Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 18.9.2012 10:37:54

Tretji paket ukrepov za spodbujanje gospodarstva

Rubrika: Ne spreglejteprint Natisni

Izhodišča za ukrepe

S 3. paketom se Vlada RS zavezuje k sprejemu in realizaciji skupno 50 ukrepov, od tega 21 zakonov in 12 podzakonskih aktov, 12 strateških dokumentov, sistemskih ukrepov ter programov, medtem ko sta bila dva ukrepa že sprejeta (portal www.eugo.gov.si in prenovljen program ukrepov za odpravo administrativnih ovir in znižanje zakonodajnih bremen za obdobje 2012 / 2013). Do konca leta bo različnim skupinam deležnikov na voljo pet finančnih instrumentov.

Spremembe in dopolnitve zakonov in podzakonskih aktov s področja delovno pravne zakonodaje, sanacije bančnega sistema in širšega poslovnega sistema prinašajo kar 155 konkretnih rešitev, ki bodo z administrativnimi ter finančnimi razbremenitvami pozitivno vplivali na gospodarstvo.

Spremembe delovno-pravne zakonodaje prinašajo zmanjšanje segmentacije na trgu dela, udejanjanje prožne varnosti, prilagoditev zakonodaje trendu staranja prebivalstva, določitev minimalnih pravic in standardov in poenostavitev postopkov odpovedi delovnega razmerja. Na področju urejanja trga dela se uveljavlja večja fleksibilnost na trgu dela, možnost začasnega in občasnega dela brezposelnih in upokojencev, skrajšanje prejemanja denarnega nadomestila idr. Poglavitne rešitve pokojninske reforme se nanašajo na zviševanje in izenačitev upokojitvenih starosti moških in žensk, večjo fleksibilnosti v primeru delne upokojitve, podaljšanje obračunskega obdobja za odmero pokojnine, vzpostavitev spodbudnejše politike bonusov, prilagoditev poklicnega zavarovanja idr. Spremembe in dopolnitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno bodo prinesle učinkovitejše delo nadzornih organov, v nadzor vključitev Carinske uprave RS v nadzor in povečanje sankcij za kršitelje zakona.

Drugi sklop ukrepov na področju bančnega sistema je ključnega pomena za zagon slovenskega gospodarstva. S sprejemom Zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank bosta ustanovljeni Družba za stabilnost bank in Sklad za stabilnost bank, na katerega bodo prenesene terjatve bank v zameno za obveznice z državnim poroštvom. Izvedba ukrepov bo okrepila stabilnost bank in posledično pospešila kreditiranje nefinančnega sektorja. Doseganje stabilnega lastništva in trajnostnega maksimiranja donosnosti in vrednosti naložb Republike Slovenije bo cilj novega Zakona o Slovenskem državnem holdingu. S spremembami Zakona o bančništvu bo vzpostavljen poseben pravni režim nadzornih ukrepov Banke Slovenije.

Tretji sklop sprememb zakonodajnega okvira zadeva širše poslovno okolje. Spremembe in dopolnitve Zakona o davčnem postopku predvidevajo objavo davčnih neplačnikov in prepoved ter sankcioniranje zavezancev, ki posedujejo in uporabljajo računalniške programe, ki omogočajo naknadno spreminjanje podatkov o doseženem prometu. S spremembami in dopolnitvami Zakona o dohodnini se pri obdavčevanju fizičnih oseb predlaga nadgradnja sistema ugotavljanja davčne osnove iz dejavnosti in sicer z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. S spremembami se dviga limit za vstop v sistem normiranih odhodkov in sicer na 50.000 EUR. Novela prinaša tudi uvedbo cedularne obdavčitve najemnin, zmanjšanje normiranih stroškov na 10% in možnost uveljavljanja dejanskih stroškov na podlagi predloženih računov. Zakon o spremembah in dopolnitvah davka od dohodka pravnih oseb predvideva ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za mikro in mala podjetja s prometom do 50.000 EUR. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o DDV bo 1) poslovnim subjektom, ki se formalno statusno preoblikujejo, omogočil neprekinjeno identifikacijo za DDV tudi v novi pravno-organizacijski obliki, 2) poenostavil način plačevanja DDV pri uvozu in preprečilo negativen vpliv denarnega toka za uvoznike in 3) omogočil širše možnosti za delovanje davčnih skladišč, administrativne poenostavitve pri ustanavljanju in poslovanju le-teh. Sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah bo podlaga za 1) sprejem Pravilnika o največjih dovoljenih primanjkljajih v zvezi s tehnično in naravno izgubo trošarinskih izdelkov, prinesel bo tudi 2) spremembe glede nameščanja tobačnih znamk in 3) dvig maksimalnega odstotka pravice do vračila plačane trošarine oziroma oprostitve plačila trošarine za energente, katerim je dodano biogorivo s 5 % na 7 %. Sprememba Uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin bo prinesla zmanjšanje zneska trošarine na zemeljski plin za 50 %. S predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju se uvajajo rešitve, ki zagotavljajo vsebinsko odločanje o ponudbah, znižanje stroškov ponudnikov za sodelovanje v postopkih naročanja, poenostavitev samih postopkov naročanja, zmanjšanje možnosti kartelnih dogovorov med ponudniki in gospodarnejšo rabo javnih sredstev. Urejale se bodo tudi spremembe, potrebne za prenos Direktive 2009/81/ES, ki ureja javno naročanje na obrambnem in varnostnem področju, in odpravo neskladja z zakonodajo Evropske unije, ki je pri sprejetju prejšnjih sprememb in dopolnitev Zakona o javnem naročanju nastalo zaradi nedopustne širitve nabora obveznih razlogov za izključitev ponudnikov iz postopkov javnega naročanja. Z novelo Zakona o igrah na srečo se odpravlja vrsta administrativnih ovir, zaradi katerih je ponudba iger na srečo nekonkurenčna, zmanjšuje se predpisani delež države in lokalnih skupnosti v koncesionarjih, uvajajo se strožja merila pri podeljevanju koncesij, krepi sistem nadzora, posodablja regulacija spletnih iger na srečo idr. Novela zakona o spodbujanju razvoja turizma prinaša poenostavitev pogojev za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev, spremembo višine turistične takse, ureja se področje podeljevanja javnih pooblastil in statusa za delovanje v javnem interesu. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah uvaja konkurenco na področju kolektivnih organizacij, individualno upravljanje pravic, elektronsko poslovanje kolektivnih organizacij, večji nadzor, skupni sporazum o nadomestilu za privatno in drugo lastno reproduciranje, možnost mediacije pri sklenitvi skupnega sporazuma. Zakonodaja s področja urejanja prostora bo združena v en sam enoten predpis. Hkrati se bo zmanjšalo število podzakonskih predpisov. Dodatno bodo poenostavljeni postopki izdaje gradbenih dovoljenj. Predvidene so tudi spremembe na področju komunalnega prispevka. Zakon o nepremičninskih evidencah bo prinesel povezavo oziroma združitev zemljiškega katastra in zemljiške knjige ter posledično večje preglednost in pravno varnost pri poslovanju z nepremičninami. Sprejem uredb o državnih prostorskih načrtih za nekatere večje infrastrukturne projekte, kot je npr. HE Mokrice, bo pospešilo dokončanje gradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi. Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost predvideva razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje, določala bo, kaj se šteje za redno vzdrževanje objektov, zavezovala investitorje k upoštevanju drugih veljavnih norm idr. Uredba o reguliranih obrtnih dejavnostih bo določila obrtne dejavnosti, za katere obstaja legitimen interes za njihovo regulacijo, pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja pa ustrezno pravno podlago za izvedbo postopka izdaje, prenehanja veljavnosti ter vsebino in obliko obrtnega dovoljenja za regulirane obrtne dejavnosti idr.

Paket ukrepov na področju kmetijstva in okolja prinaša spremembe in dopolnitve Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki bo omogočil hitrejše postopke umeščanja proizvodnih objektov za kmetijsko dejavnost, nov vrstni red predkupnih upravičencev pri prometu kmetijskih zemljišč, prost promet s kmetijskimi zemljišči med solastniki, določil območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč, medtem ko bo spremembe postopka določitve trajno varovanih kmetijskih zemljišč urejala uredba. S spremembo Zakona o gozdovih bo mogoča pridobitev dovoljenj na podlagi soglasja lastnikov gozdov, ki imajo v lasti 67 % površin zemljišč, poenostavljajo se nekateri administrativni postopki, uvaja se zaračunavanje materialnih stroškov za izdane odločbe, hkrati bodo hitreje določena območja, kjer posamična izbira drevja za posek ni potrebna. Spremembe in dopolnitve Zakona o varstvu okolja prinašajo izvajanje določb o delitvi skupnih naporov v sistemu trgovanja s pravicami do emisij toplogrednih plinov. Sprejem več podzakonskih aktov s področja kmetijstva in okolja bodo podlaga za 1) podporo skupinam proizvajalcev in organizacijam proizvajalcev v primarni kmetijski proizvodnji, 2) uveljavitev enotne metodologije za oblikovanje cen za vse izvajalce javnih služb varstva okolja, ki bo podlaga za transparenten obračun in poenotenje zaračunavanja posameznih storitev, 3) opredelitev rabe prostora znotraj 300-metrskega območja od zunanjega roba telesa odlagališča kot posledica težav pri umeščanju odlagališč v okviru financiranja iz kohezijskih sredstev, 4) uskladitev s Prilogo II in Prilogo III direktive 85/337/ES o presoji javnih in zasebnih projektov na okolje in posledično lažje črpanje evropskih sredstev, 5) transparentnejši in racionalnejši sistem ravnanja z določenimi vrstami komunalnih odpadkov ter posledično nižji stroški in optimizacija poslovnih procesov, 6) ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov in njihova predelava s pomočjo kompostiranja, bioplinarn in obdelave preostanka mešanih komunalnih odpadkov in 7) ustreznejše izvajanje meritev emisij v malih in srednjih kurilnih napravah, kurjenje neonesnažene biomase v malih kurilnih napravah v lesno predelovalnih obratih.

Hkrati bo do konca leta sprejela najmanj 10 strateških dokumentov, sistemskih ukrepov, programov in drugih ukrepov, ki bodo imeli za posledico 1) optimalno upravljanje kapitalskih naložb RS, 2) boljše predpise z jasnimi vplivi na gospodarstvo, 3) realizacijo investicijskih projektov za podporo gospodarski rasti 4) koncesije za upravljanje avtocest v RS 5) usmerjeno načrtovanje razvoja in ukrepov za gospodarstvo, 6) doseganje ciljev na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, 7) ponovne rabe odpadkov in recikliranja. Sprejeta bosta tudi 8) nacionalni stanovanjski program in 9) Resolucija Nacionalnega programa razvoja javne prometne infrastrukture v RS za obdobje 2013-2020 z vizijo do 2030. Do konca leta 2012 bo vzpostavljena tudi spletna verzija portala www.eugo.gov.si, ki bo namenjena tujcem. Vlada RS je julija 2012 že sprejela prenovljen program ukrepov za odpravo administrativnih ovir in znižanje zakonodajnih bremen za obdobje 2012 / 2013, ki predvideva prihranke administrativnih bremen v višini najmanj 360 mio EUR na letni ravni. Tako bo npr. 10) pospešeno reševanje pobud za podelitev koncesij za rabo vode imelo več pozitivnih učinkov, povezanih z investicijami v objekte in dejavnosti, povezanih z rabo vode.

Jeseni bosta objavljena javna razpisa za sofinanciranje nalog univerzitetnih inkubatorjev in storitev mreže vstopnih točk VEM. Mikro in malim podjetjem bomo preko novoustanovljenega sklada oz. SID banke d.d. ponudili instrument mikrokreditov, ki bo zapolnil vrzel na trgu finančnih trgov, instrument energetsko pogodbeništvo, ki predstavlja vključevanje zasebnih investitorjev v izvajanje ukrepov za učinkovito rabo energije ter možnost zavarovanja kreditov za pripravo na izvoz.

Terminski načrt predvideva sprejem omenjenih ukrepov do konca leta 2012 z izjemo nekaterih zakonskih predlogov, o katerih potekajo usklajevanja s socialnimi partnerji.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku

Namen:

 • krepitev davčne kulture zavezancev za davek,
 • zagotoviti transparenten pregled nad doseženim prometom davčnih zavezancev,
 • zmanjšati plačilno nedisciplino zavezancev iz naslova plačila davkov,
 • povečati dotok denarja v davčno blagajno.

Poglavitne rešitve:

 • prepoved in sankcioniranje tistih zavezancev, ki posedujejo in uporabljajo računalniške programe, ki omogočajo naknadno spreminjanje podatkov o doseženem prometu

V predlogu novele Zakona o davčnem postopku, ki naj bi stopil v veljavo s 1. 1. 2013, je izrecno določena prepoved in sankcioniranje tistih zavezancev, ki posedujejo in uporabljajo računalniške programe, ki omogočajo naknadno spreminjanje podatkov o doseženem prometu. Takšna rešitev je za zavezance in davčno upravo bistveno manj obremenjujoča kot bi bile davčne blagajne, doseže pa lahko podobne učinke.

O posvetovanju z zainteresiranimi javnostmi se preuči potreba po certificiranju knjigovodskih programov in pripravi ustrezna zakonodaja.

objava davčnih neplačnikov

V predlogu novele Zakona o davčnem postopku, ki naj bi stopil v veljavo s 1. 1. 2013, je izrecno določena objava davčnih neplačnikov.

Po predlogu zakona bosta Generalni davčni urad in Generalni carinski urad na svojih spletnih straneh enkrat mesečno objavila podatke o zavezancih za davek, katerih davčni dolg presega višino 5.000 evrov, vendar le, če zavezanec dolguje javne dajatve vsaj 90 dni (seznam neplačnikov) in zavezancih za davek, ki davčnemu organu do 25. dne v mesecu pred mesecem razkritja niso predložili obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila plače za predpretekli mesec (seznam nepredlagateljev obračunov).

Predlaga se objava vseh davčnih neplačnikov – tako poslovnih subjektov kot tudi fizičnih oseb, razlikuje se le nabor podatkov, ki se objavlja. Za poslovne subjekte se tako objavi firma ali ime, ime lastnika oz. družbenika, sedež in davčna številka, za fizične osebe pa ime in priimek, občino prebivališča in letnico rojstva. Seznam neplačnikov se pripravi v obliki razredov v odvisnosti od višine neplačanih davkov. Predlagana ureditev je primerljiva z ureditvijo v drugih državah.

Nosilec: Ministrstvo za finance

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

Namen:

 • zmanjšanje sive ekonomije,
 • poenostavitev sistema ugotavljanja davčne osnove iz dejavnosti z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov in
 • zmanjšanje administrativne obremenitve pri izpolnjevanju davčne obveznosti,
 • povečanje pravne varnosti davčnih zavezancev glede ugotavljanja davčne osnove.

Poglavitne rešitve:

 • ukrepi za zmanjševanja sive ekonomije, kot je na primer predlog »vsak račun šteje«
 • Z uvedbo cedularne obdavčitev najemnin, zmanjšanjem normiranih stroškov na 10% in možnostjo uveljavljanja dejanskih stroškov na podlagi predloženih računov, plačanih brezgotovinsko, bo dosežena davčna stimulacija za shranjevanje in predlaganje računov.
 • nadgradnja sistema obdavčevanja fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost in ugotavljajo svojo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov

Pri obdavčevanju fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, je bilo zaznano, da administrativne obremenitve pri izpolnjevanju davčnih obveznosti še posebej omejujejo pri poslovanju male podjetnike, zato se kot eden od ukrepov za podporo malim podjetnikom predlaga nadgradnja sistema ugotavljanja davčne osnove iz dejavnosti z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, katere namen je nadaljnja poenostavitev obstoječih davčnih postopkov, ki so še posebej zapleteni za majhna podjetja. Tako se določa višji limit prihodkov iz opravljanja dejavnosti, ki je določen kot pogoj za vstop v sistem normiranih odhodkov, in sicer v višini 50.000 EUR in spreminja obdobje, za katero se ugotavljajo ti prihodki.

Za določen krog zavezancev z nizkimi prihodki se bo ta cilj odrazil v poenostavitvah pri vodenju in zagotavljanju evidenc o davčno priznanih odhodkih in v večji gotovosti višine davčno priznanih odhodkov. Gre za nov institut, ki je namenjen predvsem hitremu in enostavnemu izpolnjevanju davčnih obveznosti manjših zavezancev.

ZDoh-2 se uveljavi s 1. 1. 2013.

Nosilec: Ministrstvo za finance

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dohodek pravnih oseb

Namen predloga zakona:

 • zmanjšanje sive ekonomije,
 • poenostavitev sistema ugotavljanja davčne osnove iz dejavnosti z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov in
 • zmanjšanje administrativne obremenitve pri izpolnjevanju davčne obveznosti,
 • povečanje pravne varnosti davčnih zavezancev glede ugotavljanja davčne osnove.

Poglavitne rešitve:

Pavšalna obdavčitev za mikro in mala podjetja prinaša nove rešitve oziroma spremembe veljavnih institutov, in sicer:

 • možnost ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za gospodarske družbe, zavezance po ZDDPO-2, ki izpolnjujejo določene pogoje in opravijo priglasitev,
 • za uporabo sistema poenostavljenega ugotavljanja davčne osnove je določena zgornja meja prihodkov, ki se ugotavljajo v skladu s pravili o računovodenju, ter višina normiranih odhodkov,
 • davčna osnova se ugotavlja na podlagi davčno priznanih prihodkov in normiranih odhodkov. Dejanski stroški, davčne olajšave in davčna izguba se ne priznajo;
 • spremljanje oziroma tekoče preverjanje izpolnjevanja pogojev je obveznost davčnega zavezanca.

ZDDPO-2 se uveljavi s 1. 1. 2013.

Nosilec: Ministrstvo za finance

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o DDV

Namen:

 • čim manjši časovni razkorak med ukinitvijo ene DDV identifikacijske številke in dodelitvijo nove,
 • zmanjšanje in/ali poenostavitev obveznosti zavezancev, ki opravljajo dejavnost, v zvezi s katero imajo pravico uveljavljati odbitek uvoznega DDV,
 • administrativne poenostavitve pri ustanavljanju in poslovanju davčnih skladišč.

Poglavitne rešitve:

Poslovnim subjektom, ki se formalno statusno preoblikujejo, se omogoči neprekinjeno identifikacijo za DDV tudi v novi pravno-organizacijski obliki, ki pomeni univerzalno pravno nasledstvo predhodnega subjekta

Postopek v zvezi z identifikacijo zavezancev za DDV v Zakonu o davku na dodano vrednost je usklajen z določbami DDV Direktive, vendar se z administrativnimi ukrepi poskuša doseči, da je časovni razkorak med ukinitvijo ene DDV identifikacijske številke in dodelitvijo nove čim manjši oziroma do prekinitve sploh ne pride.

Poenostavi se način plačevanja DDV pri uvozu in prepreči negativen vpliv denarnega toka za uvoznike.

Trenutno mora pri uvozu blaga v Slovenijo s strani slovenskega davčnega zavezanca uvoznik načeloma takoj ob uvozu blaga plačati DDV. Plačani uvozni DDV se lahko odbije pri povračilu DDV podjetja, ki naj bi bil (ponavadi) vložen v mesecu po mesecu poročanja. To povzroča negativen vpliv denarnega toka, saj morajo uvozniki financirati DDV.

S širšo uporabo sistema obračuna uvoznega DDV preko obračuna DDV se zmanjša in/ali poenostavi obveznosti zavezancev, ki opravljajo dejavnost, v zvezi s katero imajo pravico uveljavljati odbitek DDV. Ob tem je potrebno zagotoviti, da to ne povzroči povečanja davčnih utaj.

Opozorilo: zaradi izkazovanja proračuna po denarnem toku bi bili prilivi v državni proračun iz naslova DDV od uvoza blaga v letu uvedbe ukrepa nižji za približno enomesečni priliv (cca 65 mio EUR). Na višino ocenjenega zneska bo vplival predviden vstop Hrvaške v EU in spremembo nabav iz uvoza v intrakomunitarne nabave oz. pridobitve.

Omogoči se širše možnosti za delovanje davčnih skladišč in administrativne poenostavitve pri ustanavljanju in poslovanju le-teh.

V sodelovanju z gospodarskimi interesnimi združenji se preuči pogoje za delovanje davčnih skladišč v skladu z ZDDV-1, zlasti glede širitve nabora vrst blaga, ki se lahko skladišči v davčnih skladiščih ter posledično spremeniti ZDDV.

Opozorilo: Uveljavitev sprememb glede davčnih skladišč je skladno z DDV Direktivo mogoča šele na podlagi opravljenega posvetovanja z odborom za DDV pri Evropski komisiji.

Nosilec: Ministrstvo za finance

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah

Namen:

 • zagotoviti pravno podlago za sprejem Pravilnika o največjih dovoljenih primanjkljajih v zvezi s tehnično in naravno izgubo trošarinskih izdelkov,
 • spremembe glede nameščanja tobačnih znamk,
 • stimuliranje dodajanja biogoriv v energente z dvigom maksimalnega odstotka pravice do vračila trošarine.

Poglavitne rešitve:

 • sprejem pravilnika o največjih dovoljenih primanjkljajih v zvezi s tehnično in naravno izgubo trošarinskih izdelkov
 • Ministrstvo za finance bo preučilo predloge gospodarskih interesnih združenj o primanjkljajih v zvezi s trošarinskimi izdelki in predlagalo tehnično in strokovno utemeljene rešitve.

  Potrebna bo sprememba obstoječih podzakonskih aktov k ZTro oziroma sprejem posebnega pravilnika o primanjkljajih.

  Določi se, da je potrebno tobačno znamko nalepiti na embalažo pod celofanskim ali drugim papirjem tako, da je vidna in je ni mogoče odstraniti, ne da bi bila poškodovana embalaža, razen pri originalni embalaži za cigare, cigarilose, drobno rezan tobak ter drug tobak za kajenje, ki ne vsebuje celofanskega ali drugega papirja, kjer je tobačna znamka lahko nalepljena neposredno na embalažo.

  Ministrstvo za finance je v predlog zakona o trošarinah, ki je v pripravi, vključilo spremembo 52. člena ZTro glede nameščanja tobačnih znamk.

  3. odstavek 52. člena Zakona o trošarinah se dopolni tako, da se glasi:

  »(3) Tobačna znamka mora biti nalepljena na embalažo pod celofanskim ali drugim papirjem tako, da je vidna in je ni mogoče odstraniti, ne da bi bila poškodovana embalaža, razen pri originalni embalaži za cigare, cigarilose, drobno rezan tobak ter drug tobak za kajenje, ki ne vsebuje celofanskega ali drugega papirja, kjer je tobačna znamka lahko nalepljena neposredno na embalažo.«

  Rok za uveljavitev je 1. 1. 2013.

  Dvig maksimalnega odstotka pravice do vračila plačane trošarine oziroma oprostitve plačila trošarine za energente, katerim je dodano biogorivo s 5 % na 7 %

  Za energente, ki se jim doda biogorivo, ZTro omogoča vračilo plačane trošarine oziroma oprostitev plačila trošarine, in sicer sorazmerno deležu dodanega biogoriva, vendar do največ 5%.

  S spremembo ZTro se vračilo trošarine dvigne na 7%.

  Opozorilo: izpad dohodka iz tega naslova bi bilo potrebno nadomestiti s povečanjem trošarin ali z znižanjem pravice do vračila trošarine na druge proizvode.

  Nosilec: Ministrstvo za finance

  Vir: MGRT

  Zadnji članki iz rubrike:

  26.9.2023 12:53:47:
  Nadzor nad vračanjem ukrepa za gospodarstvo za odpravo posledic dviga cen energentov

  25.9.2023 14:49:18:
  Sprejeta novela insolvenčnega zakona

  20.9.2023 14:37:31:
  Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

  19.9.2023 12:54:23:
  Nov podzakonski predpis s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

  18.9.2023 15:01:44:
  Iztekanje roka za uveljavljanje povračila izplačanih plač zaradi odstranjevanja posledic poplav

  Najnovejši članki:

  29.9.2023 13:19:50:
  Stopnja DDV za sončne elektrarne (29. 9. 2023)

  29.9.2023 13:20:18:
  Stopnja DDV za zunanje ograje (29. 9. 2023)

  29.9.2023 13:10:23:
  Koledar poročanja - oktober 2023

  27.9.2023 16:04:42:
  Izpolnjevanje REK obrazcev za izplačila na podlagi novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč - ZOPNN-F ter Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 - ZIUOPZP

  26.9.2023 11:32:31:
  Prispevek ob tednu požarne varnosti