Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 2.11.2011 14:08:05

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost - od 20. oktobra 2011

Uradni list RS, št. 82/2011 z dne 17. 10. 2011

Rubrika: DDV - Davek na dodano vrednostprint Natisni

1. člen

V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10 in 110/10) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:

»Pri izvajanju ZDDV-1 se upošteva tudi Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (prenovitev) (UL L, št. 77 z dne 23. 3. 2011, str. 1).«.

2. člen

Četrti odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(4) Oseba iz prejšnjega odstavka, ki iz druge države članice pridobi rabljeno prevozno sredstvo, ki ni namenjeno nadaljnji prodaji, prijavi pridobitev rabljenega prevoznega sredstva na obrazcu DDV-PPS, ki je v Prilogi I tega pravilnika in je njegov sestavni del. Obrazec DDV-PPS predloži davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki. Brez predložitve obrazca DDV-PPS, ki ga potrdi davčni organ, se rabljeno prevozno sredstvo ne sme registrirati. Oseba, identificirana za namene DDV, ki pridobi rabljeno prevozno sredstvo zaradi nadaljnje prodaje, ne predloži obrazca DDV-PPS.«.

3. člen

Tretji odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Oseba, ki ni identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo, mora to pridobitev prijaviti davčnemu organu v 15 dneh od dneva pridobitve. Pridobitev novega prevoznega sredstva prijavi na obrazcu DDV-PPS, ki je Priloga I tega pravilnika in je njegov sestavni del. DDV odmeri davčni organ. Brez dokazila o plačilu DDV se prevozno sredstvo, ki je pridobljeno iz druge države članice, ne sme registrirati. Obrazec DDV-PPS se izpolni v treh izvodih (za pridobitelja, davčni organ in registracijski organ).«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Oseba iz prejšnjega odstavka lahko obrazec DDV-PPS predloži davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki.«.

Dosedanji četrti odstavek, ki postane nov peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:

»(5) Oseba, ki je identificirana za namene DDV, mora pridobitev novega prevoznega sredstva, ki ni namenjeno nadaljnji prodaji, prijaviti davčnemu organu v 15 dneh od dneva pridobitve na obrazcu DDV-PPS. DDV izkaže v obračunu DDV. Brez predložitve obrazca DDV-PPS, ki ga potrdi davčni organ, se prevozno sredstvo, ki je pridobljeno iz druge države članice, ne sme registrirati. Obrazec DDV-PPS se davčnemu organu predloži v elektronski obliki prek sistema eDavki.«.

Dosedanji peti odstavek se črta.

4. člen

26. člen se spremeni tako, da se glasi:

»26. člen

(Oproščene dobave novih prevoznih sredstev znotraj Unije)

(1) Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, ki dobavi novo prevozno sredstvo v drugo državo članico kateri koli osebi, ki ni identificirana za namene DDV, izpolni obrazec DDV-DPS, ki je Priloga II tega pravilnika in je njegov sestavni del.

(2) Obrazec DDV-DPS izpolni tudi vsaka oseba iz tretjega odstavka 5. člena ZDDV-1, ki dobavi novo prevozno sredstvo pod pogoji iz 2. točke 46. člena ZDDV-1.

(3) Davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena predloži obrazec DDV-DPS davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki v osmih dneh od dneva opravljene dobave.

(4) Oseba iz drugega odstavka tega člena predloži obrazec DDV-DPS davčnemu organu v kraju sedeža, stalnega oziroma običajnega prebivališča v osmih dneh od dneva opravljene dobave. Obrazec DDV-DPS se izpolni v treh izvodih (za pridobitelja, dobavitelja in davčni organ), v štirih izvodih pa le, če se obrazec potrebuje za registracijski organ.

(5) Oseba iz prejšnjega odstavka lahko obrazec DDV-DPS predloži davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki.

(6) Davčni organ vodi evidenco dobav novih prevoznih sredstev iz tretjega in četrtega odstavka tega člena za namene izmenjave podatkov o dobavah novih prevoznih sredstev med državami članicami.«.

5. člen

Tretji odstavek 41. člena se črta.

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo », ne glede na drugi stavek drugega odstavka 39. člena ZDDV-1,« črta.

6. člen

V prvem odstavku 50. člena se 10. točka spremeni tako, da se glasi:

»10. aparati za določanje glukoze v krvi in aparati za neprekinjeno merjenje glukoze, vključno z deli in priborom, ki so predloženi v kompletu in so primerni izključno za uporabo z naštetimi aparati (tarifna oznaka: 9027), diagnostični trakovi za aparate za določanje glukoze v krvi (tarifna oznaka: 9027 90 50), senzorji za neprekinjeno merjenje glukoze (tarifna oznaka: 9027 90 50), oddajniki, ki so primerni za uporabo izključno z aparati za neprekinjeno merjenje glukoze (tarifna oznaka: 8543 70 90), testni lističi z reagentom, ki se vstavijo v aparat za določanje glukoze v krvi (tarifna oznaka: 3822 00 00), mehanski injektorji (tarifni oznaki: 9018 31 10 in 9018 31 90), igle za mehanski injektor (tarifna oznaka: 9018 32 10), prožilna naprava v kompletu s priloženo lanceto, naprava za vstavljanje senzorjev za neprekinjeno merjenje glukoze (tarifna oznaka: 9018 90 84), brizga z iglo za enkratno uporabo (tarifni oznaki: 9018 31 10 in 9018 31 90), igle za enkratno uporabo (tarifna oznaka: 9018 32 10), diagnostični trakovi za optično branje in diagnostični testi (tarifni oznaki: 3822 00 00 in 9027 90 50), lanceta (tarifna oznaka: 9018 39 00), inzulinska črpalka (tarifna oznaka: 9021 90 90), infuzijski set za inzulinsko črpalko (tarifni oznaki: 9021 90 90 in 9018 39 00), rezervoar za inzulinsko črpalko (tarifni oznaki: 9021 90 90 in 90 18 39 00), potisna paličica z navojem za inzulinsko črpalko (tarifni oznaki: 9021 90 90 in 9018 39 00), set za punkcijo (tarifna oznaka 9018 32 10), sistem za infuzijo in transfuzijo (tarifna oznaka 9018 90 50);«.

7. člen

Na koncu drugega odstavka 54. člena se doda besedilo, ki se glasi: »Kot pripadajoči del objektov iz prejšnjega odstavka se ne štejejo individualni prostori, naprave in oprema športnih, fitnes in drugih objektov, namenjenih za sprostitev.«.

8. člen

Za prvim odstavkom 54.a člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Za pripadajoče dele objektov iz prejšnjega odstavka se obravnavajo pripadajoči deli iz drugega odstavka 54. člena tega pravilnika.«.

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta nova tretji in četrti odstavek.

9. člen

V 59. členu se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:

»– pometanje in pranje ulic, cest in parkirišč, odstranjevanje snega in ledu s cest, letališč in drugih javnih površin, posipanje s soljo ali peskom itd. ter dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: N/81.29.«.

10. člen

Za 70.a členom se doda nov 70.b člen, ki se glasi:

»70.b člen

(Oprostitve za določene dejavnosti v javnem interesu, ki jih opravijo osebe, ki niso osebe javnega prava)

Davčni zavezanec, ki uveljavlja oprostitev plačila DDV po 43. členu ZDDV-1, priglasi davčnemu organu oprostitev na podlagi drugega odstavka istega člena zakona v elektronski obliki prek sistema eDavki.«.

11. člen

Prvi odstavek 78. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Davčna zavezanca izjavi, sestavljeni v skladu z drugim odstavkom 45. člena ZDDV-1, predložita davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki.«.

12. člen

81. člen se spremeni tako, da se glasi:

»81. člen

(Vnos in prodaja blaga v davka prosti prodajalni na letališčih ali v pristaniščih)

(1) V skladu z b) točko prvega odstavka 52. člena ZDDV-1 je plačila DDV oproščeno tudi blago, ki se proda v davka prosti prodajalni, ki se nahaja za izstopno mejno carinsko kontrolo na letališčih ali v pristaniščih, odprtih za mednarodni promet, pod pogojem, da se blago iznese v dovoljeni količini v potnikovi osebni prtljagi pri poletih ali ladijskih prevozih na tretje ozemlje ali v tretjo državo.

(2) Za potnika iz prvega odstavka tega člena se šteje potnik, ki ima vozovnico, na kateri je navedeno namembno letališče oziroma pristanišče države zunaj Unije.

(3) Za vnos blaga v davka prosto prodajalno brez obračuna DDV v skladu s tretjim odstavkom 58. člena ZDDV-1, se pri izdaji dovoljenja za davčno skladišče, smiselno uporabljajo določbe 86. do 97. člena tega pravilnika.«.

13. člen

Drugi odstavek 102. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka tega člena lahko uveljavlja odbitek DDV v obliki vračila DDV na podlagi zahtevka, ki ga davčnemu organu predloži v elektronski obliki prek sistema eDavki.«

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Do vračila DDV je v višini, določeni v prvem odstavku tega člena, upravičen tudi:

– davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV, ki obračunava DDV le od pridobitev blaga znotraj Unije,

– oseba iz d) točke prvega odstavka 4. člena ZDDV-1, identificirana za namene DDV, ki obračunava DDV le od prejetih storitev in je plačnica DDV na podlagi 3. točke prvega odstavka 76. člena ZDDV-1,

– davčni zavezanec iz 94. člena ZDDV-1, ki je identificiran za namene DDV na podlagi četrtega odstavka 78. člena ZDDV-1, ker opravlja storitve, za katere je prejemnik storitev dolžan plačati DDV v drugi državi članici.«.

Dosedanji četrti odstavek postane novi peti odstavek.

14. člen

V drugem stavku sedmega odstavka 105. člena se za besedama »davčni organ« doda besedilo »v elektronski obliki prek sistema eDavki«.

Dodata se nova deseti in enajsti odstavek, ki se glasita:

»(10) Davčni zavezanec predloži davčnemu organu napoved o predvidenih transakcijah iz petega odstavka 65. člena ZDDV-1 v elektronski obliki prek sistema eDavki.

(11) Davčni zavezanec priglasi izbrani način določanja odbitnega deleža oziroma spremembo izbranega načina izračunavanja odbitnega deleža na podlagi sedmega odstavka 65. člena ZDDV-1 davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki.«.

15. člen

Prvi odstavek 106. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Osebni avtomobili iz c) točke 66. člena ZDDV-1 so motorna vozila pod tarifno oznako KN 8703, konstruirana predvsem za prevoz ljudi, vključno z motornimi vozili za kombiniran prevoz ljudi in blaga (npr. tip »karavan«, »kombi« itd.), dirkalni avtomobili in vozila, ki jih proizvajalci homologirajo kot tovorna vozila, se pa uvrščajo pod tarifno oznako KN 8703.«.

Drugi odstavek se črta.

Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

16. člen

V prvem odstavku 107. člena se beseda »upravljavec« nadomesti z besedo »upravnik«.

17. člen

Prvi odstavek 108. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Če davčni zavezanec, ki je prejel blago oziroma storitve, prejme obvestilo dobavitelja blaga oziroma storitve, da je ta zaradi napake na računu ali drugih razlogov iz drugega odstavka 39. člena ZDDV-1 zmanjšal obračunani DDV, mora zmanjšati odbitek DDV najkasneje v obračunu DDV za davčno obdobje, v katerem prejme obvestilo dobavitelja.«.

18. člen

V prvem odstavku 109. člena se besedilo »sme odbiti znesek DDV« nadomesti z besedilom »sme zmanjšati obračunani DDV za znesek DDV«.

19. člen

115.b člen se spremeni tako, da se glasi:

»115.b člen

(Način predložitve zahtevka)

(1) »Zahtevek za vračilo« je zahtevek za vračilo DDV, ki je bil v Sloveniji zaračunan davčnemu zavezancu s sedežem v tretji državi za blago, ki so mu ga dobavili, ali za storitve, ki so jih zanj opravili drugi davčni zavezanci v Sloveniji, ali za uvoz blaga v Sloveniji.

(2) Davčni zavezanec s sedežem v tretji državi uveljavlja vračilo DDV v Sloveniji tako, da zahtevek za vračilo DDV vloži v elektronski obliki prek sistema eDavki v Sloveniji na obrazcu DDV-VTD, ki je Priloga III k temu pravilniku in je njegov sestavni del.

(3) V zahtevku za vračilo se kot koda blaga in storitev uporabijo oznake za opis pridobljenega blaga in storitev iz 115. člena tega pravilnika.«.

20. člen

116. člen se črta.

21. člen

V tretjem odstavku 117. člena se besedilo »Priloga VI« nadomesti z besedilom »Priloga IV«.

22. člen

V petem odstavku 118. člena se besedilo »Priloga VII« nadomesti z besedilom »Priloga V«.

23. člen

V prvem odstavku 120. člena se na koncu četrte alineje namesto pike postavi podpičje in doda nova peta alineja, ki se glasi:

»– da med kupljenim blagom, za katero se uveljavlja pravica do vračila DDV v potniškem prometu v Sloveniji, ni mineralnih olj, alkohola in alkoholnih pijač ter tobačnih izdelkov, ki so trošarinski izdelki.«.

24. člen

V prvem odstavku 121. člena se beseda »pristojni« črta.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Davčni zavezanec predloži zahtevek davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki.«.

25. člen

V tretjem odstavku 127.a člena se beseda »upravljavcev« nadomesti z besedo »upravnikov«.

Peti odstavek se črta.

26. člen

Za 128. členom se doda nov 128.a člen, ki se glasi:

»128.a člen

(Plačilo DDV od uvoza blaga)

Davčni zavezanec predloži davčnemu organu vlogo za izdajo ali prenehanje dovoljenja za obračun DDV od uvoza v obračunu DDV v elektronski obliki prek sistema eDavki.«.

27. člen

V tretjem odstavku 129. člena se besedilo »prilogi VIII« nadomesti z besedilom »Prilogi VI«.

V četrtem odstavku se besedilo »prilogi IX« nadomesti z besedilom »Prilogi VII«.

28. člen

V 132. členu se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:

»(8) Davčni zavezanec zahtevek za prenehanje identifikacije za namene DDV predloži v elektronski obliki prek sistema eDavki.«.

29. člen

135. člen se spremeni tako, da se glasi:

»135. člen

(Poročanje o višini ustvarjenega letnega prometa od prodaj na daljavo)

»(1) Davčni zavezanec iz 148. člena tega pravilnika, ki s prodajami blaga na daljavo v druge države članice preseže vrednostni limit, ki se uporablja v posamezni državi članici za namene določanja kraja dobave blaga pri dobavah blaga iz drugih držav članic, mora davčnemu organu najpozneje do 31. januarja leta po preteku leta, v katerem so bile te dobave opravljene, v elektronski obliki prek sistema eDavki poročati o letnem prometu, ki ga je dosegel v posamezni državi članici, o obdobju poročanja in identifikacijski številki za DDV v namembni državi članici ter o datumu začetka oziroma konca identifikacije v tej državi.

(2) Prejšnji odstavek se uporablja tudi za davčnega zavezanca, ki se je odločil za obračunavanje DDV v drugi državi članici po šestem odstavku 20. člena ZDDV-1.«.

30. člen

V prvem odstavku 142. člena se beseda »četrtega« nadomesti z besedo »drugega«.

31. člen

V prvem stavku prvega odstavka 146. člena se na koncu besedila namesto pike postavi vejica in doda besedilo: »razen če je po tem obračunu zahteval vračilo DDV.«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Če davčni zavezanec kot izdajatelj računa ugotovi napako na izdanem računu in s tem previsoko obračunan znesek DDV po izteku roka za predložitev obračuna DDV ali do izteka roka za predložitev obračuna DDV, po katerem je zahteval vračilo DDV, lahko davčno obveznost popravi (zmanjša) v obračunu DDV v tistem davčnem obdobju, v katerem ugotovi napako, če pisno obvesti kupca o znesku DDV, za katerega kupec nima odbitka.«

Tretji in četrti odstavek se črtata.

Dosedanji peti odstavek postane novi tretji odstavek.

32. člen

Četrti odstavek 154. člena se črta.

V dosedanjem petem odstavku, ki postane novi četrti odstavek, se v četrti alineji namesto veznika »in« postavi podpičje, v zadnji alineji pa se namesto pike postavi veznik »in« in doda nova alineja, ki se glasi:

»– podatke o neuveljavljanju odbitka DDV, povečanju ali zmanjšanju odbitka DDV v skladu s 66.a členom ZDDV-1.«.

Dosedanji šesti odstavek postane novi peti odstavek.

V dosedanjem sedmem odstavku, ki postanek novi šesti odstavek, se besedi »in petega« črtata.

V dosedanjem osmem odstavku, ki postane novi sedmi odstavek, se beseda »načeloma« črta.

V dosedanjem devetem odstavku, ki postane novi osmi odstavek, se besedilo »Prilogah X in XI« nadomesti z besedilom »Prilogah VIII in IX«.

Dosedanji deseti do dvanajsti odstavek postanejo novi deveti do enajsti odstavek.

33. člen

V prvem in drugem odstavku 155. člena se besedilo »pri pristojnem davčnem organu predloži obrazec DDV-O, na katerem« nadomesti z besedilom »v obračunu DDV«.

34. člen

Tretji odstavek 159. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Davčni zastopnik iz drugega odstavka za obdobje poročanja ne predloži obrazca RP-O, če v obdobju poročanja ne nastane obveznost izpolnitve rekapitulacijskega poročila in ne obveznost izpolnitve popravkov za pretekla obdobja poročanja.«.

V četrtem odstavku se besedilo »Prilogi XII« nadomesti z besedilom »Prilogi X«.

35. člen

V drugem odstavku 159.a člena se besedilo »Prilogi XIII« nadomesti z besedilom »Prilogi XI«.

36. člen

160. člen se spremeni tako, da se glasi:

»160. člen

(Definicija katastrskega dohodka iz drugega odstavka 94. člena ZDDV-1)

Kot katastrski dohodek iz drugega odstavka 94. člena ZDDV-1 se štejejo vsi dohodki v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo na kmečkem gospodinjstvu, kot jih določa zakon, ki ureja dohodnino.«.

37. člen

V drugem odstavku 162. člena se besedilo »Prilogi XIV« nadomesti z besedilom »Prilogi XII«.

V tretjem odstavku se besedilo »Priloge XIV« nadomesti z besedilom »Priloge XII«.

38. člen

Drugi odstavek 163. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Vloga za pridobitev dovoljenja se odda v elektronski obliki prek sistema eDavki davčnemu organu na obrazcu DDV-PN, ki je v Prilogi XIII k temu pravilniku in je njegov sestavni del.«.

V četrtem odstavku se za besedilom »uradnih evidenc« doda besedilo »oziroma lahko vložnik dokazuje površino zemljišč v uporabi z veljavnimi pogodbami in drugo dokumentacijo«.

V šestem odstavku se besedilo »Priloge XIV« nadomesti z besedilom »Priloge XII«.

39. člen

V četrtem odstavku 164. člena se doda drugi stavek, ki se glasi:

»Vloga se predloži davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki.«.

V petem odstavku se besedilo »o tem pisno obvesti pristojni davčni organ« nadomesti z besedilom »obvestilo predloži davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki«.

40. člen

Četrti odstavek 166. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(4) Kupec mora ob nabavi blaga ali storitve preveriti veljavnost dovoljenja. Veljavnost preveri na seznamu upravičencev, ki imajo dovoljenje za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila, in je dostopen v sistemu eDavki.«.

V petem odstavku se za besedo »zadostuje« postavi vejica, besedi »predložitev kopije« pa se nadomestita z besedilom »da kupec preveri veljavnost«.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(6) Kupec ne more uveljavljati pravice do pavšalnega nadomestila kot odbitka DDV, če dobavitelja ni na seznamu upravičencev, ki imajo dovoljenje za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila.

Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

(9) Imetnik dovoljenja mora sestaviti obračun pavšalnega nadomestila za obdobje veljavnosti dovoljenja v posameznem letu in ga predložiti davčnemu organu v elektronski obliki do 31. januarja naslednjega leta. Obračun predloži prek sistema eDavki na obrazcu DDV-OPN, ki je v Prilogi XIV k temu pravilniku in je njegov sestavni del, in sicer ne glede na to, ali je opravil kako dobavo na podlagi dovoljenja ali ne.«.

41. člen

V poglavju XI. POSEBNE UREDITVE se za 166. členom doda novo podpoglavje »1.b Posebna ureditev za obdavčljive preprodajalce«.

42. člen

167. člen se spremeni tako, da se glasi:

»167. člen

(Prijava davčnemu organu)

Davčni zavezanec predloži davčnemu organu prijavo iz drugega odstavka 105. člena ZDDV-1 v elektronski obliki prek sistema eDavki.«.

43. člen

V prvem odstavku 169. člena se besedilo », pri katerem je identificiran za namene DDV« nadomesti z besedilom »v elektronski obliki prek sistema eDavki«.

Drugi odstavek se črta.

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta nova drugi in tretji odstavek.

44. člen

V prvem odstavku 173. člena se besedilo »in 114. do 116.« nadomesti z besedilom »ter 114., 115. in 115.b«.

45. člen

V 175. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:

»(1) Davčni zavezanec predloži obvestilo o začetku ali prenehanju uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji v elektronski obliki prek sistema eDavki.«

Dosedanji prvi in drugi odstavek postaneta nova drugi in tretji odstavek.

46. člen

Drugi odstavek 181. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Davčni zavezanec predloži davčnemu organu popis računov v elektronski obliki prek sistema eDavki.«.

47. člen

Priloga I (Obrazec DDV-RPS) se nadomesti z novo Prilogo I (obrazec DDV-PPS), ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.

Priloga II (Obrazec DDV-NPS-P1) se nadomesti z novo Prilogo II (obrazec DDV-DPS), ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.

Priloga III (Obrazec DDV-NPS-P2) se nadomesti z novo Prilogo III (obrazec DDV-VTD), ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.

Priloga IV (Obrazec DDV-NPS-D1) se nadomesti z novo Prilogo IV (obrazec DDV-VP), ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.

Priloga V (Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Uniji) se nadomesti z novo Prilogo V (obrazec DDV-VE), ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.

Priloga VI (Obrazec DDV-VP) se nadomesti z novo Prilogo VI (obrazec DDV-P2), ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.

Priloga VII (Obrazec DDV-VE) se nadomesti z novo Prilogo VII (obrazec DDV-P3), ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.

Priloga VIII (obrazec DDV-P2) se nadomesti z novo Prilogo VIII (obrazec DDV-O), ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.

Priloga IX (Obrazec DDV-P3) se nadomesti z novo Prilogo IX (priloga A k obrazcu DDV-O), ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.

Priloga X (obrazec DDV-O) se nadomesti z novo Prilogo X (obrazec RP-O), ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.

Priloga XI (Priloga A k obrazcu DDV-O) se nadomesti z novo Prilogo XI (obrazec PD-O), ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.

Priloga XII (obrazec RP-O) se nadomesti z novo Prilogo XII (seznam pridelkov in storitev, za katere je mogoče uveljaviti pavšalno nadomestilo), ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.

Priloga XIII (poročilo po 76.a členu) se nadomesti z novo Prilogo XIII (obrazec DDV-PN), ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.

Priloga XIV (Seznam pridelkov in storitev, za katere je mogoče uveljaviti pavšalno nadomestilo) se nadomesti z novo Prilogo XIV (obrazec DDV-OPN), ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.

Prilogi XV in XVI se črtata.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

48. člen

Določbe četrtega odstavka 23. člena, tretjega, četrtega in petega odstavka 24. člena, prvega do petega odstavka 26. člena, drugega odstavka 102. člena, osmega odstavka 132. člena, 135. člena, devetega odstavka 166. člena, prvega odstavka 175. člena ter Prilogi I in II se začnejo uporabljati 1. januarja 2012.

Določbe 78. člena, 115.b člena, drugega in četrtega odstavka 163. člena, četrtega odstavka 164. člena, četrtega, petega in šestega odstavka 166. člena ter Prilogi III in XIII se začnejo uporabljati 1. julija 2012.

Določbe 70.b člena, sedmega, desetega in enajstega odstavka 105. člena, 128.a člena, 167. člena, 169. člena in drugega odstavka 181. člena se začnejo uporabljati 1. januarja 2013.

Do začetka uporabe določb iz prvega do tretjega odstavka tega člena se uporabljajo določbe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10 in 110/10).

49. člen

Ta pravilnik začne veljati 20. oktobra 2011, razen 20. člena, ki začne veljati 1. julija 2012.

Št. 007-422/2011/34

Ljubljana, dne 11. oktobra 2011

EVA 2011-1611-0024

dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

Priloge:

Ključne besede:
DDV pravilnik
DDV
davek na dodano vrednost
zakon o ddv
ZDDV-1
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

Zadnji članki iz rubrike:

16.2.2023 19:21:09:
Spremembe Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost - Url 17/23

9.2.2023 13:52:51:
Obveznost obračuna DDV ob prenehanju opravljanja obdavčljive ekonomske dejavnosti in obdobje popravka pri osnovnih sredstvih

12.12.2022 16:19:38:
Pridobitev prevoznega sredstva iz druge države članice EU

8.12.2022 10:56:34:
Pojasnilo glede nastanka obdavčljivega dogodka in obveznosti obračuna DDV

25.9.2022 17:00:48:
eDavki DDV-O - novosti

Najnovejši članki:

22.9.2023 16:34:12:
Zaposlitveni oglas: Računovodja (m/ž), Podravska regija

20.9.2023 17:38:19:
Hitrejše zaposlovanje tujih delavcev za odpravo posledic poplav in plazov

20.9.2023 14:37:31:
Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

20.9.2023 14:32:53:
Letni dopust zavarovanca v času odobrenega bolniškega staleža ni mogoč

20.9.2023 10:28:39:
Zvišanje dovoljenega obsega začasnega in občasnega dela - do 31. 12. 2023