Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 28.4.2014 15:59:24

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi

Uradni list RS, št. 28/2014 z dne 18. 4. 2014

Rubrika: Ne spreglejteprint Natisni

1. člen

V Uredbi o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, št. 45/10, 43/11 in 64/12) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:

»8. člen

(1) Samozaposleni v kulturi lahko zaprosi za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost z vlogo na obrazcu, določenem v prilogi IV, ki je sestavni del te uredbe, če njegovo delo v zadnjih treh letih pomeni izjemen kulturni prispevek.

(2) Pri deficitarnih poklicih lahko samozaposleni v kulturi zaprosi za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost v primeru, če njegovo delo v zadnjih treh letih pomeni prispevek k razvoju področja, ki ga zajema deficitarni poklic iz priloge II, ki je sestavni del te uredbe.

(3) Pravica do plačila prispevkov za socialno varnost se podeljuje za tri leta, z možnostjo ponovnih podeljevanj.

(4) Pravica do plačila prispevkov za socialno varnost samozaposlenemu v kulturi preneha po zakonu naslednji dan, ko izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena se samozaposlenemu v kulturi, ki je dosegel starost najmanj 50 let in zaprosi za pravico do plačila prispevkov, ter:

– izpolnjuje pogoje iz prvega ali drugega odstavka tega člena in

– mu je do vložitve vloge bila priznana pravica do plačila prispevkov iz državnega proračuna v skupnem trajanju najmanj 20 let, pri čemer se v to obdobje všteva tudi čas zaposlitve v javnih zavodih s področja kulture, prizna pravica do plačila prispevkov za socialno zavarovanje vse do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine.«.

2. člen

Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Vloga za priznanje pravice do plačila prispevkov za socialno varnost mora vsebovati naslednja dokazila:

– dokumentacijo, iz katere je razvidno, da pomeni vlagateljevo delo v zadnjih treh letih izjemen kulturni prispevek, ali dokumentacijo, iz katere je razvidno, da pomeni njegovo delo v zadnjih treh letih prispevek k razvoju področja, ki ga zajema deficitarni poklic (v primeru vloge za več poklicev mora biti priložen seznam del za zadnja tri leta za vsak poklic posebej),

– odločbe o odmeri dohodnine oziroma davčne obračune akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki so bili podlaga za odločbo o odmeri dohodnine, in druge davčne odločbe ter podatke iz obračunov davčnega odtegljaja, za pretekla tri leta,

– dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz druge alinee petega odstavka 8. člena te uredbe, če vlagatelj uveljavlja pravico do plačila prispevkov za socialno varnost trajno do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine in

– podatek o datumu izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine.«.

3. člen

Četrti odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(4) Če Kulturniška zbornica Slovenije ne predloži mnenja najpozneje v 15 dneh od dneva vročitve zahteve, minister odloči o pravici do plačila prispevkov brez njenega mnenja.«.

4. člen

Za 11. členom se spremeni naslov petega poglavja tako, da se glasi:

»V. Uveljavljanje pravice do plačila prispevkov«.

in se doda nov 11.a člen, ki se glasi:

»11.a člen

(1) Upravičenec do plačila prispevkov za socialno varnost (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) lahko uveljavlja pravico do plačila prispevkov za socialno varnost, če:

– njegovi dohodki ne presegajo dohodkovnega cenzusa iz 13. člena te uredbe in

– je rezident Republike Slovenije za davčne namene.

(2) Izpolnjevanje pogojev iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka tega člena se preverja vsako leto.«.

5. člen

Druga alinea 1. točke tretjega odstavka 12. člena se dopolni tako, da se na koncu zadnjega stavka doda besedilo »oziroma obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti.«.

Tretja alinea četrtega odstavka 12. člena se spremeni tako, da se glasi:

»– zneski dohodkov, ki jih je samozaposleni prejel iz naslova delovnih štipendij in kulturnih žepnin ministrstva, delovnih štipendij Javne agencije za knjigo, delovnih štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila ter drugih primerljivih umetniških štipendij, namenjenih spodbujanju ustvarjanja na področjih, ki jih določa 4. člen zakona in jih podeljujejo domače ali tuje organizacije, ter«.

6. člen

Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Dohodkovni cenzus se za vsako posamezno leto določi na podlagi povprečne bruto plače za 35. plačni razred, v obsegu osnovne plače, iz plačne lestvice, ki je priloga zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, za pretekla tri leta, ki se preračuna na letno raven. Preračun se opravi na naslednji način: (vsota 36 bruto plač za pretekla tri leta/3).«.

7. člen

V drugem odstavku 14. člena se za besedno zvezo »knjižničnega nadomestila« doda besedilo »in kulturnih žepnin«.

Črta se tretji odstavek 14. člena.

8. člen

V 15. členu se dodajo novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:

»(5) Upravičenec lahko pisno zahteva ustavitev izplačevanja akontacije prispevkov za tekoče leto. Ministrstvo izda o tem odločbo, s katero upravičencu ustavi izplačevanje akontacije prispevkov s prvim dnem naslednjega meseca in ne čaka na pridobitev podatkov skladno s 14. členom te uredbe, iz katerih izhaja, da upravičenec presega dohodkovni cenzus.

(6) Če se pozneje iz pridobljenih podatkov potrdi upravičenost do plačila prispevkov za socialno varnost, lahko upravičenec od pristojnega davčnega organa zahteva vračilo zneska prispevkov za socialno varnost, ki jih je v tekočem letu plačal sam, in sicer do višine, določene v prvem odstavku 83. člena zakona.

(7) Če se pozneje iz pridobljenih podatkov potrdi pravilnost ustavitve plačila prispevkov za socialno varnost, se upravičencu naloži tudi vrnitev zneska vseh že plačanih prispevkov za socialno varnost od 1. januarja tekočega leta naprej.«.

9. člen

Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:

»15.a člen

(1) Ministrstvo izda upravičencu odločbo, s katero ustavi plačevanje akontacij prispevkov oziroma prispevkov za socialno varnost s prvim dnem naslednjega meseca, če ugotovi, da samozaposleni v kulturi v času plačevanja prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna ni bil rezident Republike Slovenije za davčne namene. Ministrstvo upravičencu ustavi plačevanje prispevkov za socialno varnost do pridobitve novih podatkov, iz katerih izhaja, da je ponovno upravičen do izplačila prispevkov.

(2) Z odločbo iz prejšnjega odstavka se upravičencu naloži tudi vračilo vseh že plačanih prispevkov v tekočem letu za čas, ko samozaposleni v kulturi ni bil rezident Republike Slovenije za davčne namene.

(3) Če upravičenec ne vrne plačanih akontacij prispevkov oziroma prispevkov iz prejšnjega odstavka, se obveznost iz teh odločb pošlje v izvršitev pristojnemu davčnemu organu.«.

10. člen

17. člen se spremeni tako, da se glasi:

»17. člen

»(1) Ministrstvo izda odločbo, s katero začne upravičencu ponovno izplačevati akontacije prispevkov oziroma prispevke s prvim dnem naslednjega meseca, ko pridobi podatke, iz katerih izhaja, da je upravičenec rezident Republike Slovenije za davčne namene.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec od pristojnega davčnega organa za obdobje, ko je bil rezident Republike Slovenije za davčne namene zahteva vračilo zneska prispevkov za socialno varnost, ki jih je plačal sam, do višine, določene v prvem odstavku 83. člena zakona.«.

11. člen

V drugem odstavku 19. člena se za besedo »cenzusa« doda besedilo »ali v primeru, da ni rezident Republike Slovenije za davčne namene«.

12. člen

Priloge I, III, IV in V uredbe se nadomestijo z novimi prilogami I, III, IV in V, ki so kot priloga sestavni del te uredbe.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

13. člen

(1) Postopki za vpis v razvid, o katerih pred uveljavitvijo te uredbe še ni bilo odločeno z dokončno odločbo, se dokončajo v skladu s to uredbo.

(2) Postopki za priznanje pravice do plačila prispevkov za socialno varnost, o katerih pred uveljavitvijo te uredbe še ni bilo odločeno z dokončno odločbo, se končajo v skladu s to uredbo.

(3) Določba 6. člena te uredbe, ki se nanaša na način določanja dohodkovnega cenzusa, se začne uporabljati s 1. 1. 2015. Do uveljavitve te določbe se uporablja določba prvega odstavka 13. člena Uredbe o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, št. 45/10, 43/11 in 64/12).

14. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00716-5/2014

Ljubljana, dne 17. aprila 2014

EVA 2014-3340-0002

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

Zadnji članki iz rubrike:

26.9.2023 12:53:47:
Nadzor nad vračanjem ukrepa za gospodarstvo za odpravo posledic dviga cen energentov

25.9.2023 14:49:18:
Sprejeta novela insolvenčnega zakona

20.9.2023 14:37:31:
Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

19.9.2023 12:54:23:
Nov podzakonski predpis s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

18.9.2023 15:01:44:
Iztekanje roka za uveljavljanje povračila izplačanih plač zaradi odstranjevanja posledic poplav

Najnovejši članki:

29.9.2023 13:19:50:
Stopnja DDV za sončne elektrarne (29. 9. 2023)

29.9.2023 13:20:18:
Stopnja DDV za zunanje ograje (29. 9. 2023)

29.9.2023 13:10:23:
Koledar poročanja - oktober 2023

27.9.2023 16:04:42:
Izpolnjevanje REK obrazcev za izplačila na podlagi novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč - ZOPNN-F ter Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 - ZIUOPZP

26.9.2023 11:32:31:
Prispevek ob tednu požarne varnosti