik iz prvega odstavka tega člena je carinski dolžnik, določen v skladu s carinskimi predpisi oziroma prejemnik motornega vozila.

 

4.0 OPROSTITVE

Davčne oprostitve, ki so predvidene v 5. členu ZDMV, so le izjema od siceršnje obveznosti plačevanja davka na motorna vozila, zato se jih razlaga in obravnava restriktivno.

4.1 Vozila, ki se pred prvo registracijo izvozijo ali dobavijo v drugo državo članico Evropske unije

DMV se ne plačuje od vozil, ki se pred prvo registracijo izvozijo ali dobavijo v drugo državo članico Evropske unije. V tem primeru gre za neposredno oprostitev plačila DMV po samem zakonu.

4.2 Vozila, namenjena za prevoz družin

DMV se ne plačuje od vozil, ki so nabavljena za prevoz družin, ki imajo tri ali več otrok, in sicer od enega motornega vozila s pet ali več sedeži, ki ga največ enkrat v treh letih kupi eden od roditeljev v družini, ki ima tri ali več otrok, ki še niso dopolnili 18 let.

Oprostitev po tej točki se uveljavlja na podlagi dokazila o skupnem gospodinjstvu ob vložitvi napovedi pri davčnem organu ali ob vložitvi carinske deklaracije za sprostitev v prost promet pri carinskem organu oziroma z vložitvijo zahtevka za povračilo plačanega davka pri davčnem organu v treh mesecih od nakupa, v primeru uvoza pa pri carinskem organu v treh mesecih od uvoza.

Davčni oziroma carinski organ vrne plačani davek iz tega zakona v 30 dneh po prejemu zahtevka.

V prometno dovoljenje in register gospodinjstev se vpiše, da je za kupljeno vozilo uveljavljeno povračilo davka.

Oseba motornega vozila ne sme prodati ali ga brezplačno ali kako drugače odtujiti pred potekom triletnega roka od dneva nakupa, sicer mora plačati razliko do polnega zneska davka, obrestovano po obrestni meri za zamudne obresti, določeni v posebnem zakonu, in sicer zakonu, ki ureja davčni postopek.

4.3 Vozila, nabavljena za prevoz invalidov

DMV se ne plačuje od vozil, ki so nabavljena za prevoz invalidov, in sicer:

 • od enega motornega vozila z delovno prostornino bencinskega motorja do 1,8 l in dieselskega motorja do 1,9 l oziroma z delovno prostornino bencinskega motorja do 2 l in dieselskega motorja do 2,2 l za motorno vozilo z avtomatskim upravljanjem ter;
 • od motornega vozila, posebej prirejenega za prevoz invalidov na invalidskem vozičku, ki ga največ enkrat v petih letih kupijo invalidske organizacije in osebe, ki imajo vozniško dovoljenje ali jim je potrebna pomoč drugih oseb, ki imajo vozniško dovoljenje.

Za osebe po tej točki se štejejo:

 • osebe, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice nastala najmanj 80% telesna okvara;
 • osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
 • osebe z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po zakonu, ki ureja družbeno varstvo telesno in duševno prizadetih oseb;
 • otroci, ki potrebujejo posebno nego in varstvo.

Oprostitev po prvi in drugi alineji prejšnjega odstavka se uveljavlja po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Oprostitev po tretji alineji drugega odstavka se uveljavlja na podlagi odločbe o priznanem statusu invalida v skladu s predpisi iz te alineje oziroma odločbe pristojnega centra za socialno delo, izdane na podlagi izvedenskega mnenja o razvrščanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.

Oprostitev po četrti alineji drugega odstavka se uveljavlja na podlagi odločbe centra za socialno delo o priznanju dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke.

Oprostitev za invalidske organizacije se uveljavlja na podlagi potrdila ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve.

Oprostitev se uveljavlja ob vložitvi napovedi pri davčnem organu ali vložitvi carinske deklaracije za sprostitev v prost promet pri carinskem organu oziroma z vložitvijo zahtevka za povračilo plačanega davka pri davčnem organu v treh mesecih od nakupa, v primeru uvoza pa pri carinskem organu v treh mesecih od uvoza. Davčni oziroma carinski organ vrne plačani davek iz tega zakona v 30 dneh po prejemu zahtevka.

V prometno dovoljenje tako kupljenega oziroma uvoženega avtomobila se vpiše, da je za kupljeno vozilo uveljavljeno povračilo davka.

Če invalidska organizacija, invalid oziroma njegovi starši ali skrbniki prodajo motorno vozilo ali ga brezplačno ali kako drugače odtujijo pred potekom petletnega roka od dneva nakupa oziroma uvoza, morajo plačati davek v višini davka, za katerega se je zahtevalo vračilo in pripadajoče obresti od dneva nakupa oziroma uvoza do dneva plačila davka.

Ob izpolnjevanju osnovnih pogojev se pravica do oprostitev po tej točki na novo vzpostavi dan po takšnem plačilu.

Če je bilo motorno vozilo poškodovano v prometni nesreči za več kot 70% tržne vrednosti motornega vozila na dan nesreče, se sme poškodovano motorno vozilo prodati, ne da bi bil plačan davek.

Če invalid umre pred potekom petletnega roka od dneva nakupa oziroma uvoza motornega vozila, smejo zakoniti dediči prodati motorno vozilo, ki so ga podedovali, ne da bi plačali davek.

Vojni invalid prve skupine, ki uveljavi pravico do doplačila k stroškom tehničnega pripomočka – osebnega motornega vozila po Zakonu o vojnih invalidih, nima pravice do davčne oprostitve iz te točke.

Če upravičenci niso vozniki, lahko v njihovem imenu motorno vozilo vozijo starši oziroma skrbnik ali osebe, ki imajo pisno pooblastilo upravičenca, njegovih staršev oziroma skrbnika brez obvezne navzočnosti invalida v motornem vozilu.

4.4 Vozila za potrebe diplomatskih in konzularnih predstavništev ter mednarodnih organizacij

DMV se ne plačuje od vozil za:

 • službene potrebe diplomatskih in konzularnih predstavništev, akreditiranih v Sloveniji;
 • službene potrebe mednarodnih organizacij, če to določajo mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Slovenijo;
 • osebne potrebe tujega osebja diplomatskih in konzularnih predstavništev, akreditiranih v Sloveniji, vključno z njihovimi družinskimi člani;
 • osebne potrebe tujega osebja mednarodnih organizacij, vključno z njihovimi družinskimi člani, če to določajo mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Slovenijo.

Upravičenci do oprostitve iz prejšnjega odstavka motornega vozila ne smejo prodati ali ga brezplačno ali kako drugače odtujiti pred potekom treh let od dneva nakupa ali uvoza, dokler davek ni plačan. Če upravičenci do oprostitve po tej točki prodajo vozilo ali ga brezplačno ali kako drugače odtujijo pred potekom treh let od dneva nakupa ali uvoza, morajo plačati davek v višini davka, ki bi moral biti plačan, če ne bi bilo oprostitve, in pripadajoče obresti od dneva nakupa ali uvoza do dneva plačila davka.

Ne glede na prejšnji odstavek se davek ne plača, če je odtujitev posledica uradnega predčasnega odpoklica ali smrti upravičenca ali če motorno vozilo odtuji družinski član upravičenca, ki preneha bivati v Sloveniji zaradi predčasnega odpoklica ali smrti upravičenca. Davek se tudi ne plača, če je bilo motorno vozilo, ki se odtujuje, poškodovano v prometni nesreči za več kakor 70 % tržne vrednosti vozila na dan nesreče.

Če ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ugotovi, da je zaradi spoštovanja pogoja vzajemnosti treba v zvezi s prepovedjo odtujitve iz drugega odstavka upoštevati drugačen rok, izda upravičencu o tem ustrezno potrdilo.

4.5 Starodobniki

DMV se ne plačuje od vozil, ki imajo v skladu s predpisi o motornih vozilih status starodobnega vozila. Več v zvezi s pridobitvijo statusa starodobnega vozila je objavljeno na spletni strani Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa.

4.6 Vozila, ki se začasno uvozijo ali vnesejo iz druge države članice Unije

DMV se ne plačuje od vozil, ki se začasno uvozijo, če so popolnoma oproščena plačila uvoznih dajatev v skladu s carinskimi predpisi in od vozil, ki se vnesejo v Slovenijo iz druge države članice Evropske unije zaradi začasne preselitve lastnika, ki nima stalnega prebivališča v Sloveniji, vendar le, če od teh vozil v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost, ni treba obračunati davka na dodano vrednost.

4.7 Športna vozila

DMV se ne plačuje od športnih vozil, ki niso prirejena za vožnjo v cestnem prometu in so namenjena samo za uporabo na tekmovališčih.

4.8 Statusno preoblikovanje lastnika

DMV se ne plačuje od prenosa vozil v primeru statusnega preoblikovanja lastnika vozila. DMV ne plačujejo tista podjetja, ki se preoblikujejo – združijo, razdružijo, spojijo ali npr. preoblikujejo iz družbe z neomejeno odgovornostjo v delniško družbo.

4.9 Intervencijska reševalna vozila

DMV se ne plačuje od intervencijskih reševalnih vozil, ki so posebej prirejena za prevoz ponesrečencev in bolnikov.

4.10 Finančni najem

Zgoraj navedene oprostitve plačila davka je mogoče uveljaviti tudi pri finančnem najemu vozila. Če je finančni najem prekinjen ali končan in ne pride do prenosa lastništva, mora upravičenec, ki je uveljavil oprostitev plačila davka, plačati davek, ki mu je bil odpuščen oziroma vrnjen v skladu s tem členom.

 

5.0 DAVČNA OSNOVA IN DAVČNE STOPNJE

5.1 Davčna osnova

Osnova za davek je prodajna cena posameznega motornega vozila, ki ne vključuje tega davka in davka na dodano vrednost.

Kot prodajna cena se pri pridobitvi motornega vozila iz druge države članice Evropske unije šteje nakupna cena, pri uvozu pa vrednost, določena v prvem do četrtem odstavku 38. člena ZDDV-1.

Če prodajna cena ne ustreza prometni vrednosti, ali če plačila ni, je davčna osnova prometna vrednost teh motornih vozil, ki jo ugotovi davčni organ. Davčni organ ugotavlja davčno osnovo na podlagi vseh okoliščin posameznega primera, pri čemer kot izhodišče za ugotavljanje prometne vrednosti, razen v primeru uvoza motornega vozila, uporabi orientacijske vrednosti motornih vozil iz katalogov za vrednotenje vozil.

5.2 Davčna stopnja

Stopnje DMV so progresivne in odvisne od dejavnikov, kot sledi v nadaljevanju.

Od 1. 7. 2012 je uveden dodatni DMV, ki je odvisen od prostornine motorja, za osebna motorna vozila (tudi bivalna vozila) od 2.500 ccm in za motorna kolesa, trikolesa ter štirikolesa od 1.000 ccm. Dodatni davek se plačuje od davčne osnove, določene kot navedeno zgoraj.

5.2.1 “Osebna” motorna vozila

Davčna stopnja je odvisna od izpusta CO2 pri kombinirani vožnji in vrste goriva, ki se uporablja za pogon (bencin, utekočinjen naftni plin, dizel, hibridno vozilo, električni):

Izpust CO2 (g/km)

Stopnja davka (%) od davčne osnove glede na vrsto goriva

bencin, utekočinjen naftni plin

dizelsko

od 0 do vključno 110

0,5

1

nad 110 do vključno 120

1

2

nad 120 do vključno 130

1,5

3

nad 130 do vključno 150

3

6

nad 150 do vključno 170

6

11

nad 170 do vključno 190

9

15

nad 190 do vključno 210

13

18

nad 210 do vključno 230

18

22

nad 230 do vključno 250

23

26

nad 250

28

31

Za pravilno določitev davčne stopnje je poleg izpusta CO2 upoštevati še stopnjo izpusta po EURO (EURO 3, EURO 4, EURO 5…), ter pri motornih vozilih na dizelski pogon še stopnjo izpusta trdih delcev (manj ali več od 0,005 g/km).

Če motorno vozilo uporablja kateri koli drug pogon, vključno z električnim, ali kombinacijo različnih pogonov (hibridno vozilo), se stopnja davka določi z upoštevanjem lestvice, ki velja za vozila z bencinskim gorivom.

Za motorna vozila z najmanj osmimi sedeži se stopnja davka zniža za 30 %.

Za motorna vozila, ki nimajo podatka o izpustu CO2, se upošteva stopnja 28 % za vozila s pogonom na bencin ali utekočinjen naftni plin ter 31 % za vozila s pogonom na dizelsko gorivo.

Stopnje dodatnega davka za osebna vozila

Stopnja dodatnega davka za motorna vozila iz tarifnih oznak 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 in 8703 90, razen za trikolesa in štirikolesa, je odvisna od prostornine motorja in znaša: 

Prostornina motorja
(v cm3)

Stopnja dodatnega davka
(%) od davčne osnove

Od        

Do       

 

2.499

0

2.500

2.999

8

3.000

3.499

10

3.500

3.999

13

4.000

 

16

5.2.2 Motorna kolesa (tudi mopedi), kolesa z motorjem, trikolesa in štirikolesa

Davčna stopnja je odvisna od moči motorja v kW:

Moč motorja (kW)

Stopnja davka (%) od davčne osnove

do vključno 25

1,5

nad 25 do vključno 50

2

nad 50 do vključno 75

3

nad 75

5

Prav tako se za določitev stopnje dodatno upoštevajo še EURO standardi stopnje izpusta, in sicer se za stopnjo izpusta, nižjo od EURO 2, stopnja davka poveča za deset odstotnih točk, za stopnjo izpusta EURO 2 pa se stopnja davka poveča za pet odstotnih točk.
Za motorna vozila iz te točke z dvotaktnim motorjem se stopnja davka poveča za tri odstotne točke.

Za motorna vozila iz te točke na izključno električni pogon je stopnja davka 0,5 %.

Stopnje dodatnega davka

Stopnja dodatnega davka je odvisna od prostornine motorja in znaša:

Prostornina motorja
(v cm3) 

Stopnja dodatnega davka
(%) od davčne osnove

Od

Do           

 
 

999

0

1.000

 

5

5.2.3 Bivalna vozila

Davčna stopnja je odvisna od moči motorja v kW:

Moč motorja (kW)

Stopnja davka (%) od davčne osnove

do vključno 60

6

nad 60 do vključno 90

9

nad 90 do vključno 120

13

nad 120

18

Prav tako se za določitev stopnje dodatno upoštevajo še EURO standardi stopnje izpusta (EURO 3, EURO 4, EURO 5…) ter pri motornih vozilih na dizelski pogon še stopnjo izpusta trdih delcev (manj ali več od 0,005 g/km).

Za motorna vozila iz te točke na izključno električni pogon je stopnja davka 0,5 %.

Stopnje dodatnega davka za bivalna vozila

Stopnja dodatnega davka za motorna vozila iz tarifnih oznak 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 in 8703 90, razen za trikolesa in štirikolesa, je odvisna od prostornine motorja in znaša:

Prostornina motorja
(v cm3)

Stopnja dodatnega davka
(%) od davčne osnove

Od        

Do       

 

2.499

0

2.500

2.999

8

3.000

3.499

10

3.500

3.999

13

4.000

 

16

6.0 NASTANEK OBVEZNOSTI OBRAČUNA DMV

Obveznost za obračun davka nastane takrat, ko je opravljen promet motornih vozil.

Šteje se, da je promet motornih vozil opravljen:

 • ko je izdan račun o prodaji motornega vozila;
 • ko je motorno vozilo izročeno, če je izročeno pred izdajo računa ali brez izdaje računa;
 • pri uvozu: ko nastane carinski dolg ali bi nastal, če ne bi bila predpisana oprostitev plačila carine oziroma določena carinska stopnja prosto;
 • ko se motorno vozilo vzame za lastno rabo;
 • ko se motorno vozilo izroči, če se odtuji brezplačno;
 • ko je motorno vozilo pridobljeno iz druge države članice Evropske unije.

 

7.0 OBRAČUN DMV PRI PROIZVAJALCIH IN TRGOVCIH Z MOTORNIMI VOZILI

Davčni zavezanec, proizvajalec motornih vozil ali oseba, ki zaradi opravljanja dejavnosti trgovine z motornimi vozili pridobi iz druge države članice EU motorno vozilo, ki še ni bilo predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi in katerega tip je bil homologiran v skladu s predpisi o ES homologaciji ter zanj izdano potrdilo o skladnosti tipa SA, obračuna davčno obveznost za koledarski mesec.

Davčni zavezanec mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o znamki motornega vozila, tipu in modelu vozila, identifikacijski številki (št. šasije), izpustu CO2, moči motorja v kW, načinu delovanja motorja (dvotaktni, električni), izpustu trdnih delcev v g/km, stopnji izpusta Euro, datumu izdaje potrdila o skladnosti, državi dobave, datumu pridobitve, vrednosti, davčni osnovi, stopnji davka in znesku obračunanega davka ter o stopnji dodatnega davka in znesku obračunanega dodatnega davka.

Davčni zavezanec sestavi na podlagi evidenc iz prejšnjega odstavka mesečni obračun davka, ki ga mora predložiti davčnemu organu do zadnjega dne naslednjega meseca po poteku meseca, za katerega je sestavil obračun.

Iz obračuna morajo biti razvidni naslednji podatki: osnovni podatki o zavezancu, davčna številka zavezanca, podatki o obdobju, za katero se plačuje davek, podatki o znamki motornega vozila, tip in model vozila, identifikacijska številka (št. šasije), izpust CO2, moč motorja v kW, način delovanja motorja (dvotaktni, električni), izpust trdnih delcev v g/km, stopnja izpusta Euro, datum izdaje potrdila o skladnosti, vrednost, država dobave, davčna osnova, stopnja davka in znesek obračunanega davka.

Davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti obračun davka ne glede na to, ali je za obdobje, za katero predloži obračun, dolžan plačati davek ali ne.

Obračun se predloži izključno v elektronski obliki preko sistema eDavki.

Davčni zavezanec mora obračunani davek plačati do zadnjega delovnega dneva meseca po poteku meseca, v katerem je nastala davčna obveznost.

Za vse druge zavezance, ki si morajo skladno s pravilnikom o ugotavljanju skladnosti vozil pridobiti potrdilo o skladnosti vozila z oznako SB, pa velja obveznost napovedi za odmero DMV.

 

8.0 NAPOVED ZA ODMERO DMV

Davčnemu zavezancu, ki pridobi motorno vozilo iz druge države članice EU in ni dolžan obračunavati davka na podlagi obračuna DMV, odmeri davek davčni organ na podlagi napovedi Napoved za odmero DMV vloži davčni zavezanec najpozneje v 15-tih dneh od dneva pridobitve motornega vozila. K napovedi priloži:

 • izvirnik računa o nakupu, iz katerega mora biti razvidna prodajna cena in datum pridobitve,
 • izjavo o emisijski ustreznosti vozila, ki jo zavezanec pridobi pri strokovni organizaciji, pristojni za ugotavljanje skladnosti, iz katere morajo biti razvidni podatki o znamki in tipu vozila, identifikacijski številki (številki šasije), izpustu CO2, moči motorja v kW, načinu delovanja motorja (dvotaktni, električni), izpustu trdnih delcev v g/km, stopnji izpusta EURO, datumu izdaje potrdila o skladnosti, državi dobave, pri vozilu, ki je že bilo predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi,
 • izvirnik ali overjeno kopijo registracijskega dokumenta ali prometnega dovoljenja (v primeru, da je vozilo že bilo začasno ali trajno registrirano v drugi državi).

V primeru, da motorno vozilo ni vpisano v evidenco davčnega organa, strokovna organizacija, pristojna za ugotavljanje skladnosti, ne sme izdati potrdila o skladnosti vozila tipa SB.

V primeru, da v skladu s predpisi, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, izdaja potrdila o skladnosti ni potrebna, organ, pristojen za registracijo, oziroma pooblaščena organizacija pri registraciji vozil ne sme registrirati motornega vozila, če motorno vozilo ni vpisano v evidenco davčnega organa.

Davek odmeri davčni organ ne glede na prebivališče ali sedež zavezanca.

 

9.0 VRAČILO DMV

Upravičenec ima pravico do vračila sorazmernega dela plačanega davka, če motorno vozilo, od katerega je bil plačan davek, izvozi, dobavi oziroma zaradi selitve prenese v drugo državo članico Unije in ga zato odjavi iz evidence registriranih motornih vozil v Sloveniji.

Upravičenec lahko uveljavi vračilo šele po odjavi motornega vozila iz evidence registriranih motornih vozil. Upravičenec lahko uveljavi vračilo plačanega davka na podlagi dokazila o plačilu davka v Sloveniji in predložitve dokazil, da je motorno vozilo zapustilo ozemlje Slovenije. Kot dokazila se glede na okoliščine primera štejejo predvsem:

 • dokazilo o izvozu, ki ga izda oziroma potrdi carinski organ in iz katerega mora biti razvidno, da je motorno vozilo zapustilo carinsko območje EU,
 • dokazilo o registraciji motornega vozila v državi članici EU ali drugi državi,
 • dokazilo o dejanski dobavi oziroma prenosu motornega vozila v drugo državo članico EU,
 • račun, izdan kupcu v drugi državi članici EU,
 • dokazilo o selitvi v drugo državo članico EU.

Znesek vračila davka se izračuna na podlagi podatka o dejansko plačanem davku v Sloveniji in podatka o obdobju uporabe motornega vozila v Sloveniji. Znesek dejansko plačanega davka se za vsako začeto leto uporabe v Sloveniji zmanjša za 10 %. Pri tem se kot začeto leto uporabe motornega vozila v Sloveniji šteje datum prve registracije motornega vozila v Sloveniji.

Ne glede na navedeno, pa se za motorna vozila, ki so bila v Sloveniji začasno registrirana z namenom izvoza ali dobave v drugo državo članico Evropske unije največ 30 dni, določi znesek vračila v višini 100 % dejansko plačanega davka.

Vračilo DMV je ob izpolnjevanju zakonskih pogojev možno uveljavljati tudi skozi davčni obračun. Davčni zavezanec, ki obračunava davčno obveznost za koledarski mesec ter so izpolnjeni pogoji za vračilo davka v mesecu obračuna davka, lahko vračilo davka uveljavi v okviru mesečnega obračuna.

Zahtevek za vračilo davčni zavezanec predloži v treh mesecih od poteka meseca, v katerem so nastopile okoliščine, zaradi katerih bi lahko zahteval vračilo davka.

 

10.0 PROGRAM ZA IZRAČUN DMV PO 1. 7. 2012

Glede na to, da je za posamezno odmero treba upoštevati številne specifi

ne podatke individualno za vsako vozilo, od katerega je treba obračunati DMV, smo kot pomoč pripravili program za izračun DMV, s katerim si lahko sami točno izračunate predviden davek glede na lastnosti posameznega vozila. Brezplačen program je dostopen na internetni strani FURS na tem naslovu.

 

11.0 VPRAŠANJA IN ODGOVORI

I. Nakup novega motornega vozila

Vprašanje 1: Sem fizična oseba in kupujem novo osebno vozilo od prodajalca v Sloveniji. Katere davke moram plačati in kakšne so moje obveznosti?

Odgovor

Prodajalec novega osebnega vozila v Sloveniji za opravljeno prodajo izda račun, na katerem obračuna davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV). V prodajno vrednost na računu je vštet tudi davek na motorna vozila (v nadaljevanju DMV) in morebitni dodatni DMV. Ker je pri nakupu novega osebnega vozila na ozemlju Slovenije zavezanec za plačilo teh davkov in dajatev prodajalec ali proizvajalec, za kupca ni dodatnih obveznosti iz tega naslova. Za registracijo vozila ne potrebujete potrdila o plačilu DMV.

Vprašanje 2: Kot fizična oseba kupujem novo osebno vozilo pri prodajalcu v EU. Kaj moram storiti za pravilno izpolnitev obveznosti do države?

Odgovor

Slovenska zakonodaja je na področju obdavčitve z DDV pridobitve novih prevoznih sredstev usklajena z določbami Direktive Sveta 2006/112/ES, ki enotno ureja področje obdavčitve z DDV. Tako veljajo za nova prevozna sredstva posebne določbe, in sicer se obdavčijo z DDV v državi članici pridobitve oz. v državi, kjer se novo prevozno sredstvo registrira. Novo prevozno sredstvo z vidika DDV zakonodaje je prevozno sredstvo, ki je bilo dobavljeno pred potekom šestih mesecev od datuma, ko je bilo prvič dano v uporabo ali z njim ni bilo prevoženih več kot 6000 kilometrov (da se šteje za novo prevozno sredstvo, mora biti izpolnjeni eden izmed navedenih pogojev).

Fizične osebe, ki niso identificirane za namene DDV in pridobijo novo prevozno sredstvo, morajo v 15 dneh od dneva pridobitve prijaviti davčnemu organu pridobitev novega motornega vozila na obrazcu DDV-PPS. Obrazec DDV-PPS se predloži osebno ali po pošti, lahko pa tudi v elektronski obliki prek sistema eDavki. Obrazec DDV-PPS se izpolni v treh izvodih (za pridobitelja, za davčni organ in za registracijski organ) in služi registracijskemu organu kot potrdilo o plačilu DDV. DDV odmeri davčni organ, osnovo za odmero DDV pa predstavlja vrednost vozila in vse pripadajoče dajatve (tudi DMV).

Poleg DDV je treba od pridobitve novega osebnega vozila plačati tudi DMV, ki ga davčni organ odmeri na podlagi prejete napovedi, ki jo mora fizična oseba predložiti najpozneje v 15 dneh od dneva pridobitve motornega vozila. Na spletni strani FURS lahko s klikom na »Program za izračun DMV po 1.7.2012« na podlagi podatkov o vozilu izračunate višino DMV.

Odmeri se tudi morebitni dodatni DMV, ki je odvisen od prostornine motorja, odmeri pa se za osebna motorna vozila (tudi bivalna vozila) s prostornino enako ali višjo od 2.500 cm3 in za motorna kolesa, trikolesa ter štirikolesa s prostornino enako ali višjo od 1.000 cm3.

Vprašanje 3: Smo družba in pridobimo motorna vozila v EU ali pa jih uvozimo iz držav zunaj EU (npr. ZDA). Na kakšen način izpolnimo davčne obveznosti? Kakšne so davčne stopnje?

Odgovor

 1. Pridobitev novih prevoznih sredstev iz drugih držav članic EU

 • Če ste družba, ki se ukvarja s prodajo novih motornih vozil, potem v zvezi z DDV in DMV velja:

Davčni zavezanec identificiran za namene DDV v Sloveniji, ki pridobi novo motorno vozilo za nadaljnjo prodajo, obračuna DDV v skladu s splošno ureditvijo in izkaže DDV v obračunu DDV za pripadajoče obdobje (obdobje, v katerem je bilo motorno vozilo pridobljeno). Motorna vozila so obdavčena z DDV po 22-odstotni stopnji, osnovo za DDV pa predstavlja vrednost vozila in vse pripadajoče dajatve (tudi DMV).

Davčni zavezanec, proizvajalec motornih vozil ali oseba, ki zaradi opravljanja dejavnosti trgovine z motornimi vozili pridobi iz druge države članice EU motorno vozilo, ki še ni bilo predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi in katerega tip je bil homologiran v skladu s predpisi o ES homologaciji ter zanj izdano potrdilo o skladnosti tipa SA, obračuna davčno obveznost DMV za koledarski mesec v obračunu, ki ga mora predložiti davčnemu organu v elektronski obliki preko sistema eDavki, do zadnjega dne naslednjega meseca po poteku meseca, za katerega je sestavil obračun. Če za tako vozilo ni bilo izdano potrdilo o skladnosti tipa SA, DMV odmeri davčni organ na podlagi napovedi, ki jo mora davčni zavezanec predložiti najpozneje v 15 dneh od pridobitve motornega vozila (glede prilog glej odgovor v nadaljevanju).

Davčni zavezanec mora za namene DMV v svojih evidencah zagotoviti podatke o znamki motornega vozila, tipu in modelu vozila, identifikacijski številki (št. šasije), izpustu CO2, moči motorja v kW, načinu delovanja motorja (dvotaktni, električni), izpustu trdnih delcev v g/km, stopnji izpusta Euro, datumu izdaje potrdila o skladnosti, državi dobave, datumu pridobitve, vrednosti, davčni osnovi, stopnji davka in znesku obračunanega davka ter o stopnji dodatnega davka in znesku obračunanega dodatnega davka.

 • Če ste družba, ki pridobi novo motorno vozilo, ki ni namenjeno nadaljnji prodaji, pa v zvezi z DDV in DMV velja:

Oseba, identificirana za namene DDV, mora pridobitev novega prevoznega sredstva, ki ni namenjeno nadaljnji prodaji, v 15 dneh od pridobitve motornega vozila davčnemu organu na obrazcu DDV-PPS v elektronski obliki prek sistema eDavki. DDV, obračunan od pridobitve novega prevoznega sredstva po splošni, 22-odstotni stopnji, izkaže v obračunu DDV. Osnovo za DDV predstavlja vrednost vozila in vse pripadajoče dajatve (tudi DMV). Brez predložitve obrazca DDV-PPS, ki ga potrdi davčni organ, se prevozno sredstvo, pridobljeno iz druge države članice, ne sme registrirati.

Oseba, ki ni identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo, mora to pridobitev prijaviti davčnemu organu v 15 dneh od dneva pridobitve. Pridobitev novega prevoznega sredstva prijavi na obrazcu DDV-PPS. Obrazec DDV-PPS se izpolni v treh izvodih (za pridobitelja, davčni organ in registracijski organ), lahko pa se ga predloži davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki. DDV odmeri davčni organ z odločbo. Brez dokazila o plačilu DDV se prevozno sredstvo ne sme registrirati.

DMV v tem primeru odmeri davčni organ na podlagi napovedi. Napoved za odmero DMV vloži davčni zavezanec najpozneje v 15 dneh od dneva pridobitve motornega vozila. K napovedi priloži:

 • izvirnik računa o nakupu, iz katerega mora biti razvidna prodajna cena in datum pridobitve,
 • izjavo o emisijski ustreznosti vozila, ki jo zavezanec pridobi pri strokovni organizaciji, pristojni za ugotavljanje skladnosti, iz katere morajo biti razvidni podatki o znamki in tipu vozila, identifikacijski številki (številki šasije), izpustu CO2, moči motorja v kW, načinu delovanja motorja (dvotaktni, električni), izpustu trdnih delcev v g/km, stopnji izpusta EURO, datumu izdaje potrdila o skladnosti, državi dobave, pri vozilu, ki je že bilo predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi,
 • izvirnik ali overjeno kopijo registracijskega dokumenta ali prometnega dovoljenja (v primeru, da je vozilo že bilo začasno ali trajno registrirano v drugi državi).

Na spletni strani FURS lahko s klikom na poglavje »Program za izračun DMV po 1.3.2010« na podlagi podatkov o vozilu izračunate višino DMV.

V obeh primerih, torej ne glede na namen nakupa novega prevoznega sredstva, se odmeri tudi morebitni dodatni DMV.

Morebitni dodatni DMV je odvisen od prostornine motorja, odmeri pa se za osebna motorna vozila (tudi bivalna vozila) s prostornino enako ali višjo od 2.500 cm3 in za motorna kolesa, trikolesa ter štirikolesa s prostornino enako ali višjo od 1000 cm3. Stopnje za motorna vozila: od 2.500 do 2.999 cm3 – 8 %; nad 3.000 do 3.499 cm3 – 10 %; nad 3.500 do 3.999 cm3 – 13 %; nad 4. cm3 – 16%. Stopnje za motorna kolesa, trikolesa ter štirikolesa: od 1.000 cm3 – 5 %.

 1. Uvoz prevoznih sredstev

V primeru uvoza motornih vozil iz držav zunaj območja EU je za pobiranje DMV, dodatnega DMV in carine pristojen carinski organ. Če davčni zavezanec obračunanega DDV od uvoza prevoznega sredstva ne izkaže v obračunu DDV, se tudi DDV od uvoza plača kot uvozna dajatev. Več o tem v Navodilu o formalnostih, vezanih na plačevanje uvoznega DDV, št. 13/2016.

Vprašanje 4: Kupujem nov avtodom pri prodajalcu v EU. Ali je razlika pri obdavčitvi, če ga kupim od prodajalca v Sloveniji?

Odgovor

Avtodom se razvršča v razred motornih vozil, ki se v skladu z zakonodajo obdavčijo enako kot druga osebna vozila. V primeru nakupa od prodajalca iz druge države članice ste zavezanec za plačilo davkov ob pridobitvi vozila iz druge države članice.

Če ste fizična oseba in niste zavezanec za DDV, vam bo davčni organ odmeril DDV na podlagi obrazca DDV-PPS in napovedi za odmero DMV.

Pravnim in fizičnim osebam, ki so identificirane za namene DDV in opravljajo dejavnost prodaje motornih vozil, obrazca DDV-PPS ni treba predlagati, morajo pa obračunati DDV na podlagi samoobdavčitve in predložiti mesečni obračun DMV, v katerem sami izračunajo obveznost.

Kadar pravne in fizične osebe, ki opravljajo druge dejavnosti, pridobijo nov avtodom iz druge države članice za druge namene (dejavnosti) kot je prodaja vozil (ni pomembno, ali so identificirani ali ne), predložijo obrazec DDV-PPS in napovejo davčnemu organu pridobitev za namene odmere DMV. Roki za prijavo za oba davka so 15 dni od pridobitve vozila.

Pri nakupu novega avtodoma na ozemlju Slovenije je zavezanec za plačilo DMV prodajalec, tako da nimate dodatnih obveznosti iz tega naslova, saj vam bodo omenjene davke vračunali v ceno vozila ter obračunali DDV.

Vprašanje 5: Katera dokazila potrebujem za registracijo novega osebnega vozila, kupljenega v EU?

Odgovor

Preden vozilo registrirate v Sloveniji, je treba poravnati obveznosti iz naslova DDV in DMV. Ob pridobitvi vozila iz druge države članice se najprej zglasite pri strokovni organizaciji, pristojni za ugotavljanje skladnosti vozil, ki vam bo izdala izjavo o emisijski ustreznosti vozila. Nato predložite napoved za odmero DMV in sicer najpozneje v 15 dneh od dneva pridobitve motornega vozila. K napovedi morate priložiti:

 • izvirnik računa o nakupu, iz katerega mora biti razvidna prodajna cena in datum pridobitve,
 • izjavo o emisijski ustreznosti vozila, ki jo zavezanec pridobi pri strokovni organizaciji, pristojni za ugotavljanje skladnosti, iz katere morajo biti razvidni podatki o znamki in tipu vozila, identifikacijski številki (številki šasije), izpustu CO2, moči motorja v kW, načinu delovanja motorja (dvotaktni, električni), izpustu trdnih delcev v g/km, stopnji izpusta EURO, datumu izdaje potrdila o skladnosti, državi dobave, pri vozilu, ki je že bilo predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi,
 • izvirnik ali overjeno kopijo registracijskega dokumenta ali prometnega dovoljenja (v primeru, da je vozilo že bilo začasno ali trajno registrirano v drugi državi).

Davek odmeri davčni organ ne glede na prebivališče ali sedež davčnega zavezanca.

Na podlagi napovedi bo davčni organ odmeril DMV in po predložitvi dokazila o plačilu davka vpisal motorno vozilo v elektronsko evidenco motornih vozil, za katera je bil plačan davek. Šele nato se lahko izvede postopek homologacije in registracije motornega vozila.

Če mora strokovna organizacija, pristojna za ugotavljanje skladnosti, izdati potrdilo o skladnosti motornega vozila tipa SB, le tega ne sme izdati, če motorno vozilo ni vpisano v evidenco davčnega organa.

Organ, pristojen za registracijo, oziroma pooblaščena organizacija pri registraciji vozil ne sme registrirati motornega vozila, če vozilo ni vpisano v evidenco davčnega organa.

V zvezi z obveznostmi z vidika DDV glej odgovor na vprašanje 2.

II. Nakup rabljenega motornega vozila

Vprašanje 6: Kupujem rabljeno vozilo v Sloveniji. Katere davke moram plačati? Kakšna je razlika, če ga kupim od preprodajalca, fizične osebe ali od večjega prodajalca, ki se ukvarja z uvozom vozil iz EU?

Odgovor

V primeru, da je prodajalec vozila davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, ki je vozilo nabavil od drugega davčnega zavezanca za DDV in je imel pravico do odbitka DDV za to vozilo, vam bo na računu obračunal 22-odstotni DDV.

Če prodajalec obračunava DDV od razlike v ceni (po posebni ureditvi za rabljeno blago – predvsem komisijska prodaja), bo DDV samo obračunal, ne bo pa ga prikazal na računu.

Motorna vozila, ki so že bila registrirana v Sloveniji, niso več predmet obdavčitve z DMV. Če kupite rabljeno vozilo od fizične osebe, ki ni davčni zavezanec, vam od prodaje ne bo obračunala DDV.

Vprašanje 7: Sem podjetnik in se ukvarjam s prodajo rabljenih osebnih vozil, pridobljenih iz EU. Kakšne so obveznosti in davčne stopnje pri nakupu rabljenega vozila v EU?

Odgovor

Davčni zavezanec, ki pridobiva motorna vozila iz druge države članice za namene nadaljnje prodaje, mora v 15 dneh od pridobitve takega vozila vložiti napoved za odmero DMV. Obveznost vložitve napovedi za odmero DMV velja tudi za davčnega zavezanca, ki opravlja druge dejavnosti in bo vozilo uporabljal za lastne namene.

K napovedi je treba priložiti:

 • izvirnik računa o nakupu, iz katerega mora biti razvidna prodajna cena in datum pridobitve,
 • izjavo o emisijski ustreznosti vozila, ki jo zavezanec pridobi pri strokovni organizaciji, pristojni za ugotavljanje skladnosti, iz katere morajo biti razvidni podatki o znamki in tipu vozila, identifikacijski številki (številki šasije), izpustu CO2, moči motorja v kW, načinu delovanja motorja (dvotaktni, električni), izpustu trdnih delcev v g/km, stopnji izpusta EURO, datumu izdaje potrdila o skladnosti, državi dobave, pri vozilu, ki je že bilo predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi,
 • izvirnik ali overjeno kopijo registracijskega dokumenta ali prometnega dovoljenja (v primeru, da je vozilo že bilo začasno ali trajno registrirano v drugi državi).

Na podlagi napovedi bo davčni organ izdal odločbo in po predložitvi dokazila o plačilu davka še potrdilo za homologacijo in registracijo ter vpisal motorno vozilo v elektronsko evidenco motornih vozil, za katera je bil plačan davek. Šele nato se lahko izvede postopek homologacije in registracije motornega vozila.

Strokovna organizacija, pristojna za ugotavljanje skladnosti ne sme izdati potrdila o skladnosti motornega vozila tipa SB, če motorno vozilo ni vpisano v evidenco davčnega organa.

Organ, pristojen za registracijo, oziroma pooblaščena organizacija pri registraciji vozil ne sme registrirati motornega vozila, če vozilo ni vpisano v evidenco davčnega organa.

Za rabljena motorna vozila, predhodno registrirana v drugi državi, se DMV plačuje po stopnjah, ki veljajo za nova vozila.

Poleg DMV se od motornih vozil plačuje tudi dodatni davek na motorna vozila.
Na spletni strani FURS lahko s klikom na »Program za izračun DMV po 1.3.2010« na podlagi podatkov o vozilu izračunate višino DMV.

Po DDV zakonodaji je rabljeno prevozno sredstvo kopensko motorno vozilo, ki je bilo dobavljeno po preteku šestih mesecev od datuma, ko je bilo prvič dano v uporabo, in s katerim je prevoženih več kot 6.000 kilometrov.

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, ki po splošni urediti DDV kupuje rabljena prevozna sredstva za nadaljnjo prodajo od prodajalca, identificiranega za namene DDV v drugi državi članici, izkaže DDV v obračunu DDV za obdobje, v katerem je bilo prevozno sredstvo pridobljeno. V tem primeru davčnemu zavezancu ni treba predložiti obrazca DDV-PPS.

Motorna vozila so obdavčena z DDV po 22-odstotni stopnji, osnovo za DDV pa predstavlja vrednost vozila in vse pripadajoče dajatve (tudi DMV).

Če je prodajalec davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici in je od dobave rabljenega prevoznega sredstva obračunal DDV od dosežene razlike v ceni po posebni ureditvi za rabljeno blago, potem od pridobitve motornega vozila DDV ne obračunate.

Vprašanje 8: Sem podjetnik in v EU kupujem rabljeno osebno vozilo, ki ni namenjeno nadaljnji prodaji. Kakšne so obveznosti in davčne stopnje pri nakupu rabljenega vozila v EU?

Odgovor:

Davčni zavezanec, ki pridobiva motorna vozila iz druge države članice, mora v 15 dneh od pridobitve takega vozila vložiti napoved za odmero DMV.

K napovedi je treba priložiti:

 • izvirnik računa o nakupu, iz katerega mora biti razvidna prodajna cena in datum pridobitve,
 • izjavo o emisijski ustreznosti vozila, ki jo zavezanec pridobi pri strokovni organizaciji, pristojni za ugotavljanje skladnosti, iz katere morajo biti razvidni podatki o znamki in tipu vozila, identifikacijski številki (številki šasije), izpustu CO2, moči motorja v kW, načinu delovanja motorja (dvotaktni, električni), izpustu trdnih delcev v g/km, stopnji izpusta EURO, datumu izdaje potrdila o skladnosti, državi dobave, pri vozilu, ki je že bilo predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi,
 • izvirnik ali overjeno kopijo registracijskega dokumenta ali prometnega dovoljenja (v primeru, da je vozilo že bilo začasno ali trajno registrirano v drugi državi).

Na podlagi napovedi bo davčni organ izdal odločbo in po predložitvi dokazila o plačilu davka še potrdilo za homologacijo in registracijo ter vpisal motorno vozilo v elektronsko evidenco motornih vozil, za katera je bil plačan davek. Šele nato se lahko izvede postopek homologacije in registracije motornega vozila.

Strokovna organizacija, pristojna za ugotavljanje skladnosti ne sme izdati potrdila o skladnosti motornega vozila tipa SB, če motorno vozilo ni vpisano v evidenco davčnega organa.

Organ, pristojen za registracijo, oziroma pooblaščena organizacija pri registraciji vozil ne sme registrirati motornega vozila, če vozilo ni vpisano v evidenco davčnega organa.

Za rabljena motorna vozila, predhodno registrirana v drugi državi, se DMV plačuje po stopnjah, ki veljajo za nova vozila.

Poleg DMV se od motornih vozil plačuje tudi dodatni davek na motorna vozila.
Na spletni strani FURS lahko s klikom na »Program za izračun DMV po 1.3.2010« na podlagi podatkov o vozilu izračunate višino DMV.

Rabljeno vozilo z vidika DDV zakonodaje je vozilo, ki je bilo dobavljeno po preteku šestih mesecev od datuma, ko je bilo prvič dano v uporabo in je bilo z njim prevoženo več kot 6000 kilometrov.

Če je prodajalec davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici in je od dobave rabljenega prevoznega sredstva obračunal DDV od dosežene razlike v ceni po posebni ureditvi za rabljeno blago, potem se od pridobitve motornega vozila DDV ne obračuna.

Oseba, ki je identificirana za namene DDV v Sloveniji in po splošni ureditvi DDV kupuje rabljena motorna vozila od prodajalca, identificiranega za namene DDV v drugi državi članici, obračuna DDV od pridobitve motornega vozila iz druge države članice EU v obračunu DDV za pripadajoče obdobje (obdobje, v katerem je bilo motorno vozilo pridobljeno). Motorna vozila so obdavčena z DDV po 22-odstotni stopnji, osnovo za DDV pa predstavlja vrednost vozila in vse pripadajoče dajatve (tudi DMV).

Oseba, identificirana za namene DDV, mora pridobitev rabljenega prevoznega sredstva, ki ni namenjeno nadaljnji prodaji, prijaviti davčnemu organu na obrazcu DDV-PPS v elektronski obliki prek sistema eDavki. Brez predložitve obrazca DDV-PPS, ki ga potrdi davčni organ, se rabljeno prevozno sredstvo ne sme registrirati.

III. Davčne stopnje in davčna osnova

Vprašanje 9: Višina davčne stopnje?

Odgovor

Stopnje za DMV in dodatni DMV so progresivne in odvisne od dejavnikov, kot sledi:

»Osebna« motorna vozila

Davčna stopnja je odvisna od izpusta CO2 pri kombinirani vožnji in vrste goriva, ki se uporablja za pogon (bencin, utekočinjen naftni plin, dizel, hibridno vozilo, električni):

Izpust CO2 (g/km)

Stopnja davka

(%) od davčne osnove

glede na vrsto goriva

bencin, utekočinjen naftni plin

dizelsko

od 0 do vključno 110

0,5

1

nad 110 do vključno 120

1

2

nad 120 do vključno 130

1,5

3

nad 130 do vključno 150

3

6

nad 150 do vključno 170

6

11

nad 170 do vključno 190

9

15

nad 190 do vključno 210

13

18

nad 210 do vključno 230

18

22

nad 230 do vključno 250

23

26

nad 250

28

31

Za pravilno določitev davčne stopnje je treba poleg izpusta CO2 upoštevati še stopnjo izpusta po EURO (EURO 3, EURO 4, EURO 5…), ter pri motornih vozilih na dizelski pogon še stopnjo izpusta trdih delcev (manj ali več od 0,005 g/km).

Za motorna vozila z najmanj osmimi sedeži se stopnja davka zniža za 30 %.

Za motorna vozila, ki nimajo podatka o izpustu CO2, se upošteva stopnja 28 % za vozila s pogonom na bencin ali utekočinjen naftni plin ter 31 % za vozila s pogonom na dizelsko gorivo.

Stopnje dodatnega DMV za osebna vozila

Stopnja dodatnega DMV za motorna vozila iz tarifnih oznak 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 in 8703 90, razen za trikolesa in štirikolesa, je odvisna od prostornine motorja in znaša:

Prostornina motorja
(v cm3)

Stopnja dodatnega davka
(%) od davčne osnove

Od

Do

 

2.499

0

2.500

2.999

8

3.000

3.499

10

3.500

3.999

13

4.000

 

16

Motorna kolesa (tudi mopedi), kolesa z motorjem, trikolesa in štirikolesa

Davčna stopnja je odvisna od moči motorja v kW:

Moč motorja (kW)

Stopnja davka
(%) od davčne osnove

do vključno 25

1,5

Nad 25 do vključno 50

2

nad 50 do vključno 75

3

nad 75

5

Prav tako se za določitev stopnje dodatno upoštevajo še EURO standardi stopnje izpusta (EURO 3, EURO 4, EURO 5…).

Za motorna vozila iz te točke z dvotaktnim motorjem se stopnja davka poveča za tri odstotne točke.

Za motorna vozila na izključno električni pogon je stopnja davka 0,5 %.

Stopnja dodatnega DMV

Stopnja dodatnega DMV je odvisna od prostornine motorja in znaša:

Prostornina motorja
(v cm3)

Stopnja dodatnega davka

(%) od davčne osnove

Od

Do

 

999

0

1.000

 

5

Bivalna vozila

Davčna stopnja je odvisna od moči motorja v kW:

Moč motorja (kW)

Stopnja davka

(%) od davčne osnove

do vključno 60

6

Nad 60 do vključno 90

9

nad 90 do vključno 120

13

nad 120

18

Prav tako se za določitev stopnje dodatno upoštevajo še EURO standardi stopnje izpusta (EURO 3, EURO 4, EURO 5…) ter pri motornih vozilih na dizelski pogon še stopnjo izpusta trdih delcev (manj ali več od 0,005 g/km).

Za motorna vozila z motorjem izključno na električni pogon je stopnja davka 0,5 %.

Vozila na kombiniran motorni pogon

Kadar vozilo uporablja kombinacijo pogonov bencin in utekočinjeni naftni plin, se stopnja DMV določi na podlagi bencinskega pogona.

V skladu s četrtim odstavkom 6. člena Zakona o davku na motorna vozila – ZDMV se DMV obračunava na podlagi lestvice, ki je sestavljena iz razredov glede na izpuste CO2 in davčnih stopenj glede na vrsto pogonskega goriva (bencin, utekočinjeni naftni plin in dizelsko gorivo). Če motorno vozilo uporablja kateri koli drug pogon ali kombinacijo različnih pogonov, se stopnja davka določi z upoštevanjem lestvice, ki velja za vozila z bencinskim gorivom (peti odstavek 6. člena ZDMV).

Tako se v primeru kombinacije dveh različnih pogonov, bencina in utekočinjenega naftnega plina, stopnja DMV določi na podlagi bencinskega pogona.

Vprašanje 10: Osnova za izračun DMV in DDV pri pridobitvi vozil.

Odgovor

Osnova za davek je prodajna cena posameznega motornega vozila, ki ne vključuje tega davka in davka na dodano vrednost. Kot prodajna cena se pri pridobitvi motornega vozila iz druge države članici EU šteje nakupna cena, pri uvozu pa vrednost, določena v prvem do četrtem odstavku 38. člena ZDDV-1. Če prodajna cena ne ustreza prometni vrednosti ali če plačila ni, je davčna osnova prometna vrednost teh motornih vozil, ki jo ugotovi davčni organ. Glede na zakonsko podlago se pri pridobitvi motornega vozila iz druge države članice EU šteje nakupna cena vozila. V Slovenskih računovodskih standardih so v opredelitvi posameznih gospodarskih kategorij navedene definicije in obrazložitve, ki dajejo vsebinsko razlago posameznih pojmov, ki se uporabljajo pri računovodskem pripoznavanju gospodarskih kategorij.

Tako se uporabljajo naslednji pojmi:

Nakupna cena (purchase price) je v računu navedena cena količinske enote, ki jo je treba plačati in je že zmanjšana za v računu odobrene popuste, a ne tudi za kasneje dobljene popuste.

Nabavna cena (cost, procurement price) pa je seštevek nakupne cene količinske enote in ustreznih neposrednih stroškov nakupa, ki vključujejo v primeru uvoza tudi uvozne dajatve. Dejanska prodajna cena (actual selling price) je prodajna cena, ki je uresničena pri prodani količinski enoti.

Glede na splošno opredeljene definicije posameznih vrednosti iz SRS, ki se uporabljajo pri računovodskem pripoznavanju poslovnih dogodkov in zakonsko opredelitvijo davčne osnove pri odmeri DMV, je tako davčna osnova za DMV pri pridobitvi motornih vozil vrednost vozila iz računa (oziroma pogodbe), ki ne vključuje ostalih neposrednih stroškov nakupa, ki jih zaračuna prodajalec, ali pa jih z nakupom vozila ima neposredno kupec sam. Pri tem pa je z vidika celovite obravnave (predvsem za namene pravilne obdavčitve z davkom na dodano vrednost – DDV) pomembno, na kakšen način je tuji dobavitelj obravnaval te dodatne stroške (zaračunana provizija – »trader fee«, prevoz, deregistracija vozila, razne pristojbine,..).

Če se z vidika DDV kraj opravljanja teh storitev na podlagi 25. člena ZDDV-1 šteje Slovenija, ter ni obračunal DDV svoje države (države prodajalca), mora kupec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, obračunati slovenski DDV od take storitve. Ugotoviti je torej treba, ali gre za več neodvisno opravljenih storitev ali za enotno storitev.

Pri nakupu rabljenih vozil (ki se po pravilih iz ZDDV-1 štejejo za rabljena prevozna sredstva), ki ga opravi oseba, identificirana za namene DDV v Sloveniji od davčnega zavezanca, identificiranega za namene DDV v drugi državi članici EU, je velikokrat obračunan (neupravičeno) DDV od neto cene vozila in ni uporabljena maržna ureditev za DDV (obračunan in ne izkazan DDV od razlike v ceni) oziroma oprostitev kot dobava blaga znotraj Unije pod pogoji, ki so enaki pogojem iz 1. točke 46. člena ZDDV-1. V tem primeru je osnova za obračun DMV neto cena vozila, ki ne vključuje (neupravičeno) obračunanega DDV države prodajalca.

Vendar je v tem primeru taka pridobitev vozila na podlagi 2. a) točke prvega odstavka 3. člena ZDDV-1 predmet slovenskega DDV. V skladu z navedeno določbo so namreč predmet DDV pridobitve blaga znotraj Unije, ki jih na ozemlju Slovenije opravi za plačilo davčni zavezanec v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, če je prodajalec davčni zavezanec v drugi državi članici, ki v skladu z zakonodajo te države članice ni oproščen obračunavanja DDV kot mali davčni zavezanec in ga ne zajema ureditev iz tretjega, četrtega ali desetega odstavka 20. člena tega zakona. Na podlagi 36. člena ZDDV-1 davčna osnova pri dobavah blaga ali storitev vključuje vse, kar predstavlja plačilo (v denarju, v stvareh ali v storitvah), ki ga je prejel ali ga bo prejel dobavitelj ali izvajalec od kupca, naročnika ali tretje osebe za te dobave. V davčno osnovo se med drugim vštevajo tudi, če že niso všteti, trošarine in druge davki, takse, uvozne in druge dajatve, razen DDV. V davčno osnovo za DDV se ne šteje (neupravičeno) zaračunan znesek DDV druge države članice.

Vprašanje 11: Sem fizična oseba in bi rad kupil rabljeno osebno vozilo v EU. Kaj moram storiti, da bom lahko registriral vozilo?

Odgovor

Rabljena osebna vozila, ki jih pridobijo fizične osebe v drugi državi članici, niso obdavčena s slovenskim DDV. Rabljeno vozilo z vidika DDV zakonodaje je vozilo, ki je bilo dobavljeno po preteku šestih mesecev od datuma, ko je bilo prvič dano v uporabo in je bilo z njim prevoženo več kot 6000 kilometrov.

V 15 dneh od nakupa rabljenega vozila je treba napovedati pridobitev motornega vozila davčnemu organu za namene plačila DMV.

K napovedi za odmero DMV je treba priložiti:

 • izvirnik računa o nakupu vozila od fizične osebe iz druge države članice, iz katerega morata biti razvidna prodajna cena in datum pridobitve,
 • izjavo o emisijski ustreznosti vozila, ki jo zavezanec pridobi pri strokovni organizaciji, pristojni za ugotavljanje skladnosti, iz katere morajo biti razvidni podatki o znamki in tipu vozila, identifikacijski številki (številki šasije), izpustu CO2, moči motorja v kW in prostornini motorja v ccm, načinu delovanja motorja (dvotaktni, električni), izpustu trdnih delcev v g/km, stopnji izpusta EURO, datumu izdaje potrdila o skladnosti, državi dobave,
 • izvirnik ali overjeno kopijo registracijskega dokumenta ali prometnega dovoljenja (v primeru, da je vozilo že bilo začasno ali trajno registrirano v drugi državi).

Na podlagi napovedi bo davčni organ izdal odločbo in po predložitvi dokazila o plačilu davka še potrdilo za homologacijo in registracijo ter vpisal motorno vozilo v elektronsko evidenco motornih vozil, za katera je bil plačan davek. Šele nato se lahko izvede postopek homologacije in registracije motornega vozila.

Strokovna organizacija, pristojna za ugotavljanje skladnosti ne sme izdati potrdila o skladnosti motornega vozila tipa SB, če motorno vozilo ni vpisano v evidenco davčnega organa.

Organ pristojen za registracijo oziroma pooblaščena organizacija pri registraciji vozil ne sme registrirati motornega vozila, če vozilo ni vpisano v evidenco davčnega organa.

Vprašanje 12: Ali je pri uvozu rabljenih vozil iz držav zunaj EU treba plačati dajatve carinskemu organu?

Odgovor

Za rabljena vozila, ki se uvozijo iz tretjih držav (zunaj EU), obračuna dajatve carinski organ, razen DDV, če davčni zavezanec identificiran za namene DDV, izkaže obračunani DDV od uvoza prevoznega sredstva v obračunu DDV. Obveznost za plačilo DDV, DMV in dodatnega DMV pri uvozu se nanaša tudi na rabljena vozila. DDV se obračuna po 22-odstotni stopnji, DMV se obračuna po lestvici, dodatni DMV se prav tako obračuna po lestvici glede na vrednost vozila in prostornino motorja.

IV. Oprostitve in vračilo davka

Vprašanje 13: Od katerih vozil se ne plačuje davka na motorna vozila?

Odgovor

Več o oprostitvah lahko najdete v poglavju 4.0.

Vprašanje 14: Ali je možno vračilo plačanega davka, če se motorno vozilo, od katerega je bil plačan davek, izvozi, dobavi oziroma zaradi selitve prenese v drugo državo članico Unije in se ga zato odjavi iz evidence registriranih motornih vozil v Sloveniji?

Odgovor

Več o vračilu DMV skladno z 11. členom ZDMV lahko najdete v poglavju 9.0.

Vprašanje 15: Sem invalid in kupujem rabljeno osebno vozilo od fizične osebe v Sloveniji. Kakšne ugodnosti lahko uveljavljam? Ali je obdavčitev različna, če bi vozilo kupil od fizične osebe v tujini? Kaj pa v primeru, če vozilo kupim v tujini (EU) od prodajalca, ki se ukvarja s preprodajo vozil?

Odgovor

Nakup rabljenega osebnega vozila od fizične osebe v Sloveniji ni več predmet obdavčitve z DMV, zato se morebiti vračunani DMV v ceno vozila ne povrne.

Če pa invalid kupi vozilo od fizične osebe v tujini ali od prodajalca iz EU, ki se ukvarja s preprodajo vozil, velja naslednje:

Od vozil, ki so nabavljena za prevoz invalidov, se lahko uveljavlja oprostitev plačila DMV, in sicer od enega motornega vozila z delovno prostornino bencinskega motorja do 1,8 l in dizelskega motorja do 1,9 l oziroma z delovno prostornino bencinskega motorja do 2 l in dizelskega motorja do 2,2 l za motorno vozilo z avtomatskim upravljanjem ter od motornega vozila, posebej prirejenega za prevoz invalidov na invalidskem vozičku, ki ga največ enkrat v petih letih kupijo invalidske organizacije in osebe, ki imajo vozniško dovoljenje ali jim je potrebna pomoč drugih oseb, ki imajo vozniško dovoljenje.

Za invalide se po ZDMV štejejo:

 • osebe, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice nastala najmanj 80 % telesna okvara;
 • osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
 • osebe z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po zakonu, ki ureja družbeno varstvo telesno in duševno prizadetih oseb;
 • otroci, ki potrebujejo posebno nego in varstvo.

Oprostitev se lahko uveljavlja ob vložitvi napovedi pri davčnem organu ali vložitvi carinske deklaracije za sprostitev v prost promet pri carinskem organu oziroma če je zavezanec, ki se šteje za invalidno osebo po alinejah, navedenih v prejšnjem odstavku, kupil vozilo na območju RS, in vozilo predhodno še ni bilo registrirano v RS, lahko oprostitev DMV doseže z vložitvijo zahtevka za povračilo plačanega davka pri davčnem organu v treh mesecih od nakupa, v primeru uvoza pa pri carinskem organu v treh mesecih od uvoza. Davčni oziroma carinski organ vrne plačani davek iz tega zakona v 30 dneh po prejemu zahtevka.

Vprašanje 16: Smo velika družina in kupujemo novo vozilo od prodajalca v Sloveniji. Kakšen je postopek za vračilo DMV, če smo velika družina (s tremi otroki)?

Odgovor

Roditelji v družini z najmanj tremi otroki in nobeden od njih ni dopolnil 18 let, lahko vsaka tri leta z oprostitvijo plačila DMV kupijo motorno vozilo z najmanj petimi sedeži, ki še ni bilo predhodno registrirano v RS. Oprostitev se v primeru nakupa vozila, za katerega je DMV plačal prodajalec, uveljavlja z vložitvijo zahtevka pri davčnem organu v treh mesecih od nakupa vozila oziroma pri carinskem organu v treh mesecih od uvoza. Zahtevku za oprostitev oziroma vračilo je treba poleg izvirnika računa priložiti potrdilo o skupnem gospodinjstvu, ki ga izda pristojni organ za notranje zadeve. Če upravičenci do oprostitve plačila DMV vozilo prodajo ali kako drugače odtujijo prej kot v treh letih, morajo plačati razliko do polnega zneska davka in pripadajoče zamudne obresti. Razlika do polnega zneska davka pomeni razliko med davkom, ki ga je zavezanec plačal (torej 0, ker mu je bil davek vrnjen) ter med polnim zneskom davka, to je skupnim zneskom DMV na to vozilo.

Vprašanje 17: Sem delavec na začasnem delu v tujini. Ali je prenos mojega osebnega vozila ob preselitvi nazaj v Slovenijo obdavčen?

Odgovor

Davka na motorna vozila se ne plača od uvoza vozil in prenosa motornih vozil iz druge države članice v Slovenijo zaradi začasne preselitve lastnika, če oseba, ki se seli, nima stalnega prebivališča v Sloveniji. Davek na motorna vozila je treba plačati v vseh drugih primerih, tudi v primeru stalne preselitve osebe v Slovenijo. Zavezanec za izpolnitev obveznosti plačila DMV (napovedi) v prijavi pridobitve vozila iz tujine navede o avtomobilu vse potrebne podatke, ki bi jih vseboval račun, če bi to vozilo kupil od druge osebe, in k prijavi priloži original registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja.

Če davčna osnova iz napovedi ne ustreza dejanski prometni vrednosti vozila, bo le-to določil davčni organ v odmernem postopku na podlagi ocene.

Za pridobitve novih prevoznih sredstev znotraj Unije ne šteje:

 • prenos novega prevoznega sredstva osebe, ki ni davčni zavezanec in spremeni stalno prebivališče, če je bil v času dobave obračunan DDV (ni bil možno uporabiti oprostitve iz točke (a) člena 138(2) Direktive 2006/112/ES oz. drugega odstavka 46. člena ZDDV-1);
 • kadar oseba, ki ni davčni zavezanec, spremeni stalno prebivališče in ponovno prenese prevozno sredstvo v Slovenijo, iz katere ji je novo prevozno sredstvo bilo prvotno dobavljeno z oproščenim DDV (skladno z drugim odstavkom 46. člena ZDDV-1), se takšen prenos novega prevoznega sredstva ne šteje za pridobitev novega prevoznega sredstva znotraj Unije oz. v Sloveniji (kot izhaja iz določbe 2. člena Izvedbene uredbe Sveta (EU) 282/2011).

Če je izpolnjen eden izmed navedenih pogojev, pridobitev novega prevoznega sredstva zaradi preselitve fizične osebe ni predmet slovenskega DDV.

Vprašanje 18: Oče mi bo podaril osebno vozilo. Ali moram plačati kakšne davke?

Odgovor

Motorna vozila, ki so že bila registrirana na območju RS in so predmet dedovanja ali darila, niso predmet obdavčitve z DMV. Z vidika registracije motornega vozila se zahteva, da so med drugim plačani tudi vsi davki.

V primeru dedovanja davčni organ odmeri davek na dediščine in darila po uradni dolžnosti na podlagi sklepa sodišča (sodišče pošlje en izvod sklepa o dedovanju na FURS).

V primeru davka na darilo, ki zajema le premičnine (mednje sodi tudi motorno vozilo), ni predmet obdavčitve, če je skupna vrednost premičnin nižja od 5.000 evrov. V primeru, da vrednost darila presega 5000 evrov, mora davčni zavezanec vložiti napoved za odmero davka od prejetih daril.

Vir: www.fu.gov.si

Ključne besede:
davek na motorna vozila
motorno vozilo
DMV

Zadnji članki iz rubrike:

2.6.2023 10:18:36:
Podpisan protokol o spremembah konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in Švico

29.5.2023 15:41:00:
Davčna obravnava prenosov sredstev med podjetjem zavezanca in njegovim gospodinjstvom s poudarkom na prenosu nepremičnin

8.5.2023 12:00:27:
Oprostitev davka za opravljanje nepridobitne dejavnosti - Podrobnejši opis

21.4.2023 10:22:27:
Dohodek iz prenosa premoženjske pravice

31.3.2023 19:14:50:
Koriščenje davčne olajšave za zaposlovanje po noveli ZDDPO-2S za osebe, ki so bile zaposlene v letu 2020 in 2021

Najnovejši članki:

7.6.2023 19:14:56:
Dodatno zmanjšanje letne davčne osnove na podlagi Zakona o dohodnini

7.6.2023 14:17:08:
Prilagoditev ukrepa na področju kreditiranja potrošnikov

5.6.2023 20:11:43:
Predlog sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

5.6.2023 19:42:05:
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru

5.6.2023 16:07:39:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2023

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress