Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 2.12.2010 12:57:46

RTV prispevek v Zakonu o Radioteleviziji Slovenija ZRTVS-2 (zakonodajni referendum 12. 12. 2010)

Rubrika: Predlogi zakonovprint Natisni

RTV prispevek v  Zakonu o Radioteleviziji Slovenija ZRTVS-2 (zakonodajni referendum 12. 12. 2010) Racunovodja.com

38. člen
(RTV prispevek)

(1) Zavezanec za plačilo mesečnega RTV prispevka (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) je vsakdo, ki mu je zagotovljen dostop po kateri koli prenosni poti do programov RTV Slovenija, ki se izvajajo kot javna služba, in ki je imetnik ali uporabnik katere koli naprave, s katero lahko sprejema, si ogleduje, posluša ali kakor koli drugače uporablja tako posredovane ali zagotovljene programe RTV Slovenija.

(2) Zavezanec za plačilo mesečnega prispevka ni, kdor uporablja prenosno pot, pri kateri so naprave za sprejem, ogled, poslušanje ali katero koli drugo uporabo namenjene izključno zasebni komunikaciji in ne omogočajo sprejemanja programov RTV Slovenija v enaki kvaliteti kot s stacionarnimi napravami.

(3) Na eno gospodinjstvo se sme za imetništvo ali uporabo katerih koli stacionarnih naprav ter imetništvo ali uporabo prenosnih naprav, s katerimi se lahko v enaki kvaliteti kot s stacionarnimi napravami sprejemajo, gledajo, poslušajo ali kakor koli drugače uporabljajo na način iz prvega odstavka tega člena posredovani ali zagotovljeni programi RTV Slovenija, zaračunati zgolj en mesečni RTV prispevek.

(4) Na območju, kjer se zaradi racionalnosti uporabe frekvenčnega prostora in finančnih sredstev ali iz drugih utemeljenih razlogov opusti pokrivanje območja s prizemeljskimi omrežji in je zagotovljeno sprejemanje le prek satelita oziroma prek kabelske mreže ali z uporabo drugih tehnoloških rešitev pod pogojem, da te tehnološke rešitve zagotavljajo sprejem programov v najmanj enaki kvaliteti kakor prizemeljsko omrežje, so zavezanci zavezani za plačilo prispevka pod pogojem, da jim RTV Slovenija z oprostitvijo ali z zmanjšanjem prispevka ali na drug ustrezen način prispeva najmanj polovico dodatnih stroškov za nabavo opreme za sprejemanje programov po satelitu, kabelskem omrežju ali z uporabo drugih tehnoloških rešitev.

(5) Šteje se, da je zavezanec vsaka pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznica (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik posameznik), posameznik oziroma posameznica, ki samostojno opravlja dejavnost (v nadaljnjem besedilu: posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost) ali fizična oseba, ki je registrirana kot odjemalka ali odjemalec (v nadaljnjem besedilu: odjemalec) oziroma plačnica ali plačnik (v nadaljnjem besedilu: plačnik) električne energije v javnem električnem omrežju, razen če predloži pisno izjavo, da ni imetnik ali uporabnik nobene naprave, s katero lahko sprejema, gleda, posluša ali kakor koli drugače uporablja na način iz prvega odstavka tega člena posredovane ali zagotovljene programe RTV Slovenija in da je bila seznanjena z zakonskimi posledicami neresnične izjave.

(6) Kdor postane imetnik ali uporabnik katere koli naprave, s katero lahko sprejema, gleda, posluša ali kakor koli drugače uporablja na način iz prvega odstavka tega člena posredovane ali zagotovljene programe RTV Slovenija in še ni plačeval mesečnega prispevka za RTV Slovenija, mora v 30 dneh sporočiti RTV Slovenija ustrezne podatke, da mu ta lahko začne izstavljati račune za plačilo obveznosti zavezanca. Zavezanec mora najpozneje v 15 dneh sporočiti RTV Slovenija vsako spremembo naslova oziroma sedeža ali spremembo drugih podatkov, ki vplivajo na obseg, višino in pogoje obveznosti za zavezanca. Ustrezni podatki oziroma podatki, ki vplivajo na obseg, višino in pogoje obveznosti za zavezanca iz tega odstavka so ime in priimek, naslov, davčna številka in vrsta sprejemnika ter število sprejemnikov po namenu rabe za zavezance, ki niso fizične osebe.

(7) Preden RTV Slovenija od odjemalca oziroma plačnika električne energije, ki doslej ni bil zavezanec za plačilo prispevka, zahteva plačilo prispevka na podlagi tega zakona, mu mora omogočiti, da poda izjavo v smislu petega odstavka tega člena. RTV Slovenija k izjavi pozove tudi samostojne podjetnike posameznike, posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, in pravne osebe, ne glede na to, ali so odjemalci oziroma plačniki električne energije v javnem električnem omrežju.

(8) Če oseba iz petega ali sedmega odstavka tega člena ne poda izjave v roku 15 dni od dneva, ko jo je RTV Slovenija pisno pozvala k prijavi sprejemnikov ali se na drug način ustrezno ne odzove, se šteje, da je postala zavezanec za plačilo prispevka, in sicer s prvim dnem v prvem naslednjem koledarskem mesecu po poteku navedenega roka. Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, postane zavezanec za plačilo enega RTV prispevka za sprejemnike v javni rabi.

(9) Za potrebe zaračunavanja RTV prispevka morajo samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, in pravne osebe prijaviti registrirana službena vozila, v katerih imajo radijski sprejemnik, ali pa v petnajstih dneh od poziva RTV Slovenija izjaviti, da sprejemnikov v službenih vozilih nimajo. Če samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ali pravna oseba v roku 15 dni od poziva k prijavi sprejemnikov teh ne prijavi, niti ne poda izjave, da sprejemnikov v službenih vozilih nima, se šteje, da je s prvim dnem v prvem naslednjem koledarskem mesecu postal zavezanec za plačilo RTV prispevka v skladu s podtočko c) 1. točke prvega odstavka 39. člena tega zakona za število radijskih sprejemnikov, ki ustreza številu njegovih službenih vozil.

39. člen
(višina prispevka za vsebine, programe in storitve RTV Slovenija
iz naslova opravljanja javne službe RTV Slovenija)

(1) Mesečni RTV prispevek se plačuje RTV Slovenija v naslednji višini:
1. za zasebno rabo:

a) zavezanci – fizične osebe plačujejo za vse naprave, ki omogočajo sprejem radijskih oziroma televizijskih programov, storitev in vsebin RTV Slovenija in ki jih uporabljajo osebno ali skupaj s člani njegovega gospodinjstva, 12 eurov;
b) če ima zavezanec za zasebno rabo le enega ali več radijskih sprejemnikov, nima pa drugih naprav, ki bi mu omogočale sprejem televizijskih programov, vsebin ali storitev, plačuje 3,55 eurov;
c) RTV prispevek v višini iz prejšnjih dveh točk velja tudi za pravne osebe, državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti, samostojne podjetnike posameznike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, vendar za vsak sprejemnik, če je sprejemnik namenjen izključno osebni rabi zaposlenih, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;

2. za javno rabo:

a) pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki imajo sprejemnike v svojih poslovnih enotah, kot so: gostinski lokali, hoteli, turistična naselja, trgovine, restavracije in podobno, in so namenjeni javni uporabi, plačujejo za eno poslovno enoto, v kateri je tak sprejemnik, mesečni RTV prispevek v višini 34 eurov, za večje število takih poslovnih enot pa za vsako enoto RTV prispevek, določen v tej točki, zmanjšan za 30 odstotkov;
b) če ima poslovna enota iz prejšnje točke samo radijske sprejemnike, nima pa drugih naprav, ki bi omogočale sprejem televizijskih programov, znaša pavšalni mesečni RTV prispevek 12,74 eurov;
c) hoteli in druga turistična podjetja plačujejo za prvih deset televizijskih sprejemnikov oziroma naprav, ki omogočajo sprejem televizijskega programa v hotelskih sobah, pavšalni mesečni RTV prispevek v znesku 51 eurov, za vsak nadaljnji tovrstni sprejemnik pa 2,53 eurov.


(2) Višina RTV prispevka se usklajuje glede na indeks cen življenjskih potrebščin za vsako leto glede na uradne podatke iz predhodnega leta. Višino usklajenih zneskov RTV prispevka ugotovi Nadzorni svet s sklepom. Usklajeni zneski se začnejo obračunavati od začetka aprila tekočega leta naprej do konca marca naslednjega koledarskega leta.

(3) Vlada lahko na predlog Nadzornega sveta, s katerim soglaša Svet, spremeni višino RTV prispevka za največ 10 odstotkov, če ugotovi, da za to obstajajo utemeljeni ekonomski razlogi, vendar najpozneje do 1. septembra tekočega leta za naslednje leto.

(4) Plačilo vsebin, storitev in programov, ki se ne zagotavljajo v okviru izvajanja javne službe RTV Slovenija, se zaračuna po ceni, ki jo določi Uprava v skladu s tem zakonom.

(5) Plačila prispevka so oproščene naslednje skupine zavezancev:
- socialno ogroženi;
- invalidi s 100-odstotno telesno okvaro;
- invalidi z manj kakor 100-odstotno telesno okvaro, če jim je priznana tudi pravica do dodatka za postrežbo in tujo pomoč;
- osebe, ki so trajno izgubile sluh;
- osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju;
- organizacije za varstvo otrok, šole, bolnišnice, zavodi za institucionalno varstvo, invalidske organizacije – za sprejemnike, ki so namenjeni vzgojnemu procesu ali razvedrilu varovancev, učencev ali bolnikov, kadar se dejavnost opravlja kot nepridobitna dejavnost;
- diplomatska in konzularna predstavništva na podlagi vzajemnosti.

(6) Za socialno ogrožene iz prve alineje prejšnjega odstavka se štejejo:
- prejemnice oziroma prejemniki (v nadaljnjem besedilu: prejemniki) denarne socialne pomoči kot edinega vira preživljanja po predpisih, ki urejajo socialno varstvene prejemke,
- prejemniki izredne denarne socialne pomoči po predpisih, ki urejajo socialno varstvene prejemke,
- prejemniki varstvenega dodatka po predpisih, ki urejajo socialno varstvene prejemke.

(7) Osebe iz prejšnjega odstavka lahko dokazujejo upravičenost do oprostitve plačevanja prispevka le s pravnomočno odločbo organa, s katero jim je priznana pravica do socialno varstvenega prejemka iz prejšnjega odstavka tega člena.

(8) Zavezanci iz druge do pete alineje petega odstavka tega člena lahko uveljavljajo oprostitev prispevka le na podlagi odločbe pristojnega organa, s katero je ugotovljena stopnja invalidnosti ali prizadetosti zavezanca.

Vir: Državni zbor (Zakonodajni referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-2))

Zadnji članki iz rubrike:

16.9.2020 16:48:33:
Predlog Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine iz dohodka iz dejavnosti

2.7.2020 19:10:43:
Predlog Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 - 30. 6. 2020

30.5.2020 15:09:22:
Besedilo predloga tretjega interventnega zakona - 29. 5. 2020

19.5.2020 16:07:26:
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

30.4.2020 15:38:33:
ZIUZEOP-A Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

Najnovejši članki:

24.9.2020 16:15:49:
Vlada odgovorila na pobudo v zvezi z medresorsko skupino za zmanjševanje zdravstvenega absentizma

24.9.2020 16:15:02:
Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

24.9.2020 16:03:28:
Peti sveženj protikoronskih ukrepov PKP#5

24.9.2020 15:09:43:
Kako preveriti, kdaj poteče namensko digitalno potrdilo za davčno potrjevanje računov?

24.9.2020 15:10:42:
Kako pridobim novo namensko digitalno potrdilo za davčno blagajno?

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT