Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 22.11.2011 16:51:41

Slovenski računovodski standard 37 (2006) - RAČUNOVODSKE REŠITVE V PODJETJIH V STEČAJU ALI LIKVIDACIJI

Slovenski računovodski standardi (2006)

Rubrika: Slovenski računovodski standardiprint Natisni

A. Uvod

Ta standard je povezan s splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). Obravnava posebnosti računovodskih rešitev v podjetjih v stečaju ali likvidaciji ter sestavljanje računovodskih izkazov zanje.

Ta standard ureja pravila sestavljanja začetne bilance stanja podjetja v stečaju ali likvidaciji (odslej začetna bilanca), vrednotenja in merjenja računovodskih postavk v času stečajnega ali likvidacijskega postopka (odslej postopek), vodenja poslovnih knjig v času postopka, sestavljanja zaključne bilance stanja podjetja v stečaju ali likvidaciji (odslej zaključna bilanca) ter hrambe dokumentacije po zaključku postopka.

Po tem standardu se štejejo za podjetja v stečaju ali likvidaciji tista podjetja, za katera je bil na podlagi zakona uradno začet postopek. Ta standard se ne uporablja za podjetja, ki prenehajo na podlagi predpisov o prenehanju po skrajšanem postopku.

Ta standard se opira na računovodske rešitve v kodeksu računovodskih načel in zakone, ki urejajo delovanje podjetij v stečaju ali likvidaciji (nedelujočih podjetij).

Kadar s tem standardom niso predvidene posebne računovodske rešitve za podjetja v stečaju ali likvidaciji, se smiselno uporabljajo splošni slovenski računovodski standardi.

Standard (poglavje B) je treba brati skupaj z opredelitvami ključnih pojmov (poglavjem C), pojasnilom (poglavjem Č) in Uvodom v slovenske računovodske standarde (2006).

B. Standard

a) Posebnosti vrednotenja in merjenja računovodskih postavk v začetni bilanci

37.1. Na dan pred začetkom postopka sestavi podjetje v stečaju ali likvidaciji (odslej podjetje) računovodske izkaze v skladu s splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi.

37.2. Na dan začetka postopka popiše podjetje vsa sredstva in obveznosti do njihovih virov ter sestavi začetno bilanco ob upoštevanju pravil vrednotenja in merjenja računovodskih postavk v skladu s tem standardom.

Podjetje sestavi začetno bilanco najkasneje v 4 mesecih od začetka postopka.

37.3. Podjetje pojasni pomembnejše razlike med bilanco stanja, sestavljeno na dan pred začetkom postopka, in začetno bilanco v prilogi k začetni bilanci.

b) Vrednotenje, merjenje in izkazovanje sredstev in obveznosti do njihovih virov v začetni bilanci

37.4. Neopredmetena sredstva se v začetni bilanci stanja ovrednotijo po ocenjeni likvidacijski vrednosti.

Naložbe v koncesije, patente, licence, blagovne znamke in podobne pravice se izkažejo, le če jih je mogoče prodati.

V začetni bilanci stanja se ne izkažejo dolgoročne aktivne časovne razmejitve, ki obsegajo

- dolgoročno razmejene stroške razvijanja,

- naložbe v dobro ime in

- druge dolgoročno razmejene postavke.

37.5. Opredmetena osnovna sredstva (zemljišča, zgradbe, oprema, osnovna čreda in večletni nasadi) se v začetni bilanci ovrednotijo po ocenjeni likvidacijski vrednosti.

Opredmetena osnovna sredstva, obremenjena s stranskimi pravicami, se izkažejo posebej.

Posebej se izkažejo tudi opredmetena osnovna sredstva, pridobljena s finančnim najemom.

37.6. Dolgoročne finančne naložbe se izkažejo kot kratkoročne finančne naložbe.

37.7. Finančne naložbe v kapital drugih podjetij se ovrednotijo po tržni oziroma čisti iztržljivi vrednosti.

Dani posojila, depoziti in varščine se ovrednotijo po pogodbeni ali čisti iztržljivi vrednosti. V plačilo nezapadle finančne naložbe, ki se ne obrestujejo, se ovrednotijo po diskontirani vrednosti na dan začetka postopka.

Finančne naložbe v odkupljene lastne delnice oziroma deleže se ne izkažejo. Terjatve za nevplačani vpisani kapital se izkažejo po pogodbeni vrednosti.

37.8. Finančne naložbe v tujih valutah se preračunajo v tolarje (po prevzemu evra v evre) po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan začetka postopka

37.9. Zaloge surovin in materiala, drobnega inventarja in embalaže, nedokončane proizvodnje, gotovih proizvodov in trgovskega blaga se v začetni bilanci ovrednotijo po čisti iztržljivi vrednosti, razen tistih, ki jih bo podjetje uporabilo pri morebitnem nadaljevanju proizvajanja. Slednje se ovrednotijo po SRS 4 - Zaloge.

37.10. Dolgoročne terjatve iz poslovanja in financiranja se izkažejo kot kratkoročne terjatve iz poslovanja in financiranja.

37.11. Terjatve se ovrednotijo po pogodbeni ali čisti iztržljivi vrednosti.

V plačilo nezapadle terjatve, ki se ne obrestujejo, se ovrednotijo po diskontirani vrednosti na dan začetka postopka.

37.12. Terjatve v tujih valutah se preračunajo v tolarje (po prevzemu evra v evre) po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan začetka postopka.

37.13. Terjatve, obremenjene s stranskimi pravicami, se izkažejo posebej.

Terjatve, pobotane v času postopka, se izkažejo posebej.

37.14. Gotovina v blagajnah ter dobroimetja na računih v bankah in drugih finančnih inštitucijah se v začetni bilanci izkažejo kot denarna sredstva.

Denarna sredstva v tujih valutah se preračunajo v tolarje (po prevzemu evra v evre) po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan začetka postopka.

37.15. Neiztržljivi kratkoročno odloženi stroški oziroma kratkoročno odloženi odhodki se v začetni bilanci ne izkažejo. Vrednotnice in drugi iztržljivi kratkoročno odloženi stroški oziroma kratkoročno odloženi odhodki se ovrednotijo po čisti iztržljivi vrednosti na dan začetka postopka.

37.16. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve se v začetni bilanci ne izkažejo. Izkažejo se le morebitne obveznosti, ki so na njihovi podlagi že nastale do začetka postopka, ali pa je gotovo, da bodo nastale med postopkom. Takšne obveznosti se izkažejo kot kratkoročne.

37.17. Dolgoročne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja se izkažejo kot kratkoročne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja.

37.18. Ločeno se izkažejo obveznosti do navadnih, ločitvenih in izločitvenih upnikov ter obveznosti do upnikov, pobotane v času postopka. Prijavljene terjatve upnikov, ki so prerekane, se izkažejo posebej.

37.19. Obveznosti se izkažejo v zneskih, ki so usklajeni z zneski prijavljenih terjatev upnikov. Obveznosti, ki do sestavitve začetne bilance še niso usklajene s prijavljenimi terjatvami upnikov, se izkažejo v vrednostih, ki jih oceni stečajni upravitelj.

Obveznosti do upnikov, ki svojih terjatev ne prijavijo pravočasno, se ne izkažejo.

37.20. Obveznosti v tujih valutah se preračunajo v tolarje (po prevzemu evra v evre) po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan začetka postopka.

37.21. V plačilo nezapadle obveznosti iz financiranja in poslovanja, ki se ne obrestujejo, se ovrednotijo po diskontirani vrednosti.

c) Obveznosti do lastnikov

37.22. Pozitivna razlika med sredstvi in obveznostmi do njihovih virov se v začetni bilanci izkaže kot obveznost do lastnikov, negativna razlika pa kot izguba med sredstvi začetne bilance.

č) Posebnosti vrednotenja in merjenja računovodskih postavk v času postopka

37.23. V času postopka vodi podjetje poslovne knjige in sestavlja računovodske izkaze v skladu s tem standardom in ob upoštevanju splošnih slovenskih računovodskih standardov.

37.24. Zaloge, uporabljene za dokončanje proizvodnje ali proizvodnjo v času postopka, se vrednotijo po SRS 4 - Zaloge.

37.25. Terjatve, nastale v času postopka, se izkažejo posebej, ovrednotene po SRS 5 - Terjatve.

37.26. Finančne naložbe, nastale v času postopka, se izkažejo posebej, ovrednotene po SRS 6 - Kratkoročne finančne naložbe.

37.27. Obveznosti, nastale v času postopka, se izkažejo posebej, ovrednotene po SRS 11 - Kratkoročne obveznosti.

V plačilo nezapadle obveznosti iz financiranja, ki se ne obrestujejo in so bile v začetni bilanci ovrednotene po diskontirani vrednosti, se ovrednotijo v skladu z zakonom o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.

37.28. Obveznosti za obresti od obveznosti iz financiranja in poslovanja, izkazanih v začetni bilanci, se izkažejo v skladu z zakonom o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.

d) Posebnosti prevrednotenja zaradi okrepitve

37.29. Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, zaloge ter kapitalske naložbe v gospodarske družbe in druge pravne osebe se v času postopka ne prevrednotujejo zaradi okrepitve.

Kadar se med postopkom proizvajanje nadaljuje oziroma se stečajni postopek ustavi s prisilno poravnavo, lahko stečajni senat na predlog stečajnega upravitelja določi, da se opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, ki sodelujejo v proizvajalnem procesu, prevrednotijo zaradi okrepitve. Učinek prevrednotenja zaradi okrepitve teh sredstev je presežek iz prevrednotenja, ki je sestavni del obveznosti do lastnikov.

e) Posebnosti amortizacije in prevrednotenja zaradi oslabitve

37.30. V času postopka se opredmetena osnovna sredstva ne prevrednotujejo zaradi oslabitve. Prav tako se v času postopka praviloma ne obračunava amortizacija. Kadar se med postopkom proizvajanje nadaljuje oziroma se izvede prisilna poravnava v stečaju, lahko stečajni senat na predlog stečajnega upravitelja odloči, da se opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, ki sodelujejo v proizvajalnem procesu, amortizirajo v skladu s SRS 13 - Stroški amortizacije - ter prevrednotijo zaradi oslabitve v skladu s SRS 1 - Opredmetena osnovna sredstva - in SRS 2 - Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve.

f) Uporaba kontnega okvira

37.31. Podjetje vodi poslovne knjige po predpisanem kontnem okviru, ne uporablja pa tehle skupin kontov in razreda, predpisanih v njem:

06 - Dolgoročne finančne naložbe v kapital,

07 - Dolgoročno dana posojila,

08 - Dolgoročne terjatve iz poslovanja,

29 - Pasivne časovne razmejitve,

75 - Drugi odhodki,

78 - Drugi prihodki - ter

RAZRED 9 - Kapital, dolgoročne obveznosti in dolgoročne rezervacije.

Podjetje pa dodatno uporablja tele skupine kontov:

09 - Izguba v začetni bilanci,

75 - Čisti odhodki za udenarjenje stečajnega ali likvidacijskega premoženja in drugi odhodki,

78 - Čisti prihodki od udenarjenja stečajnega ali likvidacijskega premoženja in drugi prihodki,

80 - Dobiček ali izguba, ugotovljen(a) v času postopka,

81 - Prenos dobička ali izgube, ugotovljene(ga) v času postopka,

90 - Obveznosti do lastnikov,

91 - Obveznosti do izločitvenih upnikov,

92 - Obveznosti do ločitvenih upnikov,

93 - Obveznosti do zaposlenih, ki se poravnajo kot stroški postopka,

94 - Obveznosti za prerekane terjatve,

95 - Obveznosti do navadnih upnikov - in

95 - Obveznosti za stroške postopka.

37.32. Podjetje lahko sámo oblikuje kontni načrt za svoje potrebe ter predpisane skupine kontov razširi na razčlenitvene (analitične) tri- in večmestne konte.

37.33. Stroški, odhodki in izdatki, ki nastanejo v času postopka, se izkažejo v skladu s SRS 14 - Stroški materiala in storitev -, SRS 15 - Stroški dela in stroški povračil zaposlencem -, SRS 17 - Odhodki - in SRS 18 - Prihodki. Pri tem je treba upoštevati dve posebnosti:

- Pozitivna razlika med vrednostjo udenarjenega stečajnega ali likvidacijskega premoženja in njegovo vrednostjo, izkazano v začetni bilanci, se izkaže kot čisti prihodek od udenarjenja tega premoženja, negativna razlika med njima pa kot čisti odhodek za udenarjenje tega premoženja.

- Izid poslovanja v času postopka je dobiček ali izguba, nastal(a) v času postopka; ta izid neposredno poveča ali zmanjša v začetni bilanci izkazane obveznosti do lastnikov.

g) Sestavljanje računovodskih izkazov v času postopka in po njem

37.34. Podjetje sestavlja bilanco stanja ter izkaz poslovnega izida in udenarjenja premoženja najmanj vsake 3 mesece, pogosteje pa, če to zahteva sodišče ali drug organ, pooblaščen z zakonom o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.

Podjetje, ki mu stečajni senat dovoli nadaljevanje proizvajanja in opravljanje drugih sprotnih poslov, sestavlja mesečno bilanco stanja, mesečni izkaz poslovnega izida in udenarjenja premoženja ter mesečni izkaz denarnih tokov do 10. v tekočem mesecu po stanju na zadnji dan prejšnjega meseca.

Podjetje sestavi zaključno bilanco, izkaz poslovnega izida in udenarjenja premoženja ter izkaz denarnih tokov na dan, ko so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.

h) Oblika bilance stanja

37.35. Podjetje sestavi bilanco stanja, ki vsebuje vsaj tele postavke:

Sredstva

I. Neopredmetena osnovna sredstva

1. Koncesije, patenti, licence, blagovne znamke in podobne pravice

2. Predujmi za neopredmetena osnovna sredstva

II. Opredmetena osnovna sredstva

1. Zemljišča

2. Zgradbe

3. Proizvajalna oprema

4. Druga oprema

5. Osnovna čreda

6. Večletni nasadi

7. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi

8. Predujmi za opredmetena osnovna sredstva

9. V finančni najem vzeta osnovna sredstva

III. Zaloge

1. Material

2. Nedokončana proizvodnja

3. Proizvodi in trgovsko blago

5. Predujmi za zaloge

IV. Terjatve, nastale do začetka postopka

1. Terjatve do kupcev

2. Terjatve za nevplačani vpisani kapital

3. Druge terjatve

4. Varščine

5. Terjatve, obremenjene s stranskimi pravicami

6. Terjatve, pobotane v času postopka

V. Terjatve, nastale v času postopka

1. Terjatve do kupcev

2. Druge terjatve

3. Varščine

4. Terjatve, obremenjene s stranskimi pravicami

VI. Finančne naložbe

1. Za prodajo kupljeni delnice in deleži

2. Dana posojila

3. Drugi vrednostni papirji

4. Finančne naložbe, obremenjene s stranskimi pravicami

5. Finančne naložbe, pobotane v času postopka

VII. Finančne naložbe, nastale v času postopka

1. Za prodajo kupljeni delnice in deleži

2. Dana posojila

3. Drugi vrednostni papirji

4. Finančne naložbe, obremenjene s stranskimi pravicami

VIII. Denarna sredstva

1. Gotovina v blagajni in prejeti čeki

2. Denarna sredstva v banki

IX. Izguba

X. Zabilančna sredstva

Obveznosti do virov sredstev

A. Obveznosti do lastnikov

B. Obveznosti do izločitvenih upnikov

C. Obveznosti do ločitvenih upnikov

Č. Obveznosti do zaposlenih, ki se poravnavajo kot stroški postopka

D. Obveznosti za prerekane terjatve

E. Obveznosti do navadnih upnikov

F. Obveznosti, pobotane v času postopka

G. Obveznosti iz financiranja, nastale v času postopka

1. Dobljena posojila

2. Izdani vrednostni papirji

3. Druge obveznosti iz financiranja

H. Obveznosti iz poslovanja, nastale v času postopka

1. Obveznosti do dobaviteljev

2. Obveznosti do zaposlenih

3. Obveznosti do države

4. Obveznosti za predujme

5. Druge obveznosti iz poslovanja

I. Obveznosti za stroške vodenja postopka

1. Obveznosti za stroške nagrad stečajnemu upravitelju

2. Obveznosti za druge stroške postopka

J. Zabilančne obveznosti do virov sredstev

i) Oblika izkaza poslovnega izida in udenarjenja premoženja v času postopka

37.36. Podjetje sestavi izkaz poslovnega izida in udenarjenja premoženja v času postopka. Vsebuje vsaj tele postavke:

A. Čisti prihodki od prodaje v času stečaja

± B. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

+ C. Vrednost usredstvenih (aktiviranih) lastnih proizvodov in/ali storitev

+ Č. Drugi prihodki od poslovanja

= D. Kosmati donos iz poslovanja podjetja

- E. Stroški blaga, materiala in storitev

1. Nabavna vrednost prodanega blaga

2. Stroški materiala

3. Stroški storitev

- F. Stroški dela v času postopka

1. Stroški plač zaposlenih

2. Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja zaposlenih

3. Drugi stroški dela

- G. Amortizacija neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev

- H. Odpisi obratnih sredstev

= I. Dobiček ali izguba iz poslovanja podjetja

+ J. Prihodki od deležev iz dobička

+ K. Prihodki od obresti in drugi prihodki od financiranja

- L. Stroški obresti in drugi odhodki za financiranje

= M. Dobiček ali izguba iz rednega delovanja

+ N. Čisti prihodki od udenarjenja terjatev iz začetne bilance

+ O. Čisti prihodki od udenarjenja finančnih naložb iz začetne bilance

+ P. Čisti prihodki od udenarjenja zalog iz začetne bilance

+ R. Čisti prihodki od udenarjenja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev iz začetne bilance

+ S. Drugi čisti prihodki od udenarjenja sredstev iz začetne bilance

- Š. Stroški postopka

1. Stroški nagrad stečajnemu upravitelju

2. Drugi stroški postopka

= T. Celotni dobiček ali celotna izguba, nastal(a) v času postopka

- U. Davek iz dobička

= V. Čisti dobiček ali čista izguba, nastal(a) v času postopka

j) Oblika izkaza denarnih tokov

37.37. Podjetje sestavi izkaz denarnih tokov, ki vsebuje vsaj tele postavke:

Začetno stanje denarnih sredstev

A. Prejemki pri udenarjenju premoženja

- Prejemki pri udenarjenju terjatev iz začetne bilance

- Prejemki pri udenarjenju finančnih naložb iz začetne bilance

- Prejemki pri udenarjenju zalog iz začetne bilance

- Prejemki pri udenarjenju neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev iz začetne bilance

- Drugi prejemki pri udenarjenju sredstev iz začetne bilance

B. Prejemki pri delovanju v času postopka

Prejemki pri prodaji proizvodov in storitev, proizvedenih v času postopka

- Prejemki od obresti in drugi prejemki pri financiranju

- Drugi prejemki pri poslovanju v času postopka

C. Razpoložljiva denarna sredstva (A + B)

Č. Izdatki pri delovanju v času postopka

Izdatki za nakupe materiala in storitev v času postopka

- Izdatki za plače in druge stroške dela

- Izdatki za dajatve

-Izdatki za obresti in druge odhodke za financiranje

D. Izdatki v zvezi s postopkom

Izdatki za nagrade stečajnemu upravitelju

- Drugi izdatki v zvezi s postopkom

E. Razpoložljiva denarna sredstva za poplačilo upnikov (C - Č - D)

Izdatki za izplačila izločitvenim upnikom

- Izdatki za izplačila ločitvenim upnikom

- Izdatki za izplačila zaposlenim, ki se poravnajo kot stroški postopka

-Izdatki za izplačila navadnim upnikom

F. Denarna sredstva za izplačila lastnikom

k) Hramba računovodskih izkazov, knjigovodskih listin in druge dokumentacije

37.38. Podjetje hrani računovodske izkaze, knjigovodske listine in drugo dokumentacijo iz obdobja pred uvedbo postopka na način in v rokih, določenih s SRS 21 - Knjigovodske listine - in drugimi predpisi.

37.39. Po zaključku postopka se računovodski izkazi, knjigovodske listine in druga dokumentacija hranijo pri organizaciji, pooblaščeni z zakonom, ali organizaciji, registrirani za opravljanje storitev arhiviranja, v takih rokih:

- letna poročila pred uvedbo postopka, začetna bilanca in zaključna bilanca trajno,

- glavna knjiga, pomožne poslovne knjige in dnevnik 5 let po zaključku postopka,

- končni obračuni plač zaposlenih in izplačilne liste za obdobja, za katera ni končnih obračunov plač, 5 let po zaključku postopka,

- vmesni računovodski izkazi leto dni po zaključku postopka,

- knjigovodske listine, na podlagi katerih se knjiži, in z zakonom predpisane listine leto dni po zaključku postopka,

- knjigovodske listine plačilnega prometa v pooblaščenih finančnih inštitucijah 6 mesecev po zaključku postopka ter

- prodajni kontrolni bloki, pomožni obračuni in podobne knjigovodske listine 6 mesecev po zaključku postopka.

Po preteku roka hrambe se računovodski izkazi, knjigovodske listine in druga dokumentacija komisijsko uničijo.

Stroški hrambe bremenijo stečajno ali likvidacijsko maso.

37.40. Organizacija, pooblaščena z zakonom, ali organizacija, registrirana za opravljanje storitev arhiviranja, mora podatke, ki jih hrani, dati na razpolago vsem, ki izkažejo pravni interes (Davčni upravi Republike Slovenije, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, bivšim zaposlenim, stečajnim ali likvidacijskim upnikom in drugim), in za nadomestilo dejanskih stroškov izdati tudi prepis zahtevanih podatkov.

C. Opredelitve ključnih pojmov

37.41. V tem standardu je uporabljenih nekaj izrazov, ki jih je treba razložiti in tako opredeliti ustrezne pojme.

a) Ocenjena likvidacijska vrednost sredstev je ocenjena vrednost sredstev, ki jo ugotovi stečajni upravitelj. Stečajni upravitelj lahko za ocenitev likvidacijske vrednosti sredstev pooblasti pooblaščenega revizorja ali pooblaščenega ocenjevalca vrednosti sredstev.

b) Likvidacijska vrednost se lahko razume tudi kot ocenjena vrednost čistega pritoka denarja, doseženega pri likvidaciji oziroma stečaju podjetja z udenarjenjem njegovih sredstev ali obveznosti do njihovih virov. Odvisna je od tržne vrednosti sredstev in obveznosti do njihovih virov, stopnje uresničitve te vrednosti, neposrednih in posrednih likvidacijskih stroškov, časa udenarjenja (likvidacijskega časa) ter diskontne stopnje zaradi odloga udenarjenja likvidiranih sredstev ali obveznosti do njihovih virov.

c) Tržna vrednost finančne naložbe je vrednost te naložbe, po kateri jo je mogoče prodati na dan začetka postopka.

č) Diskontirana vrednost je znesek terjatev in obveznosti, ki na dan začetka postopka še niso zapadle v plačilo in se v skladu s pogodbo ne obrestujejo, zmanjšan s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin za čas od začetka postopka do zapadlosti v plačilo.

d) Čista iztržljiva vrednost naložb, zalog in terjatev je ocenjena prodajna vrednost, po kateri je naložbe, zaloge in terjatve mogoče prodati oziroma udenariti, zmanjšana za stroške prodaje oziroma udenarjenja.

e) Obveznosti do lastnikov so obveznosti, ki se poravnavajo iz sredstev, ki ostanejo po popolnem poplačilu upnikov in poravnavi stroškov postopka.

f) Ločitveni upniki so upniki, ki imajo pravico do posebnega poplačila iz premoženja stečajnega dolžnika (zastavno pravico, pravico do poplačila, pridržno pravico /retencijsko pravico/ in druge ločitvene pravice).

g) Izločitveni upniki so upniki, ki imajo na podlagi izločitvene pravice pravico izločiti iz premoženja stvari, ki ne pripadajo stečajnemu dolžniku.

Č. Pojasnilo

37.42. Podjetje sestavlja obračunske računovodske izkaze, določene s tem standardom. Stečajni senat pa lahko določi, da podjetje sestavlja tudi predračunske računovodske izkaze, ki so razčlenjeni enako kot obračunski.

D. Datuma sprejetja in začetka uporabe

37.43. Ta standard je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji 17. novembra 2005. K njemu sta dala soglasje minister za finance in minister za gospodarstvo. Uporablja se za podjetja v stečaju ali likvidaciji, za katera se začne postopek po 1. januarju 2006.

Podjetja z dnem začetka uporabe tega standarda prenehajo uporabljati SRS 37 - Računovodske rešitve v podjetjih v stečaju ali likvidaciji (2002).Popravek SRS 5 (2006) - Terjatve in SRS 37 (2006) - Računovodske rešitve v podjetjih v stečaju in likvidaciji , Uradni list RS, št. 112/2006

Ključne besede:
slovenski računovodski standard 37
SRS
slovesnki računovodski standardi
računovodski standardi
stečaj
likvidacija
srs stečaj
srs likvidacija

Zadnji članki iz rubrike:

28.5.2020 22:28:11:
Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15

10.4.2020 18:09:54:
Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15 - Slovenski inštitut za revizijo

23.3.2020 9:24:27:
Stališče 14 – Revizorjevo poročanje v primeru neskladnosti predpisov s Slovenskimi računovodskimi standardi, Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja ali zakonsko določenim primernim okvirom računovodskega poročanja

15.5.2019 15:10:47:
Spremembe: Slovenski računovodski standard 15 (2019) - Prihodki

15.5.2019 15:05:46:
Spremembe SRS (2016) v letu 2019

Najnovejši članki:

21.3.2023 17:36:56:
Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2023

21.3.2023 10:20:53:
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2023

21.3.2023 10:16:46:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2023

21.3.2023 10:05:57:
Sklep o usklajenih zneskih vajeniških nagrad

21.3.2023 9:59:11:
Nova višina vrednotnic za osebno dopolnilno delo

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress