Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 9.3.2008 21:45:10

Nepravilnosti, ugotovljene z inšpekcijskim nadzorom

davčni bilten

Rubrika: Inšpekcijski pregledi (davčni bilten)print Natisni

Dejavnost tehničnega preizkušanja in analiziranja (SKD 74.300)

Zniževanje stroškov poslovanja, uveljavljanje znižanja davčne osnove in odbitek vstopnega DDV na podlagi navideznih računov

Pri malem zavezancu za davek z dejavnostjo tehničnega preizkušanja in analiziranja (dejavnost 74.300), je bil opravljen davčni inšpekcijski nadzor davka od dobička in davka na dodano vrednost za obdobje od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004.

V postopku davčnega inšpekcijskega nadzora je bilo ugotovljeno, da je davčni zavezanec evidentiral nekatere poslovne dogodke na podlagi:

1. neverodostojnih listin za opravljena gradbena dela od družbe A, ki kljub pozivu davčnemu organu ni oddala obračuna davka od dobička pravnih oseb za leto 2004 in je oddala zadnji obračun DDV za februar 2004, računi za opravljena gradbena dela pa so bili izdani v aprilu in juliju 2004; v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora je davčni organ ugotovil, da zaračunana dela v višini 59,2 mio SIT niso bila poravnana na TRR družbe A, prav tako pri izdajatelju listine, ki se ni odzval na pozive davčnega organa, ni bilo možno preveriti, ali so bila zaračunana gradbena dela dejansko opravljena ipd.; račune in pogodbe, ki jih je izdala družba A, je podpisal ustanovitelj družbe, državljan Srbije in Črne gore, ki v Republiki Sloveniji za leto 2004 ni pridobil dovoljenja za začasno prebivanje (prvotno izdano dovoljenje je bilo pozneje razveljavljeno); iz opisanih razlogov so bili računi, na podlagi katerih je izvajalec družbe A izkazal poslovne dogodke, opredeljeni kot neverodostojne knjigovodske listine (inšpicirani zavezanec kljub pozivu ni predložil dodatne dokumentacije, na podlagi katere bi bilo možno ugotoviti nasprotno, kakor na primer gradbene dnevnike, prevzemne zapisnike, dovoljenja pristojnih upravnih organov za izvedbo del oziroma druge listine, ki bi dokazovale, da je zaračunane gradbene storitve opravila družba A).

2. ponarejenih listin, ki jih je za opravljena gradbena dela izdala družba B, registrirana za opravljanje cestnega tovornega prometa; prejeti računi so vsebovali opise del in v prilogi specifikacijo ur; na podlagi inšpekcijskega nadzora pri družbi B v smislu preveritve verodostojnost izdanih računov je bilo ugotovljeno, da družba B ni izdala računov in da je podpis na računih ponarejen, to pomeni, da gradbene storitve po prejetih računih niso bile opravljene in da so poslovni dogodki evidentirani na podlagi fiktivnih računov.

Kar je bilo v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora ugotovljeno, da so vpisi v poslovnih knjigah opravljeni na podlagi neverodostojnih knjigovodskih listin, torej v nasprotju s SRS, se odhodki v skladu z 11. členom ZDDPO za ugotavljanje davčne osnove ne priznajo. Zaradi opisanih nepravilnost zavezancu ni bila priznana pravica do odbitka vstopnega DDV v skladu s 40. členom ZDDV.

Ugotovljeno je bilo, da je zavezanec za davek izkazal v davčnem obračunu previsoke odhodke za 11,0 mio SIT, neupravičeno je uveljavil olajšave za investicije v višini 13,1 mio SIT in ni bil priznan odbitek vstopnega DDV v višini 14,1 mio SIT.

Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov

Dvakratna slabitev istega osnovnega sredstva in obračunavanje DDV od napačne osnove

Pri veliki gospodarski družbi, katere pretežna dejavnost je proizvodnja stekla in steklenih izdelkov, je bil opravljen delni inšpekcijski nadzor obračunavanja in plačevanja davka od dobička in DDV za leto 2004.

V postopku davčnega inšpekcijskega nadzora je bilo ugotovljeno, da je zavezanec prevrednotovalne odhodke izkazal v nasprotju z določili 11. člena ZDDPO v povezavi s točko 29 SRS 1. Zavezanec je opravil oslabitev nekaterih opredmetenih osnovnih sredstev že v letu 2002, ponovno pa še v letu 2004, in to na zahtevo lastnika družbe. Zavezanec za davek v svojih aktih ni opredelil načina in pogojev za prevrednotenje in ni opredelil obdobja, v katerem bo ugotavljal vrednost osnovnih sredstev. O prevrednotenju v znesku 106 mio SIT tudi ni odločala skupščina delniške družbe. Kot pojasnilo je bilo davčnemu organu predloženo le notranje »Navodilo za knjiženje prevrednotenja na osnovi cenitvenega poročila« in »Poročilo o oceni vrednosti nepremičnine« – namen cenitve je bil, da se ugotovi vrednost za potrebe računovodskega poročanja v skladu z veljavnimi standardi in za potrebe reorganizacije sistema. Točka 29 SRS 1 določa, da se osnovna sredstva zaradi oslabitve prevrednotujejo, če njihova knjigovodska vrednost presega njihovo nadomestljivo vrednost. Kot nadomestljiva vrednost velja čista prodajna vrednost ali vrednost pri uporabi, odvisno od tega, katera je večja. Iz cenilnega poročila pa je bilo razvidno, da sta čista prodajna vrednost in vrednost pri uporabi ocenjeni v enaki vrednosti.

Zavezanec je v letu 2002 knjigovodsko vrednost nepremičnin uskladil s čisto prodajno vrednostjo in izkazal njihovo oslabitev v znesku 109 mio SIT. V letu 2004 pa je na zahtevo lastnika ponovno opravil ocenitev in knjigovodsko vrednost (ki je bila že leta 2002 usklajena s tržnimi cenami) uskladil s tržno vrednostjo in izkazal oslabitev. Ker se tržne vrednosti nepremičnin od leta 2002 do leta 2004 niso znižale (celo porasle so) in ker zavezanec ni predložil dokazil, ki bi upravičevala opravljeno oslabitev, ta oslabitev v znesku 105 mio SIT ni bila priznana kot davčno priznani odhodek, zato se je za isti znesek zmanjšala davčna izguba.

V postopku inšpekcijskega nadzora popisa sredstev in virov je bilo ugotovljeno, da je zavezanec izkazal primanjkljaj v znesku 16 mio SIT, DDV po 7. točki drugega odstavka 4. člena ZDDV pa je obračunal in plačal le od osnove 3,3 mio SIT. Zavezanec bi moral obračunati in plačati DDV od osnove 16 mio SIT, torej je plačal premalo DDV, in to 2 mio SIT premalo.

Dejavnost turističnih potovalnih organizacij

Dejansko izplačane plače višje od tistih, ki so bile predložene davčnemu organu

Pri malem zavezancu za davek z dejavnostjo turističnih potovalnih organizacij, čigar pretežna dejavnost so taksi prevozi, je bil opravljen davčni inšpekcijski nadzor davka na dodano vrednost, davkov in prispevkov od plač in drugih prejemkov za obdobje od 1. 1. 2004 do 31. 10. 2005 in davka od dobička pravnih oseb za obdobje od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004.

V postopku davčnega inšpekcijskega nadzora je bilo ugotovljeno, da je zavezanec za davek večino delavcev zaposloval za krajši delovni čas, in to za 8 ur na teden, plače pa jim je izplačeval direktor v gotovini na roke. Pri zaslišanju je nekaj zaposlenih delavcev davčnemu organu predložilo ročno izpisane obračune plač, na podlagi katerih so jim bila opravljena izplačila osebnih prejemkov. Ob primerjavi podatkov o dejansko izplačanih plačah s podatki, ki jih je davčnemu organu predložil zavezanec, je bilo ugotovljeno, da so bile dejansko izplačane bistveno višje plače.

Davčni organ je ugotovil, da je zavezanec za davek obračunal in plačal premalo prispevkov za socialno varnost in premalo davkov, in to v skupni višini 3,8 mio SIT.

Ključne besede:
Davčni bilten
inšpekcijski pregledi

Zadnji članki iz rubrike:

Najnovejši članki:

27.9.2023 16:04:42:
Izpolnjevanje REK obrazcev za izplačila na podlagi novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč - ZOPNN-F ter Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 - ZIUOPZP

26.9.2023 12:53:47:
Nadzor nad vračanjem ukrepa za gospodarstvo za odpravo posledic dviga cen energentov

26.9.2023 11:32:31:
Prispevek ob tednu požarne varnosti

25.9.2023 16:13:36:
Informacija o nadomestilu plač prostovoljcem za pomoč pri odpravljanju posledic poplav v avgustu

25.9.2023 14:49:18:
Sprejeta novela insolvenčnega zakona