Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 11.9.2012 13:59:20

Pravilnik o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov

Uradni list RS, št. 68/2012 z dne 7. 9. 2012

Rubrika: Ne spreglejteprint Natisni

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

(vsebina)

Ta pravilnik določa podrobnejše podatke in podrobnejši način pošiljanja podatkov v evidenco trga nepremičnin ter način vodenja in vzdrževanja evidence trga nepremičnin.

2. člen

(izrazi)

Izraza, uporabljena v tem pravilniku, imata naslednji pomen:

– kupoprodajni pravni posel je sklenitev kupoprodajne pogodbe za parcelo, stavbo, del stavbe ali ustanovitev ali prenos stavbne pravice ali sklenitev pogodbe o finančnem lizingu nepremičnine;

– najemni pravni posel je sklenitev najemne pogodbe za stavbo ali del stavbe in tudi sklenitev aneksa k najemni pogodbi za stavbo ali del stavbe zaradi spremembe višine pogodbene najemnine, časa najema ali datuma prenehanja najema.

II. PODROBNEJŠI PODATKI EVIDENCE TRGA NEPREMIČNIN

3. člen

(podatki evidence trga nepremičnin)

V evidenci trga nepremičnin se vodijo podatki o sklenjenih kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami in o sklenjenih najemnih pravnih poslih za stavbe in dele stavb.

4. člen

(podrobnejši podatki, ki se vodijo v evidenci trga nepremičnin)

(1) Podrobnejši podatki, ki se o kupoprodajnem ali najemnem pravnem poslu vodijo v evidenci trga nepremičnin, so podatki o pravnem poslu in podatki o parcelah, stavbah in delih stavb v času sklenitve pravnega posla.

(2) Podatki o pravnem poslu v evidenci trga nepremičnin so:

1. o kupoprodajnem pravnem poslu:

– vrsta kupoprodajnega pravnega posla,

– datum sklenitve pogodbe,

– podatki o prodajalcu,

– podatki o kupcu,

– pravno-organizacijska oblika pogodbenih strank,

– državljanstvo ali država sedeža pogodbenih strank,

– pogodbena cena,

– podatek o davku na dodano vrednost in

– podatek o stopnji davka na dodano vrednost;

2. o najemnem pravnem poslu:

– vrsta najemnega pravnega posla,

– datum sklenitve pogodbe,

– datum začetka najema,

– čas najema,

– datum prenehanja najema,

– trajanje najema,

– podatki o najemodajalcu,

– podatki o najemojemalcu,

– pravno-organizacijska oblika pogodbenih strank,

– državljanstvo ali država sedeža pogodbenih strank,

– pogodbena najemnina,

– podatek o davku na dodano vrednost in

– podatek o obratovalnih stroških.

(3) Podatki o parcelah, stavbah in delih stavb v evidenci trga nepremičnin so:

1. o parceli:

– šifra katastrske občine,

– ime katastrske občine,

– parcelna številka,

– občina,

– površina parcele,

– vrsta zemljišča,

– vrsta trajnega nasada,

– starost trajnega nasada,

– prodani delež parcele,

– podatek o stavbni pravici na parceli in

– ročnost stavbne pravice;

2. o stavbah in delih stavb:

– šifra katastrske občine,

– ime katastrske občine,

– številka stavbe,

– številka dela stavbe,

– občina,

– naslov dela stavbe,

– leto izgradnje stavbe,

– leto izgradnje dela stavbe,

– površina dela stavbe in

– uporabna površina dela stavbe.

(4) Za kupoprodajne pravne posle so poleg podatkov iz 2. točke prejšnjega odstavka podatki o stavbi in o delu stavbe še:

– vrsta dela stavbe,

– gradbena faza,

– prodana površina,

– nadstropje dela stavbe,

– prodani delež dela stavbe,

– podatek o prenosu stavbne pravice za stavbo in

– ročnost stavbne pravice.

(5) Za najemne pravne posle so poleg podatkov iz 2. točke tretjega odstavka tega člena podatki o delu stavbe še:

– oddana površina,

– vrsta oddane površine in

– opremljenost oddane površine.

(6) Opisi podatkov o pravnem poslu iz drugega odstavka tega člena in o parcelah, stavbah in delih stavb iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena so v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

III. PODROBNEJŠI NAČIN POŠILJANJA PODATKOV V EVIDENCO TRGA NEPREMIČNIN

5. člen

(podatki o kupoprodajnih pravnih poslih, ki se pošiljajo v evidenco trga nepremičnin)

(1) O sklenjenem kupoprodajnem pravnem poslu morajo Davčna uprava Republike Slovenije in prodajalci v evidenco trga nepremičnin poslati naslednje podatke o kupoprodajnem pravnem poslu:

– vrsto kupoprodajnega pravnega posla,

– datum sklenitve pogodbe,

– podatke o prodajalcu,

– podatke o kupcu,

– pravno-organizacijsko obliko pogodbenih strank,

– državljanstvo ali državo sedeža pogodbenih strank,

– pogodbeno ceno,

– podatek o davku na dodano vrednost in

– podatek o stopnji davka na dodano vrednost.

(2) Če je predmet kupoprodajnega pravnega posla parcela, je treba v evidenco trga nepremičnin poleg podatkov iz prejšnjega odstavka poslati tudi naslednje podatke:

– šifro ali ime katastrske občine,

– parcelno številko,

– občino,

– vrsto zemljišča,

– vrsto in starost trajnega nasada,

– prodani delež parcele,

– podatek o stavbni pravici na parceli in

– ročnost stavbne pravice.

(3) Če je predmet kupoprodajnega pravnega posla stavba ali del stavbe, je treba v evidenco trga nepremičnin poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena poslati tudi naslednje podatke:

– šifro ali ime katastrske občine,

– številko stavbe,

– številko dela stavbe,

– občino,

– leto izgradnje dela stavbe,

– vrsto dela stavbe,

– gradbeno fazo,

– prodano površino,

– prodani delež dela stavbe,

– podatek o prenosu stavbne pravice za stavbo in

– ročnost stavbne pravice.

(4) Če del stavbe v stavbi, ki ima več delov stavbe, ob sklenitvi kupoprodajnega pravnega posla ni evidentiran v katastru stavb in številka dela stavbe še ni določena, je treba v evidenco trga nepremičnin namesto številke dela stavbe poslati podatek o nadstropju dela stavbe.

6. člen

(podatki o najemnih pravnih poslih, ki se pošiljajo v evidenco trga nepremičnin)

O sklenjenem najemnem pravnem poslu morajo najemodajalci, ki so fizične ali pravne osebe in so lastniki stavb ali delov stavb, ki jih dajejo v najem, najemodajalci, ki so upravljavci stavb ali delov stavb v lasti Republike Slovenije, in upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb za dele stavb v solastnini lastnikov delov stavb v večstanovanjski ali poslovni stavbi v evidenco trga nepremičnin poslati naslednje podatke:

1. o najemnem pravnem poslu:

– vrsta najemnega pravnega posla,

– datum sklenitve pogodbe,

– datum začetka najema,

– čas najema,

– datum prenehanja najema,

– podatki o najemodajalcu,

– podatki o najemojemalcu,

– pravno-organizacijska oblika pogodbenih strank,

– državljanstvo ali država sedeža pogodbenih strank,

– pogodbena najemnina,

– podatek o davku na dodano vrednost in

– podatek o obratovalnih stroških;

2. o stavbi in delu stavbe:

– šifra ali ime katastrske občine,

– številka stavbe,

– številka dela stavbe,

– občina,

– naslov dela stavbe,

– oddana površina,

– vrsta oddane površine in

– opremljenost oddanega dela stavbe.

7. člen

(način pošiljanja podatkov v evidenco trga nepremičnin)

(1) Davčna uprava Republike Slovenije mora podatke o sklenjenih kupoprodajnih pravnih poslih iz 5. člena tega pravilnika poslati v evidenco trga nepremičnin v predpisanem izmenjevalnem formatu prek spletnega servisa.

(2) Prodajalci morajo podatke o sklenjenih kupoprodajnih pravnih poslih iz 5. člena tega pravilnika poslati v evidenco trga nepremičnin z neposrednim vnosom v elektronski obrazec ali v predpisanem izmenjevalnem formatu z uporabo spletne aplikacije, ki jo zagotovi Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava).

(3) Najemodajalci in upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb, ki so pravne osebe, morajo podatke o sklenjenih najemnih pravnih poslih iz prejšnjega člena poslati v evidenco trga nepremičnin na način iz prejšnjega odstavka. Najemodajalci, ki so fizične osebe, lahko podatke o sklenjenih najemnih pravnih poslih iz prejšnjega člena pošljejo tudi po pošti, na obrazcu, ki ga objavi geodetska uprava na svojih spletnih straneh.

(4) Predpisan izmenjevalni format za pošiljanje podatkov v evidenco trga nepremičnin iz prvega in drugega odstavka tega člena objavi geodetska uprava na svojih spletnih straneh.

(5) Prodajalci, najemodajalci in upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb iz drugega in tretjega odstavka tega člena se morajo za uporabo spletne aplikacije registrirati na podlagi veljavnega kvalificiranega digitalnega potrdila, ki ga je izdal overitelj, registriran v Republiki Sloveniji.

IV. NAČIN VODENJA IN VZDRŽEVANJA EVIDENCE TRGA NEPREMIČNIN

8. člen

(vodenje in vzdrževanje evidence trga nepremičnin)

(1) Evidenca trga nepremičnin se vodi kot računalniška baza podatkov o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih.

(2) V evidenci trga nepremičnin se vodijo podatki o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih, ki jih pošljejo osebe iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika oziroma osebe iz 6. člena tega pravilnika, in podatki, ki se v skladu s 4. členom tega pravilnika vodijo v evidenci trga nepremičnin in niso navedeni v 5. in 6. členu tega pravilnika.

(3) Podatke, ki se v skladu s 4. členom tega pravilnika vodijo v evidenci trga nepremičnin in niso navedeni v 5. in 6. členu tega pravilnika, na podlagi identifikacijskih oznak parcel, stavb in delov stavb prevzame geodetska uprava iz registra nepremičnin.

(4) Podatki se v evidenci trga nepremičnin vodijo po stanju, kot so bili poslani, oziroma po stanju v času prevzema iz registra nepremičnin.

(5) Evidenca trga nepremičnin se vzdržuje na podlagi novih podatkov o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih, in novih prevzetih podatkov iz registra nepremičnin.

9. člen

(zagotavljanje javnosti podatkov iz evidence trga nepremičnin z vpogledom prek spletnega portala)

(1) Z brezplačnim vpogledom prek spletnega portala se zagotavlja javnost naslednjih podatkov iz evidence trga nepremičnin:

– za kupoprodajne pravne posle, ki so izvedeni na prostem trgu ali na javni dražbi: podatki o cenah in prodanih površinah, vrstah nepremičnin in času sklenitve pogodbe;

– za najemne pravne posle, ki so izvedeni na prostem trgu: podatki o najemninah in oddanih površinah, vrstah oddanih površin, začetku in trajanju najema.

(2) Javnost podatkov iz prejšnjega odstavka se zagotavlja za podatke o kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih, ki so sklenjeni v tekočem koledarskem letu ali so bili sklenjeni v preteklih treh letih.

V. KONČNA DOLOČBA

10. člen

(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem začetka uporabe prilagojene evidence trga nepremičnin v skladu s prvim odstavkom 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 87/11).

Št. 007-171/2012

Ljubljana, dne 3. avgusta 2012

EVA 2012-2430-0051

Zvone Černač l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor
 
Soglašam!
 
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance

Priloga

Zadnji članki iz rubrike:

20.9.2023 14:37:31:
Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

19.9.2023 12:54:23:
Nov podzakonski predpis s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

18.9.2023 15:01:44:
Iztekanje roka za uveljavljanje povračila izplačanih plač zaradi odstranjevanja posledic poplav

14.9.2023 10:16:01:
Podaljšanje dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov prek portala SPOT

13.9.2023 17:04:28:
Enotna vloga za fizične osebe za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe po Zakonu o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

Najnovejši članki:

22.9.2023 16:34:12:
Zaposlitveni oglas: Računovodja (m/ž), Podravska regija

20.9.2023 17:38:19:
Hitrejše zaposlovanje tujih delavcev za odpravo posledic poplav in plazov

20.9.2023 14:32:53:
Letni dopust zavarovanca v času odobrenega bolniškega staleža ni mogoč

20.9.2023 10:28:39:
Zvišanje dovoljenega obsega začasnega in občasnega dela - do 31. 12. 2023

19.9.2023 12:42:25:
Solidarnostna delovna sobota in prispevek