Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 29.12.2016 12:25:55

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine

Uradni list RS, št. 83/2016 z dne 23. 12. 2016

Rubrika: Dohodninaprint Natisni

1. člen 

V prilogi se v prvem odstavku poglavja 1.1. Oblika podatkov doda alineja:

– VIROPRKM.DAT – podatki o drugih dohodkih iz naslova osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki so oproščeni plačila dohodnine

– četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Program za vnos in pripravo podatkov za odmero dohodnine (WDOHOD) za leta do vključno 2015, razen za VIRPN1.DAT, je mogoče dobiti na internetu ali na finančnem uradu. Za vnos in pripravo podatkov za odmero dohodnine za leta od 2016 dalje je pripravljen vmesnik v portalu eDavki.«

2. člen 

V prilogi v točki 2.6.2.2 Tabelarični prikaz zbirnih podatkov o dohodkih se v tabeli pod zaporedno številko 7, v stolpcu Opis polja besedilo »Prazno« spremeni tako, da se glasi: »Oznaka vrste dohodka iz tabele 2.6.2.3«

Na koncu tabele se za stavkom »Vsi zneski so številke, desno poravnane, brez posebnih znakov, ločil ali pik.« doda nov odstavek, ki se glasi:

»Sumarni zapis mora obstajati v okviru vsakega zavezanca za dajanje podatkov za vsako vrsto dohodka in mora vsebovati seštevke posameznih zneskov v individualnih zapisih.«

3. člen 

V Prilogi se za poglavjem 2.6.2.4 Pojasnilo doda naslednje besedilo:

2.7 Podatki o drugih dohodkih iz naslova osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki so oproščeni plačila dohodnine (VIROPRKM.DAT) 

2.7.1 Splošni opis podatkov

Podatke o drugih dohodkih iz naslova osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki so oproščeni plačila dohodnine posredujejo Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Zavod za gozdove Slovenije ter drugi izplačevalci drugih dohodkov, ki se oproščeni dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.

Podatki se vpišejo za celotni znesek izplačila v preteklem davčnem letu. Pri tem zavezanec za dajanje podatkov posreduje za posameznega prejemnika seštevek vseh dohodkov za to vrsto, izplačanih v preteklem davčnem letu.

2.7.2 Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov

2.7.2.1 Tabelarični prikaz individualnih podatkov o drugih dohodkih iz naslova osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki so oproščeni plačila dohodnine 

Zapisi datoteke VIROPRKM.DAT s podatki o oprostitvah so naslednje oblike oziroma strukture:

Zap. št. Pozicija Dolžina Tip polja  Opis polja
Od Do
1 1 2 2 N  Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navaja dohodke in obveznosti
2 3 10 8 N  Davčna številka zavezanca za dajanje podatkov 
3 11 17 7 N  Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami
4 18 25 8 N  Davčna številka zavezanca 
5 26 45 20 AN  Ime – prvih 20 znakov (leva poravnava, dopolnjena s presledki)
6 46 65 20 AN  Priimek – prvih 20 znakov (leva poravnava, dopolnjena s presledki)
7 66 69 4 N  Oznaka vrste dohodka iz tabele 2.7.3
8 70 81 12 N*  Dohodek
9 82 82 1 AN

 Oznaka za rezidentstvo zavezanca: 

 R – rezident RS 

 N – nerezident RS

* V polja se vpiše vsota zneskov individualnih podatkov v eurih. Niz je sestavljen iz desetih (10) znakov za celi del zneska in dveh (2) znakov za cente. Vsi zneski so številke, desno poravnane, brez posebnih znakov, ločil ali pik.

2.7.2.2 Tabelarični prikaz zbirnih podatkov o drugih dohodkih iz naslova osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki so oproščeni plačila dohodnine 

Zap. št. Pozicija Dolžina Tip polja  Opis polja
Od Do
1 1 2 2 N  Zadnji dve številki letnice leta, za katero navajamo dohodke in obveznosti
2 3 10 8 N  Davčna številka zavezanca za dajanje podatkov 
3 11 17 7 N  Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami – nadaljuje se oštevilčenje prejšnjih zapisov
4 18 25 8 N  Prazno 
5 26 45 20 AN  Prazno
6 46 65 20 AN  Prazno
7 66 69 4 N  Oznaka vrste dohodka iz tabele 2.7.3
8 70 81 12 N*  Vsota dohodkov
9 82 82 1 AN  Prazno

* V polja se vpiše vsota zneskov individualnih podatkov v eurih. Niz je sestavljen iz desetih (10) znakov za celi del zneska in dveh (2) znakov za cente. Vsi zneski so številke, desno poravnane, brez posebnih znakov, ločil ali pik.

Sumarni zapis mora obstajati v okviru vsakega zavezanca za dajanje podatkov za vsako vrsto dohodka in mora vsebovati seštevke posameznih zneskov v individualnih zapisih.

2.7.2.3 Tabela vrst drugih dohodkov iz naslova osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki so oproščeni plačila dohodnine 

Oznaka dohodka Vrsta dohodka

ZDoh-2

(točka/člen)

8100

 Dohodki, ki so izplačani za ukrepe kmetijske politike, vezane na izvajanje tehnologije, ki presegajo obvezne standarde, določene za posamezne ukrepe kmetijske politike s predpisi Evropske unije, in sicer: 

 – podpore za sheme kakovosti za kmetijske pridelke (16. čl. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 – v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1305/13);

 – kmetijsko-okoljska podnebna plačila (28. čl. Uredbe (EU) št. 1305/13);

 – plačila za ekološko kmetovanje (29. čl. Uredbe (EU) št. 1305/13);

 – plačila v okviru območij Natura 2000 in na podlagi okvirne direktive o vodah (30. čl. Uredbe (EU) št. 1305/13);

 – plačila za območja z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (31. in 32. čl. Uredbe (EU) št. 1305/13);

 – plačila za dobrobit živali (33. čl. Uredbe (EU) št. 1305/13);

 – plačila za gozdarsko okoljske in podnebne storitve ter ohranjanje gozdov (34. čl. Uredbe (EU) št. 1305/13);

 – plačila za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje ter plačilo za območja z naravnimi omejitvami (43. in 48. čl. Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009).

2/26
8101  Plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike, pridobljena v zvezi z dolgoročnimi vlaganji. 3/26
8102  Izplačila na podlagi zavarovanja za škodo na premoženju, ki se uporablja za opravljanje osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. 4/26
8103  Denarne pomoči, ki jo posameznik prejme zaradi naravne in druge nesreče ali odškodnino za škodo, ki jo povzročijo prostoživeče živali ali zavarovane prostoživeče živalske vrste, določene v skladu s posebnimi predpisi. 5/26
8104  Plačila za vodenje knjigovodstva na kmetijah po uradni metodologiji Evropske unije za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev, ki so namenjena vodenju knjigovodstva v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. 7/26
8105  Drugi dohodki, pridobljeni v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo, ki so dohodnine oproščeni po vsebini interventni (začasni ukrepi)

4. člen 

V prilogi se v točki 3.3.1 Splošni opis podatkov na koncu prvega odstavka črta zadnji stavek ki se glasi »Upoštevaje 341. člen ZDavP-2 se davčnemu organu ne dostavlja podatkov za tovrstne obresti, če so izplačane fizičnim osebam, rezidentom držav članic EU, ki ni Slovenija, ko se podatki v zvezi s tovrstnimi obrestmi davčnemu organu dajejo po določbah 10. Podpoglavja I. poglavja petega dela ZDavP-2.«.

5. člen 

V prilogi v točki 3.3.2.2 Tabelarični prikaz zbirnih podatkov o obrestih in dividendah se v tabeli pod zaporedno številko 7, v stolpcu Opis polja besedilo – »Prazno« spremeni tako, da se glasi: »Oznaka vrste dohodka iz tabele 3.3.2.3«.

Na koncu tabele se za stavkom »Vsi zneski so številke, desno poravnane, brez posebnih znakov, ločil ali pik.« doda nov odstavek, ki se glasi:

»Sumarni zapis mora obstajati v okviru vsakega zavezanca za dajanje podatkov za vsako vrsto dohodka in mora vsebovati seštevke posameznih zneskov v individualnih zapisih.«

6. člen 

V prilogi se v prvem odstavku točke 3.3.2.4 Pojasnilo črta stavek, ki se glasi: »Upoštevaje 341. člen ZDavP-2 se pod oznako 5800 ne vpisuje podatkov o obrestih, če so izplačane fizičnim osebam, rezidentom držav članic EU, ki ni Slovenija, in se podatki v zvezi s tovrstnimi obrestmi davčnemu organu dajejo po določbah 10. Podpoglavja I. poglavja petega dela ZDavP-2.«.

7. člen 

V prilogi se v tretjem odstavku točke 3.4.1 Splošni opis podatkov črta stavek, ki se glasi: »Upoštevaje 341. člen ZDavP-2 se davčnemu organu ne dostavlja podatkov za obresti, ki so dosežene ob odsvojitvi ali odkupu -oziroma unovčitvi diskontiranega dolžniškega papirja, če so izplačane fizičnim osebam, rezidentom držav članic EU, ki ni Slovenija, in se podatki v zvezi s tovrstnimi obrestmi davčnemu organu dajejo po določbah 10. Podpoglavja I. poglavja petega dela ZDavP-2.«.

8. člen 

V prilogi v točki 2.2.3 Tabela vrst dohodkov, ki so oproščeni plačila dohodnine se na koncu tabele doda vrstica:

8068  Odškodnina za pravično zadoščenje, razen v delu, ki predstavlja nadomestilo za izgubljen dohodek, zaradi kršitve pravic iz Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in Protokolov k tej Konvenciji, ki obvezujejo Slovenijo, ki je bilo prisojeno s sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice ali se ga je Republika Slovenija zavezala izplačati v enostranski izjavi, v prijateljski ali izvensodni poravnavi, ki je bila podana oziroma sklenjena z namenom zaključka postopka pred Evropskim sodiščem za človekove pravice.  8/27

9. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za dostavo podatkov za leto 2016, razen 8. člena tega pravilnika, ki se prvič uporabi za dostavo podatkov za leto 2017.

 

Št. 007-652/2016/14

Ljubljana, dne 20. decembra 2016

EVA 2016-1611-0095

mag. Mateja Vraničar Erman l.r.

Ministrica 

za finance 

 

Ključne besede:
odmera dohodnine
dostava podatkov

Zadnji članki iz rubrike:

7.6.2023 19:14:56:
Dodatno zmanjšanje letne davčne osnove na podlagi Zakona o dohodnini

2.6.2023 15:57:21:
Finančna uprava izdala drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2022

19.4.2023 13:34:52:
3. maja 2023 se izteče rok za ugovor in za oddajo soglasja za direktno obremenitev

3.4.2023 13:53:48:
Finančna uprava izdala prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2022

6.3.2023 12:36:48:
Primeri pravilne izpolnitve obrazca ugovora zoper informativni izračun dohodnine in napovedi za odmero dohodnine za leto 2022 za regres za letni dopust in poslovno uspešnost

Najnovejši članki:

7.6.2023 14:17:08:
Prilagoditev ukrepa na področju kreditiranja potrošnikov

5.6.2023 20:11:43:
Predlog sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

5.6.2023 19:42:05:
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru

5.6.2023 16:07:39:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2023

5.6.2023 14:03:23:
Od 1. 7. 2023 bodo podatki za obračun nadomestila plače na voljo na portalu SPOT

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress