Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 28.8.2012 10:26:31

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi

Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012

Rubrika: Ne spreglejteprint Natisni

1. člen

V Uredbi o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, št. 45/10 in 43/11) se v drugem odstavku 5. člena za besedo »zakona« doda pika in črta nadaljnje besedilo.

2. člen

V prvem odstavku 9. člena se beseda »vrhunsko« nadomesti z besedo »izjemno«.

Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Podrobnejši kvantitativni in kvalitativni kriteriji izjemnega kulturnega prispevka in prispevka k razvoju področja, ki ga zajema deficitarni poklic, za posamezne poklice so določeni v prilogah I in II te uredbe.«.

3. člen

Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) O zahtevi za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost odloči minister z odločbo.

(2) Minister sprejme odločitev o priznanju pravice do plačila prispevkov po posvetovanju s strokovno komisijo iz 20. člena zakona in po posvetovanju s Kulturniško zbornico Slovenije.

(3) Minister sprejme odločitev iz prejšnjega odstavka na podlagi mnenja strokovne komisije o izpolnjevanju kvantitativnih in kvalitativnih kriterijev iz tretjega odstavka 9. člena te uredbe in mnenja, da je predlagateljevo delo v zadnjih treh letih po obsegu in kakovosti v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot izjemno oziroma kot visoko strokovno.

(4) Če Kulturniška zbornica Slovenije ne predloži mnenja najpozneje v 15 dneh od dneva vročitve zahteve, minister odloči o vpisu brez njenega mnenja.

(5) Če posameznik poda zahtevo za vpis v razvid in zahtevo za priznanje pravice do plačila prispevkov za socialno varnost istočasno, minister o obeh vlogah odloči hkrati.

(6) Če je zahteva za priznanje pravice do plačila prispevkov za socialno varnost podana istočasno z zahtevo za vpis v razvid, se pravica do plačila prispevkov lahko prizna z dnem vpisa v razvid, sicer se lahko prizna s prvim dnem naslednjega meseca, ko je vloga za priznanje pravice do plačila prispevkov popolna.«.

4. člen

V 14. členu se za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Upravičenec, ki ni rezident Republike Slovenije za davčne namene in pristojni davčni organ v Republiki Sloveniji ne razpolaga s podatki o dohodkih, ki jih je upravičenec dosegel v preteklem letu, mora na poziv ministrstva sam poslati podatke o dohodkih, ki jih je dosegel v preteklem letu, ter podati izjavo, da so podatki resnični, točni in popolni. Če upravičenec v zahtevanem roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni, ne predloži podatkov, se šteje, da presega dohodkovni cenzus. Ministrstvo v tem primeru izda upravičencu odločbo v skladu s 15. členom te uredbe.«.

5. člen

V 19. členu se za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) V primeru, da upravičenec v skladu z 20. členom te uredbe ne predloži podatkov, ki vplivajo na oddajo elektronskega obrazca obračuna, mora obrazec oziroma popravek tega oddati sam.«.

6. člen

Priloge I, II, III, IV in V uredbe se nadomestijo s prilogami I, II, III, IV in V, ki so kot priloga sestavni del te uredbe.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

7. člen

Upravičenci, ki so pridobili pravico do plačila prispevkov za socialno varnost pred uveljavitvijo te uredbe, obdržijo to pravico do izteka obdobja, za katero jim je bila priznana, pod pogoji iz Uredbe o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, št. 45/10 in 43/11).

8. člen

(1) Postopki za vpis v razvid, o katerih pred uveljavitvijo te uredbe še ni bilo odločeno z dokončno odločbo, se dokončajo po določbah te uredbe.

(2) Postopki za priznanje pravice do plačila prispevkov za socialno varnost, o katerih pred uveljavitvijo te uredbe še ni bilo odločeno z dokončno odločbo, se končajo po določbah te uredbe.

9. člen

Podatki iz razvida samozaposlenih se uskladijo s to uredbo v treh mesecih po njeni uveljavitvi.

Samozaposleni, ki so na dan uveljavitve te uredbe vpisani v razvid pod spodaj navedene poklice, se jim po uradni dolžnosti sedanji poklic nadomesti z novim poklicem v skladu s to uredbo, in sicer:

– vpisani pod poklic arhivar se vpišejo pod poklic arhivist;

– vpisani pod poklic avtor radijskih iger in poklic dramatik se vpišejo pod poklic dramatik (avtor radijskih iger);

– vpisani pod poklice cirkuški artist, iluzionist, kaskader, klovn, lajnar, mimik/pantomimik, pravljičar/pripovedovalec se vpišejo pod poklic performer;

– vpisani pod poklic konservator-restavrator za mozaik, vitraž, stara glasbila se vpišejo pod poklic konservator-restavrator;

– vpisani pod poklic kritik in poklic recenzent se vpišejo pod poklic kritik/recenzent;

– vpisani pod poklic lektor se vpišejo pod poklic lektor (gledališki lektor);

– vpisani pod poklic masker se vpišejo pod poklic oblikovalec maske;

– vpisani pod poklic opremljevalec, glasbeni se vpišejo pod poklic glasbeni opremljevalec;

– vpisani pod poklic prevajalec na področju leposlovja in humanistike, prevajalec klasičnih besedil s področja leposlovja in humanistike in poklic prevajalec filmov se vpišejo pod poklic prevajalec v slovenski jezik in iz slovenskega jezika v tuj jezik;

– vpisani pod poklic redaktor in poklic urednik se vpišejo pod poklic urednik (redaktor);

– vpisani pod poklic restavrator se vpišejo pod poklic konservator/restavrator;

– vpisani pod poklic tonski mojster se vpišejo pod poklic oblikovalec zvoka;

– vpisani pod poklic ustvarjalec glasbe s pomočjo nosilcev zvoka se vpišejo pod poklic skladatelj.

(3) Samozaposlene, ki so na dan uveljavitve te uredbe vpisani v razvid, pod naslednjimi poklici: avtor gledališke zvočne in glasbene opreme, igralec-animator lutk, intermedijski tehnik – programer, kaligraf/iluminator, karikaturist, knjigarnar, modelar/maketar, preparator, risar, svetovalec za kultur­no-umetniške programe, tapiserist, tehnični oblikovalec uprizoritve, se pozove, da v roku enega meseca od prejema poziva podajo vlogo za spremembo poklica v skladu s to uredbo oziroma podajo vlogo za izbris iz razvida. V primeru podaje izjave o spremembi poklica in izpolnjevanja pogojev za vpis pod željen poklic bo izdana odločba o spremembi poklica. V primeru, da samozaposleni, vpisan v enem mesecu od prejema poziva, ne poda izjave ali vloge za spremembo vpisa poklica oziroma ne poda vloge za izbris, se samozaposleni za navedene poklice izbriše iz razvida po uradni dolžnosti, in sicer z dnem, ko poteče trimesečni rok od uveljavitve te uredbe.

10. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00723-1/2012

Ljubljana, dne 23. avgusta 2012

EVA 2012-3330-0047

Janez Janša l.r.
Predsednik

Priloge:

Zadnji članki iz rubrike:

26.9.2023 12:53:47:
Nadzor nad vračanjem ukrepa za gospodarstvo za odpravo posledic dviga cen energentov

25.9.2023 14:49:18:
Sprejeta novela insolvenčnega zakona

20.9.2023 14:37:31:
Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

19.9.2023 12:54:23:
Nov podzakonski predpis s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

18.9.2023 15:01:44:
Iztekanje roka za uveljavljanje povračila izplačanih plač zaradi odstranjevanja posledic poplav

Najnovejši članki:

29.9.2023 13:19:50:
Stopnja DDV za sončne elektrarne (29. 9. 2023)

29.9.2023 13:20:18:
Stopnja DDV za zunanje ograje (29. 9. 2023)

29.9.2023 13:10:23:
Koledar poročanja - oktober 2023

27.9.2023 16:04:42:
Izpolnjevanje REK obrazcev za izplačila na podlagi novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč - ZOPNN-F ter Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 - ZIUOPZP

26.9.2023 11:32:31:
Prispevek ob tednu požarne varnosti