Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 8.10.2012 15:28:28

Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Rubrika: Zakonodajaprint Natisni

1. člen

(vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom se določajo način uveljavljanja davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (v nadaljnjem besedilu: davčne olajšave) v skladu s prvim stavkom prvega odstavka 55. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12 in 30/12) ter v skladu s prvim stavkom prvega odstavka 61. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 24/12, 30/12 in 40/12 – ZUJF), vrste vlaganj, ki štejejo za vlaganja v raziskave in razvoj, obrazec za uveljavljanje teh davčnih olajšav, metodologija za izpolnjevanje obrazca in način predložitve obrazca davčnemu organu.

2. člen

(uveljavljanje davčne olajšave)

Davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec) uveljavlja davčne olajšave na obrazcu, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: obrazec), na način, kot je določeno s tem pravilnikom.

3. člen

(poročanje davčnemu organu)

(1) Davčni zavezanec predloži davčnemu organu obrazec, ki ga izpolni v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.

(2) Obrazec za uveljavljanje davčnih olajšav predloži davčni zavezanec kot prilogo k Davčnemu obračunu davka od dohodkov pravnih oseb in k Davčnemu obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti hkrati s predložitvijo davčnega obračuna.

(3) Zavezanec v davčnem obračunu lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 100 % zneska vlaganj v raziskave in razvoj, določenih v 5., 6. in 7. členu tega pravilnika in prikazanih v obrazcu v skladu s tem členom, vendar največ v višini davčne osnove.

4. člen

(prikazovanje podatkov)

(1) V obrazcu morajo biti prikazani posebej podatki o stroških vlaganj v notranje raziskovalne in razvojne dejavnosti zavezanca ter stroških za nakup raziskovalnih in razvojnih storitev. V okviru stroškov vlaganj v notranje raziskovalne in razvojne dejavnosti morajo biti prikazani posebej podatki o stroških materiala, stroških storitev, stroških dela in stroških nakupa opreme. V okviru stroškov vlaganj v nakup raziskovalno-razvojnih storitev morajo biti prikazani posebej podatki o stroških pogodb z zunanjimi strokovnjaki in raziskovalci, ki delajo na raziskovalno-razvojnih projektih in programih, in stroških pogodb za izvajanje raziskovalno-razvojnih aktivnosti, sklenjenih z raziskovalno-razvojnimi organizacijami in drugimi osebami, ki so registrirane za opravljanje raziskovalno-razvojno dejavnost.

(2) Zavezanec izpolni en obrazec za uveljavljanje olajšav za raziskave in razvoj, v katerem prikaže skupne zneske vlaganj v raziskave in razvoj v davčnem obdobju za vse projekte oziroma programe.

5. člen

(dejavnost raziskav in razvoja)

(1) Zavezanec lahko uveljavlja davčno olajšavo za vlaganja v notranjo in zunanjo raziskovalno-razvojno dejavnost, ki vključujejo:

a) stroške za notranjo raziskovalno-razvojno dejavnost, to je stroške, nastale pri projektih raziskav in razvoja, ki se izvajajo znotraj podjetja, vključno z nakupom raziskovalno-raz­vojne opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri izvajanju raziskovalno-razvojne dejavnosti, in

b) vlaganja v zunanjo raziskovalno-razvojno dejavnost, ki predstavljajo nakup raziskovalno-razvojnih storitev, ki jih za zavezanca izvajajo druge osebe, vključno s povezanimi osebami, oziroma druge javne ali zasebne raziskovalne organizacije.

(2) Notranja raziskovalna dejavnost zavezanca pomeni izvirno in sistematično raziskovanje znotraj podjetja zavezanca, namenjeno pridobivanju novega znanja, ki je relevantno za razvoj inovacij v podjetju in vključuje iskanje različnih možnih širših in specifičnih novih rešitev pri materialih, napravah, proizvodih, procesih, sistemih in storitvah.

(3) Notranja razvojna dejavnost zavezanca pomeni sistematično uporabo znanja, pridobljenega z raziskovanjem ali praktičnimi izkušnjami, za razvoj novih ali bistveno izboljšanih materialov, naprav, proizvodov, procesov, sistemov ali storitev in vključuje na primer:

a) razvoj konkretnih praktičnih rešitev za nove ali izboljšane materiale, naprave, proizvode, procese, sisteme ali storitve;

b) razvoj orodij, vzorcev, kalupov in matric nove tehnologije;

c) konstruiranje in preizkušanje prototipov in modelov pred začetkom njihovega rednega proizvajanja in uporabe;

d) konstruiranje in delovanje poskusnega obrata, ki nima gospodarsko utemeljenega obsega za komercialno proizvajanje.

(4) Dejavnosti raziskav in razvoja (v nadaljnjem besedilu: RR) po tem pravilniku sestavljajo osnovne raziskave, industrijske raziskave in eksperimentalni razvoj.

(5) Osnovne raziskave pomenijo eksperimentalno ali teoretično delo, ki se v osnovi opravlja za pridobivanje novega znanja o temeljih pojavov in dejstev, ki jih je mogoče opazovati, brez neposredne praktične uporabe.

(6) Industrijske raziskave pomenijo načrtovane raziskave ali kritične preiskave, usmerjene v pridobivanje novega znanja in spretnosti za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev ali za znatno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev. Vključujejo oblikovanje komponent kompleksnih sistemov, ki so potrebni za industrijske raziskave, zlasti za vrednotenje generične tehnologije, pri čemer so izključeni prototipi, zajeti v sedmem odstavku tega člena.

(7) Eksperimentalni razvoj pomeni pridobivanje, združevanje, oblikovanje in uporabo obstoječega znanstvenega, tehnološkega, poslovnega ali drugega ustreznega znanja in spretnosti za namene izdelovanja načrtov in ureditev ali oblikovanja za nove, spremenjene ali izboljšane proizvode, procese ali storitve. Ti lahko vključujejo na primer tudi druge dejavnosti, usmerjene v konceptualne opredelitve, načrtovanje in dokumentacijo novih proizvodov, procesov in storitev. Dejavnosti lahko vključujejo proizvodne osnutke, risbe, načrte ali drugo dokumentacijo, če niso namenjeni tržni uporabi. Razvoj prototipov za tržno uporabo in pilotnih projektov je prav tako vključen, pri čemer je prototip nujno končni tržni proizvod in je njegova izdelava predraga, da bi ga uporabili samo za namene predstavitve in vrednotenja. V primeru poznejše tržne uporabe predstavitvenih ali pilotnih projektov se morajo vsi prihodki, ustvarjeni s takšno uporabo, odšteti od upravičenih stroškov. Eksperimentalna proizvodnja in testiranje proizvodov, procesov ali storitev sta prav tako upravičena, če teh ni mogoče uporabiti ali preoblikovati za uporabo v industriji ali tržno uporabo. Eksperimentalni razvoj ne vključuje rednih ali občasnih sprememb proizvoda, proizvodnih linij, proizvodnih procesov, obstoječih storitev in drugih tekočih dejavnosti, četudi takšne spremembe predstavljajo izboljšanje.

(8) Osnovno merilo za razločevanje RR od z njima povezanih dejavnosti je, da mora biti v RR prisoten pomemben element novosti in razreševanja znanstvene oziroma tehnološke nejasnosti.

(9) Natančnejši primeri za razlikovanje oziroma razmejitev med RR in drugimi dejavnostmi v podjetju zavezanca so prikazani v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.

6. člen

(notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti)

V znesek, ki predstavlja vlaganje v notranje raziskovalne in razvojne dejavnosti zavezanca, štejejo:

a) stroški dela oseb, ki delajo na konkretnih raziskovalnih oziroma razvojnih projektih v podjetju v danem obdobju;

b) nakup raziskovalno-razvojne opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri izvajanju raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca;

c) stroški materiala in storitev, povezani z raziskovalno-raz­vojno dejavnostjo (vključno s stroški podpornih storitev za to dejavnost);

d) stroški izobraževanja, izključno za potrebe raziskovalnih oziroma razvojnih projektov, ki se izvajajo v podjetju;

e) stroški, povezani z zaščito intelektualne lastnine, ki neposredno izhaja iz raziskovalnih in razvojnih dejavnosti zavezanca.

7. člen

(zunanja raziskovalno-razvojna dejavnost)

(1) Vlaganja v nakup raziskovalno-razvojnih storitev, ki jih izvajajo druge osebe, vključno s povezanimi osebami, oziroma druge javne ali zasebne raziskovalne organizacije, vključujejo:

a) stroške pogodb z zunanjimi strokovnjaki in raziskovalci, ki delajo na raziskovalno-razvojnem projektu oziroma programu;

b) stroške pogodb za izvajanje raziskovalno-razvojnih aktivnosti, sklenjenih z raziskovalno-razvojnimi organizacijami in drugimi osebami, ki so registrirane za opravljanje raziskovalno-razvojnih dejavnosti.

(2) Med vlaganja v nakup raziskovalno-razvojnih storitev se ne šteje nakup licenc.

8. člen

(davčni nadzor)

(1) Vlaganja v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti iz 5. in 6. člena tega pravilnika ter vlaganja v nakup raziskovalno-razvojnih storitev iz 7. člena tega pravilnika mora zavezanec opredeliti v poslovnem načrtu ali posebnem razvojnem projektu oziroma programu podrobno in na način, da je možno naknadno preverjanje skladnosti s projektom oziroma razvojnim programom. Poslovni načrt ali posebni razvojni projekt oziroma program mora vsebovati vsaj: naslov raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa, opis vsebine raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa, seznam predvidenih aktivnosti raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa z oceno stroškov po posameznih aktivnostih in obdobjih, načrtovane mejnike med izvajanjem raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa, rezultate raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa. Poslovni načrt ali posebni razvojni projekt oziroma program se lahko med izvajanjem dejavnosti spreminja in dopolnjuje.

(2) Davčni zavezanec mora davčnemu organu na njegovo zahtevo nemudoma predložiti poslovni načrt ali posebni razvojni projekt oziroma program iz prvega odstavka tega člena ter ločene podatke po posameznih projektih oziroma programih, za katere je v obrazcu prikazal zbirne podatke.

(3) Davčni organ lahko glede presoje, ali se konkretno vlaganje kvalificira kot vlaganje v raziskave in razvoj, za mnenje zaprosi ministrstvo pristojno za tehnologijo.

9. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 138/06).

10. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-571/2012/18

Ljubljana, dne 26. septembra 2012

EVA 2012-1611-0135

dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance

Priloge:

Zadnji članki iz rubrike:

25.5.2022 13:03:55:
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju uradno prečiščeno besedilo ZPIZ-2-UPB18

25.5.2022 13:06:05:
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ZPPDFT-2

11.11.2021 12:30:28:
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB17)

15.4.2021 15:20:12:
Uredba o embalaži in odpadni embalaži

12.10.2020 15:10:27:
Zakon o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2H)

Najnovejši članki:

2.6.2023 15:57:21:
Finančna uprava izdala drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2022

2.6.2023 15:33:23:
Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji morajo prijaviti letni dohodek

2.6.2023 10:18:36:
Podpisan protokol o spremembah konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in Švico

1.6.2023 10:36:04:
Objavljeni informaciji o poslovanju družb in podjetnikov v letu 2022

30.5.2023 17:07:02:
Koledar poročanja - junij 2023

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress