Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 4.8.2010 17:45:50

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-J)

Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010

Rubrika: Carina, intrastat, trošarine, uvoz in izvozprint Natisni

1. člen

V Zakonu o trošarinah (Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo) se v 1.a členu na koncu zadnje alineje pika nadomesti s podpičjem, za njim pa se doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:

»– Direktiva Sveta 2010/12/EU z dne 16. februarja 2010 o spremembi direktiv 92/79/EGS, 92/80/EGS in 95/59/ES glede strukture in stopnje trošarine, ki velja za predelani tobak, ter Direktive 2008/118/ES (UL L št. 50 z dne 27. 2. 2010, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Tobačna direktiva).«.

2. člen

Za osmim odstavkom 13.a člena se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:

»(9) Ne glede na peti odstavek tega člena je vnos cigaret brez obveznosti za plačilo trošarine količinsko omejen na 300 kosov, če trošarina v državi članici, v kateri je za te cigarete plačana, ne dosega minimalnega zneska, določenega s Tobačno direktivo.«.

3. člen

V drugem odstavku 37. člena se črtata vejica in besedilo »veljavne na dan pričetka uporabe tega zakona«.

4. člen

V prvem odstavku 40. člena se v 2. točki črta beseda »končnem«.

V drugem odstavku se v 3. točki črta beseda »končnem«.

5. člen

Tretji odstavek 48. člena se črta.

Dosedanji četrti odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Če je zvitek tobaka brez filtra ali ustnika daljši od 8 cm, vendar ne presega 11 cm, se v tem zakonu šteje kot dve cigareti, kot tri cigarete pa, če je ta zvitek daljši od 11 cm, vendar ne presega 14 cm.«.

6. člen

49. člen se spremeni tako, da se glasi:

»49. člen

(cigare in cigarilosi)

(1) Cigare in cigarilosi so zvitki tobaka, ki se lahko pokadijo in so glede na svoje lastnosti in običajna pričakovanja potrošnika, namenjeni izključno za kajenje takšni kakršni so, če:

1. imajo zunanji ovoj iz naravnega tobaka ali

2. so polnjeni z zdrobljenim mešanim tobakom in z zunanjim ovojem običajne barve cigare iz rekonstituiranega tobaka, ki v celoti ovija izdelek, vključno s filtrom, kjer je to primerno, vendar ne ovija ustnika pri cigarah z ustnikom, katerih teža na enoto brez filtra ali ustnika ni manjša od 2,3 grama in ni večja od 10 gramov, obseg pa na najmanj eni tretjini dolžine ni manjši od 34 mm.

(2) Cigare in cigarilosi so tudi izdelki, ki so deloma narejeni iz tobačnih nadomestkov in izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka, razen izdelkov, ki se uporabljajo izključno v zdravstvene namene.«.

7. člen

V prvem odstavku 50. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:

»2. tobačni odpadki, ki se lahko kadijo in se ne uvrščajo med cigarete, cigare in cigarilose po tem zakonu. Tobačni odpadki so ostanki tobačnih listov in stranski proizvodi, pridobljeni pri predelavi tobaka ali proizvodnji tobačnih izdelkov.«.

V tretjem odstavku se številka »1,0« nadomesti s številko »1,5«.

8. člen

51. člen se spremeni tako, da se glasi:

»51. člen

(trošarinska osnova, stopnja in znesek trošarine)

(1) Trošarinska osnova za tobačne izdelke je 1000 kosov in drobnoprodajna cena oziroma kilogram izdelka.

(2) Trošarina za cigarete se plačuje kot specifična trošarina, ki je določena v znesku za 1000 kosov in kot proporcionalna trošarina, ki je določena v odstotku od drobnoprodajne cene cigaret.

(3) Trošarina za cigarete se določi v odstotku od tehtane povprečne drobnoprodajne cene cigaret, specifična trošarina pa v višini 20% od skupne davčne obremenitve cigaret v razredu tehtane povprečne drobnoprodajne cene, ki vključuje trošarino in davek na dodano vrednost od teh cigaret.

(4) Tehtana povprečna drobnoprodajna cena se izračuna na podlagi podatkov o skupni količini in drobnoprodajni ceni cigaret, sproščenih v porabo v dvanajstmesečnem obdobju, deljeno s skupno količino cigaret, sproščenih v porabo v tem obdobju.

(5) Trošarina se določi tako, da znaša:

– najmanj 57%, od 1. januarja 2014 pa najmanj 60% tehtane povprečne drobnoprodajne cene enega zavojčka cigaret, sproščenih v porabo, in

– najmanj 77 eurov, od 1. aprila 2011 najmanj 80 eurov, od 1. oktobra 2011 najmanj 83 eurov, od 1. aprila 2012 najmanj 86 eurov in od 1. oktobra 2012 najmanj 90 eurov za 1000 kosov cigaret iz razreda tehtane povprečne drobnoprodajne cene cigaret.

(6) Znesek specifične trošarine in stopnjo proporcionalne trošarine po tretjem, četrtem in petem odstavku tega člena določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) na osnovi tehtane povprečne drobnoprodajne cene cigaret, ki velja na dan 1. januarja za tekoče leto.

(7) Če se med letom spremeni drobnoprodajna cena cigaret, lahko vlada ne glede na določbo prejšnjega odstavka sproti ugotavlja tehtano povprečno drobnoprodajno ceno cigaret ter ustrezno spremeni znesek specifične in stopnjo proporcionalne trošarine.

(8) Trošarina se plačuje v višini:

1. za cigare in cigarilose: 0 eurov za 1000 kosov in 5% od drobnoprodajne cene;

2. za drobno rezani tobak: 40 eurov, 45 eurov od 1. aprila 2012, 50 eurov od 1. aprila 2014, 55 eurov od 1. aprila 2016 in 60 eurov od 1. aprila 2018, vse za en kilogram;

3. za preostali tobak za kajenje: 25 eurov za en kilogram.

(9) Drobnoprodajna cena iz prvega odstavka tega člena je cena, ki jo določi proizvajalec imetnik trošarinskega dovoljenja oziroma davčni zastopnik oziroma pooblaščeni ali začasno pooblaščeni prejemnik oziroma uvoznik. Drobnoprodajna cena vključuje trošarino in davek na dodano vrednost.

(10) Oseba iz prejšnjega odstavka mora prijaviti drobnoprodajne cene pristojnemu carinskemu organu 15 dni pred sprostitvijo tobačnih izdelkov v porabo po tako določenih cenah.

(11) Prodaja tobačnih izdelkov po drobnoprodajnih cenah, ki so višje od prijavljenih, ni dovoljena.«.

9. člen

Trinajsti odstavek 54. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(13) Ne glede na znesek iz 5.1 in 5.2 točke tretjega odstavka tega člena se do 31. decembra 2011 trošarina za zemeljski plin za ogrevanje in za pogonski namen plačuje v znesku 0,0363 eura za en kubični meter.«.

Štirinajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(14) Ne glede na znesek iz 8.1 in 8.2 točke tretjega odstavka tega člena se do 31. oktobra 2010 trošarina za električno energijo za poslovno in za neposlovno uporabo plačuje v znesku 6,05 eura za eno megavatno uro, od 1. novembra 2010 do 31. decembra 2011 pa v znesku 12,1 eura za eno megavatno uro.«.

V dvaindvajsetem odstavku se za besedo »mesecu« doda besedilo »ali v posameznem koledarskem trimesečju«.

10. člen

V prvem odstavku 66. člena se v drugi alineji pred besedo »poveča« doda besedilo »zmanjša ali«.

V tretji alineji se besedilo »najbolje prodajanega cenovnega razreda v Sloveniji« nadomesti z besedilom »razreda tehtane povprečne drobnoprodajne cene«.

11. člen

V prvem odstavku 68. člena se v 16. točki besedilo »enajsti odstavek 51. člena« nadomesti z besedilom »deseti odstavek 51. člena«, besedilo »dvanajsti odstavek 51. člena« pa se nadomesti z besedilom »enajsti odstavek 51. člena«.

Na koncu tretjega odstavka se črta pika in doda besedilo »ali če vnese na ozemlje Republike Slovenije brez plačila trošarine več kot 300 kosov cigaret (deveti odstavek 13.a člena).«.

 

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

12. člen

Ne glede na šesti odstavek 51. člena zakona se tehtana povprečna drobnoprodajna cena cigaret za leto 2010 določi na dan 1. avgusta 2010, izračuna pa se na podlagi podatkov o skupni količini in drobnoprodajni ceni cigaret, sproščenih v porabo od 1. junija 2009 do 31. maja 2010, deljeno s skupno količino cigaret, sproščenih v porabo v tem obdobju.

13. člen

Ne glede na dvaindvajseti odstavek 54. člena zakona se zahtevki za vračilo trošarine lahko prvič vložijo za nakupe plinskega olja, opravljene od januarja do marca 2011.

14. člen

Ne glede na deseti odstavek 51. člena zakona znaša enotni rok za prijavo drobnoprodajnih cen za osebe iz devetega odstavka 51. člena zakona, ki določijo nove drobnoprodajne cene tobačnih izdelkov s 1. avgustom 2010, pet dni.

15. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. avgusta 2010. Do začetka uporabe tega zakona se uporabljajo določbe Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo).

Ključne besede:
zakon o trošarinah
trošarine
ztro
ztro-j

Zadnji članki iz rubrike:

8.5.2023 12:46:18:
1. maja 2023 zvišanje trošarine za tobačne izdelke in obveznost za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete

27.3.2023 15:28:01:
Gorivo za kmetijstvo - Podrobnejši opis

22.12.2022 16:35:24:
1. januarja 2023 zvišanje trošarine za tobačne izdelke in obveznost za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete

5.12.2022 13:49:31:
Od 13. 2. 2023 obvezna uporaba elektronskega poenostavljenega trošarinskega dokumenta za gibanja trošarinskih izdelkov za dobavo za komercialni namen in popolnoma denaturiranega alkohola med Slovenijo in državami članicami

15.11.2022 16:54:08:
Novosti v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1C)

Najnovejši članki:

22.9.2023 16:34:12:
Zaposlitveni oglas: Računovodja (m/ž), Podravska regija

20.9.2023 17:38:19:
Hitrejše zaposlovanje tujih delavcev za odpravo posledic poplav in plazov

20.9.2023 14:37:31:
Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

20.9.2023 14:32:53:
Letni dopust zavarovanca v času odobrenega bolniškega staleža ni mogoč

20.9.2023 10:28:39:
Zvišanje dovoljenega obsega začasnega in občasnega dela - do 31. 12. 2023