Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 2.9.2015 12:15:32

Uredba o odpadkih - od 30. 5. 2015

Rubrika: Ne spreglejteprint NatisniUredba o odpadkih, Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015


PRIČETEK UPORABE
79. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11).
80. člen
(začetek uporabe)
(1) Določbe tretjega, četrtega in petega odstavka 25. člena te uredbe, 26., 28., 36., 44., 56. in 57. člena te uredbe ter prvega odstavka 58. člena te uredbe se začnejo uporabljati 1. januarja 2016.
(2) Določbe 29., 37. in 45. člena te uredbe ter prvega odstavka 59. člena te uredbe se začnejo uporabljati 1. januarja 2017.
81. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

OBRAZLOŽITEV IZ PREDLOGA ZAKONA

I. UVOD

1. Pravna podlaga:

Pravna podlaga za predlog Uredbe o odpadkih je peti odstavek 20. člena (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – MetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13), ki določa, da Vlada RS s predpisom določi pravila ravnanja in druge pogoje za ravnanje z odpadki. Uredba vsebuje tudi določbe za izvrševanje drugega odstavka 83. člena Zakona o varstvu okolja, ki ureja vsebino vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, četrtega odstavka 84. člena istega zakona, ki ureja določitev pogojev v okoljevarstvenem dovoljenju, 104. člena istega zakona, ki ureja register varstva okolja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za okolje, in za izvrševanje 105. člena istega zakona, ki ureja informacijski sistem okolja.


2. Splošna obrazložitev predloga uredbe:

Predlog Uredbe o odpadkih (v nadaljnjem besedilu: Uredba)z namenom varstva okolja in varovanja človekovega zdravja določa pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter zmanjševanje celotnega vpliva uporabe naravnih virov in izboljšanje učinkovitosti uporabe naravnih virov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/98/ES). Uredba za izvajanje Uredbe Komisije (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1357/2014/EU) določa tudi kriterij za vrednotenje pripisa nevarne lastnosti HP 9.

Navedena vprašanja sedaj ureja Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 103/2011), s katero je bila Direktiva 2008/98/ES že prenesena v pravni red Republike Slovenije leta 2011. Predložena Uredba to Uredbo o odpadkih razveljavlja in nadomešča.

Uredba v primerjavi z veljavno Uredbo o odpadkih ohranja enako strukturo in vsebino, tako da določa splošne zahteve in pravila ravnanja z odpadki, obveznosti povzročiteljev odpadkov, zbiralcev odpadkov in izvajalcev obdelave odpadkov, pa tudi prevoznikov odpadkov ter trgovcev in posrednikov z njimi. Uredba ureja pripravo in sprejem programov ravnanja z odpadki in programov preprečevanja odpadkov, informacijski sistem o ravnanju z odpadki in poročanje Evropski komisiji o odpadkih.

Glavni razlog za razveljavitev in nadomestitev veljavne Uredbe o odpadkih s to Uredbo je EU Pilot 4944/13/ENVI, s katerim je Evropska komisija aprila 2013 opozorila na nekatere pomanjkljivosti in nepravilnosti prenosa Direktive 2008/98/ES v pravni red Republike Slovenije. Največ sprememb predpisa je potrebnih zaradi pravilnega in popolnega prenosa a točke 13. člena Direktive 2008/98/ES glede varstva človekovega zdravja in okolja. V veljavni Uredbi o odpadkih namreč ni določeno, da je treba z odpadki ravnati tako, da se ne ogroža rastlin in živali; poleg tega z besedno zvezo »čezmerno obremenjevanje«, ki je uporabljena v veljavni uredbi, ni v celoti zajet pomen izraza »tveganje«, ki je uporabljen v omenjeni določbi Direktive 2008/98/ES.

Spremembe in dopolnitve veljavne Uredbe o odpadkih so potrebne tudi zaradi uskladitve z dvema novima EU predpisoma, sprejetima na podlagi Direktive 2008/98/ES, ki sta bila decembra 2014 objavljena v Uradnem listu EU. To sta Uredba Komisije (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1357/2014/EU), ki velja od 8. januarja 2015 ter Sklep Komisije z dne 18. decembra 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2014/955/EU) (v nadaljnjem besedilu: Sklep 2014/955/EU), ki velja od 19. januarja 2015. Oba predpisa, ki veljata neposredno, se začneta uporabljati 1. junija 2015.

V Uredbi so dodane določbe, s katerimi so bolj jasno določene obveznosti glede poročanja Slovenije Evropski komisiji o izvajanju Direktive 2008/98/ES, o sprejetju ter spremembah in dopolnitvah programa ravnanja z odpadki in programa preprečevanja odpadkov ter enkrat letno o doseganju ciljev pri ponovni uporabi, recikliranju in predelavi komunalnih in gradbenih odpadkov. Za izračunavanje doseganja teh ciljev se uporablja Sklep Komisije z dne 18. novembra 2011 o pravilih in metodah izračuna za preverjanje izpolnjevanja ciljev iz člena 11(2) Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljnjem besedilu: Sklep 2011/753/EU). Glede preverjanja izpolnjevanja cilja v zvezi s komunalnimi odpadki država izbere eno od štirih možnosti, navedenih v tem sklepu. Država tudi izbere, ali bo poročala za vsako leto posebej ali za leta obdobij poročanja iz oddelka 5 Priloge I k Uredbi (ES) št. 2150/2002 o statistiki odpadkov. V skladu s tem so ustrezno dopolnjene določbe glede ciljev pri ponovni uporabi, recikliranju in predelavi komunalnih in gradbenih odpadkov.

Zaradi uskladitve z Zakonom o varstvu okolja so črtane opredelitve »odpadek«, »ravnanje z odpadki« in »najboljše razpoložljive tehnike« iz veljavne Uredbe o odpadkih. Črtane so tudi določbe o obveznostih prevoznika, ki je izvajalec gospodarske javne službe prevoza odpadkov. Pripravljalec Uredbe je upošteval še ugotovljene pomanjkljivosti pri izvajanju in nadzoru veljavne Uredbe o odpadkih, zlasti v smislu izboljšanja postopkov za pridobitev predpisanih potrdil in okoljevarstvenih dovoljenj ter postopkov inšpekcijskega nadzora.

V veljavni Uredbi o odpadkih niso dovolj natančno opredeljene zahteve za začasno skladiščenje, predhodno skladiščenje in skladiščenje odpadkov, v povezavi z določbo 10. člena glede zagotavljanja varstva okolja in zdravja ljudi. Ker so bile v preteklih letih zaznane kršitve pri skladiščenju odpadkov na vseh treh nivojih, pristojni inšpektorji pa niso imeli zadostne pravne podlage za učinkovito ukrepanje, je v 19. členu Uredbe dodana nova določba, da je treba odpadke skladiščiti tako, da niso neposredno izpostavljeni padavinam, če bi to lahko vplivalo na njihove lastnosti, pomembne za nadaljnjo obdelavo. Določba je dovolj splošna, da omogoča osebi, ki skladišči odpadke, poiskati najbolj ustrezno rešitev tako z vidika varstva okolja kot z ekonomskega vidika, ter hkrati dovolj eksaktna, da je mogoč učinkovit nadzor. Razen tega Uredba ne prinaša drugih bistvenih novih obveznosti za deležnike na področju ravnanja z odpadki, niti novih administrativnih bremen za gospodarske subjekte, saj ne določa nobenih novih upravnih postopkov. V upravnih postopkih za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo ali odstranjevanje odpadkov ter za vpis v evidenco zbiralcev pa se bo več pozornosti namenilo izpolnjevanju zahtev glede varstva okolja in varovanja človekovega zdravja, na kar je opozorila Evropska komisija z EU Pilotom 4944/13/ENVI.

Z Uredbo se na podlagi pripomb in predlogov iz javne obravnave odpravljajo nekatere administrativne obremenitve, zlasti glede veljavnosti načrta gospodarjenja z odpadki ter evidenc in poročanja o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi. Določbe glede shranjevanja in označevanja odpadkov so napisane bolj jasno, črtan je sklic na zakonodajo, ki ureja kemikalije.

Edina administrativna novost, ki pa zadeva samo tiste izvirne povzročitelje odpadkov in druge imetnike odpadkov, ki zagotavljajo obdelavo odpadkov tako, da jih sami pošiljajo v obdelavo v drugo državo članico EU ali tretjo državo, je dodana na podlagi zahtev Računskega sodišča RS glede čezmejnega prometa z odpadki (Revizija št. 321-1/2012/2 z dne 28.5.2012). V okviru te revizije je Računsko sodišče ugotovilo, da ni zagotovljene popolne sledljivosti toka odpadkov, ker zavezancem za poročanje o odpadkih ni treba sporočati količine odpadkov in vrste postopka predelave ali odstranjevanja odpadkov, ki so jih oddali posameznemu predelovalcu ali odstranjevalcu; poleg tega pa iz poročil zavezancev za poročanje o odpadkih niso razvidne države izvora odpadkov in ciljne države odpadkov. Na podlagi tega so ustrezno spremenjene določbe glede vodenja evidenc in poročanja o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi.


II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Zaradi odprave v EU Pilotu 4944/13/ENVI očitanih pomanjkljivosti in nepravilnosti prenosa Direktive 2008/98/ES v pravni red Republike Slovenije so spremenjene ali dopolnjene naslednje določbe:
- 27. točka 3. člena (dopolnjena opredelitev pojma trgovec v skladu s 7. točko 13. člena Direktive 2008/98/ES),
- prvi odstavek 10. člena (varstvo človekovega zdravja in okolja v skladu s 13. členom Direktive 2008/98/ES). Gre za načelno določbo, ki določa splošne okoljske pogoje, podrobneje pa je izvedena v drugem, tretjem in četrtem odstavku 19. člena, 4. točki tretjega odstavka 27. člena, in 43. členu, ki določajo ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje pri skladiščenju in obdelavi odpadkov ter načrtovanje ustreznih tovrstnih ukrepov v okviru načrta gospodarjenja z odpadki, poleg tega pa še v 5. točki drugega odstavka 30. člena, 1. točki tretjega odstavka 31. člena, 8., 9. in 10. točki prvega odstavka 32. člena, 12. in 16. točki prvega odstavka 40. člena ter 14. in 15. točka 41. člena, ki določajo upravne postopke oz. vsebino vlog za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja ali potrdila o vpisu v ustrezno evidenco,
- v drugem odstavku 38. člena je dodana nova 5. točka, tako da je visoka stopnja energetske učinkovitosti naprave za obdelavo odpadkov pogoj za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, če se vloga nanaša na sežig ali sosežig odpadkov z energetsko predelavo (v skladu s četrtim odstavkom 23. člena Direktive 2008/98/ES),
- 6. točka tretjega odstavka 12. člena (program ravnanja z odpadki) je usklajena z e točko tretjega odstavka 28. člena Direktive 2008/98/ES,
- v 11. in 15. členu sta dodana nova četrta odstavka, zaradi uskladitve roka za spremembo ali dopolnitev programa ravnanja z odpadki oz. programa preprečevanja odpadkov z rokom iz prvega odstavka 30. člena Direktive 2008/98/ES.

Z novo Uredbo 1357/2014/EU se nadomesti Priloga III k Direktivi 2008/98/ES, zato se črta Priloga 1 iz veljavne Uredbe o odpadkih (Lastnosti, zaradi katerih se odpadki uvrščajo med nevarne odpadke), s katero je bil izveden prenos Priloge III k Direktivi 2008/98/ES v notranji pravni red. Uredba 1357/2014/EU določa, da pripis nevarne lastnosti HP 9 ovrednoti država članica v skladu s pravili, določenimi v referenčnih dokumentih ali v zakonodaji te države članice; poleg tega daje državam članicam tudi možnost, da odpadke še dodatno opredelijo kot nevarne z oznako HP 15, in sicer na podlagi drugih veljavnih kriterijev, kot je na primer vrednotenje izlužka. Zaradi tega je spremenjena opredelitev nevarnega odpadka v 9. točki 3. člena Uredbe, ter 5. in 6. člen Uredbe, ki določata vrednotenje nevarnih lastnosti odpadkov. V novi Prilogi 3 k Uredbi je določeno vrednotenje nevarne lastnosti HP 9. Slovenija pa se ni odločila za uvedbo dodatnih kriterijev za ovrednotenje nevarne lastnosti HP 15, ker je vrednotenje izlužka že določeno v predpisih, ki urejajo oceno odpadka pred odlaganjem in sežigom.

V novem Sklepu 2014/955/EU je poleg seznama odpadkov določen tudi postopek vrednotenja in razvrščanja odpadkov. Zaradi tega sta v celotnem besedilu Uredbe spremenjena izraza »klasifikacijski seznam odpadkov« in »klasifikacijska številka odpadka« v »seznam odpadkov« in »številka odpadka«. Spremenjena sta 4. in 5. člen, ki določata seznam odpadkov in dodelitev številke odpadka. Črtana je Priloga 4 iz veljavne Uredbe o odpadkih (klasifikacijski seznam odpadkov). V 1. členu je črtan sklic na Odločbo Komisije 2000/532/ES z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih.

V 6., 11., 13., 15. in 59. členu Uredbe so dodane določbe glede poročanja Slovenije Evropski komisiji o izvajanju Direktive 2008/98/ES, o sprejetju ter spremembah in dopolnitvah programa ravnanja z odpadki in programa preprečevanja odpadkov ter o doseganju ciljev pri ponovni uporabi, recikliranju in predelavi komunalnih in gradbenih odpadkov. V 8. členu je dodana določba glede uradnega obveščanja Evropske komisije o sprejetju predpisa, ki določa merila za prenehanje statusa odpadka.

Zaradi razjasnitve, kdaj pri nekem proizvodnem procesu nastane več proizvodov, kdaj pa se snov ali predmet, ki nastane pri proizvodnem procesu, katerega glavni namen ni proizvodnja te snovi ali predmeta, šteje za ostanek proizvodnje, je črtana opredelitev »ostanek proizvodnje« iz 3. člena veljavne Uredbe o odpadkih in prenesena v 7. člen Uredbe. Obenem so bolj jasno zapisane zahteve tega člena, ki jih mora upoštevati imetnik ostanka proizvodnje pri odločanju o tem, ali je določen ostanek proizvodnje stranski proizvod ali odpadek.

20. člen, ki določa shranjevanje in označevanje odpadkov je v delu, ki se nanaša na označevanje nevarnih odpadkov črtan sklic na predpise, ki urejajo kemikalije.

24. člen je popravljen na način, da je bolj jasno zapisano, da je prepuščanje odpadkov zbiralcu (t.j. oddajanje odpadkov brez evidenčnega lista) mogoče le, kadar je to posebej dovoljeno v predpisih, ki urejajo odpadke. V tem členu je tudi dodano napotilo izvirnemu povzročitelju odpadkov ali drugemu imetniku odpadkov, da lahko zagotovi obdelavo odpadkov tudi tako, da jih pošlje v obdelavo v drugo državo članico EU ali tretjo državo v skladu z Uredbo 1013/2006/ES o pošiljkah odpadkov.

Na podlagi zahtev Računskega sodišča RS glede čezmejnega prometa z odpadki so 28., 36. in 44. člen glede vodenja evidenc ter 29., 37. in 45. člen glede poročanja o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi dopolnjeni z zahtevo o vodenju in posredovanju podatkov o odpadkih, poslanih v obdelavo izven RS ter o odpadkih iz drugih držav članic in tretjih držav, ki so se obdelali v RS.

V 34., 47., 51. in 54. členu je dodana nova določba, da ministrstvo odloči o spremembi potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, prevoznikov odpadkov, trgovcev z odpadki in posrednikov v 30 dneh od prejema popolne vloge.

Ker posrednik, ki posreduje pri zagotavljanju obdelave nevarnih odpadkov, ni uporabnik informacijskega sistema o odpadkih, je v 55. členu ustrezno popravljen prvi odstavek o načinu vodenja evidence o posredovanju pri zagotavljanju obdelave nevarnih odpadkov.

V smislu izboljšanja postopkov inšpekcijskega nadzora so v 60. členu na novo podeljene pristojnosti inšpektorjem, pristojnim za kmetijstvo. in inšpektorjem, pristojnim za cestni promet.

Zaradi zmanjšanja administrativnih bremen za deležnike je:
- v 25. členu Uredbe dodan nov tretji odstavek, da lahko izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov zagotovi skupni evidenčni list za več enakih ali različnih pošiljk nenevarnih odpadkov, ki jih v obdobju 30 zaporednih dni oddaja isti osebi in gre za istega prevoznika,
- v tretjem odstavku 26. člena dodana nova določba, da lahko prevzemnik odpadkov z enim elektronskim podpisom hkrati potrdi več evidenčnih listov,
- črtana določba 27. člena, da mora biti načrt gospodarjenja z odpadki izdelan za obdobje štirih let, povzročitelj odpadkov pa ga mora vsako leto pregledati in ustrezno popraviti ali dopolniti. Namesto tega ga mora povzročitelj odpadkov ustrezno spremeniti ali dopolniti le ob vsakokratni odločitvi o spremembi ravnanja z odpadki,
- obveznost vodenja evidence in poročanja o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi v 28. in 29. členu Uredbe določena le za izvirnega povzročitelja odpadkov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem v posameznem koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti nastane več kot 10 ton odpadkov ali več kot 5 kg nevarnih odpadkov ali je v posameznem koledarskem letu zaposloval 10 ali več oseb, ne glede na vrsto zaposlitve, in ne več za povzročitelja odpadkov, kot je to v veljavni Uredbi o odpadkih. Zaradi tega bo zbiralec ali izvajalec obdelave odpadkov poročal le v skladu s 37. oz. 45. členom, ne glede na to, ali je hkrati tudi povzročitelj odpadkov (do sedaj je izpolnjeval dve poročili),
- črtana določba, da so evidenčni listi in listine iz Uredbe 1013/2006/ES sestavni del evidence iz 28., 36. in 44. člena uredbe,
- v 28. členu skrajšan rok za hranjenje evidence o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi s pet na tri leta,
- v 29. členu določeno, da izvirni povzročitelj odpadkov, pri katerem nastajajo odpadki na različnih krajih, navede v poročilu o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi podatke o teh krajih na statistično regijo natančno in ne več ločeno za vsak kraj posebej,
- v 36. členu skrajšan rok za hranjenje evidence o zbiranju odpadkov s pet na tri leta,
- v 37. členu določeno, da zbiralec, ki razpolaga z več zbirnimi centri, navede v poročilu o zbiranju odpadkov podatke o krajih predhodnega skladiščenja odpadkov na statistično regijo natančno in ne več ločeno za vsak kraj posebej,
- v 44. členu skrajšan rok za hranjenje evidence o obdelavi odpadkov s pet na tri leta,
- v 45. členu določeno, da izvajalec obdelave, ki obdeluje odpadke na različnih krajih, navede v poročilu o obdelavi odpadkov podatke o teh krajih na statistično regijo natančno in ne več ločeno za vsak kraj posebej,
- v 49. členu skrajšan rok za hranjenje evidence o prevozih nevarnih odpadkov s treh let na 12 mesecev.


Ključne besede:
uredba o odpadkih
poročanje o odpadkih
odpadki

Zadnji članki iz rubrike:

25.9.2023 14:49:18:
Sprejeta novela insolvenčnega zakona

20.9.2023 14:37:31:
Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

19.9.2023 12:54:23:
Nov podzakonski predpis s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

18.9.2023 15:01:44:
Iztekanje roka za uveljavljanje povračila izplačanih plač zaradi odstranjevanja posledic poplav

14.9.2023 10:16:01:
Podaljšanje dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov prek portala SPOT

Najnovejši članki:

25.9.2023 16:13:36:
Informacija o nadomestilu plač prostovoljcem za pomoč pri odpravljanju posledic poplav v avgustu

25.9.2023 11:50:06:
Izjava za izplačilo pomoči samozaposlenim zaradi poplav in plazov v avgustu 2023 je na voljo

24.9.2023 22:58:10:
Zaposlitveni oglas: Računovodja (m/ž), Podravska regija

20.9.2023 17:38:19:
Hitrejše zaposlovanje tujih delavcev za odpravo posledic poplav in plazov

20.9.2023 14:32:53:
Letni dopust zavarovanca v času odobrenega bolniškega staleža ni mogoč