Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 11.3.2014 15:16:24

Pravilnik za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku

Uradni list RS, št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014

Rubrika: Plače in delovna razmerjaprint Natisni

Na podlagi prvega odstavka 164. člena, četrtega odstavka 167. člena, četrtega odstavka 171. člena, sedmega odstavka 172. člena, 173. člena ter drugega in tretjega odstavka 174. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13 in 100/13) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja

P R A V I L N I K
za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa ali ureja:

- kadrovske, prostorske, organizacijske in druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati delodajalec, ki zagotavlja delo delavcev uporabniku (v nadaljnjem besedilu: delodajalec za zagotavljanje dela) v času opravljanja te dejavnosti;

- pridobitev dovoljenja, postopek vpisa v register domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (v nadaljnjem besedilu: register) ali v evidenco tujih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (v nadaljnjem besedilu: evidenca), trajanje vpisa in druga vprašanja povezana z vpisom v register in evidenco;

- način poročanja delodajalca za zagotavljanje dela ministrstvu, pristojnemu za delo;

- vsebino končnega poročila in vrsto dokumentacije v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti ter rok za dokončanje začetih poslov in posredovanje poročila v primeru odvzema dovoljenja;

- vsebino poročila neodvisnega revizorja in

- način sodelovanja delodajalca za zagotavljanje dela z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod).

2. člen

(kadrovski pogoji)

(1) Delodajalec za zagotavljanje dela opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku (v nadaljnjem besedilu: dejavnost), če ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi najmanj za polovični delovni čas z osebo (v nadaljnjem besedilu: strokovna oseba), ki:

- ima doseženo najmanj 6. raven izobrazbe,

- ima najmanj dve leti delovnih izkušenj na delovnopravnem in kadrovskem področju,

- ima opravljen strokovni izpit, ki ga izvaja zavod,

- obvlada visoko raven aktivnega znanja slovenskega jezika in

- je prijavljena v obvezna socialna zavarovanja.

(2) Administrativno-tehnično osebje opravlja pomožne naloge in ne sme samostojno izvajati dejavnosti.

(3) Delodajalec za zagotavljanje dela sklene pogodbo o zaposlitvi z najmanj eno osebo na dva kraja opravljanja dejavnosti ter zagotovi, da je na vsakem kraju opravljanja dejavnosti ves poslovni čas dosegljiva vsaj ena strokovna oseba.

(4) Izjemoma lahko delodajalec za zagotavljanje dela največ 60 dni opravlja dejavnost brez strokovne osebe, če je bila pri njem zaposlena strokovna oseba, ki ji je delovno razmerje prenehalo in zaposli osebo, ki ji za izpolnjevanje pogojev za strokovno osebo manjka strokovni izpit iz tretje alineje prvega odstavka tega člena.

(5) Izpolnjevanje kadrovskih pogojev iz tega člena se dokazuje z dokazili, ki jih ni mogoče preveriti v uradnih evidencah po uradni dolžnosti.

3. člen

(prostorski pogoji in oprema)

(1) Delodajalec za zagotavljanje dela mora imeti na vsakem kraju opravljanja dejavnosti ustrezne delovne in pomožne prostore (v nadaljnjem besedilu: poslovni prostori) ter ustrezno pisarniško in tehnično opremo, ki omogoča vodenje evidenc ter vpogled v njegovo poslovanje pristojnim organom in pooblaščenim osebam.

(2) Delovni prostor posameznega delodajalca za zagotavljanje dela predstavlja samostojna soba, ki zagotavlja varstvo osebnih podatkov delavcev. Delodajalec za zagotavljanje dela mora napotenim delavcem in kandidatom zagotoviti prostor, ki jim omogoča primerno čakanje in sanitarije.

(3) V poslovnih prostorih mora biti na vidnem mestu izobešeno potrdilo o vpisu delodajalca za zagotavljanje dela v register ali evidenco.

4. člen

(vloga za pridobitev dovoljenja in vpis v register ali evidenco)

(1) Pravna ali fizična oseba, ki želi opravljati dejavnost, vloži vlogo za pridobitev dovoljenja in za vpis v register ali evidenco pri ministrstvu, pristojnem za delo. Obrazec vloge je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.

(2) Vlogi za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka se priloži:

- kopija pogodbe o zaposlitvi s strokovno osebo,

- kopija diplome strokovne osebe,

- opis delovnih izkušenj strokovne osebe,

- kopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu strokovne osebe,

- kopijo najemne pogodbe, v primeru najema prostora kjer se bo dejavnost opravljala,

- izpis iz zemljiške knjige, v primeru lastništva prostora kjer se bo dejavnost opravljala,

- tlorisno skico prostora kjer se bo dejavnost opravljala,

- seznam in opis tehnične opremljenosti za izvajanje dejavnosti,

- bančno garancijo v višini 30.000,00 eur in

- izjavo, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so vsi podatki v vlogi resnični.

5. člen

(bančna garancija)

(1) Naročnik bančne garancije (v nadaljnjem besedilu: naročnik) je delodajalec, ki je vložil vlogo za pridobitev dovoljenja in vpis v register ali evidenco. Upravičenec bančne garancije je ministrstvo, pristojno za delo (v nadaljnjem besedilu: upravičenec). Obrazec bančne garancije je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.

(2) Datum zapadlosti bančne garancije je po preteku treh let od datuma izdaje. Naročnik bančne garancije predloži novo bančno garancijo najkasneje na datum zapadlosti prejšnje bančne garancije.

(3) Predlog za unovčenje bančne garancije sindikat, svet delavcev, delavski predstavnik ali delavec posredujejo upravičencu.

(4) Bančna garancija se unovči v korist upravičenca, če se na podlagi zahtevka iz prejšnjega odstavka tega člena z dokončno odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za delo (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat) ugotovi, da ima naročnik neporavnane zapadle obveznosti iz naslova plačila za delo, in sicer za obdobje dveh mesecev.

(5) Upravičenec po prejemu dokončne odločbe inšpektorata o izpolnjenih pogojih za unovčenje bančne garancije pozove naročnika, da v osmih dneh poravna neporavnane zapadle obveznosti iz naslova plačila za delo.

(6) Upravičenec v primeru, da naročnik v roku iz prejšnjega odstavka ne poravna zapadlih obveznosti iz naslova plačila za delo, poda na banko, ki je garant bančne garancije, zahtevo za unovčitev bančne garancije.

(7) Bančna garancija se ne unovči, če naročnik v roku iz petega odstavka tega člena poravna neporavnane zapadle obveznosti iz naslova plačila za delo in o tem obvesti upravičenca.

(8) Ministrstvo, pristojno za delo, začne unovčevati bančne garancije 1. januarja 2015.

6. člen

(izpolnjevanje kadrovskih in prostorskih pogojev)

Pred odločitvijo o vlogi za pridobitev dovoljenja in vpis v register ali evidenco inšpektorat preveri izpolnjevanje kadrovskih in prostorskih pogojev iz 2. in 3. člena tega pravilnika, pri pravni ali fizični osebi iz 4. člena tega pravilnika.

7. člen

(način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti)

Ministrstvo, pristojno za delo, ugotavlja izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti na podlagi dokazil, ki jih je pridobilo po uradni dolžnosti, in dokazil, ki jih v postopku za pridobitev dovoljenja in vpis v register ali vpis v evidenco predložila pravna ali fizična oseba.

8. člen

(odvzem dovoljenja in izbris iz registra ali evidence)

(1) V primerih, določenih v zakonu, ki ureja trg dela, ministrstvo, pristojno za delo, odloča o odvzemu dovoljenja in izbrisu delodajalca za zagotavljanje dela iz registra ali evidence z odločbo v upravnem postopku.

(2) Odvzem dovoljenja in izbris iz registra ali evidence se opravi po dokončnosti odločbe o odvzemu dovoljenja in izbrisu iz registra ali evidence.

(3) Z dnem dokončnosti odločbe delodajalec za zagotavljanje dela dejavnosti ne sme več opravljati.

9. člen

(končno poročilo)

(1) V primeru, da delodajalec za zagotavljanje dela preneha opravljati dejavnost, mora ministrstvu, pristojnemu za delo, v 15. dneh po prenehanju opravljanja dejavnosti podati končno poročilo.

(2) V primeru, da je delodajalec za zagotavljanje dela prenehal opravljati dejavnost na podlagi dokončne odločbe o odvzemu dovoljenja in izbrisa iz registra ali evidence, mora:

- z dnem dokončnosti odločbe prenehati z napotitvami novih delavcev k uporabnikom in prenehati sklepati pogodbe o zaposlitvi zaradi napotitve k uporabnikom;

- z dnem dokončnosti odločbe prenehati sklepati pogodbe z uporabniki za nove posle napotitve delavcev ali sklepati pogodbe z uporabniki za nadaljevanje poslov napotitve delavcev;

- v 15. dneh po dokončnosti odločbe ministrstvu, pristojnemu za delo, predložiti načrt zaključitve sklenjenih poslov z uporabniki in zaključitve pogodb o zaposlitvi z napotenimi delavci;

- v 150. dneh po dokončnosti odločbe ministrstva, pristojnega za delo, zaključiti posle iz načrta iz prejšnje alineje in ministrstvu, pristojnemu za delo podati končno poročilo.

(3) Končno poročilo vsebuje naslednje podatke:

- firmo pravne osebe ali ime fizične osebe;

- datum prenehanja opravljanja dejavnosti;

- datum dokončanja začetih poslov;

- obvestilo o statusu napotenih delavcev, ki so z delodajalcem za zagotavljanje dela imeli sklenjene pogodbe o zaposlitvi z namenom napotitve k uporabniku;

- statistične podatke iz statističnega poročila iz 12. člena tega pravilnika.

(4) Delodajalec za zagotavljanje dela mora končnemu poročilu priložiti originalno potrdilo o vpisu v register ali potrdilo o vpisu v evidenco.

10. člen

(sporočanje sprememb)

Delodajalec za zagotavljanje dela mora ministrstvu, pristojnemu za delo, sporočati vsako spremembo, ki vpliva na pridobitev dovoljenja in vpis v register ali evidenco, v osmih dneh po nastanku spremembe.

11. člen

(poročilo neodvisnega revizorja)

(1) Poročilo neodvisnega revizorja delodajalec za zagotavljanje dela odda vsako leto najpozneje do 31. maja tekočega leta za preteklo leto, oziroma v primeru prvega poročila neodvisnega revizorja za obdobje od pridobitve dovoljenja do 31. decembra preteklega leta.

(2) Poročilo neodvisnega revizorja o opravljenih dogovorjenih postopkih, pripravljeno v skladu z Mednarodnim standardom sorodnih storitev (MSS) 4400 - Posli opravljanja dogovorjenih postopkov, vsebuje naslednje podatke:

- izjavo revizorja o neodvisnosti;

- pregled skladnosti dogovorov med uporabniki in delodajalcem za zagotavljanje dela z določbami 62. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 - popr.);

- pregled skladnosti pogodb o zaposlitvi, sklenjenih med delavci in delodajalcem za zagotavljanje dela z določbami predpisa, ki ureja delovna razmerja, z določbami dogovora med uporabnikom in delodajalcem za zagotavljanje dela, kolektivnih pogodb, ki zavezujejo uporabnika in drugih splošnih aktov, ki zavezujejo uporabnika;

- pregled skladnosti izplačevanja plač napotenim delavcem s podatki iz evidenc dela, s podatki iz pogodbe o zaposlitvi in določbami 61. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 - popr.);

- seznam zapadlih obveznosti do napotenih delavcev na zadnji dan koledarskega leta, ki zajema identifikacijske podatke napotenih delavcev, višino zapadlih obveznosti po napotenem delavcu in skupni znesek zapadlih obveznosti.

12. člen

(statistično poročilo)

Delodajalec za zagotavljanje dela na zahtevo ministrstva, pristojnega za delo v 20. dneh posreduje statistično poročilo, ki je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.

13. člen

(sodelovanje delodajalcev za zagotavljanje dela in zavoda)

(1) Delodajalec za zagotavljanje dela sodeluje z zavodom pri izmenjavi informacij o ponudbi in povpraševanju na trgu dela. Zavod na zahtevo delodajalca za zagotavljanje dela posreduje seznam iskalcev zaposlitve, ki ustrezajo sporočenim kriterijem delodajalca za zagotavljanje dela v petih delovnih dneh od prejema zahteve. Delodajalec za zagotavljanje dela je na zahtevo zavoda dolžan podati podatke, ki omogočajo zoženje seznama iskalcev zaposlitve na najbolj primerne kandidate.

(2) V času sodelovanja zavod in delodajalec za zagotavljanje dela skrbita za varstvo podatkov brezposelnih oseb, ki jih skupaj obravnavata.

14. člen

(prehodna določba)

Strokovni izpit iz tretje alineje drugega odstavka 2. člena tega pravilnika prične zavod izvajati 1. marca 2015. Kandidat za strokovno osebo predloži potrdilo o strokovnem izpitu do 1. junija 2015. Kandidatu za strokovno osebo, ki je do 1. marca 2015 opravil strokovni izpit iz 81. člena zakona, ki ureja trg dela, ni potrebno opravljati strokovnega izpita iz tretje alineje drugega odstavka 2. člena tega pravilnika.

15. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati 1. marca 2014.

Št. 0072-1/2014

Ljubljana, dne 28. februarja 2014

EVA 2014-2611-0007

dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

Priloge:

Zadnji članki iz rubrike:

24.5.2023 16:18:01:
Podatki za obračun plač za maj 2023

19.5.2023 14:14:35:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-D)

18.5.2023 12:14:45:
Pričetek veljavnosti Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1)

16.5.2023 16:50:02:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A)

16.5.2023 15:21:39:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti

Najnovejši članki:

2.6.2023 15:57:21:
Finančna uprava izdala drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2022

2.6.2023 15:33:23:
Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji morajo prijaviti letni dohodek

2.6.2023 10:18:36:
Podpisan protokol o spremembah konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in Švico

1.6.2023 10:36:04:
Objavljeni informaciji o poslovanju družb in podjetnikov v letu 2022

30.5.2023 17:07:02:
Koledar poročanja - junij 2023

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress