Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 30.5.2011 15:24:52

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (ZDru-1B)

Uradni list RS, št. 39/2011 z dne 25. 5. 2011

Rubrika: Društvaprint Natisni

1. člen

V Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 61/06 in 58/09) se v drugem odstavku 2. člena za besedo »društva« doda besedilo »in v društvu deluje«.

2. člen

V drugem odstavku 5. člena se dodata nova tretji in četrti stavek, ki se glasita: »Društvo ima lahko dva zastopnika, če tako določa temeljni akt društva. Društvo v temeljnem aktu določi tudi način zastopanja (skupno ali samostojno) in meje pooblastil za zastopanje.«.

3. člen

V 9. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Dejavnost društva iz tretje alinee prejšnjega odstavka, ki je pridobitna, mora biti opredeljena v skladu s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

4. člen

V drugem odstavku 10. člena se za besedo »združenje« dodata vejica in beseda »družina«.

Za sedmim odstavkom se dodata nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita:

»(8) Društvo lahko uporablja tudi skrajšano ime. Za skrajšano ime veljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na ime društva.

(9) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka označba, ki nakazuje na dejavnost društva, ni obvezna sestavina skrajšanega imena društva.«.

5. člen

V drugem odstavku 14. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Če društvo o pritožbi ne odloči v roku treh mesecev od prejema pritožbe, se šteje, da je pritožba zavrnjena.«.

6. člen

Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:

»15.a člen

(podružnice društev)

(1) Društvo ima lahko podružnice, če tako določa temeljni akt. Ime podružnice mora poleg imena društva vsebovati tudi besedo podružnica.

(2) Podružnice niso pravne osebe.«.

7. člen

V prvem odstavku 18. člena se druga alinea spremeni tako, da se glasi:

»– temeljni akt;«.

Sedma alinea se spremeni tako, da se glasi:

»– podatke o zastopniku (osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma naslov začasnega prebivališča, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča), načinu zastopanja ter mejah pooblastil za zastopanje;«.

Za sedmo alineo se dodata novi osma in deveta alinea, ki se glasita:

»– podatke o dejavnostih, ki jih bo opravljalo;

– predlog za glavno dejavnost društva.«.

8. člen

V prvem odstavku 20. člena se za besedo »ime« dodajo vejica in besedi »skrajšano ime«.

V drugem odstavku se besedi »dva izvoda« nadomestita z besedo »izvod«.

9. člen

V prvem odstavku 29. člena se za besedo »društvo« doda besedilo »za namen državne statistike in javne objave«.

10. člen

Za drugim odstavkom 30. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Ministri, pristojni za področja, na katerih društva delujejo, s podzakonskim aktom podrobneje določijo kriterije za izpolnjevanje splošnega pogoja iz šeste alinee prejšnjega odstavka, če kriteriji niso določeni s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona.«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

11. člen

Četrti odstavek 31. člena se črta.

Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.

12. člen

V prvem odstavku 51. člena se v prvi alinei beseda »petega« nadomesti z besedo »šestega«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Nadzor nad izvajanjem določbe tretje alinee prvega odstavka 9. člena tega zakona izvaja tudi Tržni inšpektorat Republike Slovenije, če je po posebnem predpisu pristojen za inšpekcijsko nadzorstvo nad opravljanjem dejavnosti v društvu.«.

Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve in AJPES izvršujeta pristojnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena le kot prekrškovna organa.«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

13. člen

Minister, pristojen za notranje zadeve, uskladi predpis iz 54. člena zakona z določbami tega zakona v šestih mesecih od njegove uveljavitve.

14. člen

(1) Društvo, ki je do uveljavitve tega zakona že registrirano, mora uskladiti dejavnost, ki je pridobitna, v skladu s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti, ob prvi spremembi temeljnega akta po uveljavitvi tega zakona.

(2) Če društvo iz prejšnjega odstavka ob prvi spremembi temeljnega akta po uveljavitvi tega zakona ne uskladi dejavnosti, ki je pridobitna, v skladu s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti, pristojni organ odloči o zahtevi za registracijo spremembe temeljnega akta, ko je uskladitev opravljena. To uskladitev lahko opravi katerikoli organ društva.

15. člen

Pristojni ministri izdajo podzakonski akt iz prvega odstavka 10. člena tega zakona v enem letu od uveljavitve tega zakona.

16. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 022-01/11-1/17

Ljubljana, dne 17. maja 2011

EPA 1671-V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

Zadnji članki iz rubrike:

9.4.2021 17:06:13:
Poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva

8.3.2021 21:17:32:
Poziv nevladnim organizacijam v javnem interesu

11.2.2021 13:03:12:
Namenitev dela dohodnine v višini 1% in dopolnitev seznama upravičencev do donacij za leto 2020

3.2.2021 10:29:31:
Društva - Predložitev letnih poročil za leto 2020

7.1.2021 11:51:38:
Spremembe Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije

Najnovejši članki:

24.9.2021 14:15:42:
Popis osnovnih sredstev – z odliko

23.9.2021 14:16:53:
Vzorec izjave zaposlenega v zvezi z izpolnjevanjem pogoja PCT in vzorec evidenčnega lista za samotestiranje (e-gradivo)

22.9.2021 10:57:06:
Smernice o preverjanju PCT pogojev

22.9.2021 10:28:08:
Regres in prenehanje delovnega razmerja

21.9.2021 12:07:55:
Pojasnila glede upoštevanja PCT pogoja za opravljanje dela

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT