Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 30.5.2011 15:24:52

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (ZDru-1B)

Uradni list RS, št. 39/2011 z dne 25. 5. 2011

Rubrika: Društvaprint Natisni

1. člen

V Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 61/06 in 58/09) se v drugem odstavku 2. člena za besedo »društva« doda besedilo »in v društvu deluje«.

2. člen

V drugem odstavku 5. člena se dodata nova tretji in četrti stavek, ki se glasita: »Društvo ima lahko dva zastopnika, če tako določa temeljni akt društva. Društvo v temeljnem aktu določi tudi način zastopanja (skupno ali samostojno) in meje pooblastil za zastopanje.«.

3. člen

V 9. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Dejavnost društva iz tretje alinee prejšnjega odstavka, ki je pridobitna, mora biti opredeljena v skladu s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

4. člen

V drugem odstavku 10. člena se za besedo »združenje« dodata vejica in beseda »družina«.

Za sedmim odstavkom se dodata nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita:

»(8) Društvo lahko uporablja tudi skrajšano ime. Za skrajšano ime veljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na ime društva.

(9) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka označba, ki nakazuje na dejavnost društva, ni obvezna sestavina skrajšanega imena društva.«.

5. člen

V drugem odstavku 14. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Če društvo o pritožbi ne odloči v roku treh mesecev od prejema pritožbe, se šteje, da je pritožba zavrnjena.«.

6. člen

Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:

»15.a člen

(podružnice društev)

(1) Društvo ima lahko podružnice, če tako določa temeljni akt. Ime podružnice mora poleg imena društva vsebovati tudi besedo podružnica.

(2) Podružnice niso pravne osebe.«.

7. člen

V prvem odstavku 18. člena se druga alinea spremeni tako, da se glasi:

»– temeljni akt;«.

Sedma alinea se spremeni tako, da se glasi:

»– podatke o zastopniku (osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma naslov začasnega prebivališča, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča), načinu zastopanja ter mejah pooblastil za zastopanje;«.

Za sedmo alineo se dodata novi osma in deveta alinea, ki se glasita:

»– podatke o dejavnostih, ki jih bo opravljalo;

– predlog za glavno dejavnost društva.«.

8. člen

V prvem odstavku 20. člena se za besedo »ime« dodajo vejica in besedi »skrajšano ime«.

V drugem odstavku se besedi »dva izvoda« nadomestita z besedo »izvod«.

9. člen

V prvem odstavku 29. člena se za besedo »društvo« doda besedilo »za namen državne statistike in javne objave«.

10. člen

Za drugim odstavkom 30. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Ministri, pristojni za področja, na katerih društva delujejo, s podzakonskim aktom podrobneje določijo kriterije za izpolnjevanje splošnega pogoja iz šeste alinee prejšnjega odstavka, če kriteriji niso določeni s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona.«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

11. člen

Četrti odstavek 31. člena se črta.

Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.

12. člen

V prvem odstavku 51. člena se v prvi alinei beseda »petega« nadomesti z besedo »šestega«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Nadzor nad izvajanjem določbe tretje alinee prvega odstavka 9. člena tega zakona izvaja tudi Tržni inšpektorat Republike Slovenije, če je po posebnem predpisu pristojen za inšpekcijsko nadzorstvo nad opravljanjem dejavnosti v društvu.«.

Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve in AJPES izvršujeta pristojnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena le kot prekrškovna organa.«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

13. člen

Minister, pristojen za notranje zadeve, uskladi predpis iz 54. člena zakona z določbami tega zakona v šestih mesecih od njegove uveljavitve.

14. člen

(1) Društvo, ki je do uveljavitve tega zakona že registrirano, mora uskladiti dejavnost, ki je pridobitna, v skladu s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti, ob prvi spremembi temeljnega akta po uveljavitvi tega zakona.

(2) Če društvo iz prejšnjega odstavka ob prvi spremembi temeljnega akta po uveljavitvi tega zakona ne uskladi dejavnosti, ki je pridobitna, v skladu s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti, pristojni organ odloči o zahtevi za registracijo spremembe temeljnega akta, ko je uskladitev opravljena. To uskladitev lahko opravi katerikoli organ društva.

15. člen

Pristojni ministri izdajo podzakonski akt iz prvega odstavka 10. člena tega zakona v enem letu od uveljavitve tega zakona.

16. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 022-01/11-1/17

Ljubljana, dne 17. maja 2011

EPA 1671-V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

Zadnji članki iz rubrike:

12.10.2020 14:56:19:
Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020

13.3.2020 14:47:14:
Društva - sprejem letnega poročila

5.1.2020 12:00:50:
Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah v organizaciji ljubiteljskih kulturnih društev

30.10.2019 15:48:08:
Občasno prirejanje klasičnih iger na srečo

22.10.2019 7:10:39:
Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju dela, družine, socialnih zadev in enakih možnosti

Najnovejši članki:

30.10.2020 11:12:59:
Inšpektorat opozarja: izplačajte regres do 1. novembra

29.10.2020 14:30:44:
Izvajanje 20. člena ZZUUP - razlog 13-bolezen-3 dni in novi zahtevki COVID-19 (29. 10. 2020)

29.10.2020 17:41:00:
Pojasnila glede posameznih odsotnosti z dela - izolacija, poškodba pri delu, nega otroka, delo od doma (29. 10. 2020)

30.10.2020 10:10:40:
Odpravnina: pravica do odpravnine po ZDR-1 in njena davčna obravnava (e-gradivo)

28.10.2020 16:26:17:
Kmetijstvo: časovne omejitve, dokazila za prehod med regijami, temeljni dohodek

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT