Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 16.12.2013 14:45:36

Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz drugega pravnega razmerja po 18. členu ZPIZ-2

Rubrika: Plače in delovna razmerjaprint Natisni

Pojasnilo DURS, št. 4251-3376/2013-1, 5. 12. 2013

I. Opredelitev zavarovancev iz drugega pravnega razmerja po 18. členu ZPIZ-2

Osebe, za katere se uporablja zakonodaja s področja socialnega zavarovanja druge države članice EU

II. Plačevanje prispevkov za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2

Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2

Vrste in stopnje prispevkov za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2

Zavezanec za prispevke

Način in rok plačila prispevkov, če je izplačevalec plačnik davka

Način in rok plačila prispevkov, če izplačevalec ni plačnik davka

III. Kdaj nastane obveznost obračuna in plačila prispevkov za zavarovanje iz drugega pravnega razmerja po 18. členu ZPIZ-2

I. Opredelitev zavarovancev iz drugega pravnega razmerja po 18. členu ZPIZ-2

V skladu z 18. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 in 63/13 – ZIUPTDSV), se od 1. 1. 2014 dalje obvezno zavarujejo osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo, če niso obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane s polnim delovnim oz. zavarovalnim časom po določbah 14. do 17. člena, 19. člena ZPIZ-2 ali niso prostovoljno vključene v obvezno zavarovanje po 25. členu ZPIZ-2, razen, če so uživalci pokojnine oziroma opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov v skladu s predpisi, ki urejajo to delo.

Kot delo iz drugega pravnega razmerja, na podlagi katerega se šteje, da so osebe obvezno zavarovane po 18. členu ZPIZ-2, se šteje delo oziroma storitev, kadar se plačilo, prejeto na podlagi tega pravnega razmerja, po zakonu, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek, in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino.

Iz navedenega izhaja, da se po 18. členu ZPIZ-2 obvezno zavarujejo osebe, ki:

niso uživalci pokojnine,

  • ne opravljajo začasnega in občasnega dela dijakov in študentov preko študentskih servisov,
  • niso obvezno zavarovane in
  • so obvezno zavarovane s krajšim delovnim/zavarovalnim časom.

Osebe, za katere se uporablja zakonodaja s področja socialnega zavarovanja druge države članice EU

Obveznost zavarovanja na podlagi drugega pravnega razmerja po 18. členu ZPIZ-2 se presoja tudi glede na splošna pravila o koordinaciji sistemov socialne varnosti. Če se v skladu z Uredbo 883/2004 za zavarovanca, ki ima sočasno zaposlitev ali samozaposlitev v drugi državi članici EU, določi uporaba zakonodaje druge države članice za vsa obvezna socialna zavarovanja, na podlagi drugega pravnega razmerja v RS ne bo nastala obveznost zavarovanja po 18. členu ZPIZ-2, ker se v takem primeru zakonodaja RS ne uporablja. To velja za primere, ko tuji nosilec zavarovanja izda obrazec A1, s katerim se izkaže uporaba zakonodaje druge države članice.

Podrobnejša pojasnila o obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju na podlagi drugega pravnega razmerja (18. člen ZPIZ-2) so objavljena na spletni strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), na naslovu:

Zavarovanje na podlagi drugega pravnega razmerja

II. Plačevanje prispevkov za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2

Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2

Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2 je v skladu s 146. členom ZPIZ-2 vsako posamezno plačilo za opravljeno delo oziroma storitev, prejeto na podlagi drugega pravnega razmerja, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino šteje za dohodek.

Vrste in stopnje prispevkov za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2

Za zavarovance iz drugega pravnega razmerja po 18. členu ZPIZ-2 se plačuje:

 

Prispevek zavarovanca

Prispevek delodajalca

Za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

15,50 %

8,85 %

Zavezanec za prispevke

Zavezanec za plačilo prispevka zavarovanca je zavarovanec – prejemnik dohodka sam, zavezanec za plačilo prispevka delodajalca pa je izplačevalec dohodka, če je plačnik davka v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.

Če izplačevalec prejemka za delo v okviru drugega pravnega razmerja ni plačnik davka v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, je zavezanec za plačilo prispevka delodajalca sam zavarovanec – prejemnik dohodka.1

Način in rok plačila prispevkov, če je izplačevalec plačnik davka

Če je izplačevalec dohodka zavarovancu iz 18. člena ZPIZ-2 plačnik davka (pravna oseba, fizična oseba, ki opravlja dejavnost), mora prispevke zavarovanca in delodajalca obračunati v obračunu davčnega odtegljaja (REK obrazcu), katerega mora predložiti davčnemu organu najpozneje na dan izplačila dohodka.

Izplačevalec dohodka mora obračunane prispevke za zavarovance iz drugega pravnega razmerja plačati najpozneje na dan izplačila dohodka.


Način in rok plačila prispevkov, če izplačevalec ni plačnik davka

Če izplačevalec dohodka zavarovancu iz 18. člena ZPIZ-2 ni plačnik davka (npr. če dohodek izplača fizična osebe, ki ne opravlja dejavnosti, izplačevalec v tujini), je kot že navedeno zavezanec za plačilo prispevka zavarovanca in delodajalca zavarovanec sam. Višino prispevkov ugotovi davčni organ z odločbo, s katero izračuna akontacijo dohodnine od dohodkov, od katerih se plačuje prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovance po 18. členu ZPIZ-2. Zavezanec za prispevke mora plačati prispevke v roku in na način, ki je določen za akontacijo dohodnine od dohodkov, od katerih se plačuje prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Če pa se v navedenih primerih v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, akontacija dohodnine od dohodkov, od katerih se plačuje prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovance po 18. členu ZPIZ-2, ne odmeri, prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga za potrebe akontacije dohodnine od teh dohodkov, ugotovi davčni organ z odločbo enkrat letno za koledarsko leto. Davčni organ to odločbo izda najkasneje do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto, zavezanec pa mora prispevke plačati v 30 dneh od vročitve odločbe.2

III. Kdaj nastane obveznost obračuna in plačila prispevkov za zavarovanje iz drugega pravnega razmerja po 18. členu ZPIZ-2

Obveznost plačila prispevkov za zavarovance, ki so obvezno zavarovani na podlagi opravljanja dela v okviru drugega pravnega razmerja, nastane, če zavarovanec ob izplačilu prejemka iz tega pravnega razmerja izpolnjuje pogoje za obvezno zavarovanje po 18. členu ZPIZ-2.

Ne glede na prej navedeno pravilo, obveznost plačila prispevkov za zavarovance v drugem pravnem razmerju nastane tudi, če ob izplačilu niso izpolnjeni pogoji za obvezno zavarovanje na tej podlagi, so pa bili izpolnjeni ti pogoji v obdobju, ko je zavarovanec opravljal delo v okviru drugega pravnega razmerja.3

Iz navedenega izhaja, da če se izplačilo prejemka in plačilo prispevkov za drugo pravno razmerje izvede v tekočem koledarskem letu za delo, ki je bilo opravljeno v preteklem koledarskem letu, in so bili v preteklem letu izpolnjeni pogoji za obvezno zavarovanje na podlagi opravljanja dela v okviru drugega pravnega razmerja, se šteje, da je bil zavarovanec vključen v obvezno zavarovanje na podlagi drugega pravnega razmerja v letu, v katerem je opravljal delo.

Izjema: Navedbe prejšnjega odstavka ne veljajo v primeru, ko oseba opravlja delo na podlagi drugega pravnega razmerja v obdobju pred 1. 1. 2014, izplačilo pa se izvrši po 1. 1. 2014. V teh primerih se obračunajo in plačajo le prispevki v skladu z 20. členom ZPIZ-2 (prispevek za posebne primere zavarovanja po stopnji 8,85 % od plačila, doseženega pri plačniku davka), kljub temu da bi bili pogoji za obvezno zavarovanje po določbi 18. člena v letu 2013 izpolnjeni, če uporaba tega člena ne bi bila odložena na 1. 1. 2014.

Podatke, na podlagi katerih se ugotovi izpolnjevanje pogojev za obvezno zavarovanje na podlagi opravljanja dela v okviru drugega pravnega razmerja, izplačevalcu prejemka zagotavlja zavarovanec. Zavarovanec mora neposredno pred izplačilom izplačevalcu podati pisno izjavo oziroma posredovati ustrezne podatke, in sicer:

  • ali je upokojenec,
  • ali je v času izplačila zavarovan s polnim delovnim časom,
  • ali je v času izplačila zavarovan s krajšim delovnim časom oziroma ni vključen v zavarovanje
  • ali je bil v času opravljanja dela zavarovan s polnim delovnim časom,
  • ali je bil v času opravljanja dela zavarovan s krajšim delovnim časom oziroma ni vključen v zavarovanje.

Status upokojenca se za upokojence, ki prejemajo pokojnino v RS, lahko izkaže tudi s kartico upokojenca. Za osebo, ki prejema pokojnino v drugi državi članici EU, se prav tako upošteva status upokojenca in je glede obveznosti zavarovanja izenačena z upokojenci v RS. V Uredbi 883/2004 je namreč določeno, da se dejstva, nastala v drugi državi članici, upoštevajo kot da bi nastala na območju RS.

Osebe, ki prejemajo pokojnino iz tretjih držav, pa niso izenačene z upokojenci v RS, ker bilateralni sporazumi takšnih določb ne vsebujejo. V tem primeru morajo izplačevalci ne glede na prejemanje pokojnine iz tretje države plačati oba prispevka.

Za namen dokazovanja o vključenosti v obvezno zavarovanje in o delovnem/zavarovalnem času lahko zavarovanec sam pridobi izpis obdobij zavarovanja pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali pa izplačevalca pisno pooblasti, da te podatke pridobi zanj. Izplačevalec prejemkov na podlagi drugega pravnega razmerja brez pooblastila zavarovanca ne bo mogel vpogledati v zavarovančeva obdobja zavarovanja pri ZPIZ-u.

1 Takšna ureditev izhaja iz prvega odstavka 113. člena predloga Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1), EVA 2013-2611-0072. Skladno s 116. členom tega predloga, ZMEPIZ-1 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2014 dalje.

2 Takšna ureditev izhaja iz drugega in tretjega odstavka 113. člena predloga Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1), EVA 2013-2611-0072.

3 Takšna ureditev izhaja iz 78. člena predloga ZMEPIZ-1.

Ključne besede:
plačevanje prispevkov za socialno varnost
prispevki za socialno varnost
obračun prispevkov za socialno varnost
ZPIZ-2
18. člen ZPIZ-2
zavarovanci iz 18. člena ZPIZ-2
ZIUPTDSV
pojasnilo DURS
pojasnila DURS

Zadnji članki iz rubrike:

24.5.2023 16:18:01:
Podatki za obračun plač za maj 2023

19.5.2023 14:14:35:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-D)

18.5.2023 12:14:45:
Pričetek veljavnosti Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1)

16.5.2023 16:50:02:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A)

16.5.2023 15:21:39:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti

Najnovejši članki:

30.5.2023 17:07:02:
Koledar poročanja - junij 2023

29.5.2023 16:23:35:
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2023

29.5.2023 16:18:33:
Poročilo o gibanju plač za februar 2023

29.5.2023 16:15:40:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2G)

29.5.2023 15:41:00:
Davčna obravnava prenosov sredstev med podjetjem zavezanca in njegovim gospodinjstvom s poudarkom na prenosu nepremičnin

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress