Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 17.1.2017 21:14:13

Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju

Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016

Rubrika: Negospodarstvo, javni sektorprint Natisni

Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja soglašajo z vsebino naslednjih točk tega dogovora:

I. Vlada Republike Slovenije se obvezuje, da v letih 2017 in 2018, ne bo brez soglasja s podpisniki tega dogovora dodatno posegala v plače, druge prejemke, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev, ki so dogovorjene s tem dogovorom.

Ravnanje v nasprotju s prejšnjim odstavkom se šteje za kršitev tega dogovora. V primeru stavke, ki je posledica kršitve tega dogovora, stavkajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini plače, ki bi jo prejeli, če bi delali.

O temeljnih vprašanjih s področja uslužbenske zakonodaje in sistema plač v javnem sektorju bo potrebno soglasje reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in vlade.

II. Podaljšajo ali se delno spremenijo sledeči ukrepi: 

1. Redna delovna uspešnost se v letih 2017 in 2018 ne izplačuje.

Vsebina te točke se uredi z zakonom.

2. Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v letih 2017 in 2018 izplačuje, kot sledi:

– višina dela plače iz tega naslova lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca;

– kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače iz tega naslova skupno znaša največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca;

– javnim uslužbencem za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju se del plače iz tega naslova v letu 2017 in 2018 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obseg dela za javne uslužbence (10 % osnovne plače);

– za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko v letih 2017 in 2018 uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju;

– uporabniki lahko v primerih, ko so bili sklenjeni še vedno veljavni sporazumi ali dogovori med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom za dejavnost ali poklic v javnem sektorju, ki vsebujejo dogovor o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, porabijo prihranke v odstotku, ki je veljal ob podpisu tega sporazuma oziroma dogovora.

Vsebina te točke se uredi z zakonom.

3. Regres za letni dopust za leto 2017 pripada zaposlenemu glede na plačni razred zaposlenega, in sicer:

– do vključno 16. plačnega razreda 1.000,00 €;

– od 17. do vključno 40. plačnega razreda 790,73 €;

– od 41. do vključno 50. plačnega razreda 600,00 €;

– od 51. plačnega razreda in višjega 500,00 €.

Vsebina te točke se uredi z zakonom.

4. Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se v letu 2017 izplačujejo na naslednji način:

– za javne uslužbence, ki so na dan 31. 12. 2016 mlajši od 50 let, se v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 premije izplačujejo v višini 30 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013,

– za javne uslužbence, ki do vključno 31. 12. 2016 dopolnijo starost 50 let, se v obdobju od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017 premije izplačujejo v višini 30 % in od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017 v višini 50 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013,

– za javne uslužbence, ki do vključno 31. 12. 2016 dopolnijo starost 56 let ali več, se v obdobju od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017 premije izplačujejo v višini 30 % in od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017 v višini 80 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013.

Vsebina te točke se uredi v KPND.

5. Napredovanje javnih uslužbencev in funkcionarjev v letih 2017 in 2018

(1) Ne glede na določbe 16. in 17. člena ZSPJS in na njegovi podlagi sprejetih predpisov ter določbe drugih predpisov in splošnih aktov javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2017 napredujejo v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. decembrom 2017, javni uslužbenci in funkcionarji, ki napredujejo v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv v letu 2018, pa pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. decembrom 2018.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka javni uslužbenci in funkcionarji pridobijo pravico do plače s pridobitvijo naziva ali višjega naziva, če je pridobitev naziva ali višjega naziva pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega se javni uslužbenec premešča oziroma za katerega sklepa pogodbo o zaposlitvi.

Vsebina te točke se uredi z zakonom.

III. Z zakonom se realizirajo tudi naslednje vsebine: 

1. Nadomestilo plače javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom

V letih 2017 in 2018 pripada javnim uslužbencem, za katere je višina nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, s kolektivno pogodbo ali s splošnim aktom, določena drugače ali višina nadomestila ni določena, nadomestilo plače v višini 80 % osnove. Osnova za izračun nadomestila je plača v preteklem mesecu za polni delovni čas.

V tej zvezi se, zaradi zagotovitve enake ureditve za vse, stranke zavodskih in poklicnih kolektivnih pogodb pozove k sklenitvi aneksov.

2. Izplačevanje jubilejnih nagrad

Zaposlenemu v letih 2017 in 2018 pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

3. Posebna ureditev glede na 245. člen ZPIZ-2

Ne glede na 245. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15) je lahko v letu 2017 znesek vplačil kolektivnega zavarovanja po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15), ki ga za posameznega javnega uslužbenca vplača delodajalec v posameznem koledarskem letu, nižji od 240 evrov.

4. Omejitev števila dni letnega dopusta v letu 2017

(1) Ne glede na določbe zakonov, podzakonskih predpisov, splošnih aktov in kolektivnih pogodb, na podlagi katerih je funkcionarjem in javnim uslužbencem določeno število dni letnega dopusta, funkcionarjem in javnim uslužbencem v letu 2017 pripada iz naslova delovne dobe, zahtevnosti dela, starosti javnega uslužbenca, socialnih in zdravstvenih razmer ter drugih kriterijev največ 35 dni letnega dopusta.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se javnim uslužbencem lahko določi največ 15 dodatnih dni letnega dopusta za posebne pogoje dela, upoštevaje kriterije in višine, kot so določene v zakonih, podzakonskih predpisih, splošnih aktih in kolektivnih pogodbah.

5. Omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb v letu 2017

Uporabniki proračuna s svojimi zaposlenimi v letu 2017 ne smejo sklepati avtorskih in podjemnih pogodb, razen na podlagi izrecno določene podlage v predpisih ali kadar je avtorska in podjemna pogodba sklenjena za:

1. izvajanje strokovnih usposabljanj, strokovnih izpitov in preizkusov znanja,

2. izvajanje znanstveno raziskovalnega in drugega dela za nemoteno delovanje javnih visokošolskih in raziskovalnih zavodov,

3. izvajanje posebnih projektov in posebnih programov, če so za te projekte in programe zagotovljena dodatna sredstva,

4. izvajanje projektov institucionalne izgradnje, ki se financirajo iz sredstev EU ali drugih tujih sredstev,

5. izvajanje programov bilateralne tehnične pomoči,

6. izvajanje kulturnega programa v javnih zavodih s področja kulture, razen za izvajanje tistih del in nalog znotraj javnega zavoda, ki jih ima zaposleni v opisu del in nalog na svojem delovnem mestu.

IV. Odprava anomalij v sistemu plač javnega sektorja 

Vladna in sindikalna stran soglašata, da se bosta najkasneje do 1. 5. 2017 dogovorili za odpravo anomalij oziroma ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju, še posebej to velja za delovna mesta plačne skupine J, delovna mesta iz Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi makroekonomskih razmer za obdobje 2009–2010 z dne 24. 2. 2009, ter za delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb. Podpisniki dogovora so sporazumni, da je možno anomalije odpravljati v razponu od 1–3 plačnih razredov na posameznem delovnem mestu oziroma nazivu.

Za odpravo anomalij v vseh plačnih skupinah iz prvega odstavka te točke se nameni 70 mio EUR letno. V to vsoto se ne vštevajo potrebna sredstva za odpravo anomalij v plačni skupini B, zvišanja plač zdravnikov, ki bodo posledica Sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti med sindikatom Fides in Vlado RS, ter spremenjeno vrednotenje na tistih delovnih mestih, ki so po vsebini, zahtevnosti ali kakšni drugi okoliščini primerljiva z zdravniškimi delovnimi mesti.

Javni uslužbenci na delovnih mestih iz prvega odstavka te točke, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. 7. 2017.

Drugi javni uslužbenci iz prvega odstavka te točke pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. 10. 2017.

V roku iz prejšnjega odstavka pridobijo pravico do izplačila morebitne višje plače tudi zdravniki in zobozdravniki na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Slovenije, ki bo sklenjen zaradi realizacije Sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti.

Kot anomalija se obravnavajo tudi delovna mesta, ki po vsebini, zahtevnosti ali kakšni drugi okoliščini morda ne bodo ustrezno vrednotena glede na primerljiva delovna mesta zdravnikov in zobozdravnikov na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Slovenije, ki bo sklenjen zaradi realizacije Sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti.

Najkasneje v roku 15 dni po doseženem dogovoru iz prvega odstavka te točke se sklenejo vsi Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, v nadaljnjih 30 dneh pa morajo posredni in neposredni proračunski uporabniki na podlagi sprejetih aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev izvesti spremembe aktov o sistematizaciji, s katerimi se uveljavijo spremenjena vrednotenja delovnih mest. Javni uslužbenci morajo prejeti ustrezne anekse k pogodbi o zaposlitvi najkasneje tri delovne dni pred datumom pravice do izplačila plače.

Če niso zagotovljeni pogoji za izplačilo ustreznih plač v zgoraj opredeljenih rokih, pripada javnim uslužbencem, ki bodo zaradi odprave anomalij uvrščeni višje, poračun plače od določenih datumov pravice do izplačila, in sicer za tiste anomalije, ki se vključujejo v finančni okvir iz prvega stavka drugega odstavka te točke.

V. Vladna in sindikalna stran soglašata, da se do 1. 3. 2017 v KPJS opredeli pojem pripravljenosti za delo na določenem kraju in od 1. 3. 2017 dalje zagotovi dodatno plačilo dodatka za to pripravljenost za dejavnosti, v katerih iz obstoječih predpisov izhaja pravna podlaga za uporabo tega instituta.

VI. Vladna in sindikalna stran soglašata, da se pravica do nadomestila za čas stavke uredi v Aneksu h KPND.

VII. V letu 2018 vlada in reprezentativni sindikati pričnejo pogajanja o preostalih ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju, ki niso predmet tega dogovora in so se uveljavili s sprejetjem ZUJF in aneksov h kolektivnim pogodbam v letu 2012.

VIII. Vladna in sindikalna stran soglašata, da izvedba Sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnostih med Vlado RS in sindikatom Fides glede vrednotenja dela zdravnikov predstavlja neposredno podlago za pogajanja o vrednotenju delovnih mest v zdravstvu in v drugih dejavnostih, ki so po vsebini, zahtevnosti ali kakšni drugi okoliščini primerljivi z zdravniškimi delovnimi mesti. Vladna stran se zavezuje, da bo pogajanja z reprezentativnimi sindikati v drugih dejavnostih pričela najkasneje v roku enega meseca po sklenitvi Aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike.

Vladna in sindikalna stran soglašata, da bosta smiselno upoštevali dogovorjeno v Sporazumu o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnostih med Fides in Vladom RS tudi za ostale zaposlene v javnem sektorju, predvsem vzpostavitev standardov in normativov in plačilo v primeru preseganja le teh. Vladna in sindikalna stran soglašata, da bo resorno ministrstvo Pravilnik o višini plačila dela zdravstvenih delavcev po podjemnih pogodbah ter Pravilnik o organizaciji NZV usklajevala in uskladila z reprezentativnimi sindikati s področja zdravstva.

Vladna stran se zavezuje, da ne bo ločeno sklepala sporazumov ali dogovorov, s katerimi bi urejala vsebine, ki se tičejo elementov enotnega plačnega sistema, temveč bo morebitne spremembe teh vsebin usklajevala in uskladila na pogajalski komisiji Vlade RS in reprezentativnih sindikatov v javnem sektorju.

IX. Aneks h KPND se sklene hkrati s tem dogovorom. Aneks vsebuje določbo, da prične veljati z dnem, ko se uveljavijo ustrezne spremembe zakona, ki bodo uzakonile rešitve iz tega dogovora.

Če ustrezne spremembe zakona, ki bodo uzakonile rešitve iz tega dogovora, ne bodo uveljavljene s 1. 1. 2017, ta dogovor preneha veljati.

X. Sindikati, podpisniki tega dogovora, se zavezujejo, da ne bodo vložili pobude ali zahteve za referendum ali vodili oziroma podpirali referendumskih aktivnosti zoper spremembo zakona, ki pomeni uresničitev tega dogovora, razen v primeru kršitve tega dogovora. Če bi zaradi referendumskih aktivnosti v zvezi s spremembo zakona, ki pomeni uresničitev tega dogovora prišlo do uveljavitve zakona po 1. 1. 2017, se podpisniki tega dogovora zavezujejo, da se takoj začnejo ponovno pogajanja o dodatnih ukrepih za zmanjšanja obsega sredstev za plače in druge stroške dela na področju plač in drugih stroških dela od vključno leta 2017 dalje.

XI. Ta dogovor se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 0100-762/2016/3

Ljubljana, dne 21. decembra 2016

EVA 2016-3130-0051

Ključne besede:
javni sektor
stroški dela

Zadnji članki iz rubrike:

6.7.2021 15:34:12:
Obdavčitev povračila stroškov prevoza na delo in z dela - JAVNI SEKTOR

6.7.2021 15:04:22:
Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela – odgovori na najpogostejša vprašanja in dileme - JAVNI SEKTOR

7.7.2021 10:41:58:
Višina regresa za prehrano med delom od 1. julija 2021 dalje (JAVNI SEKTOR)

7.6.2021 11:28:28:
Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021

6.7.2021 15:06:44:
Pojasnilo v zvezi s povračili stroškov in drugih prejemkov javnih uslužbencev, zamikom izplačilnega dneva plače in regresom za letni dopust za leto 2021 (4. 6. 2021)

Najnovejši članki:

2.8.2021 17:01:00:
Podatki za obračun plač za julij 2021

2.8.2021 13:01:52:
Poročilo o gibanju plač za maj 2021

2.8.2021 13:00:08:
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2021

2.8.2021 12:44:37:
Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o priznani obrestni meri

30.7.2021 15:37:38:
Koledar poročanja - avgust 2021

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT