Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 12.1.2012 13:22:07

Spremembe in dopolnitve SRS (2006)

Uradni list RS, št. 2/2012 z dne 9. 1. 2012

Rubrika: Slovenski računovodski standardiprint Natisni

Uvod

V tretjem odstavku 2. točke Uvoda v Slovenske računovodske standarde (2006) se črta besedilo:

"SRS 31 ­ Računovodske rešitve v bankah (preneha veljati 1. januarja 2006),

SRS 32 ­ Računovodske rešitve v zavarovalnicah (preneha veljati 1. januarja 2007),

SRS 40 ­ Računovodske rešitve v invalidskih organizacijah (preneha veljati 1. januarja 2006)."

SRS 1 – Opredmetena osnovna sredstva

V SRS 1.46 se za točko p) dodajo nove točke, ki se glasijo:

"r) Biološko sredstvo je živa žival ali rastlina.

s) Kmetijski pridelek je pospravljen proizvod biološkega sredstva podjetja.

š) Pospravitev pridelka je ločitev pridelka od biološkega sredstva ali prenehanje življenja biološkega sredstva.

t) Kmetijska dejavnost je uravnavanje biološkega preobražanja živih živali ali rastlin (bioloških sredstev) v podjetju v sredstva za prodajo, v kmetijske pridelke ali v dodatna biološka sredstva. Na primer pospravljanje pridelka iz neuravnavanih virov (kot je ribarjenje v oceanu ali krčenje gozdov) ni kmetijska dejavnost.

Kmetijska dejavnost obsega različne vrste dejavnosti, na primer živinorejo, gozdarstvo, pospravljanje letnih ali večletnih pridelkov, gojitev sadovnjakov in nasadov, cvetličarstvo in vodogojstvo (tudi ribogojstvo). Zemljišča, povezana s kmetijsko dejavnostjo, se obravnavajo enako kot druga zemljišča."

Točka i) SRS 1.46 se spremeni tako, da se glasi:

"i) Stroški odtujitve so stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno odtujitvi sredstva ali denar ustvarjajoče enote, brez stroškov financiranja in davka iz dobička. To so na primer stroški prodaje, ki obsegajo predvsem morebitne pravne stroške, dajatve, stroške odstranitve sredstva in neposredne dodatne stroške, povezane s pripravljanjem sredstva za prodajo. Stroški prodaje izključujejo prevoz­ne in druge stroške, ki so potrebni, da pride sredstvo na trg."

SRS 1.56 se spremeni tako, da se glasi:

"1.56. Ne glede na določbe SRS 1.24 se biološko sredstvo, ki je opredmeteno osnovno sredstvo in se v skladu s SRS 1.1 uporablja v kmetijski dejavnosti, meri po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, kadar je na dan začetnega pripoznanja pošteno vrednost takega biološkega sredstva mogoče zanesljivo izmeriti.

Biološko sredstvo, ki se fizično drži zemljišča (na primer drevo v gozdnem nasadu), se meri po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, ločeno od zemljišča.

Če obstaja za biološko sredstvo v njegovi sedanji namestitvi in stanju delujoči trg, je borzna cena na takšnem trgu ustrezna podlaga za določitev poštene vrednosti takšnega sredstva. Če ima podjetje dostop na različne delujoče trge, uporabi ceno na trgu, ki jo bo po pričakovanju uporabljalo.

Če delujoči trg ne obstaja, uporabi podjetje za določitev poštene vrednosti

a) zadnjo obstoječo ceno posla na trgu, če se med datumom tega posla in koncem poročevalskega obdobja gospodarske okoliščine niso pomembno spremenile, in/ali

b) tržne cene podobnih sredstev s prilagoditvami, ki odsevajo razlike, če je (so) na razpolago.

Pogodbene cene za prodajo na kak prihodnji datum niso ustrezne za določanje poštene vrednosti, kajti poštena vrednost mora odsevati sprotni trg, na katerem vstopata v posel voljna kupec in prodajalec.

Dobiček ali izguba iz spremembe poštene vrednosti biološkega sredstva se pripozna v poslovnem izidu prek poslovnih prihodkov in odhodkov.

Kadar poštene vrednosti biološkega sredstva na dan začetnega pripoznanja zaradi nerazpoložljivosti tržnih cen ni mogoče zanesljivo izmeriti, je treba biološko sredstvo izmeriti po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano amortizacijo in nabrane izgube zaradi oslabitve. Če se kasneje poštena vrednost lahko zanesljivo izmeri, se mora biološko sredstvo meriti po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje."

Za SRS 1.62 se dodasta nova SRS 1.63 in SRS 1.64, ki se glasita:

"1.63. Biološka sredstva, ki se uporabljajo v kmetijski dejavnosti in se izkazujejo med opredmetenimi osnovnimi sredstvi ob izpolnjevanju pogojev iz SRS 1.1, so predvsem večletni nasadi (brez vrednosti zemljišč, povezanih z njimi), živali, ki so namenjene za delo (na primer konji, voli, mule, osli in druge živali), živali za priplod ali za pleme ter živali, ki so namenjene za pridobivanje kmetijskih pridelkov (na primer mleka, volne, medu in jajc).

1.64. Izguba se ob začetnem pripoznanju biološkega sredstva, ovrednotenega po pošteni vrednosti, lahko pojavi, ker se od poštene vrednosti biološkega sredstva odštejejo stroški prodaje. Ob začetnem pripoznanju biološkega sredstva pa se lahko pojavi tudi dobiček, na primer, ko je tele rojeno."

Sedanji SRS 1.63 postane SRS 1.65.

SRS 4 – Zaloge

SRS 4.4 se spremeni tako, da se glasi:

"4.4. Zaloga, namenjena prodaji, zajema dokončane proizvode in trgovsko blago v skladišču ter količine na poti do kupca, dokler jih ne prevzame, trgovsko blago pa tudi količine na poti od dobavitelja, če jih je kupec že prevzel."

SRS 4.11 se spremeni tako, da se glasi:

"4.11. Pripoznanje stvari v zalogi kot sredstva v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja se odpravi, ko je porabljena, prodana ali kako drugače preneha obstajati, kar potrjujejo ustrezne listine. Podjetje mora posebej voditi evidence zalog, ki so bile predmet lastne porabe."

V SRS 4.13 se dodasta nova odstavka, ki se glasita:

"Količinska enota pospravljenega kmetijskega pridelka iz bioloških sredstev se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje v trenutku pospravitve. Ta vrednost je izvirna vrednost ob začetnem pripoznanju zalog proizvodov. Dobiček ali izguba, ki se pojavi ob začetnem pripoznanju pospravljenega kmetijskega pridelka po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, se pripozna v poslovnem izidu prek poslovnih prihodkov in odhodkov.

Le v izjemnih primerih, ko poštene vrednosti pospravljenih kmetijskih pridelkov iz bioloških sredstev podjetja ni mogoče zanesljivo izmeriti, se pospravljeni kmetijski pridelek ovrednoti v skladu s prvim odstavkom SRS 4.13."

V SRS 4.20 se doda nov odstavek, ki se glasi:

"Biološka sredstva, ki so zaloge (na primer pitana živina za zakol, perutnina za zakol), je treba tako ob začetnem pripoznanju in ob vsakem koncu poročevalskega obdobja ovrednotiti po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, razen v izjemnih primerih, ko poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti. "

V SRS 4.35 se za točko p) dodajo nove točke, ki se glasijo:

"r) Biološko sredstvo je živa žival ali rastlina.

s) Kmetijski pridelek je pospravljen proizvod bioloških sredstev podjetja.

š) Pospravitev pridelka je ločitev pridelka od biološkega sredstva ali prenehanje življenja biološkega sredstva.

t) Stroški odtujitve so stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno odtujitvi sredstva ali denar ustvarjajoče enote, brez stroškov financiranja in davka iz dobička. To so na primer stroški prodaje, ki obsegajo predvsem morebitne pravne stroške, dajatve, stroške odstranitve sredstva in neposredne dodatne stroške, povezane s pripravljanjem sredstva za prodajo. Stroški prodaje izključujejo prevoz­ne in druge stroške, ki so potrebni, da pride sredstvo na trg."

Za SRS 4.42 se doda nov SRS 4.43, ki se glasi:

"SRS 4.43. V primeru lastne porabe bioloških sredstev, ki so zaloge, ter pospravljenih kmetijskih pridelkov iz bioloških sredstev mora podjetje v skladu z SRS 4.11 posebej voditi evidence lastne porabe takšnih zalog."

Sedanji SRS 4.43 postane SRS 4.44.

SRS 10 – Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

V SRS 10.2 se doda nov odstavek, ki se glasi:

"Brezpogojne državne podpore, ki se nanašajo na biološko sredstvo, ovrednoteno po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, se prenesejo med poslovne prihodke, ko postanejo izterljive. Pogojne državne podpore, ki se nanašajo na biološko sredstvo, izmerjeno po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, se prenašajo med poslovne prihodke, ko so pogoji v zvezi z njimi izpolnjeni."

V SRS 10.45 se doda nov odstavek, ki se glasi:

"Pogojne državne podpore, ki se nanašajo na biološko sredstvo, ovrednoteno po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, se, odvisno od vrste pogojev, pod katerimi so dane, prenašajo med poslovne prihodke

a) v poslovnih letih, v katerih se izpolnjujejo ti pogoji, in dokler se izpolnjujejo, ali

b) po preteku celotnega obdobja, za katero so bile prejeta, če so izpolnjeni ti pogoji."

SRS 18 – Prihodki

SRS 18.5 se spremeni tako, da se glasi:

"18.5. Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, so subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije in podobni prihodki. Državne podpore, prejete za pridobitev osnovnih sredstev oziroma pokrivanje določenih stroškov, ostajajo začasno med dolgoročno odloženimi prihodki in se prenašajo med poslovne prihodke skladno z amortiziranjem pridobljenih osnovnih sredstev oziroma z nastajanjem stroškov, za katerih pokrivanje so namenjene. Pogojne državne podpore, ki se nanašajo na biološko sredstvo, ovrednoteno po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, se prenašajo med poslovne prihodke tistega obdobja, v katerem so izpolnjeni pogoji, pod katerimi so dane. Brezpogojne državne podpore, ki se nanašajo na biološko sredstvo, ovrednoteno po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, se prenesejo med poslovne prihodke v obdobju, ko postanejo izterljive."

SRS 38 – Računovodske rešitve v vzajemnih skladih (2006)

Točka d) v SRS 38.18 se črta in nadomesti z besedilom:

"d) Skupno ovrednotenje je ovrednotenje naložbe vzajemnega sklada na podlagi modela vrednotenja, ki ga soglasno sprejmeta upravitelj vzajemnega sklada in pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij. Model vrednotenja je sprejet, ko da k njemu soglasje Agencija za trg vrednostnih papirjev. Sprejeti model vrednotenja se razkrije skupaj s pravili zagotavljanja vložkov vanj.

Po sprejetem modelu vrednotenja upravitelj vzajemnega sklada z uporabo v modelu predpisanih vložkov vanj vrednoti naložbo vzajemnega sklada na podlagi vsakokratnega predhodnega soglasja Agencije za trg vrednostnih papirjev."

SRS 39 – Računovodske rešitve pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih

V SRS 39.6 se v točki 4 doda nov odstavek, ki se glasi:

"Brezpogojne državne podpore, ki se nanašajo na biološko sredstvo, ovrednoteno po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, se prenesejo med poslovne prihodke, ko postanejo izterljive. Pogojne državne podpore, ki se nanašajo na biološko sredstvo, ovrednoteno po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, se prenašajo med poslovne prihodke, ko so pogoji, pod katerimi so dane, izpolnjeni."

Spremembe teh standardov je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji 28. oktobra 2011. K njim sta dala soglasje minister za finance in minister za gospodarstvo. Podjetja, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, jih začnejo uporabljati s 1. januarjem 2012, preostala podjetja pa s prvim poslovnim letom, ki se začne po tem datumu.

Ključne besede:
SRS 1 – Opredmetena osnovna sredstva
SRS 4 – Zaloge
SRS 10 – Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
SRS 18 – Prihodki
SRS 38 – Računovodske rešitve v vzajemnih skladih (2006)
SRS 39 – Računovodske rešitve pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih
SRS
SRS 2006
slovenski računovodski standardi

Zadnji članki iz rubrike:

28.5.2020 22:28:11:
Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15

10.4.2020 18:09:54:
Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15 - Slovenski inštitut za revizijo

23.3.2020 9:24:27:
Stališče 14 – Revizorjevo poročanje v primeru neskladnosti predpisov s Slovenskimi računovodskimi standardi, Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja ali zakonsko določenim primernim okvirom računovodskega poročanja

15.5.2019 15:10:47:
Spremembe: Slovenski računovodski standard 15 (2019) - Prihodki

15.5.2019 15:05:46:
Spremembe SRS (2016) v letu 2019

Najnovejši članki:

7.6.2023 19:14:56:
Dodatno zmanjšanje letne davčne osnove na podlagi Zakona o dohodnini

7.6.2023 14:17:08:
Prilagoditev ukrepa na področju kreditiranja potrošnikov

5.6.2023 20:11:43:
Predlog sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

5.6.2023 19:42:05:
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru

5.6.2023 16:07:39:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2023

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress